Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Koronaviruksen leviämiseen varautuminen

Ylioppilastutkintolautakunta seuraa tilannetta ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa valtioneuvoston ja ministeriöiden linjausten pohjalta. Opetustoimea on ohjeistettu noudattamaan terveysviranomaisen ohjeita. 

Lautakunta kokoaa tälle sivulle kevään 2020 tutkintoa koskevat ohjeet ja tiedot koronavirukseen varautumisesta. Sivua on päivitetty viimeksi 16.3.2020 klo 14.30. (Lisätty linkit poikkeusolotiedotteisiin 17.3.2020 klo 8.15.)

 

Ylioppilastutkinnon reaaliaineiden koepäiviä aikaistetaan viikolla koronavirustilanteen johdosta

Ylioppilastutkintolautakunta on yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa päättänyt aikaistaa kevään 2020 kolmannelle tutkintoviikolle sijoitetut reaaliaineiden koepäivät niin, että reaaliaineiden kokeet kirjoitetaan jo toisella tutkintoviikolla tiistaina 17.3. ja torstaina 19.3.

Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon järjestäminen, jotta mahdollisimman moni kokelas saa tutkinnon suoritettua. Linkki tiedotteeseen koepäivien siirtämisestä.


Uusi aikataulu kevään ylioppilastutkinnon jäljellä oleville koepäiville on: 

 • ma 16.3: toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
 • ti 17.3. (siirretty 24.3. päivästä): uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
 • ke 18.3: matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
 • to 19.3. (siirretty 26.3.päivästä): psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • pe 20.3: vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä)
 • ma 23.3: saamen äidinkielen ja kirjallisuuden koe

Kokeet järjestetään kaikissa lukioissa samanaikaisesti.

 

Miten kokelaat saavat tiedon koepäivien aikaistamisesta?

Lukiot tiedottavat kokelaita asiasta. Tieto on myös nähtävissä lautakunnan verkkosivuilla ja tiedotusvälineiden uutisoinnissa.

Miksi tilanteessa toimitaan näin?

Koronavirustilanteen laajeminen edellyttää useita eri toimenpiteitä, jotka vaikuttavat myös ylioppilastutkintoon. Koepäivien siirron tavoitteena on, että kokeet saadaan järjestettyä ennen kuin koronavirustilanne laajenee niin, että kokeita ei voi järjestää monissa lukioissa. Jos kaikkia kokeita ei voida järjestää, suuri osa kokelaista ei valmistu suunnitelmien mukaan ylioppilaaksi nyt keväällä, vaan valmistuminen siirtyisi syksyyn. Tällä olisi useita seurausvaikutuksia sekä kokelaille että yhteiskunnalle.

Miten vältetään lähikontaktia kokeeseen saapuessa ja kokeen aikana? 

Lukiot  tuntevat käytössä olevien tilojen mahdollisuudet ja rajoitteet ja päättävät kokeen käytännön järjestelyistä. Kokeeseen saapuminen ja poistuminen on suositeltavaa järjestää siten, että kokelaat eivät ole lähellä toisiaan tai suurina joukkoina. Välineiden ja eväiden tarkistaminen on suositeltavaa järjestää siten, että valvojat eivät koske kokelaan tarkistettaviin asioihin. Henkilöllisyyden tarkistamiseen ja muihin tilanteisiin, joissa valvoja neuvoo kokelasta, on hyvä pohtia toimintatapoja, jossa vältetään pitkäaikaista lähellä olemista. Myös muita paikallisia toimintatapoja on hyvä arvioida tartuntariskin kannalta.

