Digitaalinen ylioppilastutkinto kehittyy koronan varjossa

Digitaalinen ylioppilastutkinto kehittyy koronan varjossa

Kesää on vielä jäljellä, mutta syksyn ylioppilastutkinto lähenee. Vielä emme tiedä, millaisia poikkeustoimenpiteitä koronatilanne lukioilta ja lautakunnalta edellyttää, mutta kevään kokemusten jälkeen valmius sovittaa koejärjestelyjä muuttuviin tilanteisiin on entistä parempi.

Koronalla on ollut ja tulee olemaan yllättäviä vaikutuksia lautakunnan digitaaliseen kehitystyöhön: Abitti-käytön loppuminen keväällä vaikutti ja tulee mahdollisesti vielä vaikuttamaan moneen asiaan.

Korona pysäytti Abitti-käytön

Tietojärjestelmäpuolella tutkintopäivien uudelleenorganisointi on vaatinut pieniä muutoksia järjestelmään, mutta suurin haaste on lopulta ollut Abitin käytön tilapäinen lakkaaminen etäopiskelun ajaksi. Ilman tavanomaista kurssikoekäyttöä emme ole uskaltaneet päivittää Abittia syksyn ylioppilaskokeisiin. Onneksi valtaosa syksyn kokelaista on käyttänyt jaossa olevaa Abittia tietokoneillaan viime lukuvuoden aikana. Mikäli etäopetukseen joudutaan palaamaan syksyllä, voi meillä olla ongelmia kevään 2021 kokeissa.

Abitin pohjalla on Debian Linux, joka on muokattu ylioppilaskokeen vaatimaan käyttöön. Kesän aikana olemme alkaneet valmistella uutta isoa versiopäivitystä, joka mahdollistaa laitetuen laajentamisen jatkossakin. Koska koeympäristön turvallisuusvaatimukset ovat kovia, joudumme tekemään paljon töitä uuden Debian Buster vakioversion muokkauksessa.

Jotkut koejärjestelmän oheisohjelmista päivittyvät uudempaan versioon uuden Debian Buster -version myötä. LibreOffice päivittyy versiosta 5.2 versioon 6.1 ja piirto-ohjelma Pintalle on etsittävä korvaaja.  Lisäksi koejärjestelmään tuodaan kartta-aineistoa, jota voi käyttää esimerkiksi maantieteen kokeissa.

Vaikka käyttäjille näkyvät muutokset jäävät melko pieniksi, on Buster-versiolle saatava riittävästi käyttökokemusta lukioissa. On tärkeää, että kokelaat voivat tutustua uuteen versioon etukäteen ja mm. varmistaa, että heidän tietokoneensa käynnistyy oikein. Teknisen toimivuuden varmistaminen vaatii tuhansia käyttökertoja, jotta piilevät "promilleluokan" ongelmatkin löydetään. Versionvaihto on iso asia: lukioiden on testattava varakoneiden toimivuus, lautakunnan varmistettava kokeiden toimivuus ja laitemyyjien suosittelemiensa mallien yhteensopivuus.

Tavoite olisi, että uusi Abitti-versio saataisiin kaikkien käyttöön syksyn ylioppilaskokeiden jälkeen. Käyttöönottoaikataulu riippuu kehitystyön etenemisen lisäksi koronatilanteesta: jos riittävää testausta lukioissa ei ole näköpiirissä ennen kevään 2021 ylioppilaskokeita, tehdään nämäkin kokeet nykyisellä Abitti-versiolla.

Saavutettavuutta parannetaan

Julkishallinnon tietojärjestelmien saavutettavuutta on varmistettu lainsäädäntöteitse, ja uudet vaatimukset astuvat voimaan syyskuussa. Kesän aikana on työskennelty suorituskopioiden ja sähköisen asioinnin saavutettavuuden parantamiseksi.

Näkövammaisten ylioppilaskoe on ollut digitaalinen jo ennen paperikokeesta luopumista. Näkövammaiset kokelaat suorittavat kokeen omilla tutuilla tietokoneillaan, joissa on heille henkilökohtaisesti räätälöidyt ohjelmistot. Koe toimitetaan teksti- ja äänitetiedostoina, joita kokelaat voivat käyttää omilla koneillaan. Tämä aikoinaan edistyksellisen koejärjestely ei ole enää nykypäivää. Koesuoritusten tallentaminen ei ole yhtä hyvin varmistettua kuin Abitti-järjestelmässä ja kuullun ymmärtämisen tehtävien suorittaminen on hankalaa.

Lautakunnan piirustuspöydällä on konsepti, jossa näkövammaiset kokelaat "etäkäyttävät” tietokoneiltaan varsinaiseen Abitti-järjestelmään käynnistettyä tietokonetta. Kokelas siis edelleen käyttää omaa tuttua tietokonettaan, mutta koetehtävät tulevat suoraan koejärjestelmästä. Myös koesuoritukset tallentuvat koetilan palvelimelle ja siirtyvät lautakuntaan yhdessä muiden kokelaiden suoritusten kanssa. Äänitteet ovat kuunneltavissa suoraan koejärjestelmästä, joten avustajan rooli pienenee nykyisestä.

Järjestelyn käyttöönottoa on valmisteltu viime lukuvuonna parantamalla koesivun rakennetta, jotta se toimisi hyvin ruudunlukuohjelmien kanssa. Alustavien testien perusteella olemme oikealla tiellä, mutta työtä vielä riittää. Tässä vaiheessa haluamme kiittää Näkövammaisten liittoa ja erityisesti Ville Lammista hyvästä yhteistyöstä!

