Uusi tutkintorakenne avaa uusia mahdollisuuksia

Uusi tutkintorakenne avaa uusia mahdollisuuksia

Kokeita tarvitaan viisi, ja ne valitaan aikaisempaa joustavammin


Keväällä 2022 ylioppilastutkinnon aloittavat kokelaat tekevät ylioppilastutkintonsa uuden tutkintorakenteen mukaisesti. Ylioppilastutkintoon on jatkossa sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen kokeet.

 Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen lisäksi kokelaan on valittava ylioppilastutkintoonsa vähintään kolmesta ryhmästä neljä koetta

Uudessa tutkintorakenteessa kokelas ei enää ilmoittautuessaan luokittele kokeitaan pakollisiksi tai ylimääräisiksi. Jatkossa kokelas voi valmistua ylioppilaaksi, kun hän on suorittanut vähintään tutkintoon edellytetyt viisi koetta. Kaikki kokeet ovat osa ylioppilastutkintoa ja ne listataan samanarvoisesti ylioppilastutkintotodistukseen. Kokelaalla pitää olla kokeiden lisäksi suoritettuna myös lukion oppimäärä tai muu lainsäädännössä mainittu tutkinto, jotta hän voi saada ylioppilastutkintonsa valmiiksi. 

Jos kokelaan tilanne muuttuu, hän voi joustavasti muuttaa suunnitelmiaan. Sairastuminen koepäivänä tai hylätty arvosana ei vaaranna tutkinnon valmistumista, kunhan tutkinnon edellyttämiä kokeita on sopiva yhdistelmä suoritettuna siinä vaiheessa, kun kokelas on valmistumassa. Vanhassa tutkintorakenteessa pakollisten ja ylimääräisten valinta oli sitova. 

Ennen syksyä 2019 moni kokelas jätti jonkin pakollisista kokeista viimeiselle tutkintokerralle estääkseen ylioppilastutkinnon valmistumisen liian aikaisin. Syksystä 2019 lähtien kokelaat ovat voineet ilmoittautua uusiin kokeisiin ja oppimääriin kolmen tutkintokerran ajan, kunhan lukio on ilmoittanut lautakunnalle, että kokelaalla on lukion oppimäärä kesken tai kokelas ei jostain muusta syystä halua vielä valmistua ylioppilaaksi. Tämä on mahdollista myös uuden tutkintorakenteen aikana.

Kokelaalla tulee edelleen olla tutkinnossaan vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Yleensä tämä on ollut pitkä englanti, pitkä matematiikka tai pitkä toinen kotimainen kieli. Tutkintoon on kuitenkin mahdollista vieraan pitkän kielen sijasta sisällyttää toinen äidinkielen ja kirjallisuuden koe saamen kielissä. Lisäksi toisen kotimaisen kielen pitkän oppimäärän kokeen sijasta kokelas voi halutessaan tehdä toisen kotimaisen kielen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen. 

Saman aineen eri oppimääriä voi suorittaa jo tutkinnon aikana

Uusi tutkintorakenne mahdollistaa kahden saman aineen eri oppimäärän kokeen suorittamisen jo tutkinnon aikana. Aiemmin kokelas saattoi täydentää tutkintoaan eri oppimäärillä vasta saatuaan tutkinnon valmiiksi. 

Kokelas voi osallistua esimerkiksi sekä lyhyen että pitkän matematiikan kokeisiin ja antaa molempien oppimäärien osalta osaamisestaan näytteen. Matematiikan eri oppimäärän kokeita ei voi kuitenkaan suorittaa samana koepäivänä, joten suoritukset on jaettava eri tutkintokerroille.

Saman tutkintoaineen kokeet lasketaan tutkintoon vain yhdeksi kokeeksi. Myös evankelisluterilainen uskonto ja ortodoksinen uskonto lasketaan vain yhdeksi kokeeksi. Jos kokelas on suorittanut sekä pitkän matematiikan että lyhyen matematiikan, hän tarvitsee vielä neljä muuta tutkinnon edellyttämää koetta saadakseen tutkintonsa valmiiksi. 

Vaikka eri oppimäärien suorittaminen on mahdollista, kokelaan kannattaa ensisijaisesti osallistua ja valmistautua sen oppimäärän kokeeseen, jota hän on opiskellut. Kahden oppimäärän suorittaminen voi antaa lisäturvaa, jos kokelas on epävarma hyväksytyn arvosanan saavuttamisesta. 

Kuvassa ylioppilastutkintoon kuuluvat aineet esiteltynä ryhmittäin. Ryhmittely rakentuu oppimäärän laajuuden, lukion opetuskielen sekä oppiaineryhmien mukaan. 

Lista ylioppilastutkinnon aineista ryhmiteltyinä aineen, oppimäärän ja lukion opetuskielen mukaan.