Jos kokelas sairastuu ennen koetta tai kesken kokeen

Jos kokelas saapuu ulkomailta tai sairastuu tai saa oireita ennen koetta, hänen pitää olla välittömästi yhteydessä rehtoriin. Omasta ja muiden terveydestä huolehtimisen pitää olla etusijalla. Hallitus on päättänyt suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Lähtökohtaisesti kaikki viranomaiset toimivat tämän suosituksen mukaisesti. THL on antanut ohjeita koronavirukselta suojautumiseksi. Tarvittaessa rehtori voi pyytää näkökulmia terveydenhuollosta tai lukion opiskeluhuollosta. Lukiolla on rajalliset mahdollisuudet järjestää erilaisia mukautuksia, kun otetaan huomioon muiden kokelaiden ja valvojien turvallisuus.

Rehtori selventää kokelaalle tilanteen ja ohjaa kokelaan hakemaan ilmoittautumisen mitätöintiä tai harkitsemaan muita mahdollisia vaihtoehtoja, jos kokeen tekeminen ei ole mahdollista. Terveysviranomaisilla ja muilla lääkäreillä on tarvittaessa päätösvalta eristyksestä ja karanteenista.

Toimintaohjeita kokelaille ja lisätietoja ilmoittautumisen mitätöinnistä ja muista vaihtoehdoista erillisellä sivulla

Jos kokelas sairastuu kesken kokeen, hänen kokeensa voidaan keskeyttää. Tilanteen mukaisesti soitetaan hätäkeskukseen akuuteissa hätätilanteissa tai kysytään neuvoja terveydenhuollosta. Kokelas voidaan siirtää myös erilliseen tilaan tilanteen selvittämisen ajaksi. Jos kokelaan kokeen tekeminen jatkuu, hänelle hyvitetään keskeytysaika.   

Jos muutettu aikataulu tuntuu kokelaasta kuormittavalta 

Tilanne on haastava kaikille kokelaille, ja koemenestys suhteessa muihin voikin vastata kokelaan omaa tavanomaista tasoa. Joissakin tilanteissa kokelaan voi olla parempi näyttää osaamistaan nyt ja pyrkiä minimisuorituksella ylioppilaaksi. Kaikkia hyväksyttyjä ja kompensoituja kokeita saa uusia rajattomasti. Koronavirustilanteen vuoksi myös kokeiden painottaminen alkuviikolle voi olla tarkoituksenmukaista.

Kokelaan kannattaa kuitenkin keskustella omista suunnitelmista lukion rehtorin tai opinto-ohjaajan kanssa. Mahdolliset hakemukset voi tehdä tutkintopäivän jälkeen.

Jos kokelaan kuorma kasvaa liian suureksi koepäivien siirron takia, hän voi hakea ilmoittautumisen mitätöintiä yhteen tai useampaan kokeeseen. Mitätöintihakemuksen voi tehdä oman lukion kautta tutkintopäivän jälkeen. 

Toimintaohjeita kokelaille ja lisätietoja ilmoittautumisen mitätöinnistä ja muista vaihtoehdoista erillisellä sivulla 

Jos kokelas ei pääse reaalikokeeseen paikalle

Jos kokelas ei saavu kokeeseen, hän saa hylätyn arvosanan. Kokelas voi uusia kokeen, jos hänellä on hylätyn kokeen uusimiskertoja jäljellä. Kokelas voi myös hakea ilmoittautumisen mitätöintiä tai ilmoittautumistietojen muutosta.

Lisätietoja ilmoittautumisen mitätöinnistä ja muista vaihtoehdoista erillisellä sivulla 

Miten tilanne otetaan arvostelussa huomioon

Kokeisiin tarvittava osaaminen on karttunut pidemmän ajan kuluessa lukio-opintojen aikana, ja erityisesti aineistojen analysointi ja arviointi vaativat pitkäaikaista ajattelun taitojen kehittämistä.

