Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Kokelaiden ja valvojien äkilliseen sairastumiseen varautuminen

Päivitetty 3.3.2023

Lautakunta antaa tällä sivulla yleisiä ohjeita kokelaiden ja valvojien äkilliseen sairastumiseen varautumisesta. Tämä sivu korvaa lautakunnan aikaisemman Koronaviruksen leviämiseen varautuminen -tiedotussivun. 

 

Ilmoittautumisen mitätöinnit ja muutokset

Toimintaohjeita kokelaille ja lisätietoa ilmoittautumisen mitätöinnistä ja muista vaihtoehdoista erillisellä sivulla.

 

Sivun sisältö

Voit siirtyä suoraan kyseiseen kohtaan sivulla linkin kautta.

 

Lukion varautuminen ylioppilastutkintoon

Opetustoimea on pyydetty varautumaan erilaisiin poikkeustilanteisiin ja päivittämään varautumissuunnitelmansa. Tämä koskee myös ylioppilastutkinnon eri tilanteita. Lainsäädännön ja määräysten mukaan rehtorilla on päätösvalta tutkinnon käytännön toteutuksessa ja esimerkiksi kokelaiden sijoittamisesta eri tiloihin. Tutkinnon aikana suuri osa tiloista on tutkintokäytössä ja opettajat valvojina, mikä tulee ottaa huomioon varautumisessa. 

Lukion on hyvä pohtia ainakin seuraavia kysymyksiä:

 • Miten lukion toiminnassa vähennetään kokelaiden ja valvojien riskiä sairastua ennen koetta?
 • Miten kokelaiden ja valvojien tartuntariskiä pienennetään kokeessa? Miten kokelaiden välille saadaan riittävästi etäisyyttä? Miten kokelaiden määrää koetilassa voidaan vähentää?
 • Miten toimitaan, jos kokelas tai kokelaita sairastuu ennen koetta? Miten toimitaan, jos kokelas sairastuu kesken kokeen?
 • Miten toimitaan, jos osa valvojista ei ole käytettävissä? Voidaanko saada lisää valvojia?
 • Miten toimitaan, jos rehtori tai joku muu järjestämisen kannalta keskeinen henkilö ei ole käytettävissä?
 • Miten toimitaan, jos osa tiloista ei ole käytettävissä? Voidaanko saada muita tiloja?
 • Miten toimintaa tarvittaessa organisoidaan uudelleen? Voidaanko kokelaita sijoittaa toisin?
 • Voidaanko lukion opetusta siirtää etäopiskeluun tai itsenäiseen työskentelyyn?
 • Voidaanko kokelaita tarvittaessa siirtää lähialueen lukioihin? Miten lukio pystyy tarvittaessa vastaanottamaan muita kokelaita?

Jos kokeiden järjestelyissä ilmenee ongelmia, lukion tulee olla yhteydessä lautakuntaan. Lautakunnalla on käytettävissä useita keinoja, jolla kokeiden järjestämistä poikkeustilanteessa voidaan tukea sekä ennen koepäivää että koepäivän aikana.

 

Koejärjestelyt

Lukiot tuntevat käytössä olevien tilojen mahdollisuudet ja rajoitteet ja päättävät kokeen käytännön järjestelyistä. OPH:n ohjeet lukiokoulutukseen ovat sovellettavissa myös ylioppilastutkintoon.  

Paikallisia toimintatapoja on hyvä arvioida tartuntariskin kannalta. Pohdittavia näkökulmia ovat esimerkiksi:

 • Miten kokeeseen saapuminen ja kokeesta poistuminen järjestetään siten, että kokelaat eivät ole lähellä toisiaan tai suurina joukkoina?
 • Miten välineiden ja eväiden tarkistaminen tehdään siten, että valvojat välttävät koskemista kokelaan tarkistettaviin asioihin?
 • Miten huolehditaan hygieniasta, kun kokelaille jaetaan muistitikkuja tai muita tavaroita?
 • Miten huolehditaan koetilan ilmanvaihdosta?
 • Miten toimitaan henkilöllisyyden tarkistamisessa, kokelaan neuvomisessa ongelmatilanteessa ja muissa tilanteissa, jossa valvoja on lähellä kokelasta?
 • Miten edistetään kokelaiden ja valvojien hyvää käsi- ja yskimishygieniaa?
 • Miten huolehditaan koetilojen siivouksesta pitkien ja peräkkäisten koepäivien välissä? Voidaanko wc-tilojen tai keskeisten kulkureittien ovenkahvojen siivouksesta huolehtia myös koepäivien aikana?

THL:n mukaan kansalaiset voivat käyttää maskia oman harkinnan mukaisesti. Kokelas saa ottaa kokeeseen omia vaihtomaskeja, käsidesiä sekä pussit puhtaille ja likaisille maskeille. Välineet asetellaan esimerkiksi läpinäkyviin pusseihin siten, että valvojan on ne helppo tarkistaa ilman koskemista. Tarvittaessa maski riisutaan henkilöllisyyden tarkistamista varten. Koesalissa kokelas käsittelee maskeja lyhytaikaisesti ja avoimesti, jotta ei synny tarpeettomasti epäilystä kokelaan vilpillisestä menettelystä.

