Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Koronaviruksen leviämiseen varautuminen

Ylioppilastutkintolautakunta seuraa tilannetta ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa valtioneuvoston ja ministeriöiden linjausten pohjalta. Opetustoimea on ohjeistettu noudattamaan terveysviranomaisen ohjeita. 

Lautakunta kokoaa tälle sivulle kevään ja syksyn 2020 tutkintoa koskevat ohjeet ja tiedot koronavirukseen varautumisesta. Sivua on päivitetty viimeksi 22.5.2020 klo 8.30. 

Hyödyllistä tietoa ja tarkempia ohjeita koronavirustilanteesta laajemmin löydät myös muiden viranomaisten sivuilta:

- Valtioneuvosto: Päätökset ja kooste viranomaisten koronavirusta koskevista materiaaleista
- Opetus- ja kulttuuriministeriö: Koronavirus ja siihen varautuminen opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla 
- Opetushallitus: Tukimateriaalia poikkeustilanteessa toimimiseen 
- Aluehallintovirasto: Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Ohjeet ja ajankohtaiset tiedot koronavirustilanteesta 

 

Kevään 2020 kokeiden ilmoittautumisen mitätöinnit ja muutokset

Toimintaohjeita kokelaille ja lisätietoja ilmoittautumisen mitätöinnistä ja muista vaihtoehdoista erillisellä sivulla

Miten koronavirustilanne otetaan huomioon kevään 2020 koesuoritusten arvostelussa 

Kokeisiin tarvittava osaaminen on karttunut pidemmän ajan kuluessa lukio-opintojen aikana, ja erityisesti aineistojen analysointi ja arviointi vaativat pitkäaikaista ajattelun taitojen kehittämistä.

Kaikki kokelaat ovat saaneet tiedon koepäivien siirrosta lyhyellä varoitusajalla. Tämä tarkoittaa sitä, että todennäköisesti kaikilla kokelailla on haasteita osaamisensa näyttämisessä. Pisterajojen määrittämisessä käytetään suhteelliseen arvosanojen määrittämiseen perustuvaa SYK-menetelmää. Pisterajat asettuvat sen mukaan, kuinka haastavaksi kyseisen tutkintokerran koe osoittautuu kokeeseen osallistuville kokelaille. Lopullinen arvosana ilmenee vasta tulosten julkaisun yhteydessä. Jos tulos ei vastaa tavoitteita, kokeita on mahdollista uusia.

Erityisen vaikean elämäntilanteen huomioon ottaminen arvostelussa keväällä 2020

Koesuoritusta heikentävä syy voidaan ottaa huomioon arvostelussa. Koronavirustilanteen johdosta joistakin määräyksissä esitetyistä asioista poiketaan kevään 2020 hakemusten ja lausuntojen osalta. Tällä verkkosivulla on kuvattu kyseiset poikkeukselliset menettelyt.

Sairaus, vamma tai erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa arvostelussa huomioon vain, jos kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan. Kevään 2020 tutkinnossa koronaviruksen kokelaalle aiheuttamat ongelmat voidaan käsitellä erityisen vaikeana elämäntilanteena. Jotta erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa ylioppilastutkinnossa huomioon, tulee kokelaan hankkia asiaa koskeva lausunto. Lausunnon voi antaa esimerkiksi kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja tai lääkäri. 

Hakemukset ja niihin tarvittavat asiantuntijalausunnot äkillisestä ja koepäivien yhteydessä ilmenneestä erityisen vaikeasta elämäntilanteesta, joka halutaan otettavan huomioon arvostelussa, tulee toimittaa Ylioppilastutkintolautakunnalle välittömästi, kuitenkin viimeistään 21.4.2020. Kokelaan pitää olla yhteydessä lukioonsa hyvissä ajoin, jotta hakemus ja tarvittavat lausunnot ehditään valmistella ja lähettää ennen määräajan umpeutumista.