Kaikki kokelaat ovat saaneet tiedon koepäivien siirrosta lyhyellä varoitusajalla. Tämä tarkoittaa sitä, että todennäköisesti kaikilla kokelailla on haasteita osaamisensa näyttämisessä. Pisterajojen määrittämisessä käytetään suhteelliseen arvosanojen määrittämiseen perustuvaa SYK-menetelmää. Pisterajat asettuvat sen mukaan, kuinka haastavaksi kyseisen tutkintokerran koe osoittautuu kokeeseen osallistuville kokelaille. Lopullinen arvosana ilmenee vasta tulosten julkaisun yhteydessä. Oma osaaminen kannattaa käydä näyttämässä kokeessa, jos se on mahdollista. Lopputulos voi loppujen lopuksi olla omien tavoitteiden mukainen. Jos tulos ei vastaa tavoitteita, kokeita on mahdollista uusia.

Miten tilanne vaikuttaa alustavaan arvosteluun?

Alustavan arvostelun aikataulu on ilmoitettu lukioille toimitetussa muistilistassa. Muutetuista koepäivistä huolimatta alustavan arvostelun voi tehdä aiemmin ilmoitettujen päivämäärien mukaisesti. Tavanomainen viikon arvosteluaika ei olisi kohtuullinen tiivistetyn ylioppilaskoeviikon yhteydessä. Jos yksittäisellä opettajalla on alustavasti arvosteltavina kahden tai useamman aineen suorituksia, lasketaan aineiden koesuoritusten lukumäärät yhteen arvioitaessa lukion oikeutta pidennettyyn arvosteluaikaan. Poikkeustilanteissa rehtori voi neuvotella lautakunnan kanssa poikkeavasta aikataulusta. Tämä koskee myös niitä aineita, joiden alustavan arvostelun määräpäivät osuvat tiivistetylle ylioppilaskoeviikolle.

Jos lukiolla on vaikeuksia järjestää koe

Lukiolla on useita keinoja järjestää kokeita poikkeustilanteessa. Lukio-opetusta voidaan siirtää itsenäiseen työskentelyyn tai etäopetukseen, jotta tilat ja valvojat riittävät. Tämä vähentää myös tartuntariskiä tutkintopäivien aikana. Jos kokeiden järjestelyissä ilmenee ongelmia, lukion tulee olla yhteydessä lautakuntaan mahdollisimman nopeasti. Lautakunnalla on käytettävissä useita keinoja, joilla kokeiden järjestämistä poikkeustilanteessa voidaan tukea sekä ennen koepäivää että koepäivän aikana. Pakottavasta syystä lukio voi ottaa valvojiksi esteellisisiä opettajia tai esteellisen rehtorin ja luotettavia henkilöitä, joilla ei ole digitaalisesta kokeesta kokemusta. Valvojien määrää voi tilapäisesti myös pienentää, jos paikalle on helposti kutsuttavissa lisää valvojia. Koepöytäkirjaan merkitään pakottava syy, tehty poikkeus ja varmistuskeino, jolla huolehditaan kokeen valvonnan laadusta, koesalaisuuden säilymisestä ja vilppimahdollisuuksien estämisestä. Pakottavan syyn aiheuttavasta tilanteesta ilmoitetaan tutkintopäivystykseen.

Jos koetta ei pystytä pitämään, kokelaalla on käytettävissä samat keinot kuin tilanteessa, jossa kokelas ei itse pääse paikalle. Tämänhetkisen arvion mukaan koronavirustilanteen laajeneminen estää mahdollisuudet järjestää kokeita jotenkin toisin tämän kevään aikana niille kokelaille, jotka eivät pysty koetta nyt suorittamaan. Lautakunta seuraa ja arvioi tilanteen etenemistä. Kokelas voi suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita syksyllä. 

Lisätietoja ilmoittautumisen mitätöinnistä ja muista kokelaan käytettävissä olevista vaihtoehdoista erillisellä sivulla 

Jos tilanne laajenee nopeasti

Lautakunta seuraa tilannetta yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Jos tähän mennessä päätetyt toimenpiteet eivät ole riittäviä, uusista toimenpiteistä tiedotetaan lukioille ja kokelaille.

