Onnistuneista digikokeista vauhtia loppuvuoteen

Syksyn ylioppilaskokeista on jo kulunut aikaa, tulokset saadaan pian valmiiksi ja nyt on yhteenvedon aika. Perjantaina 29.9. järjestetyissä reaaliaineiden kokeissa digitaalisen terveystiedon kokeen suoritti 7242 kokelasta, mikä tekee siitä suurimman tähän mennessä järjestetyn digikokeen. Syksyn tutkintokerralla digitaalisia kokeita oli yhteensä 16 kpl. Niihin annettiin yhteensä 28671 koesuoritusta. Anekdoottina mainittakoon, että 78:ssa digikokeen vastauksessa oli käytetty keväällä 2017 julkaistua YTL:n kaavaeditoria. Digikokeiden palautekyselyyn tuli vastuksia huimat 1131 kpl!

YTL:n tukipuhelimeen tulleissa digikokeita koskeneissa yhteydenotoissa ei ollut mitään yksittäistä selittävää tekijää. Kaiken kaikkiaan useimmissa tapauksissa kyse oli helposti ratkaistavista asioista: kokelas oli syöttänyt nimensä väärin, poistunut koetilasta päättämättä koetta tai virhetilasta valvojan tietokoneessa. Vuotta aikaisemmin syksyn 2016 tutkintokerralla havaitut laajat, lähes kaikkia lukioita koskettaneet USB-tikkujen laatuongelmat tai kevään 2017 teknisen valvontajärjestelmän aiheuttamien ylimääräisten ilmoitusten kaltaiset tilanteet eivät tällä tutkintokerralla tuottaneet ongelmia.

Viallisia tikkuja ja ylimääräisiä ikkunoita

Vaikka laajat USB-tikkujen laatuongelmat on saatu kuriin, aiheuttivat vialliset palvelin- ja kokelastikut edelleen haasteita. Osa vioista oli helppo havaita, koska Abitti-ympäristöön käynnistyvä tietokone tarkistaa oman tikkunsa eheyden. Osa vioista näkyi toiminnan hitautena tai epävakautena, mikä saattoi johtua myös virheellisesti rakennetuista tutkintoverkoista. Muutamissa tapauksissa palvelin vaihdettiin varapalvelimeen, mikä ratkaisi ongelman. Myös virheellisesti rakennettuja verkkoja löytyi, mutta tästä huolimatta kokeet pystyttiin järjestämään kaikissa lukioissa.

Ratkaisua USB-tikkujen aiheuttamiin ongelmiin haetaan ensin koetilan palvelimen kohdalta. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että helpoin ratkaisu olisi virtualisoida nykyinen koetilan palvelin, jolloin tallennusmediana käytettäisiin tietokoneen sisäistä levyä. Jos kaikki menee nappiin, voivat lukiot valita jo keväällä 2018 USB-tikkuihin tai virtuaalikoneeseen perustuvan koetilan palvelimen välillä.

Tämän tutkintokerran täysin uusi piirre olivat kokelaat, joilla oli avoimena useita vastausikkunoita. Riskinä tässä on se, että kokelas voi toisella ikkunalla ylikirjoittaa toisella laatimansa vastaukset. Näitä tapauksia on havaittu noin tusina. Näissä tapauksissa vastauksia on onneksi voitu rekonstruoida koejärjestelmään tallentuneiden valvontatietojen perusteella. Vaikka useiden vastausikkunoiden aiheuttamia ongelmia ilmenikin vain vähän, niihin reagoidaan estämällä omien koevastausten ylikirjoittaminen jo kevään 2018 kokeissa.

Valvojan ohjeita on tarkennettava

YTL:n määräyksissä kielletään kokelaan auttaminen tietokoneen käytössä kokeen aikana. Tästä kiellosta on keskusteltu paljon, koska se tuntuu kohtuuttomalta. Valvojina toimivat opettajat ovat kokeneet, että kokelaita ei enää arvioida aineen osaamisen vaan tietotekniikan käyttötaitojen suhteen. Neuvomiskiellolla on kuitenkin tärkeä tavoite: koska koneen käyttötaitojen ja aineenhallinnan raja on häilyvä, voisi muunlainen linja vaarantaa kokelaiden tasa-arvoisen kohtelun. Emme mitenkään voi olla varmoja, että kokelaat kaikissa Suomen yli 400 lukiossa saisivat lähimmältä valvojalta samanlaisen vastauksen vaikkapa seuraaviin kysymyksiin:

·       Millä ohjelmalla voin avata tämän tehtävän liitteenä olevan aineistotiedoston?

·       Millä ohjelmalla minun kannattaa avata tämän tehtävän liitteenä oleva aineistotiedosto?

·       Yritän avata tällä ohjelmalla liitteenä olevan aineistotiedoston, mutta se ei toimi.

·       Ajattelin avata tällä ohjelmalla liitteenä olevan aineistotiedoston, kannattaako se?

Tiukka kielto kokelaiden neuvomiseen kaipaa kuitenkin tarkennusta. Muutamissa tapauksissa kokelas on ilmoittanut vastauksen katoamisesta tai muusta teknisestä häiriöstä, mutta tähän ei ole reagoitu mitenkään kokeen aikana neuvontakieltoon vedoten. Valvojan ohjeita on selvästi tarkennettava näiden kokemusten ja digikokeiden palautekyselyssä esille tulleiden havaintojen perusteella.

