Kartmaterial för Abitti och studentproven

Kartmaterial för Abitti och studentproven

Kartmaterial är som tabeller för geografi

Kartmaterial kommer att läggas till som en ny egenskap till provsystemet så, att examinanderna kan använda sig och ta stöd av det i sina svar. Meningen med provet i geografi är inte att testa examinandens vetskap om ortnamn och detaljer, utan syftet med denna ändring är att examinanden skall i provsituationen med hjälp av kartmaterialet kunna fokusera på att behärska det huvudsakliga innehållet av geografi. Geografins huvudsakliga innehåll är förståelse för geografiska processer och fenomen och deras tillämpning på olika former av människoverksamhet eller naturliga miljöer. Med hjälp av kartläsaren kan examinanderna bättre lyfta fram ofta efterfrågade regionala exempel i sina provsvar då de inte behöver minnas ortnamn eller oroa sig över poängavdrag ifall de inte behärskar ortnamnen.

Provmiljöns kartmaterial i geografiprovet kommer att anses vara liknande hjälpmedel som tabellerna i matematiska ämnen. Kartmaterialet är som en digital atlas som får användas i provsituationen. Ur den kan examinanden kontrollera till exempel rättstavningen av ortnamn, eller var en viss ort eller ett land ligger. Kartmaterialet är tillgängligt även i prov i andra ämnen, men vi tror att det kommer att användas mest just i provet i geografi.

Provmiljöns kartmaterial kommer från öppna geografiska data (bl.a. OpenStreetMap). Ur dessa har delar som bäst passar till proven utvalts. Vi uppmanar lärarna att bekanta sig i förväg med användningen av provmiljöns kartmaterial tillsammans med examinanderna, samt att öva svarsteknik och utnyttjande av kartmaterialet.

Kartmaterialet kommer att bli en del av provsystemets anvisningar, som dessutom innehåller centralt tabellmaterial för matematik, fysik och kemi. I skrivande stund kan kartmaterialet bläddras igenom på adressen https://cheat.test.abitti.fi/ och efter publiceringen av versionen som innehåller kartmaterialet på sidan https://cheat.abitti.fi. Mer information om tidtabellen för publiceringen finns i meddelandet på Abitti.fi-webbsidan.

Bild av kartmaterial

Kartorna var en del av planerna från första början

Att inkludera kartorna i provmiljön har varit en långvarig målsättning för ämnessektionen för geografi. Helt i början av utvecklandet av provsystemet år 2014 planerades en USB-hårddisk för provlokalens server just med tanke på kartmaterialet. Då uppskattades det att utrymmet som behövdes var minst hundratals gigabyte. Kartorna skulle bestå av permanent och provspecifikt material med anknytning till provuppgifter som skulle flyttas över på servern tillsammans med provet. Vi utredde även möjligheterna att föra över geodata som examinanden skapat till bedömningen.

Som många andra planer, rann även denna plan ut i sanden. Det blev klart att det i själva verket var viktigare att försäkra sig om att provprestationerna lagras i alla förhållanden, att identifiera examinanden på ett säkert sätt och att ta hand om annat nödvändigt, bl.a. Abitti. Man beslöt att lägga in kartor i uppgifterna som bilder, som vid behov kunde placeras ovanpå varandra i en imitation av kartprogrammens kartnivåer.

Det nuvarande kartmaterialet är en kompromiss mellan skivutrymmet på serverpinnarna och det tillgängliga materialet. Tekniskt sett borde man avstå från serverpinnarna för att kunna utöka materialet. Just nu är detta inte aktuellt.

Ordförande i ämnessektionen för geografi Petteri Muukkonen och specialsakkunnig Matti Lattu

Bildkällor:

Bild 1: Lantmäteriverket, terrängkarta
Bild 2: © OpenStreetMap contributors