Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Abitti2025 – Vanliga frågor

Allmänt

Hur startar man provet när minnespinnar inte används?

Abitti-applikationen ersätter minnespinnarna och man strävar efter att få applikationen till olika operativsystem. Applikationen bildar en låst provmiljö på samma sätt som den nuvarande Abitti-minnespinnen. Operativsystemens låsta provmiljöer utnyttjas i mån av möjlighet för att genomföra testmoduler.

Reformeras inte själva provsystemet? Att bara bli av med minnespinnar känns som en ganska liten reform.

Abitti utvecklas kontinuerligt för att stöda studentexamen bättre än tidigare. Målet med Abitti2025-projektet är att underlätta provarrangemangen. Den viktigaste ändringen består i övergången från ett system som startas med minnespinne till ett som startas med Abitti-applikationen.

Tidtabell

När är Abitti2025 i bruk?

Om finansieringen av reformen säkerställs 2023 kan en första version av förnyade Abitti användas i gymnasierna 2025 under övningstillfällen.  I studentexamensproven tas den i bruk senare.

Vad är livscykeln för Abitti2025? Hur länge kommer den att vara i bruk före nästa reform?

Det är ännu svårt att förutspå produktens exakta livscykel. Nuvarande Abitti kommer till sin vägs ände vid decenniets slut. Om Abitti2025 visar sig vara lika långlivat kan det användas i upp till 15 år.

Abitti2025-applikationen

Vem installerar Abitti2025-applikationen på examinandens dator?

Det finns flera installationsalternativ som beror på vem som underhåller maskinen. Om datorns underhåll sköts centraliserat kan Abitti-applikationen sannolikt installeras färdigt för studeranden den vägen. Det kan hända att Abitti-applikationen finns i operativsystemets appbutik eller kan installeras på SEN:s webbplats. Eftersom applikationen inte finns ännu är det för tidigt att säga hur den kommer att distribueras.

Uppdateras Abitti-applikationen automatiskt? Tänk om uppdateringen kommer strax före eller under provet?

Uppdateringssättet beror på administratören. SEN ser till att de examinander som deltar i provet vet med vilken programversion provet avläggs.

Vad händer om uppdateringen av applikationen inte fungerar på examinandens dator (examinander som avlägger provet på den egna datorn)?

När examinanden kommer till provet ska hen ha en dator med den versionen av Abitti-applikationen som krävs. SEN meddelar på förhand vilken version  av applikationen som används för provet. Vid behov kan man förlita sig på en gymnasiets reservmaskiner.

Hur kan man garantera att alla maskiner fungerar om man till exempel inte träffar vuxengymnasiets examinander innan provtillfällets början?

Med den nya versionen av Abitti underlättas situationen betydligt jämfört med nuläget. Abitti-applikationen kan installeras på datorn på förhand och samtidigt kan man försäkra sig om att den fungerar. Det är betydligt svårare att testa nuvarande Abitti med minnespinnar som innehåller kod.

Servrar och provnätverk

Var är Abitti2025-servern? Behövs provlokalens server i fortsättningen eller kommer en centraliserad server?

Studentexamensproven avläggs mycket sannolikt även i fortsättningen i provlokalens interna nät. Det har visat sig vara en mycket funktionssäker lösning. En molnserver på internet skulle underlätta övningsanvändningen särskilt för dem som förbereder sig självständigt för att höja vitsord.

Behövs ett trådbundet provnät efter reformen?

Abitti2025 påverkar inte provnätet. Ett trådbundet nät är fortfarande i många fall det säkraste sättet att ordna provet, men man kan redan nu ansöka om tillstånd hos nämnden för att få använda ett trådlöst nät.

Programvara

Vilka hjälpprogram används till exempel i MAFYKE-proven? Får man med program som är populära bland examinanderna?

Webbläsarteknik används för att göra testmodulerna i de olika operativsystemen enhetliga. Ett låst testläge innehåller en webbläsare via vilken examinanden svarar på frågor och använder applikationer. De nuvarande applikationerna är inte webbläsarbaserade, så de fungerar inte som sådana i Abitti2025. Detta är den synligaste förändringen i och med Abitti2025.

Lyckligtvis är tillverkarna av applikationer redan på väg i den riktningen. En del av applikationerna i den nuvarande provmiljön har redan versioner för webbläsare och konverteringsprojekt pågår. Programtillverkarna vill erbjuda sina program till webbläsare eftersom de fungerar i alla operativsystem. Det är just det som eftersträvas med Abitti2025. Utbudet av applikationer bestäms först om flera år när ibruktagandet av nya Abitti närmar sig.

