Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Koronaviruksen leviämiseen varautuminen

Ylioppilastutkintolautakunta seuraa tilannetta ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa valtioneuvoston ja ministeriöiden linjausten pohjalta. Opetustoimea on ohjeistettu noudattamaan terveysviranomaisen ohjeita. 

Lautakunta kokoaa tälle sivulle syksyn 2020 tutkintoa koskevat ohjeet ja tiedot koronavirukseen varautumisesta. Sivua on päivitetty viimeksi 24.9.2020 klo 11.35. 

Hyödyllistä tietoa ja tarkempia ohjeita koronavirustilanteesta laajemmin löydät myös muiden viranomaisten sivuilta:

- Valtioneuvosto: Päätökset ja kooste viranomaisten koronavirusta koskevista materiaaleista
- Opetus- ja kulttuuriministeriö: Koronavirus ja siihen varautuminen opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla 
- Opetushallitus: Tukimateriaalia poikkeustilanteessa toimimiseen 
- Aluehallintovirasto: Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Ohjeet ja ajankohtaiset tiedot koronavirustilanteesta

Syksyn 2020 kokeiden ilmoittautumisen mitätöinnit ja muutokset

Toimintaohjeita kokelaille ja lisätietoja ilmoittautumisen mitätöinnistä ja muista vaihtoehdoista erillisellä sivulla. 

Sivun sisältö

Voit siirtyä suoraan kyseiseen kohtaan sivulla linkin kautta.

 

Syksyn ylioppilastutkinnon koepäiviä muutettu

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa syksyn 2020 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja vieraan kielen pitkän oppimäärään koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi.

Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen syksyllä myös koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita on mahdollista järjestää lukioissa aiempaa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Kokelas voi syksyn 2020 tutkinnossa halutessaan ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Muutos helpottaa erityisesti niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat keväällä oman sairastumisen, aikaistettujen koepäivien tai muun syyn vuoksi.

Kokelas voi siis syksyn 2020 tutkinnossa suorittaa enimmillään neljä reaaliaineiden koetta ja pitkän kielen kokeen englannissa ja jossakin toisessa vieraassa kielessä. Syksyn 2020 tutkinnon osalta tehdään näin ollen poikkeus kyseisten aineiden koekohtaisissa määräyksissä ilmoitetuista yhdellä tutkintokerralla suoritettavista kokeiden enimmäismääristä.

Syksyn 2020 uudet koepäivät

Koepäivien muutosta ja sen perusteluita on kuvattu tarkemmin lautakunnan verkkosivuilla olevassa tiedotteessa.

Osittain maksuton uusiminen syksyllä 2020

Kevään 2020 tiivistettyyn ylioppilastutkintoviikkoon osallistuneilla kokelailla on mahdollisuus uusia koe syksyn tutkinnossa ilman koekohtaista maksua. Hallitus varasi lisätalousarviossa tätä tarkoitusta varten määrärahan. Syksyn tutkintomaksuista on päätetty opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa 326/2020. Koekohtaista tutkintomaksua ei peritä kokelaalta reaaliaineiden, toisen kotimaisen kielen, matematiikan ja pitkän vieraan kielen kokeista, joista kokelas on maksanut koekohtaisen maksun keväällä 2020. Jos kokelas on saanut päätöksen ilmoittautumisen mitätöinnistä ja saa siten palautuksen koekohtaisesta tutkintomaksusta, mitätöidyn kokeen uusiminen on maksullista.

Seuraavia kokeita on mahdollista uusia maksutta syksyn 2020 tutkinnossa, jos siihen liittyvät ehdot (alempana) täyttyvät:

 • toinen kotimainen kieli
 • matematiikka
 • vieraan kielen pitkän oppimäärän koe
 • jokin reaaliaine

Yllä mainitut kokeet saa uusia syksyn 2020 tutkinnossa maksutta, jos

 • kokelas on osallistunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020 ja saanut siitä hyväksytyn tai hylätyn arvosanan
 • kokelas oli ilmoittautunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020, mutta ei saapunut paikalle eikä ole hakenut ilmoittautumisen mitätöintiä
 • kokelas oli ilmoittautunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020, mutta ei saapunut paikalle ja hakemus ilmoittautumisen mitätöinnistä hylättiin.

