Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Koronaviruksen leviämiseen varautuminen

Ylioppilastutkintolautakunta seuraa tilannetta ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa valtioneuvoston ja ministeriöiden linjausten pohjalta. Opetustoimea on ohjeistettu noudattamaan terveysviranomaisen ohjeita. 

Lautakunta kokoaa tälle sivulle kevään ja syksyn 2020 tutkintoa koskevat ohjeet ja tiedot koronavirukseen varautumisesta. Sivua on päivitetty viimeksi 16.7.2020 klo 16.15. 

Hyödyllistä tietoa ja tarkempia ohjeita koronavirustilanteesta laajemmin löydät myös muiden viranomaisten sivuilta:

- Valtioneuvosto: Päätökset ja kooste viranomaisten koronavirusta koskevista materiaaleista
- Opetus- ja kulttuuriministeriö: Koronavirus ja siihen varautuminen opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla 
- Opetushallitus: Tukimateriaalia poikkeustilanteessa toimimiseen 
- Aluehallintovirasto: Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Ohjeet ja ajankohtaiset tiedot koronavirustilanteesta

Syksyn ylioppilastutkinnon koepäiviä muutettu

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa syksyn 2020 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja vieraan kielen pitkän oppimäärään koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi.

Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen syksyllä myös koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita on mahdollista järjestää lukioissa aiempaa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Kokelas voi syksyn 2020 tutkinnossa halutessaan ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Muutos helpottaa erityisesti niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat keväällä oman sairastumisen, aikaistettujen koepäivien tai muun syyn vuoksi.

Kokelas voi siis syksyn 2020 tutkinnossa suorittaa enimmillään neljä reaaliaineiden koetta ja pitkän kielen kokeen englannissa ja jossakin toisessa vieraassa kielessä. Syksyn 2020 tutkinnon osalta tehdään näin ollen poikkeus kyseisten aineiden koekohtaisissa määräyksissä ilmoitetuista yhdellä tutkintokerralla suoritettavista kokeiden enimmäismääristä.

Syksyn 2020 uudet koepäivät

Koepäivien muutosta ja sen perusteluita on kuvattu tarkemmin lautakunnan verkkosivuilla olevassa tiedotteessa.

Osittain maksuton uusiminen syksyllä 2020

Kevään 2020 tiivistettyyn ylioppilastutkintoviikkoon osallistuneilla kokelailla on mahdollisuus uusia koe syksyn tutkinnossa ilman koekohtaista maksua. Hallitus varasi lisätalousarviossa tätä tarkoitusta varten määrärahan. Syksyn tutkintomaksuista on päätetty opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa 326/2020. Koekohtaista tutkintomaksua ei peritä kokelaalta reaaliaineiden, toisen kotimaisen kielen, matematiikan ja pitkän vieraan kielen kokeista, joista kokelas on maksanut koekohtaisen maksun keväällä 2020. Jos kokelas on saanut päätöksen ilmoittautumisen mitätöinnistä ja saa siten palautuksen koekohtaisesta tutkintomaksusta, mitätöidyn kokeen uusiminen on maksullista.

Seuraavia kokeita on mahdollista uusia maksutta syksyn 2020 tutkinnossa, jos siihen liittyvät ehdot (alempana) täyttyvät:

 • toinen kotimainen kieli
 • matematiikka
 • vieraan kielen pitkän oppimäärän koe
 • jokin reaaliaine

Saat uusia yllä mainitut kokeet syksyn 2020 tutkinnossa maksutta, jos

 • olet osallistunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020 ja saanut siitä hyväksytyn tai hylätyn arvosanan
 • olit ilmoittautunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020, mutta et saapunut paikalle etkä ole hakenut ilmoittautumisen mitätöintiä
 • olit ilmoittautunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020, mutta et saapunut paikalle ja hakemuksesi ilmoittautumisen mitätöinnistä hylättiin.

Maksat normaalin tutkintomaksun syksyn 2020 kokeesta, jos

 • osallistut kyseiseen kokeeseen ensimmäistä kertaa
 • et ollut ilmoittautunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020
 • olit ilmoittautunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020, mutta ilmoittautumisesi mitätöitiin hakemuksesta (Huomaa, että päätös hakemukseesi saattaa olla vasta tulossa.)
 • ilmoittaudut uusimaan
  • äidinkielen ja kirjallisuuden koetta
  • suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koetta
  • vieraan kielen lyhyen oppimäärän koetta

Kokeen uusiminen maksuttomasti edellyttää lisäksi, että sinulla on oikeus uusia kyseistä koetta.

