Näkövammaiset kokelaat voivat harjoitella uutta erityisjärjestelyä

Näkövammaisten kokelaiden koejärjestelyt muuttuvat syksyn 2021 tutkinnosta alkaen

Näkövammaisten kokelaiden erityisjärjestely, jossa korvaavia tehtäviä sisältävä koe toimitettiin erillisinä tekstinkäsittelytiedostoina, muuttuu syksyllä 2021 näkövammaisten apuvälineillä koejärjestelmässä suoritettavaksi kokeeksi.

Kokelas käyttää edelleen omaa tietokonettaan ja hänelle tuttuja ruudunluku- tai suurennusohjelmia. Osa tavallisen kokeen tehtävistä on korvattu näkövammaisille kokelaille paremmin soveltuvilla tehtävillä, kuten tähänkin saakka. Koe tehdään html-muodossa, jonka saavutettavuus on testattu. Kokelaan vastaukset tallentuvat ja varmuuskopioituvat koejärjestelmään, kuten muillakin kokelailla. Kokeita voi harjoitella Abitti-koeympäristössä.

Ylioppilastutkintolautakunta kiittää Näkövammaisten liiton, Celian ja Valterin asiantuntijoita palautteesta uuden erityisjärjestelyn valmistelussa.

Mitä erityisjärjestelyjä näkövammainen kokelas voi hakea?

Näkövammaiset kokelaat voivat hakea tarvitsemiaan erityisjärjestelyjä jo lukio-opintojensa alkupuolella. Hakemuksen liitteenä toimitettavissa lääkärinlausunnossa ja muissa asiantuntijalausunnoissa kuvataan näkövamman vaikutusta kokeiden suorittamiseen. Lukio-opinnoissa toteutetut tukitoimet toimivat yhtenä perusteena erityisjärjestelyiden tarvetta arvioitaessa.

Näkövammaisten kokelaiden tilanteet ovat monimuotoisia, ja erityisjärjestelyiden sisältö päätetään tapauskohtaisesti. Kokelaan tilanteesta riippuen mahdollisia erityisjärjestelyjä ovat esimerkiksi lisäaika, erillinen näyttö, oikeus suurentaa kirjasinkokoa, näkövammaisten apuvälineillä suoritettava koe, erillinen tila ja avustajan käyttö.

Jos näkövammainen kokelas ei pysty selviytymään näköä vaativista tehtävistä, hän voi hakea erityisjärjestelynä näkövammaisten apuvälineillä suoritettavaa koetta. Tällöin kokelas suorittaa kokeen omalla tietokoneellaan sen omassa käyttöjärjestelmässä. Tietokoneessa voi ruudunlukuohjelmiston lisäksi olla muitakin kokelaan tarvitsemia apuvälineitä. Myös pistekirjoitusta tuottava laite voidaan kytkeä tietokoneeseen. Tietokoneessa ei saa olla koesuoritusta edistäviä aineistoja eikä se saa olla yhdistettynä internettiin. Erityisjärjestelyhakemuksessa on listattava kokeessa hyödynnettävät apuohjelmat.

Jos kokelaalle on myönnetty aiempien määräysten mukaisesti erityisjärjestelynä näkövammaisen korvaavat tehtävät, kokelaan ei tarvitse tehdä uutta hakemusta, vaan hän saa suoraan oikeuden ilmoittautua näkövammaisten apuvälineillä suoritettavaan kokeeseen.

Jos kokelas on saanut myönteisen päätöksen näkövammaisten apuvälineillä suoritettavasta kokeesta, hän voi ilmoittautua suorittamaan nimenomaan tätä koetta. Ilmoittautuminen on sitova ja se tapahtuu normaalin ilmoittautumisprosessin yhteydessä. Lukio ilmoittaa lautakunnalle näkövammaisen apuvälineillä suoritettaviin kokeisiin osallistuvat kokelaat materiaalitilausten yhteydessä. Jos kokelas ei erikseen ilmoittaudu erityisjärjestelykokeeseen, hän suorittaa tavallisen kokeen.

Ylioppilastutkintolautakunta antaa ohjausta ja neuvontaa vain ylioppilastutkinnon koejärjestelyistä. Näkövammaiset opiskelijat voivat saada lukiosta erityisopetusta ja muuta tukea oppimiseensa yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Näkövammaisten liiton asiantuntijat antavat ohjausta näkövammaisen opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. He neuvovat myös oppilaitoksia näkövammaisen opiskelijan opintojen järjestämisessä.

Minkälaisia näkövammaisten apuvälineillä suoritettavat kokeet ovat?

Näkövammaisten apuvälineillä suoritettava koe voi rakenteeltaan, tehtävämääriltään ja pisteytykseltään erota lautakunnan koekohtaisissa määräyksissä ilmoitetusta. Kokeen maksimipistemäärä ja arvosanojen pisterajat ovat samat kuin muiden kokelaiden suorittamassa kyseisen aineen kokeessa. Koe laaditaan siten, että myös vaikeasti näkövammainen kokelas voi vastata kokeeseen ja saavuttaa korkeimman arvosanan.