 

Jos kokelas sairastuu

Ylioppilastutkintoon osallistuvat kokelaat voivat vähentää tartuntataudeille altistumista huolehtimalla hygieniasta ja vähentämällä kontakteja 10 vuorokauden ajan ennen kokeita.

THL:n ohjeiden mukaan: “Jos sairastut, pysy kotona, kunnes olet terve.” Omasta ja muiden terveydestä huolehtimisen pitää olla etusijalla. Jos kokelas sairastuu, hän ilmoittaa poissaolosta rehtorille ja voi halutessaan toimia ilmoittautumisen mitätöinnistä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Muiden tilanteiden osalta kokelas voi olla yhteydessä lukioon. Tarvittaessa rehtori voi pyytää näkökulmia terveydenhuollosta tai lukion opiskeluhuollosta, kuten kouluterveydenhoitajalta tai -lääkäriltä. Kokelaan sijoittaminen koesaliin muiden kokelaiden kanssa voi olla mahdotonta, kun otetaan huomioon muiden kokelaiden ja valvojien turvallisuus. Lukiolla on hyvin rajalliset mahdollisuudet järjestää erilaisia mukautuksia.

Jos kokeen tekeminen ei ole mahdollista, rehtori selventää kokelaalle tilanteen ja ohjaa kokelaan hakemaan ilmoittautumisen mitätöintiä tai harkitsemaan muita mahdollisia vaihtoehtoja. Rehtori voi tarvittaessa tehdä kielteisen päätöksen päiväkohtaisista erityisjärjestelyistä kokeen järjestämisessä.

Jos kokelas sairastuu kesken kokeen, hänen kokeensa voidaan keskeyttää tilanteen selvittämisen ajaksi. Jos kokelas ei voi jatkaa koetta, kokelas päättää kokeen tai tarvittaessa valvoja huolehtii kokeen päättämisestä. Jos kokelaan kokeen tekeminen jatkuu keskeytyksen jälkeen, hänelle hyvitetään keskeytysaika.

 

Jos kokelas on määrätty eristykseen tai karanteeniin

Eritys- ja karanteenipäätös ovat viranomaispäätöksiä, jotka rajoittavat henkilön kontakteja. Lukio ei voi järjestää kokelaan koetta, ellei järjestelyistä erikseen sovita päätöksen tehneen viranomaisen kanssa.

 

Jos lukiolla on vaikeuksia järjestää koe

Lukiolla on useita keinoja järjestää kokeita poikkeustilanteessa. Lukio-opetusta voidaan siirtää itsenäiseen työskentelyyn tai etäopetukseen, jotta tilat ja valvojat riittävät. Tämä vähentää myös tartuntariskiä tutkintopäivien aikana.

Jos kokeiden järjestelyissä ilmenee ongelmia, lukion tulee olla yhteydessä lautakuntaan mahdollisimman nopeasti. Lautakunnalla on käytettävissä useita keinoja, joilla kokeiden järjestämistä poikkeustilanteessa voidaan tukea sekä ennen koepäivää että koepäivän aikana.

Pakottavasta syystä lukio voi ottaa valvojiksi esteellisisiä opettajia tai esteellisen rehtorin ja luotettavia henkilöitä, joilla ei ole digitaalisesta kokeesta kokemusta. Valvojien määrää voi tilapäisesti myös pienentää, jos paikalle on helposti kutsuttavissa lisää valvojia. Koepöytäkirjaan merkitään pakottava syy, tehty poikkeus ja varmistuskeino, jolla huolehditaan kokeen valvonnan laadusta, koesalaisuuden säilymisestä ja vilppimahdollisuuksien estämisestä. Pakottavan syyn aiheuttavasta tilanteesta ilmoitetaan tutkintopäivystykseen.

Yleisten määräysten luvussa 2.3.5 on kuvattu tallentavien kameroiden käyttöä kokeiden valvonnassa. Päätöksen kameravalvonnasta tekee lukion rehtori

Jos koetta ei pystytä pitämään, kokelaalla on käytettävissä samat keinot kuin tilanteessa, jossa kokelas ei itse pääse paikalle. Tämänhetkisen arvion mukaan koronavirustilanteen laajeneminen estää mahdollisuudet järjestää kokeita jotenkin toisin saman tutkintokerran aikana niille kokelaille, jotka eivät pysty koetta nyt suorittamaan. Lautakunta seuraa ja arvioi tilanteen etenemistä. Kokelas voi suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita seuraavalla tutkintokerralla.

 

Seuranta ja tiedottaminen

Lautakunta tiedottaa lukioita tarvittaessa sähköpostitse ja verkkosivullaan. Kiireellisissä tapauksissa lautakunta lähettää tekstiviestin niihin numeroihin, jotka on ilmoitettu yhteystiedoiksi tutkintoon liittyvissä kiireellisissä asioissa.

Lukiot voivat olla yhteydessä teknisissä asioissa Abitti-tukeen ja muissa asioissa tutkintopäivystykseen. Kokelaat ja huoltajat ovat ensisijaisesti yhteydessä omaan lukioonsa.