Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Koronaviruksen leviämiseen varautuminen

Ylioppilastutkintolautakunta seuraa tilannetta ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa valtioneuvoston ja ministeriöiden linjausten pohjalta. Opetustoimea on ohjeistettu noudattamaan terveysviranomaisen ohjeita. 

Lautakunta kokoaa tälle sivulle kevään 2022 tutkintoa koskevat ohjeet ja tiedot koronavirukseen varautumisesta. Sivua on päivitetty viimeksi 3.3.2022. 

Hyödyllistä tietoa ja tarkempia ohjeita koronavirustilanteesta laajemmin löydät myös muiden viranomaisten sivuilta:

- Valtioneuvosto: Päätökset ja kooste viranomaisten koronavirusta koskevista materiaaleista
- Opetus- ja kulttuuriministeriö: Koronavirus ja siihen varautuminen opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla 
- Opetushallitus: Tukimateriaalia poikkeustilanteessa toimimiseen 
- Aluehallintovirasto: Usein kysyttyä koronaviruksesta
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Ohjeet ja ajankohtaiset tiedot koronavirustilanteesta

 

Kevään 2022 kokeiden ilmoittautumisen mitätöinnit ja muutokset

Toimintaohjeita kokelaille ja lisätietoja ilmoittautumisen mitätöinnistä ja muista vaihtoehdoista erillisellä sivulla.

 

Sivun sisältö

Voit siirtyä suoraan kyseiseen kohtaan sivulla linkin kautta.

 

Kevään 2022 koepäivät

Kevään 2022 kokeet järjestetään alkuperäisen aikataulun mukaisesti.

 

Miten lukio voi vastaanottaa kokelaiden ilmoittautumisia tutkintoon?

Lukio ottaa vastaan kokelaiden ilmoittautumiset kokeisiin rehtorin hyväksymällä tavalla 5.6 / 1.12. mennessä. Kaikilla lukiolla ei ole mahdollisuutta paperisten lomakkeiden vastaanottamiseen tai kokelailla niiden toimittamiseen. Ilmoittautuminen voidaan toimittaa myös sähköisellä lomakkeella, ja lukio voi päättää muiden varmistamistapojen käyttämisestä allekirjoituksen sijaan. Tähän tarkoitukseen voi käyttää esimerkiksi kouluhallinto-ohjelman (esim. Wilma, Helmi) kirjautumista vaativaa lomaketta, sähköisesti lähetettyjen tietojen vahvistamista ohjauskeskustelulla tai jotakin muuta tapaa, jonka avulla voidaan vahvistaa ilmoittautumistiedot kokelaan antamiksi. Myös kokelas tarvitsee vahvistuksen, että ilmoittautuminen on vastaanotettu ja kunnossa. Koska ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon tuottaa kokelaalle maksuvelvollisuuden, lukion on hyvä kirjata ilmoittautumisen vahvistamistapa mahdollisten ristiriitojen varalta. Henkilötunnuksia tai arkaluonteisia tietoja ei ole syytä lähettää tavanomaisella sähköpostilla. 

Lukion opiskelijat tarvitsevat myös etäopetuksen aikana ohjausta ja tietoa ylioppilastutkinnosta, tutkintoaineiden valitsemisesta, ilmoittautumisesta ja muista tutkintoon liittyvistä käytännöistä. Myös ylioppilaskokeiden uusijat ja täydentäjät tarvitsevat tietoa ilmoittautumisesta.

Jos kokelaiden ilmoittautumistiedoissa on epäselvyyksiä tai puutteita kokelaiden ilmoittautumisajan päätyttyä 5.6. / 1.12., lukiot voivat vielä hankkia puuttuvia tietoja kokelailta ennen tietojen toimittamista lautakuntaan. Lukiot toimittavat ilmoittautumistiedot lautakuntaan viimeistään 20.6. / 7.12.

 

Kokeiden uusiminen ja tutkinnon täydentäminen 

Koronavirustilanteen jatkuminen voi vaikuttaa siihen, että lukioilla on hyvin rajalliset toimintaedellytykset ottaa kokeisiin muita kuin oman lukion nykyisiä tai entisiä opiskelijoita. Kokeiden uusijoiden ja tutkinnon täydentäjien kannattaa ottaa yhteyttä omaan vanhaan lukioonsa hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan päättymistä 5.6. / 1.12., jotta he saavat ohjeet ilmoittautumisesta. Jos kyseistä lukiota ei ole enää olemassa, ilmoittautuminen tehdään saman koulutuksen järjestäjän (yleensä kaupungin tai kunnan) toiseen lukioon.