Maksuton uusintamahdollisuus koskee sekä tutkintoa suorittavia kokelaita että kokelaita, jotka suorittavat yksittäisiä kokeita, uusii kokeita tai täydentää tutkintoaan tutkinnon valmistumisen jälkeen.

Kaikkien kokelaiden, jotka osallistuvat ylioppilastutkintoon syksyllä 2020, tulee maksaa tutkintokertakohtainen perusmaksu riippumatta siitä, osallistuvatko he ainoastaan kokeisiin, joita heillä on oikeus uusia maksuttomasti vai osallistuvatko he myös muihin kokeisiin.

Kokelaat tekevät ilmoittautumisen omaan lukioon 5.6. mennessä myös näiden kokeiden osalta. Kokelas maksaa tutkintokerrasta perusmaksun ja koekohtaiset maksut niistä kokeista, jotka eivät ole tämän maksuttomuuden piirissä. Lukio toimittaa kokelaalle maksuohjeet ja laskun tutkintomaksuista. Lukio voi varmistaa kokelaalta laskutettavan summan tutkintopalvelussa kunkin kokelaan kohdalta toimitettuaan ilmoittautumistiedot lautakunnalle.

Koejärjestelmään ei tehdä muutoksia syksyn 2020 ylioppilastutkintoa varten

Muutosten tekeminen Abittiin ei koronatilanteen takia ole mahdollista, koska lukiot ja kokelaat eivät etäopetuksessa voi ottaa niitä käyttöön. Tämä tarkoittaa samalla sitä, ettei koejärjestelmään tehdä muutoksia syksyn 2020 ylioppilastutkintoa varten, eikä esimerkiksi uudistettuja digitaalisia MAOL-taulukoita saada syksyn tutkintoon. Kokelaat osallistuvat syksyn ylioppilastutkintoon lähinnä sen teknisen kokemuksen varassa, joka heille on kertynyt ennen etäopetukseen siirtymistä.

Erityisjärjestelyhakemukset syksyn 2020 tutkintoa varten

Syksyn erityisjärjestelyjä haetaan Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista koskevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Koronavirustilanteen johdosta joistakin määräyksissä esitetyistä asioista poiketaan syksyn 2020 hakemusten ja lausuntojen osalta. Tällä verkkosivulla on kuvattu kyseiset poikkeukselliset menettelyt.

Koronavirustilanteen vuoksi kokelaan voi olla vaikea hankkia lääkärintodistusta syksyn 2020 tutkinnon erityisjärjestelyjä varten. Kokelas voi hakea sairauden, vamman tai vaikean elämäntilanteen perusteella erityisjärjestelyjä lääkärin, psykologin, terveydenhoitajan tai kuraattorin lausunnolla. Myös ennen kevättä 2020 kirjoitetun lausunnon perusteella voi hakea erityisjärjestelyjä. Lisäksi Omakannasta tulostettuja tietoja voi käyttää hakemuksen perusteluna. Myös etäyhteyden avulla hankittu lääkärin tai muun asiantuntijan antama lausunto voidaan liittää erityisjärjestelyhakemukseen.

Lautakunta pidentää syksyn 2020 erityisjärjestelyhakemusten lähettämisaikaa 11.5.2020 saakka. Hakemuksia on mahdollista lähettää myös myöhemmin esimerkiksi elokuun alussa. Hakuajan umpeutumisen jälkeen saapuneet hakemukset pyritään käsittelemään, mutta haettuja erityisjärjestelyjä ei välttämättä ehditä toteuttamaan ennen syksyn 2020 tutkinnon alkua.

Jos kokelaalle on myönnetty erityisjärjestelyjä, kokelaan tulee tutkintoon ilmoittautuessaan varmistaa, että lukio, johon hän ilmoittautuu suorittamaan tutkintoa, on tietoinen hänelle aiemmin myönnetyistä erityisjärjestelyistä.

Ääniaineistoiltaan rajoitetun kokeen ja näkövammaisen apuvälineillä suoritettavan kokeen käyttöönotto siirtyy

Koronavirustilanteen vuoksi ääniaineistoiltaan rajoitetun kokeen ja näkövammaisen apuvälineillä suoritettavan kokeen käyttöönottoa siirretään syksylle 2021. Nykyisessä tilanteessa lautakunnan ei ole mahdollista edistää teknistä toteutusta eivätkä lukiot ja kokelaat voi harjoitella ja valmistautua uudentyyppisiin kokeisiin. 