Jos koronatilanne huolestuttaa kokelaita

Lukio ohjaa kokelaita seuraamaan terveysviranomaisten ohjeita. Kokelaille on hyvä antaa tietoa paikallisista terveyspalveluista sekä lukion opiskeluhuollon mahdollisuuksista, jos tilanne ahdistaa voimakkaasti. THL:n ohjeet käsien pesemisestä ja oikeasta yskimistavasta ehkäisevät paitsi koronaviruksen myös muiden tautien leviämistä. Jos kokelas sairastuu, omasta ja muiden terveydestä huolehtiminen on ensisijaista. Kokeiden suorittaminen siirtyy myöhempään ajankohtaan, mutta suomalaisessa koulutuksessa ei ole umpiperiä. Vaikka tutkinnon valmiiksi saaminen tai jatko-opintoihin siirtyminen ehkä viivästyy, kokelas voi tänä aikana täsmentää suunnitelmiaan ja suorittaa myös ylioppilastutkinnon kokeita.

Lisätietoja ilmoittautumisen mitätöinnistä ja muista vaihtoehdoista erillisellä sivulla 

Jos kokelas on sairastunut

Kokelaan pitää ilmoittaa lukiolle sairastumisesta mahdollisimman nopeasti. Tartuntavaaratilanteissa toimitaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Valvojia ei tule altistaa ylimääräisille riskeille.

Lisätietoja ilmoittautumisen mitätöinnistä ja muista vaihtoehdoista erillisellä sivulla 

Jos kokelas on karanteenissa

Kokelaan pitää ilmoittaa karanteenista lukiolle mahdollisimman nopeasti. Karanteenitilanteissa toimitaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Valvojia ei tule altistaa ylimääräisille riskeille. Ensisijaisesti kokelas jää pois kokeesta. 

Lisätietoja ilmoittautumisen mitätöinnistä ja muista vaihtoehdoista erillisellä sivulla 

Kokeen suorittaminen erillisessä tilassa ei lähtökohtaisesti ole mahdollista, jos kokelaalle on tehty karanteenipäätös. Lautakunta on käynyt asiasta keskusteluja terveysviranomaisten kanssa. Karanteeniin asetetun henkilön lähikontakteja on voimakkaasti rajattu. Koetta on hyvin vaikeaa tai mahdotonta järjestää edes erillisessä tilassa siten, että valvoja ei olisi kokelaan kanssa samassa tilassa ja ongelmatilanteissa lähellä kokelasta. Kaikkia erityisjärjestelypäätöksiä tehtäessä joudutaan arvioimaan, onko haettu erityisjärjestely mahdollista kohtuudella toteuttaa. Lautakunta antaa tarvittaessa valituskelpoisen päätöksen erillistä tilaa koskeviin hakemuksiin. 

Lukio ja paikalliset terveysviranomaiset, jotka ovat tehneet karanteenipäätöksen, voivat yhdessä harkita, onko jossakin yksittäisessä karanteenitilanteessa edellytyksiä kokeen suorittamiseen erillisessä tilassa. Jos tämä on mahdollista, rehtori voi tehdä päiväkohtaisen päätöksen kyseisen päivän tilannearvion mukaisesti. Jos kokeen järjestäminen kokelaalle erillisessä tilassa ei ole mahdollista, kokelas ei voi osallistua kokeeseen kyseisenä päivänä. Tällöin kokelas voi tehdä hakemuksen ilmoittautumisen mitätöinnistä. 