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää ylioppilastutkinnon kokeet

 • lukion omille opiskelijoille
 • uusijoille ja täydentäjille, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon koulutuksen järjestäjän lukiossa
 • uusijoille ja täydentäjille, joiden asuinpaikkaa kyseinen lukio on lähinnä ja joiden ylioppilastutkinnon suorituspaikan koulutuksen järjestäjä ei enää anna lukiokoulutusta
 • erillisen kokeen suorittajille, jotka ovat aiemmin opiskelleet koulutuksen järjestäjän lukiossa
 • muille henkilöille toimintaedellytysten salliessa.

Jos kokelaalle on myönnetty erityisjärjestelyjä, kokelaan tulee tutkintoon ilmoittautuessaan varmistaa, että lukio, johon hän ilmoittautuu suorittamaan tutkintoa, on tietoinen hänelle aiemmin myönnetyistä erityisjärjestelyistä. 

Lisätietoja ylioppilaskokeiden uusimisesta

 

Erityisjärjestelyhakemukset tutkintoa varten

Erityisjärjestelyjä haetaan Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista koskevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Koronavirustilanteen vuoksi kokelaan voi olla vaikea hankkia lääkärintodistusta syksyn 2022 tutkinnon erityisjärjestelyjä varten. Kokelas voi hakea sairauden, vamman tai vaikean elämäntilanteen perusteella erityisjärjestelyjä lääkärin, psykologin, terveydenhoitajan tai kuraattorin lausunnolla. Myös aikaisemmin hankitun lausunnon perusteella voi hakea erityisjärjestelyjä. Lisäksi Omakannasta tulostettuja tietoja voi käyttää hakemuksen perusteluna. Myös etäyhteyden avulla hankittu lääkärin tai muun asiantuntijan antama lausunto voidaan liittää erityisjärjestelyhakemukseen.

Hakuajan 30.4. / 30.11. umpeutumisen jälkeen saapuneet hakemukset pyritään käsittelemään, mutta haettuja erityisjärjestelyjä ei välttämättä ehditä toteuttamaan ennen tutkinnon alkua.

Jos kokelaalle on myönnetty erityisjärjestelyjä, kokelaan tulee tutkintoon ilmoittautuessaan varmistaa, että lukio, johon hän ilmoittautuu suorittamaan tutkintoa, on tietoinen hänelle aiemmin myönnetyistä erityisjärjestelyistä.

 

Lukion varautuminen ylioppilastutkintoon

Opetustoimea on pyydetty varautumaan erilaisiin poikkeustilanteisiin ja päivittämään varautumissuunnitelmansa. Tämä koskee myös ylioppilastutkinnon eri tilanteita. Lainsäädännön ja määräysten mukaan rehtorilla on päätösvalta tutkinnon käytännön toteutuksessa ja esimerkiksi kokelaiden sijoittamisesta eri tiloihin. Tutkinnon aikana suuri osa tiloista on tutkintokäytössä ja opettajat valvojina, mikä tulee ottaa huomioon varautumisessa. 

Lukion on hyvä pohtia ainakin seuraavia kysymyksiä:

 • Miten lukion toiminnassa vähennetään kokelaiden ja valvojien riskiä saada koronatartunta tai joutua karanteeniin ennen koetta?
 • Miten kokelaiden ja valvojien tartuntariskiä pienennetään kokeessa? Miten kokelaiden välille saadaan riittävästi etäisyyttä? Miten kokelaiden määrää koetilassa voidaan vähentää?
 • Miten toimitaan, jos kokelas tai kokelaita sairastuu tai joutuu karanteeniin ennen koetta? Miten toimitaan, jos kokelas sairastuu kesken kokeen?
 • Miten toimitaan, jos osa valvojista ei ole käytettävissä? Voidaanko saada lisää valvojia?
 • Miten toimitaan, jos rehtori tai joku muu järjestämisen kannalta keskeinen henkilö ei ole käytettävissä?
 • Miten toimitaan, jos osa tiloista ei ole käytettävissä? Voidaanko saada muita tiloja?
 • Miten toimintaa tarvittaessa organisoidaan uudelleen? Voidaanko kokelaita sijoittaa toisin?
 • Voidaanko lukion opetusta siirtää etäopiskeluun tai itsenäiseen työskentelyyn?
 • Voidaanko kokelaita tarvittaessa siirtää lähialueen lukioihin? Miten lukio pystyy tarvittaessa vastaanottamaan muita kokelaita?