Syksyllä 2020 näkövammaiset kokelaat voivat saada erityisjärjestelynä näkövammaisille kokelaille tarkoitettuja korvaavia tehtäviä samalla tavalla kuin edellisinäkin tutkintokertoina. Vaikeasti tai keskivaikeasti kuulovammaiset kokelaat voivat saada vapautuksen kuullunymmärtämisen osakokeesta samalla tavalla kuin edellisinäkin tutkintokertoina. 

Tavoitteena on edistää näkövammaisten kokelaiden mahdollisuutta tehdä kokeet omalla tietokoneellaan siten, että koesuoritukset tallentuvat ylioppilastutkinnon koejärjestelmään koetilanteessa jo keväällä 2021 nykyisten määräysten pohjalta. Tämä edellyttää, että koejärjestelyä päästään harjoittelemaan syksyllä 2020. 

Koesuoritusta heikentävää syytä koskevat määräykset päivitetään tämän tiedotteen mukaisiksi kevään 2020 aikana.

Lukion varautuminen syksyn 2020 ylioppilastutkintoon

Opetustoimea on pyydetty varautumaan erilaisiin poikkeustilanteisiin ja päivittämään varautumissuunnitelmansa. Tämä koskee myös ylioppilastutkinnon eri tilanteita. Lainsäädännön ja määräysten mukaan rehtorilla on päätösvalta tutkinnon käytännön toteutuksessa ja esimerkiksi kokelaiden sijoittamisesta eri tiloihin. Tutkinnon aikana suuri osa tiloista on tutkintokäytössä ja opettajat valvojina, mikä tulee ottaa huomioon varautumisessa. 

Lukion on hyvä pohtia ainakin seuraavia kysymyksiä:

 • Miten kokelaiden ja valvojien tartuntariskiä pienennetään? Miten kokelaiden välille saadaan riittävästi etäisyyttä? Miten kokelaiden määrää koetilassa voidaan vähentää?
 • Miten toimitaan, jos kokelas tai kokelaita sairastuu tai joutuu karanteeniin ennen koetta? Miten toimitaan, jos kokelas sairastuu kesken kokeen?
 • Miten toimitaan, jos osa valvojista ei ole käytettävissä? Voidaanko saada lisää valvojia?
 • Miten toimitaan, jos rehtori tai joku muu järjestämisen kannalta keskeinen henkilö ei ole käytettävissä?
 • Miten toimitaan, jos osa tiloista ei ole käytettävissä? Voidaanko saada muita tiloja?
 • Miten toimintaa tarvittaessa organisoidaan uudelleen? Voidaanko kokelaita sijoittaa toisin?
 • Voidaanko lukion opetusta siirtää etäopiskeluun tai itsenäiseen työskentelyyn?
 • Voidaanko kokelaita tarvittaessa siirtää lähialueen lukioihin? Miten lukio pystyy tarvittaessa vastaanottamaan muita kokelaita?

Jos kokeiden järjestelyissä ilmenee ongelmia, lukion tulee olla yhteydessä lautakuntaan. Lautakunnalla on käytettävissä useita keinoja, jolla kokeiden järjestämistä poikkeustilanteessa voidaan tukea sekä ennen koepäivää että koepäivän aikana.

Miten vältetään lähikontaktia kokeeseen saavuttaessa ja kokeen aikana?

Lautakunta täsmentää tietoja varautumisesta tilanteen edetessä. Tarvittavat toimenpiteet riippuvat koronavirustilanteesta. THL ja OKM ovat antaneet ohjeet opetuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Opetusjärjestelyistä kertyvät kokemukset tukevat myös varautumista tutkintoon. THL:n antamat ohjeet valintakokeiden järjestämistä ovat myös sovellettavissa ylioppilastutkintoon.

Lukiot tuntevat käytössä olevien tilojen mahdollisuudet ja rajoitteet ja päättävät kokeen käytännön järjestelyistä. Kokeeseen saapuminen ja poistuminen on suositeltavaa järjestää siten, että kokelaat eivät ole lähellä toisiaan tai suurina joukkoina. Välineiden ja eväiden tarkistaminen on suositeltavaa järjestää siten, että valvojat eivät koske kokelaan tarkistettaviin asioihin. Henkilöllisyyden tarkistamiseen ja muihin tilanteisiin, joissa valvoja neuvoo kokelasta, on hyvä pohtia toimintatapoja, jossa vältetään pitkäaikaista lähellä olemista. Myös muita paikallisia toimintatapoja on hyvä arvioida tartuntariskin kannalta.

Mahdollinen kokelaiden välisen etäisyyden kasvattaminen voi vaatia lisätilojen käyttöönottoa. Näissä tapauksissa lautakunta suosittelee erillisten tutkintoverkkojen sijaan varsinaisen tutkintoverkon laajentamista kattamaan lisätilat. Syksyn 2020 tutkinnossa lukioiden ei tarvitse varmistaa näiden laajennettujen tutkintoverkkojen sähkönsyöttöä, mikä keventää järjestelyitä (vrt. Yleiset määräykset ja ohjeet, liite 1, 2.3).