Esimerkkejä kokelaiden tutkintosuunnitelmista

Uusi tutkintorakenne antaa kokelaille monia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. Alla oleviin esimerkkeihin on kerätty erilaisia ja osittain epätyypillisiä tilanteita, joihin kokelaat saattavat suunnitelmissaan päätyä. Jokaisen kokelaan tutkintosuunnitelma riippuu kokelaan omista mielenkiinnon kohteista, opintomenestyksestä, jatko-opintosuunnitelmista ja elämäntilanteesta. Kokelaat saavat lukion opinto-ohjaajilta tukea oman ylioppilastutkintosuunnitelmansa tekemiseen.

Esimerkki 1

Kokelas aikoo suorittaa kokeet:

1. tutkintokerta kevät 2022 terveystieto
2. tutkintokerta syksy 2022 toinen kotimainen kieli, keskipitkä oppimäärä matematiikka, lyhyt oppimäärä
3. tutkintokerta kevät 2023 äidinkieli ja kirjallisuus englanti, pitkä oppimäärä
Onko kokelaalla riittävästi tutkinnon edellyttämiä kokeita? 

Kyllä on.  Suoritettavana on äidinkieli, matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaalikoe (terveystieto). Kokelas on myös valinnut tutkintoon vaadittavan pitkän oppimäärän kokeen (englanti). 

Kokelaan huolena on läpipääsy matematiikan kokeesta. Miten suunnitelmaa voisi vahvistaa, jotta matematiikan improbatur ei estä valmistumista? 

Kokelas suorittaa suunnitelmansa mukaan lyhyen matematiikan toisella tutkintokerralla. Jos kokeesta tulee hylätty, hän ehtii vielä lisätä kolmannelle tutkintokerralle kokeita, jotka auttavat tutkinnon valmiiksi saamista. Uusia aineita tai oppimääriä ei saa lisätä enää kolmannen tutkintokerran jälkeen. 
 
Kokelas tarvitsee äidinkielen ja kirjallisuuden lisäksi vähintään neljä koetta vähintään kolmesta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaali. Jos kokelas lisää suunnitelmaansa yhden reaaliaineen tai vieraan kielen kokeen ja suorittaa sen hyväksytysti, hylätty arvosana matematiikasta ei estä ylioppilaaksi valmistumista.

Esimerkki 2

Kokelas aikoo suorittaa kokeet:

1. tutkintokerta kevät 2022 biologia englanti, pitkä oppimäärä
2. tutkintokerta syksy 2022 kemia matematiikka, lyhyt oppimäärä biologia äidinkieli ja kirjallisuus
3. tutkintokerta kevät 2023 matematiikka, pitkä oppimäärä fysiikka ranska, lyhyt oppimäärä
Onko kokelaalla riittävästi tutkinnon edellyttämiä kokeita?

Kyllä on. Suoritettavana on äidinkieli, matematiikka, kaksi vierasta kieltä ja kolme reaalikoetta. Tutkinnossa on myös pitkän oppimäärän kokeet englannista ja matematiikasta. Matematiikasta on mahdollista suorittaa molemmat oppimäärät eri tutkintokerroilla.

Kokelas sairastuu kuitenkin vakavasti keväällä 2023, eikä pysty osallistumaan kokeisiin. Mitä hän voisi tehdä?

Jos kokelas on suorittanut lukion oppimäärän, hän voi valmistua ylioppilaaksi keväällä 2023 myös ilman pitkää matematiikkaa, fysiikkaa ja lyhyttä ranskaa. Hänellä on jo suoritettuna riittävä määrä tutkinnon edellyttämiä kokeita. Kokelas voi hakea kevään 2023 kokeista ilmoittautumisen mitätöintiä vakavan sairauden perusteella. Sairaus katsotaan erityisen painavaksi syyksi, jonka perusteella voi hakea ilmoittautumisen mitätöintiä.

Jos kokelas ei ole voinut osallistua mihinkään kokeisiin keväällä 2023, hän voi hakea erityisen painavasta syystä tutkinnon suorittamisen pidentämistä. Sairastuminen, ulkomailla tapahtuva päätoiminen opiskelu tai muun niihin rinnastettava painava syy voi pidentää tutkinnon suorittamista 1-2 tutkintokertaa.

Kokelas voi myös jättää hakematta ilmoittautumisen mitätöintiä kevään 2023 kokeista, jolloin hän saa kokeista hylätyn arvosanan. Hylättyä koetta kokelas voi suorittaa kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Jos kokelaalla on myös lukion oppimäärän suorittaminen kesken, hän pääsee tällä tavoin osallistumaan näihin kokeisiin syksyllä 2023.

