Kevään 2023 ylioppilastutkinnon koepäivät

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt kevään 2023 ylioppilastutkinnon koepäivät. Kevään 2023 ylioppilastutkinto järjestetään tiistain 14.3. ja perjantain 31.3. välisenä aikana. Koepäivät ovat nähtävillä lautakunnan verkkosivuilla.

Koepäivien aikataulun laadinnassa otetaan huomioon muun muassa opiskelijoiden jaksaminen, koejärjestelyiden toteuttaminen ja suurten kokeiden arvostelun vaatima aika. Koepäivien aikataulu vaikuttaa sekä tutkinnon tulosten valmistumisajankohtaan että lukioiden työskentelyaikatauluihin. Ylioppilastutkinnon tuloksia tarvitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa muun muassa jatko-opintojen opiskelijavalintoja varten. Alustavaan ja lopulliseen arvosteluun on kuitenkin varattava riittävästi aikaa. 

Tutkinto alkaa heti talvilomien jälkeisellä viikolla. Ensimmäisen viikon maanantaille ei ole sijoitettu koetta, vaan se on varattu koetilan tutkintoverkon rakentamiselle ja testaamiselle. 

Keväästä 2020 lähtien kokelasmäärältään suurimpien tutkintoaineiden kokeet on sijoitettu tutkintokauden alkupuolelle. Näin varmistetaan, että opettajien tekemään alustavaan arvosteluun ja osittain sen kanssa päällekkäin tapahtuvaan sensorointiin on käytettävissä kohtuullinen aika. Laadukas arvostelu on vertailukelpoisten tutkintotulosten edellytys, mikä mahdollistaa tulosten hyödyntämisen opiskelijavalinnassa. Tutkinnon tulokset lähetetään lukioille 16.5.2023. Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Oma Opintopolku -verkkopalvelussa 17.5.2023 alkaen. (Huom. Ajankohdat ovat alustavia ja muutokset niihin mahdollisia.)
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden luku- ja kirjoitustaidon kokeet ovat samalla viikolla. Alustavan arvostelun aikataulua on muutettu siten, että osa lukioista palauttaa ensin lukutaidon kokeen koesuoritukset ja osa lukioista ensin kirjoitustaidon kokeen koesuoritukset. Toisen kokeen alustavaan arvosteluun on erillinen määräaika. Myös reaalikokeet sekä vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen eri oppimäärät sijoittuvat ajallisesti lähekkäisiin päiviin. Alustavan arvostelun määräajoissa otetaan huomioon, että joissakin lukioissa voi olla arvosteltavana suuri määrä kokelaita opettajaa kohden. Myös muita poikkeustilanteita alustavan arvostelun loppuunsaattamisessa voidaan tapauskohtaisesti ottaa huomioon. 

Syksystä 2018 lähtien joitakin kokeita on sijoitettu peräkkäisille päiville. Kokeiden järjestäminen peräkkäisinä päivinä lyhentää tutkintokertaa ja helpottaa lukioiden käytännön järjestelyjä, kuten kokelasmääriltään suurten tutkintoverkkojen rakentamista. Peräkkäisinä päivinä järjestettävät kokeet vaikuttavat kuitenkin samalla kokelaiden mahdollisuuksiin palautua koesuorituksien välillä. Kokelaat suorittavat kokeita pääosin hajautetusti 1-3 tutkintokerralla.  Ennen kevättä 2022 tutkintonsa aloittaneet kokelaat sisällyttävät tutkintoonsa vähintään neljä pakollista koetta. Tutkintonsa keväällä 2022 aloittavien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa vähintään viisi koetta. Tämän lisäksi kaikki kokelaat voivat antaa lisänäyttöjä osaamisestaan lisäämällä tutkintoonsa muita kokeita haluamansa määrän. 

Ylioppilastutkintolautakunta seuraa koepäivien aikataulujen toimivuutta ja vaikutusta ilmoittautumisiin. 

Lukiot tarvitsevat tiedon koepäivistä noin vuotta aikaisemmin. Tieto tarvitaan, jotta lukiot voisivat varata tarvitsemansa tilat ja jotta kokelaat voisivat suunnitella hyvissä ajoin, mitä aineita milläkin tutkintokerralla kirjoittavat.