Lukion tulee olla yhteydessä Abitti-tukeen elokuun aikana, jos poikkeusjärjestelyjen toteuttamiseen tarvitaan lisäohjeita.

Tutkintoverkon kuormitustesti tehdään normaalisti ennen ylioppilaskoetta (ks. Yleiset määräykset ja ohjeet, liite 1, 4.2 ja 4.3). Jos tutkintoverkkoon on liitettävä erillisiä tiloja, kuormitustestin pitää kattaa myös muihin tiloihin sijoitettujen kokelaspaikkojen määrä.

Jos koronatilanne huolestuttaa kokelaita

Lukio ohjaa kokelaita seuraamaan terveysviranomaisten ohjeita. Kokelaille on hyvä antaa tietoa paikallisista terveyspalveluista sekä lukion opiskeluhuollon mahdollisuuksista, jos tilanne ahdistaa voimakkaasti. THL:n ohjeet käsien pesemisestä ja oikeasta yskimistavasta ehkäisevät paitsi koronaviruksen myös muiden tautien leviämistä. Jos kokelas sairastuu, omasta ja muiden terveydestä huolehtiminen on ensisijaista. Kokeiden suorittaminen siirtyy myöhempään ajankohtaan, mutta suomalaisessa koulutuksessa ei ole umpiperiä. Vaikka tutkinnon valmiiksi saaminen tai jatko-opintoihin siirtyminen ehkä viivästyy, kokelas voi tänä aikana täsmentää suunnitelmiaan ja suorittaa myös ylioppilastutkinnon kokeita.

Jos kokelas sairastuu ennen koetta tai kesken kokeen

Jos kokelas sairastuu tai saa oireita ennen koetta tai saapuu kaksi viikkoa ennen koetta maasta, johon kohdistuu matkustusrajoituksia koronavirustilanteen vuoksi, kokelaan pitää olla välittömästi yhteydessä rehtoriin. Omasta ja muiden terveydestä huolehtimisen pitää olla etusijalla. Tarvittaessa rehtori voi pyytää näkökulmia terveydenhuollosta tai lukion opiskeluhuollosta. Lukiolla on rajalliset mahdollisuudet järjestää erilaisia mukautuksia, kun otetaan huomioon muiden kokelaiden ja valvojien turvallisuus.
Rehtori selventää kokelaalle tilanteen ja ohjaa kokelaan hakemaan ilmoittautumisen mitätöintiä tai harkitsemaan muita mahdollisia vaihtoehtoja, jos kokeen tekeminen ei ole mahdollista. Terveysviranomaisilla ja muilla lääkäreillä on tarvittaessa päätösvalta eristyksestä ja karanteenista.

Jos kokelas sairastuu kesken kokeen, hänen kokeensa voidaan keskeyttää. Tilanteen mukaisesti soitetaan hätäkeskukseen akuuteissa hätätilanteissa tai kysytään neuvoja terveydenhuollosta. Kokelas voidaan siirtää myös erilliseen tilaan tilanteen selvittämisen ajaksi. Jos kokelaan kokeen tekeminen jatkuu, hänelle hyvitetään keskeytysaika.

Jos kokelas on karanteenissa

Kokelaan pitää ilmoittaa karanteenista lukiolle mahdollisimman nopeasti. Karanteenitilanteissa toimitaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Valvojia ei tule altistaa ylimääräisille riskeille. Ensisijaisesti kokelas jää pois kokeesta.

Kokeen suorittaminen erillisessä tilassa ei lähtökohtaisesti ole mahdollista, jos kokelaalle on tehty karanteenipäätös. Lautakunta on käynyt asiasta keskusteluja terveysviranomaisten kanssa. Karanteeniin asetetun henkilön lähikontakteja on voimakkaasti rajattu. Koetta on hyvin vaikeaa tai mahdotonta järjestää edes erillisessä tilassa siten, että valvoja ei olisi kokelaan kanssa samassa tilassa ja ongelmatilanteissa lähellä kokelasta. Kaikkia erityisjärjestelypäätöksiä tehtäessä joudutaan arvioimaan, onko haettu erityisjärjestely mahdollista kohtuudella toteuttaa. Lautakunta antaa tarvittaessa valituskelpoisen päätöksen erillistä tilaa koskeviin hakemuksiin.