Kokelas maksaa normaalin tutkintomaksun syksyn 2020 kokeesta, jos

 • hän osallistuu kyseiseen kokeeseen ensimmäistä kertaa
 • hän ei ollut ilmoittautunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020
 • hän oli ilmoittautunut kyseiseen kokeeseen keväällä 2020, mutta ilmoittautuminen mitätöitiin hakemuksesta (Huomaa, että päätös hakemukseen saattaa olla vasta tulossa.)
 • kokelas on ilmoittautunut uusimaan
  • äidinkielen ja kirjallisuuden koetta
  • suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koetta
  • vieraan kielen lyhyen oppimäärän koetta

Kokeen uusiminen maksuttomasti edellyttää lisäksi, että sinulla on oikeus uusia kyseistä koetta.

Maksuton uusintamahdollisuus koskee sekä tutkintoa suorittavia kokelaita että kokelaita, jotka suorittavat yksittäisiä kokeita, uusii kokeita tai täydentää tutkintoaan tutkinnon valmistumisen jälkeen.

Kaikkien kokelaiden, jotka osallistuvat ylioppilastutkintoon syksyllä 2020, tulee maksaa tutkintokertakohtainen perusmaksu riippumatta siitä, osallistuvatko he ainoastaan kokeisiin, joita heillä on oikeus uusia maksuttomasti vai osallistuvatko he myös muihin kokeisiin.

Kokelaat tekevät ilmoittautumisen omaan lukioon 5.6. mennessä myös näiden kokeiden osalta. Kokelas maksaa tutkintokerrasta perusmaksun ja koekohtaiset maksut niistä kokeista, jotka eivät ole tämän maksuttomuuden piirissä. Lukio toimittaa kokelaalle maksuohjeet ja laskun tutkintomaksuista. Lukio voi varmistaa kokelaalta laskutettavan summan tutkintopalvelussa kunkin kokelaan kohdalta toimitettuaan ilmoittautumistiedot lautakunnalle.

Koejärjestelmään ei tehdä muutoksia syksyn 2020 ylioppilastutkintoa varten

Muutosten tekeminen Abittiin ei koronatilanteen takia ole mahdollista, koska lukiot ja kokelaat eivät etäopetuksessa voi ottaa niitä käyttöön. Tämä tarkoittaa samalla sitä, ettei koejärjestelmään tehdä muutoksia syksyn 2020 ylioppilastutkintoa varten, eikä esimerkiksi uudistettuja digitaalisia MAOL-taulukoita saada syksyn tutkintoon. Kokelaat osallistuvat syksyn ylioppilastutkintoon lähinnä sen teknisen kokemuksen varassa, joka heille on kertynyt ennen etäopetukseen siirtymistä.

Erityisjärjestelyhakemukset syksyn 2020 tutkintoa varten

Syksyn erityisjärjestelyjä haetaan Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista koskevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Koronavirustilanteen johdosta joistakin määräyksissä esitetyistä asioista poiketaan syksyn 2020 hakemusten ja lausuntojen osalta. Tällä verkkosivulla on kuvattu kyseiset poikkeukselliset menettelyt.

Koronavirustilanteen vuoksi kokelaan voi olla vaikea hankkia lääkärintodistusta syksyn 2020 tutkinnon erityisjärjestelyjä varten. Kokelas voi hakea sairauden, vamman tai vaikean elämäntilanteen perusteella erityisjärjestelyjä lääkärin, psykologin, terveydenhoitajan tai kuraattorin lausunnolla. Myös ennen kevättä 2020 kirjoitetun lausunnon perusteella voi hakea erityisjärjestelyjä. Lisäksi Omakannasta tulostettuja tietoja voi käyttää hakemuksen perusteluna. Myös etäyhteyden avulla hankittu lääkärin tai muun asiantuntijan antama lausunto voidaan liittää erityisjärjestelyhakemukseen.

