Abitin tehtävänlaadinnan tulevaisuus

Tämän lukuvuoden viimeinen jakso on päättymässä ja moni lukion opettaja saattaa jälleen järjestää kurssikokeita Abitilla. Toukokuun alussa julkaistussa Abitti-versiossa on useita ominaisuuksia, joita YTL:n koeympäristöön on toivottu digitaalisten fysiikan, kemian ja matematiikan toteuttamiseksi. Tulin juuri palaverista Aalto-yliopistosta, jossa oltiin kiinnostuneita ”kaavaeditorimme” ja Abitin käytöstä kurssikokeissa. Myös Aallossa etsitään uusia tapoja uudistaa tenttikäytäntöjä ja matematiikan kirjoittaminen tietokoneella on yhteinen haasteemme. Toukokuun kurssikoekokemuksia kuunnellaan tarkasti hyvin monella eri suunnalla!

Tällä hetkellä tutkinnon digitalisoinnissa keskitytään kevään ylioppilaskokeiden tuloksien saattamiseen maailmalle. Luovuimme kevään aikana jo runsaat kaksikymmentäviisi vuotta palvelleesta tutkintorekisteristä, ja lähes kaikki kevään aikana toteutetut ominaisuudet liittyvät puhtaasti tutkinnon järjestämiseen. Nyt työn alla ovat sekä paperi- että digikokeiden tarkistusarvosteluun liittyvät toiminnallisuudet. Tätä kirjoittaessani YTL:n ja Opetushallituksen kehittäjät keskustelevat tiiviisti chatissa kevään tulosten siirrosta Opintopolkuun ja sitä kautta korkeakoulujen käyttöön.

Syksyksi sujuvampaa yo-koetta ja tehtävien uudelleenkäyttöä

Syksyn ylioppilaskokeeseen tarvitaan useita pieniä parannuksia: uuden ”kuvia keskellä tekstiä” -vastaustyypin annotointi ei ehdi tälle kurssikoeviikolle, mutta yo-kokeissa se on oltava toiminnassa. Haluamme parantaa palvelimen virheilmoituksia, jotta koepäivän yhteydenotot lautakuntaan vähenevät, sekä mahdollistaa palvelimen kovalevyn käytön vastausten tallentamiseen palvelinten luotettavuuden parantamiseksi. Valmistavan arvostelun tuloksia tulisi voida välittää kokelaille kevättä helpommin. Tehtävää on paljon.

Yksi syksyn 2017 suuria tavoitteita on tutkia mahdollisuuksia muuttaa lautakunnan tehtävänlaadintaa nykyisestä koekeskeisestä osiokeskeisemmäksi. Haluamme helpottaa hyvin toimivien osioiden uudelleenkäyttöä – ei välttämättä sellaisenaan, vaan esimerkiksi uusien tehtävien aihioina. Samanlaisia toiveita on tullut lukio-opettajilta: olisi kätevää, jos tehtäväosioita voisi helposti kierrättää tai jopa julkaista.

Toinen syksyn isoista tavoitteista on helpottaa opiskelijoiden mahdollisuuksia harjoitella ylioppilaskokeista tuttuja tehtävämalleja Abitissa. Ylioppilaskokeissa on monenlaisia elementtejä, joiden toteutus Abitissa on joko mahdotonta tai vaatii tietoteknistä osaamista. Tällaisia ovat esim. kielikokeiden kuuntelunäytteitä tai liitetiedostoja sisältävät tehtävät. Tehtävänlaadinta Abitissa tulee vuodenvaihteeseen mennessä muuttumaan nykyisestä jollain tavalla, mutta vielä on liian aikaista sanoa miten.

Lautakunnan näkökulmasta on tärkeää saada kaikille Abitin ominaisuuksille (liitetiedostoille, videoille, rajatun kuuntelukerran äänitteille) käyttöä, jotta mahdolliset ongelmat ratkeavat. Medioiden lisääminen koetehtäviin pitäisi siis tehdä nykyistä helpommaksi ja ennen kaikkea tiedostot tulisi liittää kokeeseen samalla teknisellä tavalla kuin yo-kokeessakin tehdään. Nykyisin jaossa ovat koetehtävien laatimista helpottavat välineet eivät toimi näin.

Bittiniilo-lisäosa maksulliseksi

Kevään viimeiselle kurssikoeviikolle lisäjännitystä toi monen Abitti-käyttäjän suosiman selainlisäosan Bittiniilon muuttuminen maksulliseksi. Asia tuli lautakunnan tietoon sosiaalisen median ja suorien yhteydenottojen kautta. Näissä on ihmetelty, mikä Ylioppilastutkintolautakunnan kanta tähän asiaan on. Digitaalisten ylioppilaskokeiden ja Abitin ympärillä on monenlaista yrittäjyyttä: myydään langattomia- ja kaapeliverkkoja, kokeita, tietokoneita, koulutusta ja oppimateriaaleja. Koejärjestelmissäkin on valinnanvaraa. On positiivista, että tarjontaa ja vaihtoehtoja on. Julkinen toimija ei voi ottaa kantaa näiden tuotteiden tai palveluiden hinnoitteluun tai suositella tiettyä tuotetta ylitse muiden.