Mitä tapahtuu kevään 2020 ylioppilasjuhlille ja todistuksille?

Ylioppilaaksi valmistuminen ei edellytä rehtorin tekemää ylioppilaaksi julistamista, paperisena luovutettua todistusta tai ylioppilasjuhlaa. Ylioppilasjuhlan järjestämisestä päättää koulutuksen järjestäjä. Jos juhlien järjestäminen ei ole mahdollista tavanomaisena ajankohtana koronavirustilanteen vuoksi, lukio voi juhlistaa ylioppilaita myös kaksiosaisesti: keväällä etäyhteyksien avulla ja syksyllä yhteisöllisesti. Lukiot tiedottavat lukiokohtaisista järjestelyistä, kun tiedot koronavirustilanteen etenemisestä tarkentuvat. 

Koulutuksen järjestäjiä edustavat tahot ovat julkaisseet Kuntaliiton verkkosivuilla suosituksen ylioppilasjuhlien ajankohdasta.

Tavoitteena on, että kevään 2020 ylioppilastutkinnon kokeiden tulokset valmistuvat alkuperäisen aikataulun mukaisesti koronavirustilanteesta huolimatta. Aikataulusta tiedotetaan lautakunnan verkkosivuilla. 

Kun tulokset valmistuvat, ne ovat myös suomalaisten korkeakoulujen käytössä, eikä paperista todistusta yleensä edellytetä hakuvaiheessa. Omat tulostiedot voi jakaa haluamilleen tahoille digitaalisesti myös Oma Opintopolku -palvelun kautta. Ylioppilastutkintolautakunta toimittaa paperiset tutkintotodistukset ja erilliset todistukset lukioon. Todistusta ei ole mahdollista saada Ylioppilastutkintolautakunnasta. Jos koronavirustilanne estää todistusten jakamisen valmistumispäivänä, lukio tiedottaa kokelaille todistusten toimittamistavoista ja -ajankohdista. Lukiot voivat toimittaa todistukset postitse tavallisena kirjeenä, mutta todistusta on hyvä suojata esimerkiksi paperilla tai pahvilla pieniltä vaurioilta. Jos kokelas ei ole saanut todistusta lukion ilmoittamaan ajankohtaan mennessä, hänen pitää ilmoittaa asiasta lukiolle. Lukion tulee ottaa yhteyttä lautakuntaan uuden todistuksen tilaamiseksi postissa kadonneen tilalle. Jos kokelas tarvitsee ulkomaista korkeakoulua varten käännetyn todistuksen, käännöksen voi tilata lautakunnan verkkosivulta.

Syksyn ylioppilastutkinnon koepäiviä muutettu

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa syksyn 2020 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja vieraan kielen pitkän oppimäärään koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi.

Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen syksyllä myös koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita on mahdollista järjestää lukioissa aiempaa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Kokelas voi syksyn 2020 tutkinnossa halutessaan ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Muutos helpottaa erityisesti niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat keväällä oman sairastumisen, aikaistettujen koepäivien tai muun syyn vuoksi.

Kokelas voi siis syksyn 2020 tutkinnossa suorittaa enimmillään neljä reaaliaineiden koetta ja pitkän kielen kokeen englannissa ja jossakin toisessa vieraassa kielessä. Syksyn 2020 tutkinnon osalta tehdään näin ollen poikkeus kyseisten aineiden koekohtaisissa määräyksissä ilmoitetuista yhdellä tutkintokerralla suoritettavista kokeiden enimmäismääristä

Syksyn 2020 uudet koepäivät 

Koepäivien muutosta ja sen perusteluita on kuvattu tarkemmin lautakunnan verkkosivuilla olevassa tiedotteessa.

Miten lukio voi vastaanottaa kokelaiden ilmoittautumisia syksyn 2020 tutkintoon?