Jos kokeiden järjestelyissä ilmenee ongelmia, lukion tulee olla yhteydessä lautakuntaan. Lautakunnalla on käytettävissä useita keinoja, jolla kokeiden järjestämistä poikkeustilanteessa voidaan tukea sekä ennen koepäivää että koepäivän aikana.

 

Koejärjestelyt ja lähikontaktien välttäminen

Ylioppilastutkintoon osallistuvia suositellaan välttämään kontakteja 10 vuorokauden ajan ennen kokeita. Näin riski altistua koronavirukselle ja COVID19-infektiolle on mahdollisimman pieni.

Lukiot tuntevat käytössä olevien tilojen mahdollisuudet ja rajoitteet ja päättävät kokeen käytännön järjestelyistä. THL:n ja OKM:n ohjeet lukiokoulutukseen ovat sovellettavissa myös ylioppilastutkintoon.  

Paikallisia toimintatapoja on hyvä arvioida tartuntariskin kannalta. Pohdittavia näkökulmia ovat esimerkiksi

 • Miten kokeeseen saapuminen ja kokeesta poistuminen järjestetään siten, että kokelaat eivät ole lähellä toisiaan tai suurina joukkoina?
 • Miten välineiden ja eväiden tarkistaminen tehdään siten, että valvojat välttävät koskemista kokelaan tarkistettaviin asioihin?
 • Miten huolehditaan hygieniasta, kun kokelaille jaetaan muistitikkuja tai muita tavaroita?
 • Miten huolehditaan kokelaiden välisistä etäisyyksistä käytettävissä olevien tila-, valvoja- ja muiden resurssien puitteissa?
 • Miten huolehditaan koetilan ilmanvaihdosta?
 • Miten toimitaan henkilöllisyyden tarkistamisessa, kokelaan neuvomisessa ongelmatilanteessa ja muissa tilanteissa, jossa valvoja on lähellä kokelasta?
 • Miten edistetään kokelaiden ja valvojien hyvää käsi- ja yskimishygieniaa?
 • Miten huolehditaan koetilojen siivouksesta pitkien ja peräkkäisten koepäivien välissä? Voidaanko wc-tilojen tai keskeisten kulkureittien ovenkahvojen siivouksesta huolehtia myös koepäivien aikana?

Vastaavia toimintatapoja voidaan käyttää myös ennen ylioppilastutkintoa järjestettävissä harjoittelutilaisuuksissa. Harjoittelutilaisuuksia on suositeltavaa hajauttaa, jotta vain rajattu kokelasjoukko kerrallaan on toistensa kanssa lähikontaktissa. Etäopiskelun jälkeen kokelailla saattaa olla tarve kokeilla tietokoneensa toimivuutta ja harjoitella koejärjestelmän käyttöä.

Rehtori laatii kokelaiden istumajärjestyksen kutakin koetilaisuutta varten erikseen. Oleellista on, että istumajärjestys ei ole kokelaiden tiedossa eivätkä kokelaat voi valita paikkojaan. Tarvittaessa istumajärjestystä voi muuttaa koepäivän tilanteen vaatimalla tavalla. Muutokset kirjataan istumajärjestykseen. Istumajärjestystä ja käytössä olleiden järjestelyiden kuvausta voidaan käyttää mahdollisten altistumistilanteiden rajaamiseen.

Mahdollinen kokelaiden välisen etäisyyden kasvattaminen voi vaatia lisätilojen käyttöönottoa. Näissä tapauksissa lautakunta suosittelee erillisten tutkintoverkkojen sijaan varsinaisen tutkintoverkon laajentamista kattamaan lisätilat. Lukioiden ei tarvitse varmistaa näiden laajennettujen tutkintoverkkojen sähkönsyöttöä, mikä keventää järjestelyitä (vrt. Yleiset määräykset ja ohjeet, liite 1, 2.3).

Tutkintoverkon kuormitustesti tehdään normaalisti ennen ylioppilaskoetta (ks. Yleiset määräykset ja ohjeet, liite 1, 4.2 ja 4.3). Jos tutkintoverkkoon on liitettävä erillisiä tiloja, kuormitustestin pitää kattaa myös muihin tiloihin sijoitettujen kokelaspaikkojen määrä.

