Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet on päivitetty

Lautakunta on julkaissut päivitetyt yleiset määräykset ja ohjeet 15.10.2021. Uudet määräykset ja ohjeet koskevat ensimmäisen kerran tutkinnon toimeenpanoa keväällä 2022.

Luonnos uusiksi määräyksiksi oli lausuntokierroksella 11.8.–10.9.2021. Lausuntoja saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 16 kappaletta.

Ylioppilastutkinnosta annetun lain (502/2019) aiheuttamat muutokset on tuotu Ylioppilastutkintolautakunnan yleisiin määräyksiin ja ohjeisiin lakimuutoksen siirtymäsäännöksen mukaisesti. Syksyllä 2019 otettiin käyttöön muun muassa uusi oikaisuvaatimusmenettely, seuraamukset järjestyksen rikkomisesta ja vilpistä sekä uudet määräykset koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamisesta ylioppilastutkinnossa.

Ylioppilastutkinnon rakenne muuttuu keväällä 2022

Keväällä 2022 tai sen jälkeen tutkinnon aloittavien kokelaiden tulee suorittaa vähintään viisi koetta, joista yksi on äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Kokeisiin ilmoittautuminen muuttuu joustavammaksi: kokelaan ei enää tarvitse ilmoittautumisen yhteydessä sitovasti valita kokeita pakollisiksi tai ylimääräisiksi. Jatkossa ei myöskään rajoiteta kokelaan ilmoittautumista eritasoisiin kokeisiin samassa tutkintoaineessa.

Kokelaat, jotka ovat aloittaneet tutkinnon suorittamisen syksyllä 2021 tai aiemmin, suorittavat ylioppilastutkinnon vanhan tutkintorakenteen mukaisesti. Vanhassa rakenteessa kokelaan tulee suorittaa neljä pakollista koetta.

Tutustu uuteen tutkintorakenteeseen Kevään 2022 tutkintouudistus -sivulla.


ILMO-työkalu: Kokeile, millä aineyhdistelmillä ylioppilastutkinnon voi suorittaa uuden tutkintorakenteen mukaisesti

Muita muutoksia: aiemmin suoritettujen kokeiden sisällyttäminen tutkintoon ja uusi kompensaatiomalli

Kevään 2022 tutkinnosta alkaen hylättyyn ylioppilastutkintoon kuuluvat hyväksytysti suoritetut kokeet voi sisällyttää uuteen tutkintoon kolmen vuoden ajan aiemmin suoritetun kokeen hyväksymisestä. Tämä koskee myös niitä kokelaita, joiden vanhan rakenteen mukainen tutkinto on hylätty ja jotka aloittavat tutkinnon suorittamisen alusta uuden rakenteen mukaisesti. Lisäksi erillisinä kokeina suoritetut hyväksytyt kokeet voi sisällyttää ylioppilastutkintoon kolmen vuoden ajan erillisen kokeen hyväksymisestä.

Kevään 2022 tutkinnosta alkaen otetaan käyttöön myös uusi kompensaatiomalli, jossa luovutaan I-arvosanan jakamisesta neljään eri luokkaan. Uudistus koskee tutkintoja, jotka on aloitettu keväällä 2022 tai sen jälkeen. Tarkempaa tietoa kompensaatiosta löytyy yleisten määräysten ja ohjeiden luvusta 1.1.7 Tutkinnon suorittaminen hylätyllä kokeella (kompensaatio).

Keskeiset muutokset ylioppilastutkinnon yleisiin määräyksiin ja ohjeisiin liittyvät lukuihin 1–1.4.4 ja 2.2.1. Luvut, joissa eri tutkintorakenteita koskevat määräykset eroavat toisistaan, on jaoteltu alaluvuiksi “Syksyllä 2021 tai aikaisemmin aloitetut tutkinnot” ja “Keväällä 2022 tai myöhemmin aloitetut tutkinnot”. Kohdissa, jotka koskevat sekä uuden että vanhan rakenteen mukaisia tutkintoja, käytetään yhteistä termiä “vaadittavat kokeet”, joka vanhan tutkinnon osalta tarkoittaa neljää pakollista koetta ja uuden tutkinnon osalta viittä tutkintoon vaadittavaa koetta.

Lisätietoja:

Yleiset määräykset ja ohjeet (julkaistu 15.10.2021) 

Kevään 2022 tutkintouudistus

Blogi: Uusi tutkintorakenne avaa uusia mahdollisuuksia 

ILMO-työkalu: Kokeile, millä aineyhdistelmillä ylioppilastutkinnon voi suorittaa uuden tutkintorakenteen mukaisesti.