Tässä taloudellisten intressien ristipaineessa YTL on pyrkinyt pitäytymään mahdollisimman puolueettomana jakamalla tietoa kaikille sitä haluaville. Kaikissa YTL:n tuntemissa tapauksissa yrittäjät ovat hankkineet tietonsa kaikkien käytössä olevista julkisista lähteistä. Lautakunta pyrkii olemaan myös itse aktiivinen tiedottamisessa: Viime viikolla järjestimme tapaamisen oppikirjakustantajille ja muille Abitti-kurssikokeista mahdollisesti kiinnostuneille yrittäjille loppusyksyksi aikataulutetusta laadintaympäristön kehittymisestä. Tämä tieto on ollut myös Bittiniiloa myyvällä Nettiniilo Oy:llä

Muutos on herättänyt ärtymystä, mutta kyse on hyvin luonnollisesta liiketoiminnasta- sitähän yritykset tekevät. On kysytty, miksei Ylioppilastutkintolautakunta maksa Nettiniilo Oy:lle, jotta lukioiden ei tarvitsisi maksaa sen tuottaman palvelun käytöstä. Ei ole tätä päivää, että verorahoilla puututtaisiin markkinaehtoiseen toimintaan tai raha vaihtaisi omistajaa kulissien takana ilman lain edellyttämää hankintamenettelyä. 

Digitaalinen ylioppilaskoe on edelleen tekeillä

On hyvä kysymys, miksei tehtävänlaadinta Abitilla ole yksinkertaista ilman yksityisten yritysten panosta. Vastaus on: tämä ei ole pakottavan kriittistä ylioppilaskokeen toteutumiselle.

Lautakunnalle priorisoinnissa on ensiarvoisen tärkeää varmistaa ylioppilaskokeen toteutuminen. Tätä priorisointivastuuta emme ole ulkoistaneet järjestelmää rakentavalle ohjelmistoyritykselle tai muullekaan lautakunnan ulkopuoliselle taholle. Kaksien onnistuneiden digitaalisten ylioppilaskokeiden jälkeen ulospäin saattaa näyttää siltä, että kaikki on valmista. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä kokeiden järjestäminen vaatii edelleen useita työläitä manuaalisia välivaiheita sekä YTL:n kansliassa että lukioissa. Osa työvaiheista on sellaisia, etteivät ne näy lainkaan lautakunnan ulkopuolelle, osalla on kokelaiden kannalta suuri merkitys, kuten esimerkiksi monivaiheinen arvostelu, kompensaatioiden laskeminen ja hyvityksien saaminen kokelaille. Tässä tilanteessa työajan käyttäminen muuhun kuin välttämättömään olisi vastuutonta.

Kaikki ylioppilaskokeista saatu tieto viittaa siihen, että koeympäristö on kokelaan näkökulmasta helppokäyttöinen eikä vaadi jatkuvaa harjoittelua Abitilla. Syksyn ja kevään digitaalisiin yo-kokeisiin osallistuneet opiskelijat selvisivät urakastaan, vaikka kokelailla ei ollutkaan takanaan kolmen vuoden keskeytymätön Abitti-putki. Abitilla ei edelleenkään pidä tai edes tarvitse tehdä sellaisia kokeita, joissa sen käyttäminen on vaikeaa tai mahdotonta.

Karvalakki päässä ei palele

Abitin kaltainen täysin toiminnallinen testijärjestelmä ei ole suinkaan ollut lautakunnan suunnitelmissa projektin alusta alkaen. Tarkoitus oli tehdä testitikku USB-boottailun testausta varten ja verkkodemo vastaustyypit esittelevällä kokeella. Tällainen malli on käytössä esim. Hollannissa. Jotta harjoittelu olisi kuivaharjoittelua mielekkäämpää, päädyimme tekemään yksinkertaisen koejärjestelmän, vaikka ylioppilaskokeen digitalisoinnin ja tutkintorekisterin paineissa tiesimme siitä tulevan ”karvalakkimalli”.

Sähköisiä koepäiviä on harjoitukset mukaan lukien ollut nyt kymmenen. Me täällä lautakunnan Abitti-tuessa olemme olleet tyytyväisiä ”karvalakkiin”. Sen avulla olemme yhdessä lukioiden kanssa onnistuneet järjestämään jo kahdet digitaaliset ylioppilaskokeet.