Viestintä YTL:stä lukioihin

Tällä tutkintokerralla käytimme ensimmäistä kertaa viestintään lukioilta kerättyjä puhelinnumeroita, jotta viime hetken täydennykset ylioppilaskokeen ohjeistuksiin olisivat tavoittaneet varmasti kaikki lukiot ennen ensimmäistä tutkintopäivää. Operaatio sujui hyvin ja saimme tästä paljon positiivista palautetta lukioilta. Päivitetyssä ohjeistuksessa mainitut asiat eivät aiheuttaneet ongelmia yhdessäkään lukiossa.

Tällä hetkellä lautakunnan käytössä ei ole viestintäkanavaa, jolla se voisi tavoittaa kaikki koetilat ja kokelaat kokeen aikana. Kokelaiden yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää, että mahdollinen koetehtävään liittyvä lisäohje tavoittaisi kaikki kokelaat, myös erillisissä tiloissa koetta suorittavat, ja vielä mahdollisimman yhdenmukaisena. Tämä asia vaatii ehdottomasti jatkoselvittelyä. Hienointa tietysti olisi, jos lautakunta voisi koejärjestelmän kautta välittää tiedotteet suoraan kokelaille kokeen aikana. Tämä ei taida olla mahdollista vielä muutamaan vuoteen.

Yo-tutkinnolla on omat, tiukat aikataulunsa, joihin digitalisointiprojekti eri kehitysvaiheineen pyrkii mukautumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Näiden aikataulujen yhteensovittaminen ei välttämättä aina ole helppoa. Muutosten ennakointi on hankalaa ja niistä tiedottaminen oma haasteensa. Kaikki viralliset, päätetyt asiat julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla tai lähetetään lukioihin sähköpostitiedotteina. Pyrimme myös seuraamaan ja kommentoimaan yo-tutkintoon liittyviä somekeskusteluja aktiivisesti.

Valvojan ei tarvitse osata kaikkea

Kokeen onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että lukiot ovat tutustuneet järjestelyihin ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin järjestämällä Abitti-kokeita ja katastrofi- ja kertausharjoituksia. Digitaalisen ylioppilaskokeen järjestäminen poikkeaa merkittävästi paperikokeesta siten, että koetilanteessa käytettävä tekniikka muuttuu jokaisella tutkintokerralla. Muutokset eivät välttämättä ole suuria eivätkä ne aina näy valvojille tai kokelaille. Viimeisin tieto mahdollisista koetilannetta koskevista ongelmatilanteista ja ratkaisuista on aina YTL:n Abitti-tuessa.

Miksi näistä mahdollisista ongelmatilanteista ja ratkaisuista ei sitten tiedoteta lukioille ennen tutkintokertaa tai jopa koepäivän aikana? Ennen tutkintokertaa tai tutkintopäivän aikana tunnistetut ongelmat esiintyvät yleensä vain joissakin lukioissa ja korjaustoimenpiteet voivat olla monimutkaisiakin. Me lautakunnassa lähdemme siitä, että kokeen valvojat ovat tavallisia opettajia, joiden päätehtävä on valvoa koetilannetta eikä opetella ulkoa teknisiä kikkoja. Siksi emme tiedota asioista ”varmuuden vuoksi”, mutta vastaamme tutkintopäivinä kaikkiin yhteydenottoihin Abitti-tukinumerossa.

Digikokeiden palautekyselyn vastausten perusteella tämän syksyn kokeet koettiin valvojien parissa jo selvästi vähemmän stressaaviksi kuin edellisillä tutkintokerroilla. Joillekin digikokeiden valvonnasta on jo ehtinyt tulla rutiinia, vaikka yhä on valvojia, joille digitaalinen yo-koe on ensimmäinen kosketus sähköisiin kokeisiin. Verrattuna aiempien tutkintokertojen palautteisiin vastauksista (niin valvojien kuin opiskelijoidenkin) oli aistittavissa selvä helpotuksen tunne: Selvisimme (taas)! Ongelmatilanteessa toimiminen askarruttaa kuitenkin edelleen. Paras ohje ongelmatilanteissa on soittaa YTL:n tukeen.

Aineistovälilehti Abittiin

Ylioppilastutkinnon digitalisointiprojekti etenee edelleen aikataulussaan. Sähköisen asioinnin ja asianhallinnan osaprojekteja viimeistellään parhaillaan. Lukiot ovat ottaneet sähköisen asioinnin hyvin vastaan ja siitä on tullut luonteva tapa hoitaa ylioppilastutkintoon liittyvää hallintoa. Sen sijaan kokeiden järjestämisen eri vaiheiden läpiviennissä on vielä huomattavasti manuaalisia välivaiheita, joiden automatisointi ja siirtäminen järjestelmän kehittäjiltä ylioppilastutkinnon toteutuksesta vastaavan kanslian vastuulle on syksyn toinen painopiste.

Yksi kehityskohde on lukioille edellä mainittuja asioita näkyvämpi. Nyt on oikea aika kehittää Abitin tehtävänlaadintaa siten, että ylioppilaskokeessa käytettävän aineistovälilehden ja kuullunymmärtämiskokeissa käytettävien kerran kuultavien äänitteiden lisääminen Abittiin on helppoa. Abittiin palautettujen ”vastauspapereiden” määrä on jo 974 000 ja käyttö lisääntyy jaksosta toiseen. Onneksi vanhoja kokeita voi jo poistaa!