Koronavirusjärjestelyt voivat aiheuttaa ennakoimatonta viivettä kokeen aloittamiseen. Kokeen tekemisen saa aloittaa aikaisintaan klo 9.00. Jos koetta ei ole aloitettu klo 9.30 mennessä, lukion pitää olla yhteydessä teknisissä ongelmissa Abitti-tukeen ja muissa ongelmissa tutkintopäivystykseen. Koe päättyy kuuden tunnin kuluttua kokeen aloituksesta. Kokelaat saavat poistua kokeesta klo 12 aloitusajankohdasta riippumatta.

 

Jos koronatilanne huolestuttaa kokelaita

Lukio ohjaa kokelaita seuraamaan terveysviranomaisten ohjeita. Kokelaille on hyvä antaa tietoa paikallisista terveyspalveluista sekä lukion opiskeluhuollon mahdollisuuksista, jos tilanne ahdistaa voimakkaasti. THL:n ohjeet käsi- ja yskimishygieniasta, lähikontaktien vähentämisestä, maskin käytöstä ja rokotteen ottamisesta ehkäisevät paitsi koronaviruksen myös muiden tautien leviämistä. Jos kokelas sairastuu, omasta ja muiden terveydestä huolehtiminen on ensisijaista. Kokeiden suorittaminen siirtyy myöhempään ajankohtaan, mutta suomalaisessa koulutuksessa ei ole umpiperiä. Vaikka tutkinnon valmiiksi saaminen tai jatko-opintoihin siirtyminen ehkä viivästyy, kokelas voi tänä aikana täsmentää suunnitelmiaan ja suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita seuraavilla tutkintokerroilla.

 

Maskin käyttö koetilaisuudessa

THL suosittelee, että maskia käytetään kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä joukkoliikenteessä koko maassa. Suositus koskee sekä rokotettuja että rokottamattomia. Vaikka THL:n suositus ei koske opetussektoria, alueelliset viranomaiset ja koulutuksen järjestäjät voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin. Ylioppilastutkinnossa kokelaat ovat pitkän ajan samassa tilassa, mutta yleensä kohtuullisella etäisyydellä toisistaan. Lähikontaktit ovat yleensä lyhytaikaisia. Kokelasmäärä ja käytettävissä olevat tilat vaikuttavat tilanteen arviointiin.

Kokelaita ohjataan käyttämään maskia koko kokeen ajan lukuunottamatta lyhyitä ruoka- ja juomataukoja. Maskin käyttöön ei voi velvoittaa. Tarvittaessa maski riisutaan henkilöllisyyden tarkistamista varten. Maski pitää todennäköisesti vaihtaa useita kertoja kokeen aikana. Kokelas saa ottaa kokeeseen omia vaihtomaskeja, käsidesiä sekä pussit puhtaille ja likaisille maskeille. Välineet asetellaan esimerkiksi läpinäkyviin pusseihin siten, että valvojan on ne helppo tarkistaa ilman koskemista. Lukio voi myös tarjota maskeja kokelaille. Koesalissa kokelas käsittelee maskeja lyhytaikaisesti ja avoimesti, jotta ei synny tarpeettomasti epäilystä kokelaan vilpillisestä menettelystä. Maskin käyttö vaatii huolellisuutta, jotta tahraantunut maski ei aiheuta tartuntariskiä itselle tai muille. Jos terveyteen liittyvät syyt estävät maskin käytön, suositellaan kasvot peittävän visiirin käyttöä.

Valvojien osalta työnantaja tekee riskin arviointia. Työterveyslaitoksen ohjetta perusopetuksen työnantajille voidaan osittain soveltaa myös ylioppilastutkinnossa. Ylioppilastutkinnossa lähikontaktit valvojan ja kokelaiden välillä ovat pääosin lyhytaikaisia, mutta valvojat ovat pitkän ajan samassa tilassa kokelaiden kanssa. Joidenkin ongelmatilanteiden ratkaiseminen voi edellyttää valvojalta pitkäaikaista lähikontaktissa olemista. Myös äkillisesti sairastuneen kokelaan tilanteen selvittämiseen on hyvä varautua. Tilanteen arvioinnissa otetaan huomioon alueelliset suositukset oppilaitoksille ja paikalliset olosuhteet.

 

Jos kokelas sairastuu ennen koetta

Ylioppilastutkintoon osallistuvia suositellaan välttämään kontakteja 10 vuorokauden ajan ennen kokeita. Näin riski altistua koronavirukselle ja COVID19-infektiolle on mahdollisimman pieni.