Kommer det i fortsättningen att vara lättare att komplettera provsystemet med nya program? 

Målet är även i fortsättningen att ta med program till provmiljön som används i gymnasierna och som lämpar sig för provets karaktär.

Övergångsperiod och övning

Hur lång blir övergångstiden för ibruktagandet av Abitti2025? Man måste hinna öva tillräckligt på det.

Frågan om en tillräcklig övergångsperiod är relativ: För en räcker det med ett halvt år, för den andra tre. I vilket fall som helst tas inte nya Abitti i bruk i studentexamensproven utan att både gymnasiets personal och de studerande har fått bekanta sig med provsystemet och öva på att använda det i kursproven. När man diskuterar övergångstiden är det bra att komma ihåg att övergången innebär användning av två överlappande Abitti-versioner, vilket kan medföra en del svårigheter.

Används en version av Abitti med minnespinne och en annan version utan minnespinne parallellt under övergångsperioden?

Ännu vet man inte om provlokalernas servrar fungerar både med och utan minnespinne. Man vet inte heller ännu om examinanden under övergångsperioden kan välja om hen använder Abitti med minnespinne eller utan i studentexamensprovet.

Hurdant stöd får man för ibruktagandet?

Låt oss först i lugn och ro se hur annorlunda Abitti2025 är jämfört med nuvarande Abitti. Innan Abitti2025 tas i bruk ordnas utbildningar och utbildningsmaterial produceras. Abitti-stödet hjälper gymnasierna i problemsituationer.

Anskaffning av utrustning och IT-stöd

Hur får vi veta i tid vilka apparater som behöver skaffas till gymnasierna? Upphandlingsavtalen kan vara flera år långa.

För närvarande är det säkrast att skaffa utrustning som uppfyller de gällande bestämmelserna för studentexamensprov.

Måste reformen beaktas redan nu vid anskaffningen av servrar?

För närvarande är det säkrast att skaffa utrustning som uppfyller de gällande bestämmelserna för studentexamensprov.

Hur påverkar ändringen gymnasiets IT-personal? Behövs det fler experter?

I Abitti2025 går skrivningen av USB-minnen till historien. Installationen av examinandernas maskiner påminner mer om det normala underhållet av arbetsstationer.

Stöder Abitti2025 pekskärmar?

Man vet inte ännu om pekskärmar fungerar i operativsystemens testmoduler.

Användbarhet

Är det lika lätt för alla att starta provet oberoende av maskin?

Det är ännu lite tidigt att svara på detta. Testmodulerna i de olika operativsystemen skiljer sig från varandra, men det är naturligtvis viktigt att det går smidigt att inleda provet.

Fungerar apparater och applikationer för synskadade elever i det nya provsystemet?

Antagligen inte som sådana. Även i fortsättningen ska synskadade examinander beaktas med prestationsalternativ som är skräddarsydda just för dem.

Datasäkerhet

Hur påverkar ändringen datasäkerheten?

Enligt preliminära uppgifter kan provet att avläggas på ett lika tillförlitligt sätt som nu genom att utnyttja operativsystemets provmiljö. Dessutom utförs teknisk övervakning av maskinen under provet.

Ökar risken för fusk i och med Abitti2025?

Nej, det gör det inte.

Provens innehåll och struktur

Hur har provens struktur- och innehållsreformer synkats med förnyelsen av Abitti?

Inte på något sätt alls. Abitti2025 är en teknisk reform som inte ännu har finansiering. De planerade utvecklingsprojekten för studentexamen kan genomföras utan Abitti2025.

Erbjuder Abitti2025 möjligheter till nya typer av uppgifter?

Nya typer av uppgifter kan göras även i nuvarande Abitti. Det är arbetsamt att lägga till uppgiftstyper eftersom man i dem måste beakta bedömningen av provprestationen och examinandernas rättsskydd.

Kunde internet användas för vissa uppgifter?

Internet kunde tekniskt sett öppnas redan nu, så länge gymnasierna har tillräckligt bra nätförbindelser. Frågan om användningen av internet i studentexamensproven är dock inte enbart teknisk.

Hur förändras prov- och materialsidorna?

Enligt nuvarande uppfattning ändras prov- och materialsidorna inte i denna reform.