Kokeiden sisällöllisestä saavutettavuudesta pyritään huolehtimaan, kuten aiemminkin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kuva-aineiston korvaamista tekstillä tai visuaalisuuteen perustuvan tehtävän korvaamista muulla tehtävällä. Koekohtaiset ratkaisut kuuluvat koesalaisuuden piiriin, eikä niistä voi antaa etukäteen tietoja.

Koetehtävät ja aineistot toimitetaan html-muodossa. Koetta voi selata sujuvasti myös ruudunlukijan avulla, sillä koe on rakenteinen esimerkiksi otsikkotasojen suhteen. Matemaattiset kaavat ovat saatavilla kuvallisessa muodossa heikkonäköisille sekä sovelletussa Asciimath-muodossa ruudunlukijoita varten, kuten aikaisemminkin.

Kokelas tuottaa vastauksensa tehtävien yhteydessä oleviin vastauslaatikoihin, monivalintoihin tai pudotusvalikoihin. Kokelas voi myös liittää kuvakaappauksia vastauksiin, mutta tätä ei edellytetä. Yleensä tehtävänannon mukainen osaaminen voi ilmetä vastauksissa eri tavoin, eikä vastaamisen tapa ole oleellisessa asemassa. Vastaukset arvostellaan hyvän vastauksen piirteiden mukaisesti. Piirteet julkaistaan erikseen näkövammaisten apuvälineillä suoritettavaa koetta varten.

Opettajat voivat ladata aikaisemmin pidettyjä kokeita Examina-palvelusta (www.examina.fi), mutta niiden tekninen toteutus ei vastaa syksyn 2021 erityisjärjestelyä. Korvaavien kokeiden lopullisia hyvän vastauksen piirteitä on julkaistu lautakunnan verkkosivuilla syksystä 2019 lähtien.

Miten näkövammaisten apuvälineillä suoritettava koe järjestetään?

Ylioppilastutkinto järjestetään internetistä irrallaan olevassa paikallisverkossa. Kokelaiden tietokoneeseen käynnistetään USB-muistitikulta käynnistyvä Linux-käyttöjärjestelmään perustuva ohjelmisto. Tähän ohjelmistoon ei voi tehdä kokelaskohtaisia muutoksia.

Erityisjärjestelyssä kokelaan oma, lautakunnan erityisjärjestelypäätöksen mukaisesti varusteltu tietokone liitetään ylioppilastutkinnon koejärjestelmään. Näin kokelas voi käyttää itselleen tuttuja ruudunluku- tai suurennusohjelmia sekä näytön säätöjä.

Kokeen aikana kokelaan koesuoritukset tallennetaan kolmelle tallennusmedialle jokaisen muokkauksen jälkeen. Tämä on merkittävä parannus näkövammaisten kokelaiden nykyiseen järjestelyyn, jossa koesuoritukset tallennetaan kokeen aikana vain kokelaan tietokoneelle. Mahdollisen keskeytyksen tai toimintahäiriön jälkeen kokelas voi jatkaa kokeen suoritusta siitä kohdasta, mihin hän jäi. Kokelaiden koesuoritukset siirtyvät arvosteltavaksi osana muiden kokelaiden koesuorituksia ilman manuaalisia välivaiheita, mikä osaltaan lisää järjestelyjen luotettavuutta.

Miten kokelas ja lukio voivat harjoitella?

Lukiot harjoittelevat ylioppilaskokeessa käytettävän Abitti-ympäristön käyttöä osana opetusta. Opettajat voivat laatia omia kokeitaan Abittiin. Abitissa tehdyt kokeet soveltuvat näkövammaisen apuvälineillä suoritettavan kokeen harjoitteluun, jos kokeen sisältö on saavutettavaa ja kokeiden laadinnassa ei ole käytetty kolmannen osapuolen selainlisäosia. Kokelaan oman erillisen tietokoneen liittämiseen koejärjestelmään saa ohjeita Abitti-tuesta. Liittäminen helpottui huhtikuun lopussa julkaistussa Abitti-versiossa siten, että erillinen tietokone saa verkkoasetukset kokelaan Abitti-tietokoneelta. Erilliseen tietokoneeseen ei siis tarvitse tehdä asetusmuutoksia käsin.

Ylioppilastutkintolautakunta toivoo yhteydenottoa etenkin sellaisilta lukioilta, joilla on näkövammaisia kokelaita syksyn 2021 tai kevään 2022 ylioppilaskokeessa. Lautakunta on valmistellut kokelaiden ja lukioiden harjoittelua varten kaksi esimerkkiä, joissa on käytetty näkövammaisten apuvälineillä suoritettavissa kokeissa käytettäviä tehtävänanto- ja vastausmekaniikkoja. Esimerkkikokeita ei jaeta julkisesti tekijänoikeussyistä.

Lisätietoja

- Kokeen tekniset järjestelyt ja esimerkkikokeet: abitti@ylioppilastutkinto.fi

- Erityisjärjestelyiden hakeminen: Markku Rytkönen markku.rytkonen@ylioppilastutkinto.fi

- Näkövammaisten liittoon voi olla yhteydessä opiskeluun liittyvissä yleisissä kysymyksissä: ville.lamminen@nkl.fi