Vieraan kielen pitkän oppimäärän kirjoitustehtävien arvostelua kehitetään

Lautakunta valmistelee vieraan kielen pitkän oppimäärän kirjoitustehtävien arvostelukriteerien päivittämistä. Tavoitteena on helpottaa ja selkeyttää arvostelutyötä. Arvostelun periaatteet eivät muutu. Viestinnällisyys säilyy edelleen pääkriteerinä ja muut kriteerit täydentävät sitä.  

Nykyisen arvostelutaulukon asteikko on varsin hienosyinen, ja kahden tai kolmen pisteen päässä toisistaan olevien suoritusten tasoeroja on vaikea sanallistaa. Arvostelussa käytettävien pisteiden määrää harvennetaan, jotta vahvistetaan arvostelun yhdenmukaisuutta ja luotettavuutta. Lautakunta testaa eri tutkintokertojen suorituksilla, että asteikon harvennus ei vaikuta oleellisesti kokelaiden arvosanoihin. 

Toinen selkeyttämiseen liittyvä muutos koskee arvostelutaulukossa nykyisin samassa sarakkeessa olevia yhdistettyjä arvostelukriteereitä, kuten tarkkuus ja laajuus. Nämä eri asioihin viittaavat kriteerit erotetaan omiksi sarakkeikseen. Myös muiden kriteerien sanamuotoja tarkistetaan. Selkeytetyn asteikon toimivuutta kokeillaan eri kielten aidoilla pitkän oppimäärän kirjoitustehtävän vastauksilla. 

Pitkän oppimäärän suoritukset arvostellaan uuden selkeytetyn taulukon mukaan ensimmäisen kerran aikaisintaan syksyn 2023 tutkinnossa. Lautakunta tiedottaa muutoksesta tarkemmin hyvissä ajoin ennen kuin se tulee voimaan.