Hakuajan 11.5.2020 umpeutumisen jälkeen saapuneet hakemukset pyritään käsittelemään, mutta haettuja erityisjärjestelyjä ei välttämättä ehditä toteuttamaan ennen syksyn 2020 tutkinnon alkua.

Jos kokelaalle on myönnetty erityisjärjestelyjä, kokelaan tulee tutkintoon ilmoittautuessaan varmistaa, että lukio, johon hän ilmoittautuu suorittamaan tutkintoa, on tietoinen hänelle aiemmin myönnetyistä erityisjärjestelyistä.

Lukion varautuminen syksyn 2020 ylioppilastutkintoon

Opetustoimea on pyydetty varautumaan erilaisiin poikkeustilanteisiin ja päivittämään varautumissuunnitelmansa. Tämä koskee myös ylioppilastutkinnon eri tilanteita. Lainsäädännön ja määräysten mukaan rehtorilla on päätösvalta tutkinnon käytännön toteutuksessa ja esimerkiksi kokelaiden sijoittamisesta eri tiloihin. Tutkinnon aikana suuri osa tiloista on tutkintokäytössä ja opettajat valvojina, mikä tulee ottaa huomioon varautumisessa. 

Lukion on hyvä pohtia ainakin seuraavia kysymyksiä:

 • Miten kokelaiden ja valvojien tartuntariskiä pienennetään? Miten kokelaiden välille saadaan riittävästi etäisyyttä? Miten kokelaiden määrää koetilassa voidaan vähentää?
 • Miten toimitaan, jos kokelas tai kokelaita sairastuu tai joutuu karanteeniin ennen koetta? Miten toimitaan, jos kokelas sairastuu kesken kokeen?
 • Miten toimitaan, jos osa valvojista ei ole käytettävissä? Voidaanko saada lisää valvojia?
 • Miten toimitaan, jos rehtori tai joku muu järjestämisen kannalta keskeinen henkilö ei ole käytettävissä?
 • Miten toimitaan, jos osa tiloista ei ole käytettävissä? Voidaanko saada muita tiloja?
 • Miten toimintaa tarvittaessa organisoidaan uudelleen? Voidaanko kokelaita sijoittaa toisin?
 • Voidaanko lukion opetusta siirtää etäopiskeluun tai itsenäiseen työskentelyyn?
 • Voidaanko kokelaita tarvittaessa siirtää lähialueen lukioihin? Miten lukio pystyy tarvittaessa vastaanottamaan muita kokelaita?

Jos kokeiden järjestelyissä ilmenee ongelmia, lukion tulee olla yhteydessä lautakuntaan. Lautakunnalla on käytettävissä useita keinoja, jolla kokeiden järjestämistä poikkeustilanteessa voidaan tukea sekä ennen koepäivää että koepäivän aikana.

Koejärjestelyt ja lähikontaktien välttäminen

Lukiot tuntevat käytössä olevien tilojen mahdollisuudet ja rajoitteet ja päättävät kokeen käytännön järjestelyistä. THL:n ja OKM:n ohjeet lukiokoulutukseen ovat sovellettavissa myös ylioppilastukintoon.  

Paikallisia toimintatapoja on hyvä arvioida tartuntariskin kannalta. Pohdittavia näkökulmia ovat esimerkiksi

 • Miten kokeeseen saapuminen ja kokeesta poistuminen järjestetään siten, että kokelaat eivät ole lähellä toisiaan tai suurina joukkoina?
 • Miten välineiden ja eväiden tarkistaminen tehdään siten, että valvojat välttävät koskemista kokelaan tarkistettaviin asioihin?
 • Miten huolehditaan hygieniasta, kun kokelaille jaetaan muistitikkuja tai muita tavaroita?
 • Miten toimitaan henkilöllisyyden tarkistamisessa, kokelaan neuvomisessa ongelmatilanteessa ja muissa tilanteissa, jossa valvoja on lähellä kokelasta?
 • Miten edistetään kokelaiden ja valvojien hyvää käsi- ja yskimishygieniaa?
 • Miten huolehditaan koetilojen siivouksesta pitkien ja peräkkäisten koepäivien välissä? Voidaanko wc-tilojen tai keskeisten kulkureittien ovenkahvojen siivouksesta huolehtia myös koepäivien aikana?