Koronavirustilanne edellyttää kaikilta vastuullista toimintaa THL:n ja paikallisten terveysviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. THL:n ohjeistuksen mukaan: "Jos sairastut, pysy kotona, kunnes olet terve." Omasta ja muiden terveydestä huolehtimisen pitää olla etusijalla. Kokelas ilmoittaa poissaolosta rehtorille ja voi halutessaan toimia ilmoittautumisen mitätöinnistä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos kokelaalla on todettu koronavirustartunta, tartuntatautilääkäri voi määrätä hänet eristykseen, eikä hän ei voi osallistua kokeeseen. Jos kokelaalla on koronavirustartuntaan viittavia oireita, kokelas toimii oman alueensa terveydenhuollon ohjeiden mukaisesti. THL ja paikalliset terveysviranomaiset antavat ohjeita siitä, missä vaiheessa kontaktit ovat taas mahdollisia

Tartuntatautilääkäri voi määrätä kokelaan karanteeniin, jos hän on altistunut koronavirukselle esimerkiksi oltuaan lähikontaktissa koronavirustartunnan saaneeseen. Jos kokelas matkustaa Suomeen ulkomailta muusta kuin erikseen määritellystä matalan koronariskin maasta, hän toimii pakollisten terveysturvallisuustoimien mukaisesti. Terveysviranomaiset voivat tehdä myös karanteenipäätöksen tapauskohtaisen riskiarvion perusteella. Koejärjestelyitä on hyvin vaikea tai mahdotonta järjestää karanteenissa olevalle.

Muiden tilanteiden osalta kokelas voi olla yhteydessä lukioon. Tarvittaessa rehtori voi pyytää näkökulmia terveydenhuollosta tai lukion opiskeluhuollosta, kuten kouluterveydenhoitajalta tai -lääkäriltä. Kokelaan sijoittaminen koesaliin muiden kokelaiden kanssa voi olla mahdotonta, kun otetaan huomioon muiden kokelaiden ja valvojien turvallisuus. Lukiolla on hyvin rajalliset mahdollisuudet järjestää erilaisia mukautuksia.

Jos kokeen tekeminen ei ole mahdollista, rehtori selventää kokelaalle tilanteen ja ohjaa kokelaan hakemaan ilmoittautumisen mitätöintiä tai harkitsemaan muita mahdollisia vaihtoehtoja. Terveysviranomaisilla ja muilla lääkäreillä on tarvittaessa päätösvalta eristyksestä ja karanteenista. Rehtori voi tarvittaessa tehdä kielteisen päätöksen päiväkohtaisista erityisjärjestelyistä kokeen järjestämisessä.

 

Jos kokelas sairastuu kesken kokeen

Jos kokelas sairastuu kesken kokeen, hänen kokeensa voidaan keskeyttää tilanteen selvittämisen ajaksi. Akuuteissa hätätilanteissa, kuten epilepsiakohtauksessa, soitetaan hätäkeskukseen. Muissa tilanteissa voidaan tarvittaessa kysyä neuvoa terveydenhuollosta. Jos kokelaalla on koronavirustartuntaan viittavia oireita, hänelle voidaan antaa maski ja hänet ohjataan erilliseen tilaan tilanteen selvittämisen ajaksi. Jos kokelas ei voi jatkaa koetta, kokelas päättää kokeen tai tarvittaessa valvoja huolehtii kokeen päättämisestä. Kokelas pyritään pitämään valvottuna klo 12 saakka, mutta lukio voi olla yhteydessä lautakunnan tutkintopäivystykseen, jos aikaisempi poistumisaika on perusteltu. Jos kokelaan kokeen tekeminen jatkuu, hänelle hyvitetään keskeytysaika. Jos kokelaan koe jatkuu erillisessä tilassa, kokelaan kone yhdistetään samaan koetilan palvelimeen kuin aiemminkin. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää pitkiä verkkojohtoja ja reitittimiä. Tarvittaessa otetaan yhteyttä Abitti-tukeen.

 

Jos kokelaalla on koronavirustartunta

Jos kokelaalla on todettu koronavirustartunta, tartuntatautilääkäri voi määrätä hänet eristykseen, eikä hän voi osallistua kokeeseen. Kokelas voi tehdä hakemuksen ilmoittautumisen mitätöinnistä.

