Kevään 2020 ylioppilastutkinnon koepäivät

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt kevään 2020 ylioppilastutkinnon kokeiden koepäivät. Keväällä 2020 tutkinto alkaa 10.3. äidinkielen lukutaidon kokeella ja suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeella. Tutkintokerran viimeisenä koepäivänä 26.3. kirjoitetaan psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia. Kevään 2020 koepäivät löytyvät lautakunnan verkkosivuilta.

Koepäivien aikataulun laadinnassa otetaan huomioon muun muassa opiskelijoiden jaksaminen, koejärjestelyiden toteuttaminen ja suurten kokeiden arvostelun vaatima aika. Koepäivien aikataulu vaikuttaa sekä tutkinnon tulosten valmistumisajankohtaan että lukioiden työskentelyaikatauluihin. Ylioppilastutkinnon tuloksia tarvitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa muun muassa jatko-opintojen opiskelijavalintoja varten. Alustavaan ja lopulliseen arvosteluun on kuitenkin varattava riittävästi aikaa.

Tutkinto alkaa heti talvilomien jälkeisellä viikolla. Sen takia ensimmäisen viikon maanantaille ei ole sijoitettu koetta, vaan se on varattu koetilan tutkintoverkon rakentamiselle.

Koska äidinkielen luku- ja kirjoitustaidon kokeet ovat peräkkäin samalla viikolla, äidinkielen kokeiden alustavan arvostelun aikataulu muuttuu siten, että kahden kokeen alustavaan arvosteluun jää kohtuullinen aika. Reaaliaineiden kokeiden ja vieraiden kielten kokeiden sijoittuminen lähekkäin otetaan huomioon alustavan arvostelun aikatauluissa niiden opettajien osalta, jotka arvostelevat useampaa koetta. Alustavan arvostelun aikatauluista ohjeistetaan lukioita erikseen.

Syksystä 2018 lähtien joitakin kokeita on sijoitettu peräkkäisille päiville. Kokeiden järjestäminen peräkkäisinä päivinä lyhentää tutkintokertaa ja helpottaa lukioiden käytännön järjestelyjä, kuten kokelasmääriltään suurten tutkintoverkkojen rakentamista. Peräkkäisinä päivinä järjestettävät kokeet vaikuttavat kuitenkin samalla kokelaiden mahdollisuuksiin palautua koesuorituksien välillä. Syksyn 2018 tutkintokerran kokelaista noin 7,8 % suoritti kokeita peräkkäisinä päivinä. Peräkkäisinä päivinä olleisiin kokeisiin tuli sama määrä tai jopa hieman enemmän ilmoittautumisia kuin vastaaviin kokeisiin edellisenä syksynä. Syksyn kokeista järjestetyn palautekyselyn mukaan 62 % vastaajista oli kiinnittänyt huomiota tutkintopäivien uuteen aikatauluun, mutta uudella aikataululla ei ollut ollut vaikutusta useimpien kyselyyn vastanneiden kokelaiden aikatauluihin esimerkiksi tutkinnon hajauttamisen osalta. Ylioppilastutkintolautakunta seuraa koepäivien aikataulujen toimivuutta ja vaikutusta ilmoittautumisiin.

Ylioppilastutkintolautakunta on sitoutunut luovuttamaan tutkintotulokset korkeakoulujen opiskelijavalintaan viimeistään 15.5.2020. Tämä tukee ns. todistusvalinnan toteuttamista ennen pääsykokeita. Kevään 2020 koepäivät on jo päätetty, mutta lautakunta neuvottelee edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja korkeakoulujen opiskelijavalinnan kanssa tavoista, joilla tulosten luovuttamisajankohtaa voitaisiin aikaistaa vielä muutamalla päivällä. Laadukas arvostelu on myös vertailukelpoisten tutkintotulosten edellytys, mikä mahdollistaa tulosten hyödyntämisen opiskelijavalinnassa.

Lukiot tarvitsevat tiedon koepäivistä noin vuotta ennen tutkintokertaa. Tieto tarvitaan, jotta lukiot voisivat varata tarvitsemansa tilat ja jotta kokelaat voisivat suunnitella hyvissä ajoin, mitä aineita milläkin tutkintokerralla kirjoittavat.