Lukio ottaa vastaan kokelaiden ilmoittautumiset syksyn 2020 kokeisiin rehtorin hyväksymällä tavalla 5.6. mennessä. Kaikilla lukiolla ei ole mahdollisuutta paperisten lomakkeiden vastaanottamiseen tai kokelailla niiden toimittamiseen. Ilmoittautuminen voidaan toimittaa myös sähköisellä lomakkeella, ja lukio voi päättää muiden varmistamistapojen käyttämisestä allekirjoituksen sijaan. Tähän tarkoitukseen voi käyttää esimerkiksi kouluhallinto-ohjelman (esim. Wilma, Helmi) kirjautumista vaativaa lomaketta, sähköisesti lähetettyjen tietojen vahvistamista ohjauskeskustelulla tai jotakin muuta tapaa, jonka avulla voidaan vahvistaa ilmoittautumistiedot kokelaan antamiksi. Myös kokelas tarvitsee vahvistuksen, että ilmoittautuminen on vastaanotettu ja kunnossa. Koska ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon tuottaa kokelaalle maksuvelvollisuuden, lukion on hyvä kirjata ilmoittautumisen vahvistamistapa mahdollisten ristiriitojen varalta. Henkilötunnuksia tai arkaluonteisia tietoja ei ole syytä lähettää tavanomaisella sähköpostilla. 

Lukion opiskelijat tarvitsevat myös etäopetuksen aikana ohjausta ja tietoa ylioppilastutkinnosta, tutkintoaineiden valitsemisesta, ilmoittautumisesta ja muista tutkintoon liittyvistä käytännöistä. Myös ylioppilaskokeiden uusijat ja täydentäjät tarvitsevat tietoa ilmoittautumisesta.

Jos kokelaiden ilmoittautumistiedoissa on epäselvyyksiä tai puutteita kokelaiden ilmoittautumisajan päätyttyä 5.6., lukiot voivat vielä hankkia puuttuvia tietoja kokelailta ennen tietojen toimittamista lautakuntaan. Lukiot toimittavat ilmoittautumistiedot lautakuntaan viimeistään 20.6.

Kokeiden uusiminen ja tutkinnon täydentäminen syksyllä 2020

Koronavirustilanteen mahdollinen jatkuminen tai uusiutuminen syksyllä 2020 voi vaikuttaa siihen, että lukioilla on hyvin rajalliset toimintaedellytykset ottaa kokeisiin muita kuin oman lukion nykyisiä tai entisiä opiskelijoita. Kokeiden uusijoiden ja tutkinnon täydentäjien kannattaa ottaa yhteyttä omaan vanhaan lukioonsa hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan päättymistä 5.6., jotta he saavat ohjeet ilmoittautumisesta. Jos kyseistä lukiota ei ole enää olemassa, ilmoittautuminen tehdään saman koulutuksen järjestäjän (yleensä kaupungin tai kunnan) toiseen lukioon.

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää ylioppilastutkinnon kokeet

- lukion omille opiskelijoille
- uusijoille ja täydentäjille, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon koulutuksen järjestäjän lukiossa
uusijoille ja täydentäjille, joiden asuinpaikkaa kyseinen lukio on lähinnä ja joiden ylioppilastutkinnon suorituspaikan koulutuksen järjestäjä ei enää anna lukiokoulutusta
- erillisen kokeen suorittajille, jotka ovat aiemmin opiskelleet koulutuksen järjestäjän lukiossa
- muille henkilöille toimintaedellytysten salliessa.

Jos kokelaalle on myönnetty erityisjärjestelyjä, kokelaan tulee tutkintoon ilmoittautuessaan varmistaa, että lukio, johon hän ilmoittautuu suorittamaan tutkintoa, on tietoinen hänelle aiemmin myönnetyistä erityisjärjestelyistä. 

