Äidinkielen digitaalinen ylioppilaskoe

Äidinkielen digitaalisen ylioppilaskokeen päivitetyt määräykset on julkaistu lautakunnan verkkosivuilla: https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/koekohtaiset-maaraykset-ja-ohjeet Uusimuotoinen koe järjestetään ensimmäisen kerran syksyllä 2018. Kokeeseen kuuluvat lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe, jotka järjestetään eri koepäivinä.

Määräystekstissä on esitelty kokeiden tavoitteet, luonnehdittu tehtäviä ja kokeen aineistoja sekä kuvattu kokeen arvioinnin periaatteet ja kriteerit. Digitaalista koetta kehitettäessä on keskeinen päämäärä ollut kirkastaa kahden kokeen rooleja niin, että lukutaidon kokeen arvioinnissa painottuvat luetun ymmärtäminen sekä tekstien analyysi- ja tulkintataidot ja kirjoitustaidon kokeessa kirjallisen ilmaisun ja tekstin rakentamisen taidot. Molemmissa kokeissa edellytetään, että tekstit kirjoitetaan yleiskielellä.

Kirjoitustaidon kokeessa arvioidaan kokelaan kirjallista ilmaisukykyä sekä taitoa kielentää ajatuksia ja hallita asiakokonaisuuksia. Kirjoitustaidon kokeessa arviointikohteista painottuvat erityisesti kokonaiskuva kirjoitustaidosta sekä tekstin rakenne ja kieli. Lukutaidon kokeessa arvioidaan kokelaan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa eli taitoa eritellä, tulkita, arvioida ja hyödyntää monimuotoisia tekstejä tietoisena niiden tavoitteista, ilmaisukeinoista ja konteksteista. Kokelaiden on valittava sekä asia- ja mediatekstien että kaunokirjallisten ja muiden fiktiivisten tekstien analysointiin ja tulkintaan liittyvä tehtävä. Lukutaidon kokeessa esitystavan arvioinnissa otetaan huomioon vastauksen ymmärrettävyys, selkeys ja loogisuus. Kirjoitustaidon kokeessa kieleen liittyvät arviointikohteet ovat keskeisessä asemassa.

Yhteistyöterveisin

Äidinkielen jaos

Digitaalisesta äidinkielen kokeesta aiemmin julkaistut tiedotteet: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto/digitaalistenkokeiden- kuvaukset

Lisätietoja:

Tiina Tähkä, pääsihteeri, Ylioppilastutkintolautakunta 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

Minna-Riitta Luukka, äidinkielen jaoksen puheenjohtaja 040 805 3205, minna-riitta.luukka@jyu.fi