Koronatilanteen takia näkövammaisten apuvälineillä suoritettavan kokeen ja kuulovammaisille kokelaille tarkoitetun ääniaineistoltaan rajoitetun kokeen käyttöönottoa jouduttiin siirtämään vuodella syksyyn 2021. Vaikka ääniaineistoltaan rajoitettu koe suoritetaan digitaalisessa koejärjestelmässä samoin kuin nykyisin, katsottiin, että kokelaiden ohjeistamisen kannalta on parempi siirtää käyttöönottoa aikaan, jolloin lukiot ovat palanneet normaaliin opetukseen.

Uusien koetyyppien käyttöönottoaikataulu riippuu syksyn koronatilanteesta: jollei riittävää käyttökokemusta saada loppusyksyn ja tulevan talven aikana, ei uudentyyppisiä kokeita voida ottaa käyttöön syksyllä 2021. Kokelaiden oikeusturva edellyttää, että uuden tavan suorittaa koe on oltava kokelaiden ja lukioiden testattavissa hyvissä ajoin ennen ensimmäistä ylioppilaskoetta.

Muuttuneet koetilan palvelimet on testattava elokuussa

Kevään 2020 tutkintokerran aikana tutkintopäivien aikana tapahtuneita vakavia teknisiä häiriöitä oli historiallisen vähän. Tämä johtui lukioiden suorittamasta laajasta ennakkotestauksesta, jonka ansiosta piilevät viat havaittiin ja korjattiin jo ennakkoon.

Lautakunta on päivittänyt koetilan palvelimen ja koeverkon kuormitustestausohjeita ja ohjeistanut lukioita kuormitustestaamaan 25.8.2020 mennessä kaikki koetilan palvelimet, joiden laitteistoon tai ohjelmistoon on tullut oleellisia muutoksia. Päivityksillä on pyritty selkiyttämään kuormitustestin vaatimuksia.

Kuormitustestauksessa mahdollisesti havaittujen ongelmien selvittämistä helpottaa se, että Naksu osaa lähettää isäntäkoneen (laitetiedot) ja virtuaalikoneen lokitiedot Abitti-tuelle napin painalluksella. Ohjeet tietojen lähettämiseen löytyvät kuormitustestausohjeesta.

Tässä yhteydessä haluamme kiittää  työnsä heinäkuun lopussa päättänyttä Joni Lehtolaa, joka tuoteomistajana mm. kehitti kuormitustestausta syksyn 2019 ja kevään 2020 kokeissa. Yhteydenottoja kuormitustesteihin ja muihin teknisiin ongelmiin liittyen toivomme Abitti-tukeen. Kehitystyötä ohjaavat jatkossa Robin Lundell, Thomas Vikberg ja jo aiemmin lautakunnan kansliassa työskennellyt Matti Lattu.

Abitti-tuki ratkomassa kiperää ongelmaa kevään 2020 tutkinnon aikana. Koronatilanteen takia osa tiimistä työskenteli etänä.

Ylioppilaskokeen arvostelu siirtyy pilveen

Näkyvin osa ylioppilaskokeesta tapahtuu lukioiden koesaleissa, mutta arvostelun ja tutkintorekisterin vaatimat järjestelmänosat sijaitsevat lautakunnan it-toimittajan konesalissa pyörittämässämme OpenShift-ympäristössä. Tämä vuodesta 2016 hyvin toiminut taustainfra on nyt tullut käyttöikänsä päähän, ja komponenttien siirtäminen pilvitoimittajan hoteisiin on ollut käynnissä toukokuusta alkaen.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että syksyn ylioppilaskokeen arvostelua ei vielä päästä tekemään pilvessä, mutta keväällä 2021 tämän pitäisi jo olla todellisuutta. Pilveä ovat jo päässeet testaamaan Abitin verkkopalveluita ja Examinaa käyttäneet, sillä ne ovat hyrränneet uudessa ympäristössä jo kevätlukukauden aikana.

Varsinainen koetilanne tapahtuu jatkossakin lukioiden valvotuissa koetiloissa. Internetistä erotettu koeverkko on osoittautunut häiriöttömäksi tavaksi suorittaa ylioppilaskoe.

Syksy tulee yllättämään meidät

Moni terveysalan asiantuntija on toistellut, että koronavirus tulee yllättämään meidät vielä moneen kertaan. Tällä hetkellä melko rauhallinen tautitilanne voi Suomessa muuttua nopeasti. Siksi on tärkeää, että lukiot ja lautakunta tekevät tiivistä yhteistyötä. Keväällä lukiot saivat jo kokemusta mm. poikkeustilanteisiin varautumisesta, kontaktien vähentämisestä sekä toimintatavoista sairastumisten ja karanteenien varalle. Lautakunta päivittää jatkuvasti koronapandemiaan liittyvää ohjesivua. Tarvittaessa lukiot voivat olla yhteydessä kansliaan. Poikkeuksellisten tilajärjestelyjen ja kokeen järjestämiseen liittyvien ohjeiden yhteensovittamisessa voi olla yhteydessä Abitti-tukeen.

Yhdessä voimme järjestää kokelaille oikeudenmukaiset ja turvalliset ylioppilaskokeet.