Vastaavia toimintatapoja voidaan käyttää myös ennen ylioppilastutkintoa järjestettävissä harjoittelutilaisuuksissa. Harjoittelutilaisuuksia on suositeltavaa hajauttaa, jotta vain rajattu kokelasjoukko kerrallaan on toistensa kanssa lähikontaktissa. Kevään etäopiskelun jälkeen kokelailla saattaa olla tarve kokeilla tietokoneensa toimivuutta ja harjoitella koejärjestelmän käyttöä.

Rehtori laatii kokelaiden istumajärjestyksen kutakin koetilaisuutta varten erikseen. Oleellista on, että istumajärjestys ei ole kokelaiden tiedossa eivätkä kokelaat voi valita paikkojaan. Tarvittaessa istumajärjestystä voi muuttaa koepäivän tilanteen vaatimalla tavalla. Muutokset kirjataan istumajärjestykseen.

Mahdollinen kokelaiden välisen etäisyyden kasvattaminen voi vaatia lisätilojen käyttöönottoa. Näissä tapauksissa lautakunta suosittelee erillisten tutkintoverkkojen sijaan varsinaisen tutkintoverkon laajentamista kattamaan lisätilat. Syksyn 2020 tutkinnossa lukioiden ei tarvitse varmistaa näiden laajennettujen tutkintoverkkojen sähkönsyöttöä, mikä keventää järjestelyitä (vrt. Yleiset määräykset ja ohjeet, liite 1, 2.3).

Tutkintoverkon kuormitustesti tehdään normaalisti ennen ylioppilaskoetta (ks. Yleiset määräykset ja ohjeet, liite 1, 4.2 ja 4.3). Jos tutkintoverkkoon on liitettävä erillisiä tiloja, kuormitustestin pitää kattaa myös muihin tiloihin sijoitettujen kokelaspaikkojen määrä.

Koronavirusjärjestelyt voivat aiheuttaa ennakoimatonta viivettä kokeen aloittamiseen. Kokeen tekemisen saa aloittaa aikaisintaan klo 9.00. Jos koetta ei ole aloitettu klo 9.30 mennessä, lukion pitää olla yhteydessä teknisissä ongelmissa Abitti-tukeen ja muissa ongelmissa tutkintopäivystykseen. Koe päättyy kuuden tunnin kuluttua kokeen aloituksesta. Kokelaat saavat poistua kokeesta klo 12 aloitusajankohdasta riippumatta.

Jos koronatilanne huolestuttaa kokelaita

Lukio ohjaa kokelaita seuraamaan terveysviranomaisten ohjeita. Kokelaille on hyvä antaa tietoa paikallisista terveyspalveluista sekä lukion opiskeluhuollon mahdollisuuksista, jos tilanne ahdistaa voimakkaasti. THL:n ohjeet käsi- ja yskimishygieniasta, lähikontaktien vähentämisestä ja alueellinen maskinkäyttösuositus mm. joukkoliikenteessä ehkäisevät paitsi koronaviruksen myös muiden tautien leviämistä. Jos kokelas sairastuu, omasta ja muiden terveydestä huolehtiminen on ensisijaista. Kokeiden suorittaminen siirtyy myöhempään ajankohtaan, mutta suomalaisessa koulutuksessa ei ole umpiperiä. Vaikka tutkinnon valmiiksi saaminen tai jatko-opintoihin siirtyminen ehkä viivästyy, kokelas voi tänä aikana täsmentää suunnitelmiaan ja suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita seuraavilla tutkintokerroilla.