Esimerkki 3

Kokelas aikoo suorittaa kokeet:

1. tutkintokerta kevät 2022 englanti, pitkä oppimäärä
2. tutkintokerta syksy 2022 matematiikka, lyhyt oppimäärä toinen kotimainen kieli, keskipitkä oppimäärä
3. tutkintokerta kevät 2023 vaihto-opiskelijana ulkomailla
4. tutkintokerta syksy 2023 vaihto-opiskelijana ulkomailla
5. tutkintokerta kevät 2024 äidinkieli ja kirjallisuus saksa, pitkä oppimäärä
Voiko kokelas jatkaa tutkinnon suorittamista oltuaan vaihto-oppilaana kahden tutkintokerran jälkeen?

Kokelas voi hakea erityisen painavasta syystä tutkinnon suorittamisen pidentämistä. Kokelas, joka on osallistunut vähintään yhteen tutkintokertaan ja on estynyt osallistumasta yhden tai kahden seuraavan tutkintokerran kokeisiin sairastumisen, ulkomailla tapahtuvan päätoimisen opiskelun tai muun niihin rinnastettavan painavan syyn vuoksi, voi jatkaa tutkinnon suorittamista.

Kokelaan suunnitelmassa ei ole reaaliaineiden kokeita. Onko kokelaalla riittävästi tutkinnon edellyttämiä kokeita?

Kokelaan laatima suunnitelma on kevään 2022 tutkintouudistuksen mukainen. Suoritettavana on äidinkieli, matematiikka, kaksi vierasta kieltä ja toinen kotimainen kieli. Tutkinnossa on myös pitkän oppimäärän kokeet englannista ja saksasta.

Esimerkki 4

Kokelas aikoo suorittaa kokeet:

1. tutkintokerta kevät 2022 englanti, pitkä oppimäärä
2. tutkintokerta syksy 2022 matematiikka, lyhyt oppimäärä biologia
3. tutkintokerta kevät 2023 äidinkieli ja kirjallisuus suomi äidinkieli ja kirjallisuus pohjoissaame
Onko kokelaalla riittävästi tutkinnon edellyttämiä kokeita?

Kyllä on. Kokelas voi suorittaa vieraan kielen kokeen sijasta äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen saamen kielessä. Tämä täyttää vaatimuksen tutkintoon sisällytettävästä pitkästä oppimäärästä. Suoritettavana on äidinkieli (suomi), matematiikka, reaalikoe ja kaksi vierasta kieltä (englanti ja pohjoissaamen äidinkielen koe). Saamen äidinkielen kokeet järjestetään eri päivänä kuin suomen äidinkielen koe, joten kokeet voi suorittaa samalla tutkintokerralla.

Koeyhdistelmää voidaan tarkastella myös siten, että suoritettavana on äidinkieli (pohjoissaame), toinen kotimainen kieli (suomi), matematiikka, reaalikoe ja yksi vieras kieli (englanti). Kokelas, joka suorittaa äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen saamen kielessä, voi korvata toisen kotimaisen kielen pitkän oppimäärän kokeen suomen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeella. Kokelaalla on riittävästi tutkinnon edellyttämiä kokeita myös tämän tarkastelun perusteella.

Voiko kokelas suorittaa myös muita saamen kokeita?

Ylioppilastutkinnossa on mahdollista suorittaa vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeet pohjoissaamesta, inarinsaamesta ja koltansaamesta sekä äidinkielen ja kirjallisuuden kokeet pohjoissaamesta, inarinsaamesta ja koltansaamesta.

Kaikki vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeet suoritetaan samana koepäivänä. Kokelas voi halutessaan osallistua kahteen lyhyen vieraan kielen kokeeseen samalla tutkintokerralla.

Kaikki saamen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeet järjestetään samana koepäivänä, joten kokelas voi yhdellä tutkintokerralla osallistua vain yhteen saamen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeeseen.

Kokelas voi suorittaa samalla tutkintokerralla äidinkielen kokeen ja lyhyen oppimäärän kokeen samassa tai eri saamen kielessä, sillä kokeet järjestetään eri päivinä.

Voiko kokelas suorittaa pohjoissaamen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen, vaikka lukiossa ei järjestetä siihen opetusta?

Rehtorin päätöksellä kokeeseen voi erityisestä syystä osallistua kokelas, jolla muutoin voidaan katsoa olevan riittävät edellytykset kokeesta suoriutumiseen. Esimerkiksi kokelaan äidinkieli tai muualla suoritetut opinnot voivat antaa edellytyksiä osallistumiseen. Saamen kielen opetusta tarjotaan myös verkko-opintoina ja lukiokoulutusta täydentävänä koulutuksena.

Lisää tietoa kevään 2022 tutkintouudistuksesta https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus sivulta.