Lisätietoja ylioppilaskokeiden uusimisesta

Osittain maksuton uusiminen syksyllä 2020

Kevään 2020 tiivistettyyn ylioppilastutkintoviikkoon osallistuneilla kokelailla on mahdollisuus uusia koe syksyn tutkinnossa ilman koekohtaista maksua. Hallitus varasi lisätalousarviossa tätä tarkoitusta varten määrärahan. Syksyn tutkintomaksuista on päätetty opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa xx/2020. Koekohtaista tutkintomaksua ei peritä kokelaalta reaaliaineiden, toisen kotimaisen kielen, matematiikan ja pitkän vieraan kielen kokeista, joista kokelas on maksanut koekohtaisen maksun keväällä 2020. Jos kokelas on saanut päätöksen ilmoittautumisen mitätöinnistä ja saa siten palautuksen koekohtaisesta tutkintomaksusta, mitätöidyn kokeen uusiminen on maksullista.

Seuraavia kokeita on mahdollista uusia maksutta syksyn 2020 tutkinnossa, jos siihen liittyvät ehdot (alempana) täyttyvät:

 • toinen kotimainen kieli
 • matematiikka
 • vieraan kielen pitkän oppimäärän koe
 • jokin reaaliaine

Saat uusia yllä mainitut kokeet syksyn 2020 tutkinnossa maksutta, jos

 • olet osallistunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020 ja saanut siitä hyväksytyn tai hylätyn arvosanan
 • olit ilmoittautunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020, mutta et saapunut paikalle etkä ole hakenut ilmoittautumisen mitätöintiä
 • olit ilmoittautunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020, mutta et saapunut paikalle ja hakemuksesi ilmoittautumisen mitätöinnistä hylättiin.

Maksat normaalin tutkintomaksun syksyn 2020 kokeesta, jos

 • osallistut kyseiseen kokeeseen ensimmäistä kertaa
 • et ollut ilmoittautunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020
 • olit ilmoittautunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020, mutta ilmoittautumisesi mitätöitiin hakemuksesta (Huomaa, että päätös hakemukseesi saattaa olla vasta tulossa.)
 • ilmoittaudut uusimaan
  • äidinkielen ja kirjallisuuden koetta
  • suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koetta
  • vieraan kielen lyhyen oppimäärän koetta

Kokeen uusiminen maksuttomasti edellyttää lisäksi, että sinulla on oikeus uusia kyseistä koetta.

Maksuton uusintamahdollisuus koskee sekä tutkintoa suorittavia kokelaita että kokelaita, jotka suorittavat yksittäisiä kokeita, uusii kokeita tai täydentää tutkintoaan tutkinnon valmistumisen jälkeen.

Kaikkien kokelaiden, jotka osallistuvat ylioppilastutkintoon syksyllä 2020, tulee maksaa tutkintokertakohtainen perusmaksu riippumatta siitä, osallistuvatko he ainoastaan kokeisiin, joita heillä on oikeus uusia maksuttomasti vai osallistuvatko he myös muihin kokeisiin.

Kokelaat tekevät ilmoittautumisen omaan lukioon 5.6. mennessä myös näiden kokeiden osalta. Kokelas maksaa tutkintokerrasta perusmaksun ja koekohtaiset maksut niistä kokeista, jotka eivät ole tämän maksuttomuuden piirissä. Lukio toimittaa kokelaalle maksuohjeet ja laskun tutkintomaksuista. Lukio voi varmistaa kokelaalta laskutettavan summan tutkintopalvelussa kunkin kokelaan kohdalta toimitettuaan ilmoittautumistiedot lautakunnalle.

Koejärjestelmään ei tehdä muutoksia syksyn 2020 ylioppilastutkintoa varten

Muutosten tekeminen Abittiin ei koronatilanteen takia ole mahdollista, koska lukiot ja kokelaat eivät etäopetuksessa voi ottaa niitä käyttöön. Tämä tarkoittaa samalla sitä, ettei koejärjestelmään tehdä muutoksia syksyn 2020 ylioppilastutkintoa varten, eikä esimerkiksi uudistettuja digitaalisia MAOL-taulukoita saada syksyn tutkintoon. Kokelaat osallistuvat syksyn ylioppilastutkintoon lähinnä sen teknisen kokemuksen varassa, joka heille on kertynyt ennen etäopetukseen siirtymistä.