Maskin käyttö koetilaisuudessa

THL on antanut maskin käytöstä suosituksen, joka koskee myös lukiokoulutusta niillä alueilla, joissa epidemia on edennyt kiihtymis- tai leviämisvaiheeseen. Alueelliset viranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin. Ylioppilastutkinnossa kokelaat ovat pitkän ajan samassa tilassa, mutta yleensä yli 1-2 metrin etäisyydellä toisistaan. Lähikontaktit ovat yleensä lyhytaikaisia. Kokelasmäärä ja käytettävissä olevat tilat vaikuttavat tilanteen arviointiin.

Kokelaita ohjataan käyttämään maskia alueellisen tilanteen mukaisesti, mutta maskin käyttöön ei voi velvoittaa. Tarvittaessa maski riisutaan henkilöllisyyden tarkistamista varten. Maski pitää todennäköisesti vaihtaa useita kertoja kokeen aikana. Kokelas saa ottaa kokeeseen omia vaihtomaskeja, käsidesiä sekä pussit puhtaille ja likaisille maskeille. Välineet asetellaan esimerkiksi läpinäkyviin pusseihin siten, että valvojan on ne helppo tarkistaa ilman koskemista. Lukio voi myös tarjota maskeja kokelaille. Koesalissa kokelas käsittelee maskeja lyhytaikaisesti ja avoimesti, jotta ei synny tarpeettomasti epäilystä kokelaan vilpillisestä menettelystä. Maskin käyttö vaatii huolellisuutta, jotta tahraantunut maski ei aiheuta tartuntariskiä itselle tai muille.

Valvojien osalta työnantaja tekee riskin arviointia. Työterveyslaitos antaa ohjeita kasvomaskien käytöstä. Ylioppilastutkinnossa lähikontaktit valvojan ja kokelaiden välillä ovat pääosin lyhytaikaisia. Joidenkin ongelmatilanteiden ratkaiseminen voi edellyttää valvojalta pitkäaikaista lähikontaktissa olemista. Myös äkillisesti sairastuneen kokelaan tilanteen selvittämiseen on hyvä varautua. Tilanteen arvioinnissa otetaan huomioon alueelliset suositukset oppilaitoksille ja paikalliset olosuhteet.

Jos kokelas sairastuu ennen koetta

Koronavirustilanne edellyttää kaikilta vastuullista toimintaa THL:n ja paikallisten terveysviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Omasta ja muiden terveydestä huolehtimisen pitää olla etusijalla. Kokelas ilmoittaa poissaolosta rehtorille ja voi halutessaan toimia ilmoittautumisen mitätöinnistä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos kokelaalla on todettu koronavirustartunta, hänet määrätään eristykseen ja hän ei voi osallistua kokeeseen. Jos kokelaalla on koronavirustartuntaan viittavia oireita, kokelas toimii oman alueensa terveydenhuollon ohjeiden mukaisesti ja hakeutuu koronavirustestiin. Koronavirustestin ottamista tai tuloksia odottavia ohjeistetaan tai määrätään pysymään kotona ja välttämään lähikontaktia.

Kokelas voidaan määrätä karanteeniin, jos hän on altistunut koronavirukselle esimerkiksi oltuaan lähikontaktissa koronavirustartunnan saaneeseen. Jos kokelas matkustaa Suomeen maasta, johon kohdistuu matkustusrajoituksia koronavirustilanteen vuoksi, THL suosittelee kokelasta jäämään 14 vuorokauden omaehtoiseen karanteeniin ja pysymään kotona. Terveysviranomaiset voivat tehdä myös karanteenipäätöksen perustellusti epäillyn altistuksen johdosta. Koejärjestelyitä on hyvin vaikea tai mahdotonta järjestää karanteenissa olevalle.

Muiden tilanteiden osalta kokelas voi olla yhteydessä lukioon. Tarvittaessa rehtori voi pyytää näkökulmia terveydenhuollosta tai lukion opiskeluhuollosta, kuten kouluterveydenhoitajalta tai -lääkäriltä. Kokelaan sijoittaminen koesaliin muiden kokelaiden kanssa voi olla mahdotonta, kun otetaan huomioon muiden kokelaiden ja valvojien turvallisuus. Lukiolla on hyvin rajalliset mahdollisuudet järjestää erilaisia mukautuksia.