Eristykseen asetettu henkilö ei saa olla kontaktissa muiden kanssa. Valvontaa on mahdotonta hoitaa täysin ilman kontakteja, vaikka valvoja voisikin pääosan valvonnasta olla toisessa tilassa esimerkiksi lasiseinän takana. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kokelaan ei olisi mahdollista saada tukea lukiosta ja lautakunnan teknisestä neuvonnasta, koska tämä edellyttäisi valvojan siirtymistä kokelaan läheisyyteen.

Valvojilla ja tilojen siivoojilla ei ole yleensä koulutusta tartuntavaarallisten työtehtävien hoitamiseen. Työnantajalla on vastuu myös vapaaehtoisesti tehtävään lupautuneiden henkilöiden työturvallisuudesta.

 

Jos kokelas on karanteenissa

Keväällä 2022 karanteenipäätösten määräämisessä voi olla alueellista vaihtelua. Mahdollisissa karanteenijärjestelyissä lukio tekee yhteistyötä kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan yksikön kanssa. Tämän sivun ohjeita voidaan soveltaa paikallisen tilanteen mukaisesti.

Kokeen suorittaminen erillisessä tilassa ei lähtökohtaisesti ole mahdollista, jos kokelaalle on tehty karanteenipäätös.  Karanteeniin asetetun henkilön lähikontakteja on voimakkaasti rajattu. Koetta on hyvin vaikeaa tai mahdotonta järjestää edes erillisessä tilassa siten, että valvoja ei olisi kokelaan kanssa samassa tilassa ja ongelmatilanteissa lähellä kokelasta. Kaikkia erityisjärjestelypäätöksiä tehtäessä joudutaan arvioimaan, onko haettu erityisjärjestely mahdollista kohtuudella toteuttaa. Lautakunta antaa tarvittaessa valituskelpoisen päätöksen erillistä tilaa koskeviin hakemuksiin.

Lukio ja paikalliset terveysviranomaiset, jotka ovat tehneet karanteenipäätöksen, voivat yhdessä harkita, onko jossakin yksittäisessä karanteenitilanteessa edellytyksiä kokeen suorittamiseen erillisessä tilassa. Jos tämä on mahdollista, rehtori voi tehdä päiväkohtaisen päätöksen kyseisen päivän tilannearvion mukaisesti. Järjestelyn toteutuminen varmistuu vasta kyseisenä koepäivänä. Jos kokelaan, lukion tai alueen tilanne heikkenee, ennakkoon valmisteltua järjestelyä ei voi toteuttaa. Jos karanteenijärjestelyitä tarvitsevia kokelaita on enemmän kuin lukiolla on valmisteltuja suorituspaikkoja, kokelaiden tilanne tulee ratkaista jollain oikeudenmukaisella tavalla, kuten hakujärjestyksen perusteella.

Jos kokeen järjestäminen kokelaalle erillisessä tilassa ei ole mahdollista, kokelas ei voi osallistua kokeeseen kyseisenä päivänä. Tällöin kokelas voi tehdä hakemuksen ilmoittautumisen mitätöinnistä.

Jos erillistä tilaa harkitaan, lukion ja karanteenipäätöksen tehneen terveysviranomaisen on syytä yhdessä selvittää vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 • Minkälaisia kontakteja karanteenipäätös sallii? Jos karanteenissa olevia kokelaita on useita, voidaanko heidät sijoittaa samaan tilaan? Vaikuttavatko kokelaan altistumistiedot tai muut taustatiedot järjestelyihin?
 • Minkälaisessa tilassa koe järjestetään? Miten kokelaan ja valvojien wc-käynnit sekä käsienpesu järjestetään?
 • Miten kokelas saapuu koetilaisuuteen ilman lähikontakteja? Miten kokelas poistuu?
 • Miten kokeen aloitus, henkilöllisyyden tarkistaminen, koneen käynnistäminen koejärjestelmään ja kytkeminen koetilan palvelimiin hoidetaan? Miten mahdollisissa teknisissä ongelmatilanteissa toimitaan ja neuvotaan kokelasta?
 • Miten valvonta hoidetaan käytännössä?
 • Onko tehtävään määrättävissä valvojaa? Miten huolehditaan työnantajan vastuista kuten työturvallisuudesta?
 • Mitä koulutusta valvoja tarvitsee suojautumisesta? Onko valvoja riittävän perehtynyt koejärjestelmän käyttöön ja ylioppilastutkinnon kokeen valvontaan?
 • Miten huolehditaan käytettyjen laitteiden ja erillisen tilan puhtaudesta kokeen jälkeen?
 • Miten kokelaan vointia arvioidaan ennen kokeen alkua? Miten toimitaan, jos kokelas saa oireita päivän aikana? Miten toimitaan, jos kokelas saa oireita kokeen jälkeen ja tartunta todetaan?
 • Miten lukiossa toimitaan, jos valvojina toimineet henkilöt joutuvat karanteenin tulevina päivinä?

