Ylioppilastutkintolautakunta käsittelee uudelleen erityisjärjestelypäätöksen, josta annettiin hallinto-oikeuden päätös

Julkisuudessa on käsitelty Helsingin hallinto-oikeuden 26.6.2018 tekemää päätöstä ylioppilastutkinnon erityisjärjestelyistä. Kokelas oli hakenut terveydellisistä syistä oikeutta suorittaa digitaaliset kokeet paperisina sekä muita erityisjärjestelyjä. Ylioppilastutkintolautakunta oli myöntänyt vain muut pyydetyt erityisjärjestelyt. Ylioppilastutkintolautakunta ei voi käsitellä julkisesti päätöksen yksityiskohtia tai kokelaan salassa pidettäviä asioita.

Lautakunta tulkitsee hallinto-oikeuden päätöstä niin, että kokelaalle myönnetyt erityisjärjestelyt eivät ole olleet riittäviä hänen tilanteensa huomioon ottaen. Päätös edellyttää erityisjärjestelynä paperille tulostettuja tehtäviä siltä osin kuin mahdollista. Vaikka digitaalisissa kokeissa aineistojen määrä kasvaa ja osa tehtävistä voi olla sellaisia, joihin vastaus pitää antaa muulla tavoin kuin tekstinä, kokeessa on edelleen myös sellaisia osioita, joiden saattaminen tulosteina paperille ei ole mahdotonta. Päätöksen mukaan kokelaalla pitäisi olla mahdollisuus myös tuottaa vastauksensa muuten kuin digitaalisesti. Erityisjärjestelynä myönnetyn avustajan kirjoittamien vastausten tarkistamista on pidetty haastavana. Hallinto-oikeus palauttaa erityisjärjestelypäätöksen näiltä osin uudelleen käsiteltäväksi, mutta muiden erityisjärjestelyiden osalta aiempaa päätöstä ei kumota. 

Ylioppilastutkintolautakunta ei valita päätöksestä, vaan valmistautuu käsittelemään kokelaan hakemuksen uudelleen hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti. Uusi päätös toimitetaan kokelaalle hyvissä ajoin ennen syksyn ylioppilastutkinnon kokeita. Kokelaan lukiolle annetaan tietoa ja neuvoja erityisjärjestelyiden toteuttamisesta. Lautakunta varautuu siihen, että vastaavat erityisjärjestelyt ovat jatkossa toteutettavissa myös muilla kokelailla, joilla on erittäin vakavat terveydelliset perusteet ja joille tavanomaiset erityisjärjestelyt eivät ole riittäviä. Mahdollisista muutoksista erityisjärjestelyissä tiedotetaan elokuun loppuun mennessä.

Päätöstä varten lautakunta pyrkii löytämään ratkaisun, jossa kokelaalla on mahdollisuus paperista tulostetta ja paperille kirjoitettuja vastauksia hyödyntäen suorittaa kokeet mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla muihin kokelaisiin nähden. Kokelaalla pitäisi olla myös tosiasiallinen mahdollisuus menestyä kokeissa. Haasteena ovat osuudet, jotka eivät toimi paperille tulostettuna. Tällaisia ovat esimerkiksi tietokoneen käyttöä edellyttävät kartat ja kielikokeiden kuullunymmärtämisen osiot. Kuullunymmärtämisen osiot suoritetaan digitaalisissa kokeissa omalla tietokoneella omatahtisesti.

Ratkaisussa joudutaan ottamaan huomioon, että erityisjärjestely ei saisi heikentää kokeiden laatua tai kokeiden koesalaisuutta. Digitaalisissa kokeissa hyödynnetään monipuolisesti aineistoja opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisesti. Digitaalisten kokeiden koesalaisuus perustuu kryptattujen koetehtävien ja erillisesti toimitettujen kryptausavaimien yhdistelmään. Muiden kokelaiden suoritusten tavoin myös erityisjärjestelyjä saaneen kokelaan koesuoritus olisi hyvä varmuuskopioida sekä saada turvallisesti ja anonyymisti arvosteltavaksi.

Sairauteen ja vammaan liittyviä erityisjärjestelypäätöksiä tehdään noin 900 kokelaalle vuodessa. Yleisimmät haetut ja myönnetyt erityisjärjestelyt ovat oikeus erilliseen tilaan sekä kahden tunnin lisäaika. Avustajan käyttäminen on tarkoituksenmukaista niissä tapauksissa, joissa tavanomaiset järjestelyt eivät ole riittäviä. Kaikkia haettuja erityisjärjestelyitä ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa. Erityisjärjestelyiden tulee olla kohtuudella toteuttavissa kaikissa lukioissa, kaikissa ylioppilastutkinnon kokeissa ja eri tutkintokerroilla. Tutkinnon pitää myös pysyä yhdenvertaisena kaikille kokelaille.

 

Mediatiedusteluihin vastaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

Lisätietoja nykyisistä erityisjärjestelyistä https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt