Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Koronaviruksen leviämiseen varautuminen

Ylioppilastutkintolautakunta seuraa tilannetta ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa valtioneuvoston ja ministeriöiden linjausten pohjalta. Opetustoimea on ohjeistettu noudattamaan terveysviranomaisen ohjeita. 

Lautakunta kokoaa tälle sivulle syksyn 2020 ja kevään 2021 tutkintoa koskevat ohjeet ja tiedot koronavirukseen varautumisesta. Sivua on päivitetty viimeksi 10.11.2020 klo 16.55. 

Hyödyllistä tietoa ja tarkempia ohjeita koronavirustilanteesta laajemmin löydät myös muiden viranomaisten sivuilta:

- Valtioneuvosto: Päätökset ja kooste viranomaisten koronavirusta koskevista materiaaleista
- Opetus- ja kulttuuriministeriö: Koronavirus ja siihen varautuminen opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla 
- Opetushallitus: Tukimateriaalia poikkeustilanteessa toimimiseen 
- Aluehallintovirasto: Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Ohjeet ja ajankohtaiset tiedot koronavirustilanteesta

Syksyn 2020 kokeiden ilmoittautumisen mitätöinnit ja muutokset

Toimintaohjeita kokelaille ja lisätietoja ilmoittautumisen mitätöinnistä ja muista vaihtoehdoista erillisellä sivulla. 

Sivun sisältö

Voit siirtyä suoraan kyseiseen kohtaan sivulla linkin kautta.

 

Mitä tapahtuu syksyn 2020 ylioppilasjuhlille ja todistuksille?

Ylioppilaaksi valmistuminen ei edellytä rehtorin tekemää ylioppilaaksi julistamista, paperisena luovutettua todistusta tai ylioppilasjuhlaa. Ylioppilasjuhlan järjestämisestä päättää koulutuksen järjestäjä. Lukiot tiedottavat lukiokohtaisista järjestelyistä, kun tiedot koronavirustilanteesta tarkentuvat. 

Tavoitteena on, että syksyn 2020 ylioppilastutkinnon kokeiden tulokset valmistuvat alkuperäisen aikataulun mukaisesti koronavirustilanteesta huolimatta. Aikataulusta tiedotetaan lautakunnan verkkosivuilla

Kun tulokset valmistuvat, ne ovat myös suomalaisten korkeakoulujen käytössä, eikä paperista todistusta yleensä edellytetä hakuvaiheessa. Omat tulostiedot voi jakaa haluamilleen tahoille digitaalisesti myös Oma Opintopolku -palvelun kautta. Ylioppilastutkintolautakunta toimittaa paperiset tutkintotodistukset ja erilliset todistukset lukioon. Todistusta ei ole mahdollista saada Ylioppilastutkintolautakunnasta. Jos koronavirustilanne estää todistusten jakamisen valmistumispäivänä, lukio tiedottaa kokelaille todistusten toimittamistavoista ja -ajankohdista. Lukiot voivat toimittaa todistukset postitse tavallisena kirjeenä, mutta todistusta on hyvä suojata esimerkiksi paperilla tai pahvilla pieniltä vaurioilta. Jos kokelas ei ole saanut todistusta lukion ilmoittamaan ajankohtaan mennessä, hänen pitää ilmoittaa asiasta lukiolle. Lukion tulee ottaa yhteyttä lautakuntaan uuden todistuksen tilaamiseksi postissa kadonneen tilalle. Jos kokelas tarvitsee ulkomaista korkeakoulua varten käännetyn todistuksen, käännöksen voi tilata lautakunnan verkkosivulta.

Osittain maksuton uusiminen syksyllä 2020

Kevään 2020 tiivistettyyn ylioppilastutkintoviikkoon osallistuneilla kokelailla oli mahdollisuus uusia koe syksyn tutkinnossa ilman koekohtaista maksua. Hallitus varasi lisätalousarviossa tätä tarkoitusta varten määrärahan. Syksyn tutkintomaksuista on päätetty opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa 326/2020. Koekohtaista tutkintomaksua ei peritä kokelaalta reaaliaineiden, toisen kotimaisen kielen, matematiikan ja pitkän vieraan kielen kokeista, joista kokelas on maksanut koekohtaisen maksun keväällä 2020. Jos kokelas on saanut päätöksen ilmoittautumisen mitätöinnistä ja saa siten palautuksen koekohtaisesta tutkintomaksusta, mitätöidyn kokeen uusiminen on maksullista.

Seuraavia kokeita oli mahdollista uusia maksutta syksyn 2020 tutkinnossa, jos siihen liittyvät ehdot (alempana) täyttyivät:

 • toinen kotimainen kieli
 • matematiikka
 • vieraan kielen pitkän oppimäärän koe
 • jokin reaaliaine

Yllä mainitut kokeet sai uusia syksyn 2020 tutkinnossa maksutta, jos

 • kokelas oli osallistunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020 ja saanut siitä hyväksytyn tai hylätyn arvosanan
 • kokelas oli ilmoittautunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020, mutta ei saapunut paikalle eikä olöit hakenut ilmoittautumisen mitätöintiä
 • kokelas oli ilmoittautunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020, mutta ei saapunut paikalle ja hakemus ilmoittautumisen mitätöinnistä hylättiin.

Kokelas maksoi normaalin tutkintomaksun syksyn 2020 kokeesta, jos

 • hän osallistui kyseiseen kokeeseen ensimmäistä kertaa
 • hän ei ollut ilmoittautunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020
 • hän oli ilmoittautunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020, mutta ilmoittautuminen mitätöitiin hakemuksesta 
 • kokelas oli ilmoittautunut uusimaan
  • äidinkielen ja kirjallisuuden koetta
  • suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koetta
  • vieraan kielen lyhyen oppimäärän koetta

Kokeen uusiminen maksuttomasti edellytti lisäksi, että kokelaalla oli oikeus uusia kyseistä koetta.

Maksuton uusintamahdollisuus koski sekä tutkintoa suorittavia kokelaita että kokelaita, jotka suorittavat yksittäisiä kokeita, uusivat kokeita tai täydensivät tutkintoaan tutkinnon valmistumisen jälkeen.

Kaikkien kokelaiden, jotka osallistuivat ylioppilastutkintoon syksyllä 2020, tuli maksaa tutkintokertakohtainen perusmaksu riippumatta siitä, osallistuivatko he ainoastaan kokeisiin, joita heillä oli oikeus uusia maksuttomasti vai osallistuivatko he myös muihin kokeisiin.

Osittain maksuton uusiminen ei koske kevään 2021 tutkintoa.

Kevään ylioppilastutkinnon koepäiviä muutettu

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa kevään 2021 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja matematiikan koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi.

Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen keväällä myös koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita on mahdollista järjestää lukioissa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Kokelas voi kevään 2021 tutkinnossa halutessaan ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Muutos helpottaa erityisesti niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat keväällä oman sairastumisen, aikaistettujen koepäivien tai muun syyn vuoksi.

Kevään 2021 uudet koepäivät

Koepäivien muutosta ja sen perusteluita on kuvattu tarkemmin lautakunnan verkkosivuilla olevassa tiedotteessa.

Miten lukio voi vastaanottaa kokelaiden ilmoittautumisia kevään 2021 tutkintoon?

Lukio ottaa vastaan kokelaiden ilmoittautumiset kevään 2021 kokeisiin rehtorin hyväksymällä tavalla 23.11. mennessä, tai 1.12. mennessä, jos kokelas on osallistunut syksyn 2020 tutkintoon. Kaikilla lukiolla ei ole mahdollisuutta paperisten lomakkeiden vastaanottamiseen tai kokelailla niiden toimittamiseen. Ilmoittautuminen voidaan toimittaa myös sähköisellä lomakkeella, ja lukio voi päättää muiden varmistamistapojen käyttämisestä allekirjoituksen sijaan. Tähän tarkoitukseen voi käyttää esimerkiksi kouluhallinto-ohjelman (esim. Wilma, Helmi) kirjautumista vaativaa lomaketta, sähköisesti lähetettyjen tietojen vahvistamista ohjauskeskustelulla tai jotakin muuta tapaa, jonka avulla voidaan vahvistaa ilmoittautumistiedot kokelaan antamiksi. Myös kokelas tarvitsee vahvistuksen, että ilmoittautuminen on vastaanotettu ja kunnossa. Koska ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon tuottaa kokelaalle maksuvelvollisuuden, lukion on hyvä kirjata ilmoittautumisen vahvistamistapa mahdollisten ristiriitojen varalta. Henkilötunnuksia tai arkaluonteisia tietoja ei ole syytä lähettää tavanomaisella sähköpostilla. 

Lukion opiskelijat tarvitsevat myös etäopetuksen aikana ohjausta ja tietoa ylioppilastutkinnosta, tutkintoaineiden valitsemisesta, ilmoittautumisesta ja muista tutkintoon liittyvistä käytännöistä. Myös ylioppilaskokeiden uusijat ja täydentäjät tarvitsevat tietoa ilmoittautumisesta.

Jos kokelaiden ilmoittautumistiedoissa on epäselvyyksiä tai puutteita kokelaiden ilmoittautumisajan päätyttyä 23.11./1.12., lukiot voivat vielä hankkia puuttuvia tietoja kokelailta ennen tietojen toimittamista lautakuntaan. Lukiot toimittavat ilmoittautumistiedot lautakuntaan viimeistään 7.12.

Kokeiden uusiminen ja tutkinnon täydentäminen keväällä 2021

Koronavirustilanteen jatkuminen keväällä 2021 voi vaikuttaa siihen, että lukioilla on hyvin rajalliset toimintaedellytykset ottaa kokeisiin muita kuin oman lukion nykyisiä tai entisiä opiskelijoita. Kokeiden uusijoiden ja tutkinnon täydentäjien kannattaa ottaa yhteyttä omaan vanhaan lukioonsa hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan päättymistä 23.11., jotta he saavat ohjeet ilmoittautumisesta. Jos kyseistä lukiota ei ole enää olemassa, ilmoittautuminen tehdään saman koulutuksen järjestäjän (yleensä kaupungin tai kunnan) toiseen lukioon.

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää ylioppilastutkinnon kokeet

 • lukion omille opiskelijoille
 • uusijoille ja täydentäjille, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon koulutuksen järjestäjän lukiossa
 • uusijoille ja täydentäjille, joiden asuinpaikkaa kyseinen lukio on lähinnä ja joiden ylioppilastutkinnon suorituspaikan koulutuksen järjestäjä ei enää anna lukiokoulutusta
 • erillisen kokeen suorittajille, jotka ovat aiemmin opiskelleet koulutuksen järjestäjän lukiossa
 • muille henkilöille toimintaedellytysten salliessa.

Jos kokelaalle on myönnetty erityisjärjestelyjä, kokelaan tulee tutkintoon ilmoittautuessaan varmistaa, että lukio, johon hän ilmoittautuu suorittamaan tutkintoa, on tietoinen hänelle aiemmin myönnetyistä erityisjärjestelyistä. 

Lisätietoja ylioppilaskokeiden uusimisesta

Erityisjärjestelyhakemukset kevään 2021 tutkintoa varten

Kevään erityisjärjestelyjä haetaan Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista koskevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Koronavirustilanteen johdosta joistakin määräyksissä esitetyistä asioista poiketaan kevään 2021 hakemusten ja lausuntojen osalta. Tällä verkkosivulla on kuvattu kyseiset poikkeukselliset menettelyt.

Koronavirustilanteen vuoksi kokelaan voi olla vaikea hankkia lääkärintodistusta kevään 2021 tutkinnon erityisjärjestelyjä varten. Kokelas voi hakea sairauden, vamman tai vaikean elämäntilanteen perusteella erityisjärjestelyjä lääkärin, psykologin, terveydenhoitajan tai kuraattorin lausunnolla. Myös ennen syksyä 2020 kirjoitetun lausunnon perusteella voi hakea erityisjärjestelyjä. Lisäksi Omakannasta tulostettuja tietoja voi käyttää hakemuksen perusteluna. Myös etäyhteyden avulla hankittu lääkärin tai muun asiantuntijan antama lausunto voidaan liittää erityisjärjestelyhakemukseen.

Hakuajan 30.11.2020 umpeutumisen jälkeen saapuneet hakemukset pyritään käsittelemään, mutta haettuja erityisjärjestelyjä ei välttämättä ehditä toteuttamaan ennen kevään 2021 tutkinnon alkua.

Jos kokelaalle on myönnetty erityisjärjestelyjä, kokelaan tulee tutkintoon ilmoittautuessaan varmistaa, että lukio, johon hän ilmoittautuu suorittamaan tutkintoa, on tietoinen hänelle aiemmin myönnetyistä erityisjärjestelyistä.

Lukion varautuminen kevään 2021 ylioppilastutkintoon

Opetustoimea on pyydetty varautumaan erilaisiin poikkeustilanteisiin ja päivittämään varautumissuunnitelmansa. Tämä koskee myös ylioppilastutkinnon eri tilanteita. Lainsäädännön ja määräysten mukaan rehtorilla on päätösvalta tutkinnon käytännön toteutuksessa ja esimerkiksi kokelaiden sijoittamisesta eri tiloihin. Tutkinnon aikana suuri osa tiloista on tutkintokäytössä ja opettajat valvojina, mikä tulee ottaa huomioon varautumisessa. 

Lukion on hyvä pohtia ainakin seuraavia kysymyksiä:

 • Miten kokelaiden ja valvojien tartuntariskiä pienennetään? Miten kokelaiden välille saadaan riittävästi etäisyyttä? Miten kokelaiden määrää koetilassa voidaan vähentää?
 • Miten toimitaan, jos kokelas tai kokelaita sairastuu tai joutuu karanteeniin ennen koetta? Miten toimitaan, jos kokelas sairastuu kesken kokeen?
 • Miten toimitaan, jos osa valvojista ei ole käytettävissä? Voidaanko saada lisää valvojia?
 • Miten toimitaan, jos rehtori tai joku muu järjestämisen kannalta keskeinen henkilö ei ole käytettävissä?
 • Miten toimitaan, jos osa tiloista ei ole käytettävissä? Voidaanko saada muita tiloja?
 • Miten toimintaa tarvittaessa organisoidaan uudelleen? Voidaanko kokelaita sijoittaa toisin?
 • Voidaanko lukion opetusta siirtää etäopiskeluun tai itsenäiseen työskentelyyn?
 • Voidaanko kokelaita tarvittaessa siirtää lähialueen lukioihin? Miten lukio pystyy tarvittaessa vastaanottamaan muita kokelaita?

Jos kokeiden järjestelyissä ilmenee ongelmia, lukion tulee olla yhteydessä lautakuntaan. Lautakunnalla on käytettävissä useita keinoja, jolla kokeiden järjestämistä poikkeustilanteessa voidaan tukea sekä ennen koepäivää että koepäivän aikana.

Koejärjestelyt ja lähikontaktien välttäminen

Lukiot tuntevat käytössä olevien tilojen mahdollisuudet ja rajoitteet ja päättävät kokeen käytännön järjestelyistä. THL:n ja OKM:n ohjeet lukiokoulutukseen ovat sovellettavissa myös ylioppilastukintoon.  

Paikallisia toimintatapoja on hyvä arvioida tartuntariskin kannalta. Pohdittavia näkökulmia ovat esimerkiksi

 • Miten kokeeseen saapuminen ja kokeesta poistuminen järjestetään siten, että kokelaat eivät ole lähellä toisiaan tai suurina joukkoina?
 • Miten välineiden ja eväiden tarkistaminen tehdään siten, että valvojat välttävät koskemista kokelaan tarkistettaviin asioihin?
 • Miten huolehditaan hygieniasta, kun kokelaille jaetaan muistitikkuja tai muita tavaroita?
 • Miten toimitaan henkilöllisyyden tarkistamisessa, kokelaan neuvomisessa ongelmatilanteessa ja muissa tilanteissa, jossa valvoja on lähellä kokelasta?
 • Miten edistetään kokelaiden ja valvojien hyvää käsi- ja yskimishygieniaa?
 • Miten huolehditaan koetilojen siivouksesta pitkien ja peräkkäisten koepäivien välissä? Voidaanko wc-tilojen tai keskeisten kulkureittien ovenkahvojen siivouksesta huolehtia myös koepäivien aikana?

Vastaavia toimintatapoja voidaan käyttää myös ennen ylioppilastutkintoa järjestettävissä harjoittelutilaisuuksissa. Harjoittelutilaisuuksia on suositeltavaa hajauttaa, jotta vain rajattu kokelasjoukko kerrallaan on toistensa kanssa lähikontaktissa. Kevään etäopiskelun jälkeen kokelailla saattaa olla tarve kokeilla tietokoneensa toimivuutta ja harjoitella koejärjestelmän käyttöä.

Rehtori laatii kokelaiden istumajärjestyksen kutakin koetilaisuutta varten erikseen. Oleellista on, että istumajärjestys ei ole kokelaiden tiedossa eivätkä kokelaat voi valita paikkojaan. Tarvittaessa istumajärjestystä voi muuttaa koepäivän tilanteen vaatimalla tavalla. Muutokset kirjataan istumajärjestykseen.

Mahdollinen kokelaiden välisen etäisyyden kasvattaminen voi vaatia lisätilojen käyttöönottoa. Näissä tapauksissa lautakunta suosittelee erillisten tutkintoverkkojen sijaan varsinaisen tutkintoverkon laajentamista kattamaan lisätilat. Syksyn 2020 tutkinnossa lukioiden ei tarvitse varmistaa näiden laajennettujen tutkintoverkkojen sähkönsyöttöä, mikä keventää järjestelyitä (vrt. Yleiset määräykset ja ohjeet, liite 1, 2.3).

Tutkintoverkon kuormitustesti tehdään normaalisti ennen ylioppilaskoetta (ks. Yleiset määräykset ja ohjeet, liite 1, 4.2 ja 4.3). Jos tutkintoverkkoon on liitettävä erillisiä tiloja, kuormitustestin pitää kattaa myös muihin tiloihin sijoitettujen kokelaspaikkojen määrä.

Koronavirusjärjestelyt voivat aiheuttaa ennakoimatonta viivettä kokeen aloittamiseen. Kokeen tekemisen saa aloittaa aikaisintaan klo 9.00. Jos koetta ei ole aloitettu klo 9.30 mennessä, lukion pitää olla yhteydessä teknisissä ongelmissa Abitti-tukeen ja muissa ongelmissa tutkintopäivystykseen. Koe päättyy kuuden tunnin kuluttua kokeen aloituksesta. Kokelaat saavat poistua kokeesta klo 12 aloitusajankohdasta riippumatta.

Jos koronatilanne huolestuttaa kokelaita

Lukio ohjaa kokelaita seuraamaan terveysviranomaisten ohjeita. Kokelaille on hyvä antaa tietoa paikallisista terveyspalveluista sekä lukion opiskeluhuollon mahdollisuuksista, jos tilanne ahdistaa voimakkaasti. THL:n ohjeet käsi- ja yskimishygieniasta, lähikontaktien vähentämisestä ja alueellinen maskinkäyttösuositus mm. joukkoliikenteessä ehkäisevät paitsi koronaviruksen myös muiden tautien leviämistä. Jos kokelas sairastuu, omasta ja muiden terveydestä huolehtiminen on ensisijaista. Kokeiden suorittaminen siirtyy myöhempään ajankohtaan, mutta suomalaisessa koulutuksessa ei ole umpiperiä. Vaikka tutkinnon valmiiksi saaminen tai jatko-opintoihin siirtyminen ehkä viivästyy, kokelas voi tänä aikana täsmentää suunnitelmiaan ja suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita seuraavilla tutkintokerroilla.

Maskin käyttö koetilaisuudessa

THL on antanut maskin käytöstä suosituksen, joka koskee myös lukiokoulutusta niillä alueilla, joissa epidemia on edennyt kiihtymis- tai leviämisvaiheeseen. Alueelliset viranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin. Ylioppilastutkinnossa kokelaat ovat pitkän ajan samassa tilassa, mutta yleensä yli 1-2 metrin etäisyydellä toisistaan. Lähikontaktit ovat yleensä lyhytaikaisia. Kokelasmäärä ja käytettävissä olevat tilat vaikuttavat tilanteen arviointiin.

Kokelaita ohjataan käyttämään maskia alueellisen tilanteen mukaisesti, mutta maskin käyttöön ei voi velvoittaa. Tarvittaessa maski riisutaan henkilöllisyyden tarkistamista varten. Maski pitää todennäköisesti vaihtaa useita kertoja kokeen aikana. Kokelas saa ottaa kokeeseen omia vaihtomaskeja, käsidesiä sekä pussit puhtaille ja likaisille maskeille. Välineet asetellaan esimerkiksi läpinäkyviin pusseihin siten, että valvojan on ne helppo tarkistaa ilman koskemista. Lukio voi myös tarjota maskeja kokelaille. Koesalissa kokelas käsittelee maskeja lyhytaikaisesti ja avoimesti, jotta ei synny tarpeettomasti epäilystä kokelaan vilpillisestä menettelystä. Maskin käyttö vaatii huolellisuutta, jotta tahraantunut maski ei aiheuta tartuntariskiä itselle tai muille.

Valvojien osalta työnantaja tekee riskin arviointia. Työterveyslaitos antaa ohjeita kasvomaskien käytöstä. Ylioppilastutkinnossa lähikontaktit valvojan ja kokelaiden välillä ovat pääosin lyhytaikaisia. Joidenkin ongelmatilanteiden ratkaiseminen voi edellyttää valvojalta pitkäaikaista lähikontaktissa olemista. Myös äkillisesti sairastuneen kokelaan tilanteen selvittämiseen on hyvä varautua. Tilanteen arvioinnissa otetaan huomioon alueelliset suositukset oppilaitoksille ja paikalliset olosuhteet.

Jos kokelas sairastuu ennen koetta

Koronavirustilanne edellyttää kaikilta vastuullista toimintaa THL:n ja paikallisten terveysviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Omasta ja muiden terveydestä huolehtimisen pitää olla etusijalla. Kokelas ilmoittaa poissaolosta rehtorille ja voi halutessaan toimia ilmoittautumisen mitätöinnistä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos kokelaalla on todettu koronavirustartunta, hänet määrätään eristykseen ja hän ei voi osallistua kokeeseen. Jos kokelaalla on koronavirustartuntaan viittavia oireita, kokelas toimii oman alueensa terveydenhuollon ohjeiden mukaisesti ja hakeutuu koronavirustestiin. Koronavirustestin ottamista tai tuloksia odottavia ohjeistetaan tai määrätään pysymään kotona ja välttämään lähikontaktia.

Kokelas voidaan määrätä karanteeniin, jos hän on altistunut koronavirukselle esimerkiksi oltuaan lähikontaktissa koronavirustartunnan saaneeseen. Jos kokelas matkustaa Suomeen maasta, johon kohdistuu matkustusrajoituksia koronavirustilanteen vuoksi, THL suosittelee kokelasta jäämään 14 vuorokauden omaehtoiseen karanteeniin ja pysymään kotona. Terveysviranomaiset voivat tehdä myös karanteenipäätöksen perustellusti epäillyn altistuksen johdosta. Koejärjestelyitä on hyvin vaikea tai mahdotonta järjestää karanteenissa olevalle.

Muiden tilanteiden osalta kokelas voi olla yhteydessä lukioon. Tarvittaessa rehtori voi pyytää näkökulmia terveydenhuollosta tai lukion opiskeluhuollosta, kuten kouluterveydenhoitajalta tai -lääkäriltä. Kokelaan sijoittaminen koesaliin muiden kokelaiden kanssa voi olla mahdotonta, kun otetaan huomioon muiden kokelaiden ja valvojien turvallisuus. Lukiolla on hyvin rajalliset mahdollisuudet järjestää erilaisia mukautuksia.

Jos kokeen tekeminen ei ole mahdollista, rehtori selventää kokelaalle tilanteen ja ohjaa kokelaan hakemaan ilmoittautumisen mitätöintiä tai harkitsemaan muita mahdollisia vaihtoehtoja. Terveysviranomaisilla ja muilla lääkäreillä on tarvittaessa päätösvalta eristyksestä ja karanteenista. Rehtori voi tarvittaessa tehdä kielteisen päätöksen päiväkohtaisista erityisjärjestelyistä kokeen järjestämisessä.

Jos kokelas sairastuu kesken kokeen

Jos kokelas sairastuu kesken kokeen, hänen kokeensa voidaan keskeyttää tilanteen selvittämisen ajaksi. Akuuteissa hätätilanteissa, kuten epilepsiakohtauksessa, soitetaan hätäkeskukseen. Muissa tilanteissa voidaan tarvittaessa kysyä neuvoa terveydenhuollosta. Jos kokelaalla on koronavirustartuntaan viittavia oireita, hänelle voidaan antaa maski ja hänet ohjataan erilliseen tilaan tilanteen selvittämisen ajaksi. Jos kokelas ei voi jatkaa koetta, kokelas päättää kokeen tai tarvittaessa valvoja huolehtii kokeen päättämisestä. Kokelas pyritään pitämään valvottuna klo 12 saakka, mutta lukio voi olla yhteydessä lautakunnan tutkintopäivystykseen, jos aikaisempi poistumisaika on perusteltu. Jos kokelaan kokeen tekeminen jatkuu, hänelle hyvitetään keskeytysaika. Jos kokelaan koe jatkuu erillisessä tilassa, kokelaan kone yhdistetään samaan koetilan palvelimeen kuin aiemminkin. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää pitkiä verkkojohtoja ja reitittimiä. Tarvittaessa otetaan yhteyttä Abitti-tukeen.

Jos kokelas on karanteenissa

Kokeen suorittaminen erillisessä tilassa ei lähtökohtaisesti ole mahdollista, jos kokelaalle on tehty karanteenipäätös.  Karanteeniin asetetun henkilön lähikontakteja on voimakkaasti rajattu. Koetta on hyvin vaikeaa tai mahdotonta järjestää edes erillisessä tilassa siten, että valvoja ei olisi kokelaan kanssa samassa tilassa ja ongelmatilanteissa lähellä kokelasta. Kaikkia erityisjärjestelypäätöksiä tehtäessä joudutaan arvioimaan, onko haettu erityisjärjestely mahdollista kohtuudella toteuttaa. Lautakunta antaa tarvittaessa valituskelpoisen päätöksen erillistä tilaa koskeviin hakemuksiin.

Lukio ja paikalliset terveysviranomaiset, jotka ovat tehneet karanteenipäätöksen, voivat yhdessä harkita, onko jossakin yksittäisessä karanteenitilanteessa edellytyksiä kokeen suorittamiseen erillisessä tilassa. Jos tämä on mahdollista, rehtori voi tehdä päiväkohtaisen päätöksen kyseisen päivän tilannearvion mukaisesti. Jos kokeen järjestäminen kokelaalle erillisessä tilassa ei ole mahdollista, kokelas ei voi osallistua kokeeseen kyseisenä päivänä. Tällöin kokelas voi tehdä hakemuksen ilmoittautumisen mitätöinnistä.

Jos erillistä tilaa harkitaan, on syytä selvittää vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 • Minkälaisia kontakteja karanteenipäätös sallii?
 • Minkälaisessa tilassa koe järjestetään? Miten kokelaan ja valvojien wc-käynnit sekä käsienpesu järjestetään?
 • Miten kokelas saapuu koetilaisuuteen ilman lähikontakteja? Miten kokelas poistuu?
 • Miten kokeen aloitus, henkilöllisyyden tarkistaminen, koneen käynnistäminen koejärjestelmään ja kytkeminen koetilan palvelimiin hoidetaan? Miten mahdollisissa teknisissä ongelmatilanteissa toimitaan ja neuvotaan kokelasta?
 • Jos karanteenissa olevia kokelaita on useita, voidaanko heidät sijoittaa samaan tilaan?
 • Miten valvonta hoidetaan käytännössä?
 • Onko tehtävään määrättävissä valvojaa?
 • Mitä koulutusta valvoja tarvitsee suojautumisesta? Onko valvoja riittävän perehtynyt koejärjestelmän käyttöön ja ylioppilastutkinnon kokeen valvontaan?
 • Miten huolehditaan käytettyjen laitteiden ja erillisen tilan puhtaudesta kokeen jälkeen?
 • Arvioidaanko kokelaan vointia ennen kokeen alkua? Miten toimitaan, jos kokelas saa oireita päivän aikana? Miten toimitaan, jos kokelas saa oireita kokeen jälkeen ja tartunta todetaan?
 • Miten lukiossa toimitaan, jos valvojina toimineet henkilöt joutuvat karanteenin tulevina päivinä?

Jos lukiolla on vaikeuksia järjestää koe

Lukiolla on useita keinoja järjestää kokeita poikkeustilanteessa. Lukio-opetusta voidaan siirtää itsenäiseen työskentelyyn tai etäopetukseen, jotta tilat ja valvojat riittävät. Tämä vähentää myös tartuntariskiä tutkintopäivien aikana.

Jos kokeiden järjestelyissä ilmenee ongelmia, lukion tulee olla yhteydessä lautakuntaan mahdollisimman nopeasti. Lautakunnalla on käytettävissä useita keinoja, joilla kokeiden järjestämistä poikkeustilanteessa voidaan tukea sekä ennen koepäivää että koepäivän aikana.

Pakottavasta syystä lukio voi ottaa valvojiksi esteellisisiä opettajia tai esteellisen rehtorin ja luotettavia henkilöitä, joilla ei ole digitaalisesta kokeesta kokemusta. Valvojien määrää voi tilapäisesti myös pienentää, jos paikalle on helposti kutsuttavissa lisää valvojia. Koepöytäkirjaan merkitään pakottava syy, tehty poikkeus ja varmistuskeino, jolla huolehditaan kokeen valvonnan laadusta, koesalaisuuden säilymisestä ja vilppimahdollisuuksien estämisestä. Pakottavan syyn aiheuttavasta tilanteesta ilmoitetaan tutkintopäivystykseen.

Jos koetta ei pystytä pitämään, kokelaalla on käytettävissä samat keinot kuin tilanteessa, jossa kokelas ei itse pääse paikalle. Tämänhetkisen arvion mukaan koronavirustilanteen laajeneminen estää mahdollisuudet järjestää kokeita jotenkin toisin saman tutkintokerran aikana niille kokelaille, jotka eivät pysty koetta nyt suorittamaan. Lautakunta seuraa ja arvioi tilanteen etenemistä. Kokelas voi suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita seuraavalla tutkintokerralla.

Poikkeukset määräyksiin syksyn 2020 ja kevään 2021 tutkinnossa

Lautakunnan koronatilanteen johdosta antamat ohjeet poikkeavat joiltakin osin lautakunnan ylioppilastutkintoa koskevista määräyksistä ja ohjeista, jotka on julkaistu lautakunnan verkkosivuilla. Lautakunnan päättämät poikkeukset määräyksiin ja ohjeisiin syksyn 2020 ja kevään 2021 tutkinnossa on koottu erillisiin dokumentteihin.

Seuranta ja tiedottaminen

Lautakunta tiedottaa lukioita tarvittaessa tilanteen kehittymisestä ja mahdollisista poikkeuksellisista järjestelyistä sähköpostitse ja tällä verkkosivulla. Kiireellisissä tapauksissa lautakunta lähettää tekstiviestin niihin numeroihin, jotka on ilmoitettu yhteystiedoiksi tutkintoon liittyvissä kiireellisissä asioissa.

Lukiot voivat olla yhteydessä teknisissä asioissa Abitti-tukeen ja muissa asioissa tutkintopäivystykseen. Kokelaat ja huoltajat ovat ensisijaisesti yhteydessä omaan lukioonsa.