 

Jos lukiolla on vaikeuksia järjestää koe

Lukiolla on useita keinoja järjestää kokeita poikkeustilanteessa. Lukio-opetusta voidaan siirtää itsenäiseen työskentelyyn tai etäopetukseen, jotta tilat ja valvojat riittävät. Tämä vähentää myös tartuntariskiä tutkintopäivien aikana.

Jos kokeiden järjestelyissä ilmenee ongelmia, lukion tulee olla yhteydessä lautakuntaan mahdollisimman nopeasti. Lautakunnalla on käytettävissä useita keinoja, joilla kokeiden järjestämistä poikkeustilanteessa voidaan tukea sekä ennen koepäivää että koepäivän aikana.

Pakottavasta syystä lukio voi ottaa valvojiksi esteellisisiä opettajia tai esteellisen rehtorin ja luotettavia henkilöitä, joilla ei ole digitaalisesta kokeesta kokemusta. Valvojien määrää voi tilapäisesti myös pienentää, jos paikalle on helposti kutsuttavissa lisää valvojia. Koepöytäkirjaan merkitään pakottava syy, tehty poikkeus ja varmistuskeino, jolla huolehditaan kokeen valvonnan laadusta, koesalaisuuden säilymisestä ja vilppimahdollisuuksien estämisestä. Pakottavan syyn aiheuttavasta tilanteesta ilmoitetaan tutkintopäivystykseen.

Yleisten määräysten luvun 2.3.5 mukaan lautakunta ei rajoita nauhoittavan kameravalvonnan käyttöä kokeiden valvonnassa. Päätöksen kameravalvonnasta tekee lukion rehtori. Lautakunta on antanut erilliset ohjeet kameravalvonnan toteuttamisesta keväälle 2022. Joissakin tilanteissa kameravalvonta voi vähentää tarvittavien valvojien määrää.

Jos koetta ei pystytä pitämään, kokelaalla on käytettävissä samat keinot kuin tilanteessa, jossa kokelas ei itse pääse paikalle. Tämänhetkisen arvion mukaan koronavirustilanteen laajeneminen estää mahdollisuudet järjestää kokeita jotenkin toisin saman tutkintokerran aikana niille kokelaille, jotka eivät pysty koetta nyt suorittamaan. Lautakunta seuraa ja arvioi tilanteen etenemistä. Kokelas voi suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita seuraavalla tutkintokerralla.

 

Miten koronavirustilanne otetaan huomioon koesuoritusten arvostelussa? 

Ylioppilastutkinnon kokeet laaditaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Opiskelijat ovat saaneet korona-aikana etäopetusta tai lähiopetusta alueellisen tilanteen mukaisesti, mutta opetus ja oppiminen eivät ole olleet keskeytyneenä. Opetuksen tavoitteet ovat samat etä- ja lähiopetuksessa. Lukiot ja opettajat ovat tukeneet oppimista myös etäopetuksen aikana.

Kokeisiin tarvittava osaaminen on karttunut pidemmän ajan kuluessa lukio-opintojen aikana, ja erityisesti aineistojen analysointi ja arviointi vaativat pitkäaikaista ajattelun taitojen kehittämistä.

Pisterajojen määrittämisessä käytetään suhteelliseen arvosanojen määrittämiseen perustuvaa SYK-menetelmää. Arvosanojen pisterajat asettuvat sen mukaan, kuinka haastavaksi kyseisen tutkintokerran koe osoittautuu kokeeseen osallistuneille kokelaille. Lautakunta ei voi erikseen antaa lisäpisteitä esimerkiksi etäopetuksen perusteella.