Erityisjärjestelyhakemukset syksyn 2020 tutkintoa varten

Syksyn erityisjärjestelyjä haetaan Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista koskevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Koronavirustilanteen johdosta joistakin määräyksissä esitetyistä asioista poiketaan syksyn 2020 hakemusten ja lausuntojen osalta. Tällä verkkosivulla on kuvattu kyseiset poikkeukselliset menettelyt.

Lukiot antavat opetusta ja ohjausta pääosin etäyhteyksien avulla keväällä 2020. Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamiseen liittyvää ohjausta, neuvontaa, testausta ja lausuntojen antamista on tarpeen tehdä etäyhteyksien avulla, jotta kokelaat saavat heille tarpeelliset erityisjärjestelyt käyttöönsä syksyn tutkinnossa. Aluehallintovirastot ovat antaneet tartuntatautilain mukaiset jatkopäätökset 14.4.–13.5.2020. Jos opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä opetusta ja ohjausta ei ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin lähiopetuksena, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön turvallisuudesta pitää huolehtia tila- ja hygieniajärjestelyin. 

Koronavirustilanteen vuoksi kokelaan voi olla vaikea hankkia lääkärintodistusta syksyn 2020 tutkinnon erityisjärjestelyjä varten. Kokelas voi hakea sairauden, vamman tai vaikean elämäntilanteen perusteella erityisjärjestelyjä lääkärin, psykologin, terveydenhoitajan tai kuraattorin lausunnolla. Myös ennen kevättä 2020 kirjoitetun lausunnon perusteella voi hakea erityisjärjestelyjä. Lisäksi Omakannasta tulostettuja tietoja voi käyttää hakemuksen perusteluna. Myös etäyhteyden avulla hankittu lääkärin tai muun asiantuntijan antama lausunto voidaan liittää erityisjärjestelyhakemukseen.

Lautakunta pidentää syksyn 2020 erityisjärjestelyhakemusten lähettämisaikaa 11.5.2020 saakka. Hakemuksia on mahdollista lähettää myös myöhemmin esimerkiksi elokuun alussa. Hakuajan umpeutumisen jälkeen saapuneet hakemukset pyritään käsittelemään, mutta haettuja erityisjärjestelyjä ei välttämättä ehditä toteuttamaan ennen syksyn 2020 tutkinnon alkua. Kokelaan pitää olla yhteydessä lukioonsa hyvissä ajoin, jotta hakemus ja tarvittavat lausunnot ehditään valmistella ja lähettää ennen määräajan umpeutumista.

Jos kokelaalle on myönnetty erityisjärjestelyjä, kokelaan tulee tutkintoon ilmoittautuessaan varmistaa, että lukio, johon hän ilmoittautuu suorittamaan tutkintoa, on tietoinen hänelle aiemmin myönnetyistä erityisjärjestelyistä.

Ääniaineistoiltaan rajoitetun kokeen ja näkövammaisen apuvälineillä suoritettavan kokeen käyttöönotto siirtyy

Koronavirustilanteen vuoksi ääniaineistoiltaan rajoitetun kokeen ja näkövammaisen apuvälineillä suoritettavan kokeen käyttöönottoa siirretään syksylle 2021. Nykyisessä tilanteessa lautakunnan ei ole mahdollista edistää teknistä toteutusta eivätkä lukiot ja kokelaat voi harjoitella ja valmistautua uudentyyppisiin kokeisiin. 