Jos kokeen tekeminen ei ole mahdollista, rehtori selventää kokelaalle tilanteen ja ohjaa kokelaan hakemaan ilmoittautumisen mitätöintiä tai harkitsemaan muita mahdollisia vaihtoehtoja. Terveysviranomaisilla ja muilla lääkäreillä on tarvittaessa päätösvalta eristyksestä ja karanteenista. Rehtori voi tarvittaessa tehdä kielteisen päätöksen päiväkohtaisista erityisjärjestelyistä kokeen järjestämisessä.

Jos kokelas sairastuu kesken kokeen

Jos kokelas sairastuu kesken kokeen, hänen kokeensa voidaan keskeyttää tilanteen selvittämisen ajaksi. Akuuteissa hätätilanteissa, kuten epilepsiakohtauksessa, soitetaan hätäkeskukseen. Muissa tilanteissa voidaan tarvittaessa kysyä neuvoa terveydenhuollosta. Jos kokelaalla on koronavirustartuntaan viittavia oireita, hänelle voidaan antaa maski ja hänet ohjataan erilliseen tilaan tilanteen selvittämisen ajaksi. Jos kokelas ei voi jatkaa koetta, kokelas päättää kokeen tai tarvittaessa valvoja huolehtii kokeen päättämisestä. Kokelas pyritään pitämään valvottuna klo 12 saakka, mutta lukio voi olla yhteydessä lautakunnan tutkintopäivystykseen, jos aikaisempi poistumisaika on perusteltu. Jos kokelaan kokeen tekeminen jatkuu, hänelle hyvitetään keskeytysaika. Jos kokelaan koe jatkuu erillisessä tilassa, kokelaan kone yhdistetään samaan koetilan palvelimeen kuin aiemminkin. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää pitkiä verkkojohtoja ja reitittimiä. Tarvittaessa otetaan yhteyttä Abitti-tukeen.

Jos kokelas on karanteenissa

Kokeen suorittaminen erillisessä tilassa ei lähtökohtaisesti ole mahdollista, jos kokelaalle on tehty karanteenipäätös.  Karanteeniin asetetun henkilön lähikontakteja on voimakkaasti rajattu. Koetta on hyvin vaikeaa tai mahdotonta järjestää edes erillisessä tilassa siten, että valvoja ei olisi kokelaan kanssa samassa tilassa ja ongelmatilanteissa lähellä kokelasta. Kaikkia erityisjärjestelypäätöksiä tehtäessä joudutaan arvioimaan, onko haettu erityisjärjestely mahdollista kohtuudella toteuttaa. Lautakunta antaa tarvittaessa valituskelpoisen päätöksen erillistä tilaa koskeviin hakemuksiin.

Lukio ja paikalliset terveysviranomaiset, jotka ovat tehneet karanteenipäätöksen, voivat yhdessä harkita, onko jossakin yksittäisessä karanteenitilanteessa edellytyksiä kokeen suorittamiseen erillisessä tilassa. Jos tämä on mahdollista, rehtori voi tehdä päiväkohtaisen päätöksen kyseisen päivän tilannearvion mukaisesti. Jos kokeen järjestäminen kokelaalle erillisessä tilassa ei ole mahdollista, kokelas ei voi osallistua kokeeseen kyseisenä päivänä. Tällöin kokelas voi tehdä hakemuksen ilmoittautumisen mitätöinnistä.