Lukio ja paikalliset terveysviranomaiset, jotka ovat tehneet karanteenipäätöksen, voivat yhdessä harkita, onko jossakin yksittäisessä karanteenitilanteessa edellytyksiä kokeen suorittamiseen erillisessä tilassa. Jos tämä on mahdollista, rehtori voi tehdä päiväkohtaisen päätöksen kyseisen päivän tilannearvion mukaisesti. Jos kokeen järjestäminen kokelaalle erillisessä tilassa ei ole mahdollista, kokelas ei voi osallistua kokeeseen kyseisenä päivänä. Tällöin kokelas voi tehdä hakemuksen ilmoittautumisen mitätöinnistä.

Jos erillistä tilaa harkitaan, on syytä selvittää vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 • Minkälaisia kontakteja karanteenipäätös sallii?
 • Minkälaisessa tilassa koe järjestetään? Miten kokelaan ja valvojien wc-käynnit sekä käsienpesu järjestetään?
 • Miten kokelas saapuu koetilaisuuteen ilman lähikontakteja? Miten kokelas poistuu?
 • Miten kokeen aloitus, henkilöllisyyden tarkistaminen, koneen käynnistäminen koejärjestelmään ja kytkeminen koetilan palvelimiin hoidetaan? Miten mahdollisissa teknisissä ongelmatilanteissa toimitaan ja neuvotaan kokelasta?
 • Jos karanteenissa olevia kokelaita on useita, voidaanko heidät sijoittaa samaan tilaan?
 • Miten valvonta hoidetaan käytännössä?
 • Onko tehtävään määrättävissä valvojaa?
 • Mitä koulutusta valvoja tarvitsee suojautumisesta? Onko valvoja riittävän perehtynyt koejärjestelmän käyttöön ja ylioppilastutkinnon kokeen valvontaan?
 • Miten huolehditaan käytettyjen laitteiden ja erillisen tilan puhtaudesta kokeen jälkeen?
 • Arvioidaanko kokelaan vointia ennen kokeen alkua? Miten toimitaan, jos kokelas saa oireita päivän aikana? Miten toimitaan, jos kokelas saa oireita kokeen jälkeen ja tartunta todetaan?
 • Miten lukiossa toimitaan, jos valvojina toimineet henkilöt joutuvat karanteenin tulevina päivinä?

Jos lukiolla on vaikeuksia järjestää koe

Lukiolla on useita keinoja järjestää kokeita poikkeustilanteessa. Lukio-opetusta voidaan siirtää itsenäiseen työskentelyyn tai etäopetukseen, jotta tilat ja valvojat riittävät. Tämä vähentää myös tartuntariskiä tutkintopäivien aikana.

Jos kokeiden järjestelyissä ilmenee ongelmia, lukion tulee olla yhteydessä lautakuntaan mahdollisimman nopeasti. Lautakunnalla on käytettävissä useita keinoja, joilla kokeiden järjestämistä poikkeustilanteessa voidaan tukea sekä ennen koepäivää että koepäivän aikana.

Pakottavasta syystä lukio voi ottaa valvojiksi esteellisisiä opettajia tai esteellisen rehtorin ja luotettavia henkilöitä, joilla ei ole digitaalisesta kokeesta kokemusta. Valvojien määrää voi tilapäisesti myös pienentää, jos paikalle on helposti kutsuttavissa lisää valvojia. Koepöytäkirjaan merkitään pakottava syy, tehty poikkeus ja varmistuskeino, jolla huolehditaan kokeen valvonnan laadusta, koesalaisuuden säilymisestä ja vilppimahdollisuuksien estämisestä. Pakottavan syyn aiheuttavasta tilanteesta ilmoitetaan tutkintopäivystykseen.

Jos koetta ei pystytä pitämään, kokelaalla on käytettävissä samat keinot kuin tilanteessa, jossa kokelas ei itse pääse paikalle. Tämänhetkisen arvion mukaan koronavirustilanteen laajeneminen estää mahdollisuudet järjestää kokeita jotenkin toisin saman tutkintokerran aikana niille kokelaille, jotka eivät pysty koetta nyt suorittamaan. Lautakunta seuraa ja arvioi tilanteen etenemistä. Kokelas voi suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita seuraavalla tutkintokerralla.

Seuranta ja tiedottaminen

Lautakunta tiedottaa lukioita tarvittaessa tilanteen kehittymisestä ja mahdollisista poikkeuksellisista järjestelyistä sähköpostitse ja tällä verkkosivulla. Kiireellisissä tapauksissa lautakunta lähettää tekstiviestin niihin numeroihin, jotka on ilmoitettu yhteystiedoiksi tutkintoon liittyvissä kiireellisissä asioissa.