Uudet määräykset koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamisesta ja suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeesta

Ylioppilastutkintolautakunta on julkaissut uudet määräykset ja ohjeet, jotka koskevat koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista ylioppilastutkinnossa ja suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koetta. Uusi laki astuu voimaan 1.8.2019. Uutta lakia ja uusia määräyksiä sovelletaan kuitenkin jo ilmoittauduttaessa syksyn 2019 tutkintoon.

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen

Uuden lain myötä ensisijainen tapa ottaa koesuoritusta heikentävä syy huomioon ylioppilastutkinnossa on myöntää erityisjärjestelyjä koetilanteeseen. Pistekorotusta käytetään vain poikkeustapauksissa, ja se on tarkoitettu vain heikoimmassa asemassa oleville. Pistekorotus kohdistuu jatkossa ainoastaan niihin kokeisiin, joiden arvosana ilman lisäpisteitä olisi hylätty. Pistekorotusta ei rajata yhteen kokeeseen, ja se on mahdollista saada riippumatta siitä, onko saanut kokeessa erityisjärjestelyjä.

Erityisjärjestelyjä on jatkossa mahdollista saada myös erityisen vaikean elämäntilanteen perusteella. Myös lievän lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden perusteella voi saada erityisjärjestelyjä. Vieraskielisillä kokelailla on jatkossa mahdollisuus hakea erityisjärjestelyä, mutta heille ei myönnetä pistekorotusta.

Osallistumisoikeus suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeeseen

Osallistumisoikeus suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeeseen muuttuu uuden lain astuessa voimaan. Jatkossa suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeeseen saavat osallistua ilman erillistä hakemusta

  • kokelaat, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame ja jotka ovat opiskelleet lukiolain ja lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisen suomi tai ruotsi toisena ja kirjallisuus -oppimäärän sekä
  • kokelaat, joiden äidinkieli tai ensikieli on viittomakieli.

Muiden kokelaiden, jotka haluavat suorittaa kyseisen kokeen, pitää hakea osallistumisoikeutta lautakunnalta kirjallisesti. Lautakunta voi myöntää kokelaille oikeuden suorittaa suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeen erityisen painavasta syystä esimerkiksi tilanteissa, joissa kokelaan peruskielitaidossa on puutteita vieraskielisestä taustasta johtuen. Erillinen hakeminen on tarpeen esimerkiksi, jos

  • kokelas on opiskellut äidinkieleltään suomen-, ruotsin- tai saamenkielisille tarkoitetun äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän mukaiset opinnot
  • kokelaan väestörekisteriin merkitty äidinkieli on suomi, ruotsi tai saame.

Hakemukseen liitetään lausunto, jossa perustellaan tilannetta, sekä kahden opettajan lausunnot kokelaan kielitaidosta. Jos kokelas hakee myös erityisjärjestelyjä vieraskielisyyden perusteella, voi hakemukset tehdä samanaikaisesti. Kokelaalla, joka on jo suorittanut suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeen osana tutkintoaan, säilyy oikeus sisällyttää koe tutkintoonsa uusista määräyksistä riippumatta.

Hakemusten lähettäminen

Hakemuksia syksyn 2019 tutkintoa varten voi lähettää poikkeuksellisesti 23.5.2019 asti. Pidennetty hakuaika koskee sekä erityisjärjestelyhakemuksia että osallistumisoikeutta suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeeseen. Hakuajan umpeutumisen jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään, mutta haettuja erityisjärjestelyjä ei välttämättä voida toteuttaa syksyn 2019 tutkinnossa. 

Uusien määräysten mukaiset lomakkeet julkaistaan kevään aikana. Vanhojen määräysten mukaisesti valmisteltuja hakemuksia voi edelleen lähettää vanhalla lomakepohjalla. Hakemuksiin kannattaa kuitenkin tarpeen mukaan täydentää uusien määräysten mukaiset tiedot esimerkiksi haettavista erityisjärjestelyistä. Vanhaa lukihäiriön huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa -lomaketta on muokattu niin, että erityisjärjestelyjen hakeminen on mahdollista riippumatta vaikeuden asteesta. Lukivaikeustestit pysyvät ennallaan.

Muihin vanhoihin lomakkeisiin ei tehdä muutoksia. Tarvittavat täydentävät tiedot voi kirjoittaa lomakkeiden lisätietokenttiin. Vanhalla selvitys vieraskielisyydestä -lomakkeella haettava erityisjärjestely kirjoitetaan lisätietokenttään.

Määräyksissä mainittua henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tai muita uusia liitteitä ei kuitenkaan vaadita vielä keväällä tehtävissä hakemuksissa, jos hakemuksen käsittelyssä tarvittavat tiedot käyvät hakemuksesta riittävän selvästi esille muuten. Vanhoja hakemuslomakkeita voi käyttää uusien hakemusten lähettämiseen, kunnes uudet lomakkeet otetaan käyttöön. Vanhoilla lomakkeilla aloitettujen hakemusten tiedot eivät siirry automaattisesti uudelle lomakkeelle.

Uudet määräykset koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamisesta ylioppilastutkinnossa korvaavat Ylioppilastutkintolautakunnan määräykset Sairauden, vamman tai puoltolauseen huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa (26.8.2016), Kuulovamman huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa (16.12.2016), Luku- ja kirjoitushäiriön huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa (16.12.2016) ja Vieraskieliset kokelaat - Ylioppilastutkintolautakunnan määräys rehtoreille ja opettajille (26.8.2016).

Päivitys 16.4.2019: 

Kokelaat, jotka ovat jo aikaisemmin hakeneet lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden huomioon ottamista ylioppilastutkinnossa tai jättäneet selvityksen vieraskielisyydestä, voivat hakea erityisjärjestelyä erillisellä muutoshakemuksella aiemmin toimittamansa hakemuksen perusteella. Muutoshakemus tehdään keskitetysti lautakunnan erikseen lähettämien ohjeiden mukaisesti. Muutoshakemuksen tekemiseen liittyvät ohjeet toimitetaan lukioille lähiviikkoina.

 

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa (pdf)

Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus (pdf)