Jos erillistä tilaa harkitaan, on syytä selvittää vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 • Minkälaisia kontakteja karanteenipäätös sallii?
 • Minkälaisessa tilassa koe järjestetään? Miten kokelaan ja valvojien wc-käynnit sekä käsienpesu järjestetään?
 • Miten kokelas saapuu koetilaisuuteen ilman lähikontakteja? Miten kokelas poistuu?
 • Miten kokeen aloitus, henkilöllisyyden tarkistaminen, koneen käynnistäminen koejärjestelmään ja kytkeminen koetilan palvelimiin hoidetaan? Miten mahdollisissa teknisissä ongelmatilanteissa toimitaan ja neuvotaan kokelasta?
 • Jos karanteenissa olevia kokelaita on useita, voidaanko heidät sijoittaa samaan tilaan?
 • Miten valvonta hoidetaan käytännössä?
 • Onko tehtävään määrättävissä valvojaa?
 • Mitä koulutusta valvoja tarvitsee suojautumisesta? Onko valvoja riittävän perehtynyt koejärjestelmän käyttöön ja ylioppilastutkinnon kokeen valvontaan?
 • Miten huolehditaan käytettyjen laitteiden ja erillisen tilan puhtaudesta kokeen jälkeen?
 • Arvioidaanko kokelaan vointia ennen kokeen alkua? Miten toimitaan, jos kokelas saa oireita päivän aikana? Miten toimitaan, jos kokelas saa oireita kokeen jälkeen ja tartunta todetaan?
 • Miten lukiossa toimitaan, jos valvojina toimineet henkilöt joutuvat karanteenin tulevina päivinä?

Jos lukiolla on vaikeuksia järjestää koe

Lukiolla on useita keinoja järjestää kokeita poikkeustilanteessa. Lukio-opetusta voidaan siirtää itsenäiseen työskentelyyn tai etäopetukseen, jotta tilat ja valvojat riittävät. Tämä vähentää myös tartuntariskiä tutkintopäivien aikana.

Jos kokeiden järjestelyissä ilmenee ongelmia, lukion tulee olla yhteydessä lautakuntaan mahdollisimman nopeasti. Lautakunnalla on käytettävissä useita keinoja, joilla kokeiden järjestämistä poikkeustilanteessa voidaan tukea sekä ennen koepäivää että koepäivän aikana.

Pakottavasta syystä lukio voi ottaa valvojiksi esteellisisiä opettajia tai esteellisen rehtorin ja luotettavia henkilöitä, joilla ei ole digitaalisesta kokeesta kokemusta. Valvojien määrää voi tilapäisesti myös pienentää, jos paikalle on helposti kutsuttavissa lisää valvojia. Koepöytäkirjaan merkitään pakottava syy, tehty poikkeus ja varmistuskeino, jolla huolehditaan kokeen valvonnan laadusta, koesalaisuuden säilymisestä ja vilppimahdollisuuksien estämisestä. Pakottavan syyn aiheuttavasta tilanteesta ilmoitetaan tutkintopäivystykseen.

Jos koetta ei pystytä pitämään, kokelaalla on käytettävissä samat keinot kuin tilanteessa, jossa kokelas ei itse pääse paikalle. Tämänhetkisen arvion mukaan koronavirustilanteen laajeneminen estää mahdollisuudet järjestää kokeita jotenkin toisin saman tutkintokerran aikana niille kokelaille, jotka eivät pysty koetta nyt suorittamaan. Lautakunta seuraa ja arvioi tilanteen etenemistä. Kokelas voi suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita seuraavalla tutkintokerralla.

Poikkeukset määräyksiin syksyn 2020 tutkinnossa

Lautakunnan koronatilanteen johdosta antamat ohjeet poikkeavat joiltakin osin lautakunnan ylioppilastutkintoa koskevista määräyksistä ja ohjeista, jotka on julkaistu lautakunnan verkkosivuilla. Lautakunnan päättämät poikkeukset määräyksiin ja ohjeisiin syksyn 2020 tutkinnossa on koottu erilliseen dokumenttiin.

Seuranta ja tiedottaminen

Lautakunta tiedottaa lukioita tarvittaessa tilanteen kehittymisestä ja mahdollisista poikkeuksellisista järjestelyistä sähköpostitse ja tällä verkkosivulla. Kiireellisissä tapauksissa lautakunta lähettää tekstiviestin niihin numeroihin, jotka on ilmoitettu yhteystiedoiksi tutkintoon liittyvissä kiireellisissä asioissa.

Lukiot voivat olla yhteydessä teknisissä asioissa Abitti-tukeen ja muissa asioissa tutkintopäivystykseen. Kokelaat ja huoltajat ovat ensisijaisesti yhteydessä omaan lukioonsa.