Syksyllä 2020 näkövammaiset kokelaat voivat saada erityisjärjestelynä näkövammaisille kokelaille tarkoitettuja korvaavia tehtäviä samalla tavalla kuin edellisinäkin tutkintokertoina. Vaikeasti tai keskivaikeasti kuulovammaiset kokelaat voivat saada vapautuksen kuullunymmärtämisen osakokeesta samalla tavalla kuin edellisinäkin tutkintokertoina. 

Tavoitteena on edistää näkövammaisten kokelaiden mahdollisuutta tehdä kokeet omalla tietokoneellaan siten, että koesuoritukset tallentuvat ylioppilastutkinnon koejärjestelmään koetilanteessa jo keväällä 2021 nykyisten määräysten pohjalta. Tämä edellyttää, että koejärjestelyä päästään harjoittelemaan syksyllä 2020. 

Koesuoritusta heikentävää syytä koskevat määräykset päivitetään tämän tiedotteen mukaisiksi kevään 2020 aikana.

Lukion varautuminen syksyn 2020 ylioppilastutkintoon

Opetustoimea on pyydetty varautumaan erilaisiin poikkeustilanteisiin ja päivittämään varautumissuunnitelmansa. Tämä koskee myös ylioppilastutkinnon eri tilanteita. Lainsäädännön ja määräysten mukaan rehtorilla on päätösvalta tutkinnon käytännön toteutuksessa ja esimerkiksi kokelaiden sijoittamisesta eri tiloihin. Tutkinnon aikana suuri osa tiloista on tutkintokäytössä ja opettajat valvojina, mikä tulee ottaa huomioon varautumisessa. 

Lukion on hyvä pohtia ainakin seuraavia kysymyksiä:

 • Miten kokelaiden ja valvojien tartuntariskiä pienennetään? Miten kokelaiden välille saadaan riittävästi etäisyyttä? Miten kokelaiden määrää koetilassa voidaan vähentää?
 • Miten toimitaan, jos kokelas tai kokelaita sairastuu tai joutuu karanteeniin ennen koetta? Miten toimitaan, jos kokelas sairastuu kesken kokeen?
 • Miten toimitaan, jos osa valvojista ei ole käytettävissä? Voidaanko saada lisää valvojia?
 • Miten toimitaan, jos rehtori tai joku muu järjestämisen kannalta keskeinen henkilö ei ole käytettävissä?
 • Miten toimitaan, jos osa tiloista ei ole käytettävissä? Voidaanko saada muita tiloja?
 • Miten toimintaa tarvittaessa organisoidaan uudelleen? Voidaanko kokelaita sijoittaa toisin?
 • Voidaanko lukion opetusta siirtää etäopiskeluun tai itsenäiseen työskentelyyn?
 • Voidaanko kokelaita tarvittaessa siirtää lähialueen lukioihin? Miten lukio pystyy tarvittaessa vastaanottamaan muita kokelaita?

Jos kokeiden järjestelyissä ilmenee ongelmia, lukion tulee olla yhteydessä lautakuntaan. Lautakunnalla on käytettävissä useita keinoja, jolla kokeiden järjestämistä poikkeustilanteessa voidaan tukea sekä ennen koepäivää että koepäivän aikana.

Lautakunta täsmentää tietoja varautumisesta kevään ja syksyn aikana. Tarvittavat toimenpiteet riippuvat koronavirustilanteesta. THL ja OKM ovat antaneet ohjeet opetuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Opetusjärjestelyistä kertyvät kokemukset tukevat myös varautumista syksyn tutkintoon.

Seuranta ja tiedottaminen

Lautakunta tiedottaa lukioita tarvittaessa tilanteen kehittymisestä ja mahdollisista poikkeuksellisista järjestelyistä sähköpostitse ja tällä verkkosivulla. Kiireellisissä tapauksissa lautakunta lähettää tekstiviestin niihin numeroihin, jotka on ilmoitettu yhteystiedoiksi tutkintoon liittyvissä kiireellisissä asioissa.