Sairaus, vamma tai erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa arvostelussa huomioon, jos kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan. Koronavirustilanteen kokelaalle aiheuttamat ongelmat voidaan käsitellä erityisen vaikeana elämäntilanteena, jos on mahdollista jälkikäteen selvästi osoittaa, että erityisesti koronavirustilanne on vaikuttanut heikentävästi kokelaan koesuoritukseen. Jotta erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa huomioon, tulee kokelaan hankkia asiaa koskeva lausunto. Lausunnon kokelaan tilanteesta ja sen vaikutuksesta ylioppilastutkinnossa suoriutumiseen voi antaa esimerkiksi kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja tai lääkäri. Lukio tai kokelas itse toimittaa lausunnon Ylioppilastutkintolautakunnalle viimeistään kahden viikon sisällä tutkintokerran viimeisestä koepäivästä.

Kokelaan kannattaa vastata kokeeseen aina parhaansa mukaan. Lopullinen arvosana ilmenee vasta tulosten julkaisun yhteydessä. Jos tulos ei vastaa tavoitteita, kokeita on mahdollista uusia.

 

Miten koronatilanne vaikuttaa alustavan arvostelun aikatauluun?

Alustavan arvostelun aikataulu on ilmoitettu lukioille toimitetussa muistilistassa. Lukio toimittaa koesuoritukset alustavasti arvosteltuina lautakunnalle viikon kuluessa, ellei aikaa ole pidennetty kokelasmäärän vuoksi kahteen viikkoon tai asiasta ole annettu muita ohjeita.  Jos yksittäisellä opettajalla on alustavasti arvosteltavina kahden tai useamman aineen suorituksia, lasketaan aineiden koesuoritusten lukumäärät yhteen arvioitaessa lukion oikeutta pidennettyyn arvosteluaikaan.

Jos alustavan arvostelun tilanne on haastava, rehtori voi olla yhteydessä lautakuntaan sähköpostitse. Lautakunta on varautunut myöntämään muutamia päiviä lisäaikaa yksilöidystä ja perustellusta syystä. Lautakunta ei voi myöntää lisäaikaa kaikille vaarantamatta tulosten valmistumista.

 

Mitä tapahtuu ylioppilasjuhlille ja todistuksille?

Ylioppilaaksi valmistuminen ei edellytä rehtorin tekemää ylioppilaaksi julistamista, paperisena luovutettua todistusta tai ylioppilasjuhlaa. Ylioppilasjuhlan järjestämisestä päättää koulutuksen järjestäjä. Lukiot tiedottavat lukiokohtaisista järjestelyistä, kun tiedot koronavirustilanteesta tarkentuvat.

Tavoitteena on, että ylioppilastutkinnon kokeiden tulokset valmistuvat alkuperäisen aikataulun mukaisesti koronavirustilanteesta huolimatta.

Kun tulokset valmistuvat, ne ovat myös suomalaisten korkeakoulujen käytössä, eikä paperista todistusta yleensä edellytetä hakuvaiheessa. Omat tulostiedot voi jakaa haluamilleen tahoille digitaalisesti myös Oma Opintopolku -palvelun kautta. Ylioppilastutkintolautakunta toimittaa paperiset tutkintotodistukset ja erilliset todistukset lukioon. Todistusta ei ole mahdollista saada Ylioppilastutkintolautakunnasta. Jos koronavirustilanne estää todistusten jakamisen valmistumispäivänä, lukio tiedottaa kokelaille todistusten toimittamistavoista ja -ajankohdista. Lukiot voivat toimittaa todistukset postitse tavallisena kirjeenä, mutta todistusta on hyvä suojata esimerkiksi paperilla tai pahvilla pieniltä vaurioilta. Jos kokelas ei ole saanut todistusta lukion ilmoittamaan ajankohtaan mennessä, hänen pitää ilmoittaa asiasta lukiolle. Lukion tulee ottaa yhteyttä lautakuntaan uuden todistuksen tilaamiseksi postissa kadonneen tilalle. Jos kokelas tarvitsee ulkomaista korkeakoulua varten käännetyn todistuksen, käännöksen voi tilata lautakunnan verkkosivulta.

 

 

Seuranta ja tiedottaminen

Lautakunta tiedottaa lukioita tarvittaessa tilanteen kehittymisestä ja mahdollisista poikkeuksellisista järjestelyistä sähköpostitse ja tällä verkkosivulla. Kiireellisissä tapauksissa lautakunta lähettää tekstiviestin niihin numeroihin, jotka on ilmoitettu yhteystiedoiksi tutkintoon liittyvissä kiireellisissä asioissa.

Lukiot voivat olla yhteydessä teknisissä asioissa Abitti-tukeen ja muissa asioissa tutkintopäivystykseen. Kokelaat ja huoltajat ovat ensisijaisesti yhteydessä omaan lukioonsa.