Jos erillistä tilaa harkitaan, on syytä selvittää vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 • Minkälaisia kontakteja karanteenipäätös sallii?
 • Minkälaisessa tilassa koe järjestetään? Miten kokelaan ja valvojien wc-käynnit sekä käsienpesu järjestetään?
 • Miten kokelas saapuu koetilaisuuteen ilman lähikontakteja? Miten kokelas poistuu?
 • Miten kokeen aloitus, henkilöllisyyden tarkistaminen, koneen käynnistäminen koejärjestelmään ja kytkeminen koetilan palvelimiin hoidetaan? Miten mahdollisissa teknisissä ongelmatilanteissa toimitaan ja neuvotaan kokelasta?
 • Jos karanteenissa olevia kokelaita on useita, voidaanko heidät sijoittaa samaan tilaan?
 • Miten valvonta hoidetaan käytännössä? 
 • Onko tehtävään määrättävissä valvojaa?
 • Mitä koulutusta valvoja tarvitsee suojautumisesta? Onko valvoja riittävän perehtynyt koejärjestelmän käyttöön ja ylioppilastutkinnon kokeen valvontaan?
 • Miten huolehditaan käytettyjen laitteiden ja erillisen tilan puhtaudesta kokeen jälkeen?
 • Arvioidaanko kokelaan vointia ennen kokeen alkua? Miten toimitaan, jos kokelas saa oireita päivän aikana? Miten toimitaan, jos kokelas saa oireita kokeen jälkeen ja tartunta todetaan?
 • Miten lukiossa toimitaan, jos valvojina toimineet henkilöt joutuvat karanteenin tulevina päivinä?

Jos valvojia on sairaana tai karanteenissa

Tartuntavaara- ja karanteenitilanteissa toimitaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Jos kokeiden järjestelyissä ilmenee ongelmia sairaustapausten tai karanteenipäätösten takia, lukion tulee olla yhteydessä lautakuntaan sopiakseen mahdollisista poikkeusjärjestelyistä.

Lukion varautuminen

Opetustoimea on pyydetty varautumaan erilaisiin poikkeustilanteisiin ja päivittämään varautumissuunnitelmansa. Tämä koskee myös ylioppilastutkinnon eri tilanteita. Lainsäädännön ja määräysten mukaan rehtorilla on päätösvalta tutkinnon käytännön toteutuksessa ja esimerkiksi kokelaiden sijoittamisesta eri tiloihin. Kevään tutkinnossa suuri osa tiloista on tutkintokäytössä ja opettajat valvojina, mikä tulee ottaa huomioon varautumisessa. 

Lukion on hyvä pohtia ainakin seuraavia kysymyksiä

 • Miten toimitaan, jos kokelas tai kokelaita sairastuu tai joutuu karanteeniin ennen koetta? Miten toimitaan, jos kokelas sairastuu kesken kokeen?
 • Miten toimitaan, jos osa valvojista ei ole käytettävissä? Voidaanko saada lisää valvojia?
 • Miten toimitaan, jos rehtori tai joku muu järjestämisen kannalta keskeinen henkilö ei ole käytettävissä?
 • Miten toimitaan, jos osa tiloista ei ole käytettävissä? Voidaanko saada muita tiloja?
 • Miten toimintaa tarvittaessa organisoidaan uudelleen? Voidaanko kokelaita sijoittaa toisin? Voidaanko lukion tavanomaista toimintaa siirtää itsenäiseen työskentelyyn?
 • Voidaanko kokelaita tarvittaessa siirtää lähialueen lukioihin? Miten lukio pystyy tarvittaessa vastaanottamaan muita kokelaita?

Jos kokeiden järjestelyissä ilmenee ongelmia, lukion tulee olla yhteydessä lautakuntaan mahdollisimman nopeasti. Lautakunnalla on käytettävissä useita keinoja, jolla kokeiden järjestämistä poikkeustilanteessa voidaan tukea sekä ennen koepäivää että koepäivän aikana.

Seuranta ja tiedottaminen

Lautakunta tiedottaa lukioita tarvittaessa tilanteen kehittymisestä ja mahdollisista poikkeuksellisista järjestelyistä sähköpostitse ja tällä verkkosivulla. Kiireellisissä tapauksissa lautakunta lähettää tekstiviestin niihin numeroihin, jotka on ilmoitettu yhteystiedoiksi tutkintoon liittyvissä kiireellisissä asioissa.

Opetushallituksen ohjeet opetustoimelle OPH:n sivuilla

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote valtioneuvoston linjauksista 16.3.2020

Valtioneuvoston tiedote poikkeusoloista 16.3.2020