Riktmärken som stöd för bedömningen av skrivuppgifter i det andra inhemska språket och i vissa främmande språk

Riktmärken som stöd för bedömningen av skrivuppgifter i det andra inhemska språket och i vissa främmande språk

Vad är skillnaden mellan en skrivprestation på 78 poäng och en på 85 poäng? Varför är det 90 och inte 95 poäng? Till stöd för undervisningen och för bedömningen av skrivprestationer i proven i främmande språk och det andra inhemska språket har det ofta efterlysts riktmärken, dvs. exempel på skrivprestationer som bedömts med olika poäng. I anslutning till den här texten finns samlat riktmärken för skrivprestationer i det andra inhemska språket och främmande språk i studentexamen. Av exemplen kan den studerande få tips bl.a. om hur man gör en text kommunikativ och hur en bra text är strukturerad. Vi hoppas att exemplen också kommer att vara till nytta för lärarna när de undervisar sina studerande i att skriva och när de bedömer de studerandes prestationer.

Materialet med riktmärken har samlats in av studerande från olika gymnasier. Texterna är skrivna t.ex. på abiturientkurser. Skribenterna har gett sitt tillstånd för användning och publicering av prestationerna i enlighet med EU:s dataskyddsbestämmelser. Sådana ställen i texterna där skribenten kan identifieras har strukits eller ändrats. Varmt tack till alla studerande och lärare som deltagit i insamlingen samt till sakkunniga i nämnden som bedömt prestationerna.

De texter som de studerande skrivit baserar sig på uppgifter som tidigare använts i studentexamen och som valts så att de representerar olika kommunikationssituationer. Censorerna har poängsatt prestationerna enligt de bedömningskriterier som anges i föreskrifterna för proven i det andra inhemska språket och främmande språk. Censorerna har alltså i sin bedömning beaktat hur budskapet framförts i enlighet med den givna uppgiftsbeskrivningen och hur ämnet behandlats samt texternas språkliga bredd och exakthet.

 Bifogat finns riktmärken i följande språk och lärokurser:

– engelska (lång lärokurs)

– tyska (lång och kort lärokurs)

– franska (lång och kort lärokurs)

Varje text åtföljs av ett poängtal som censorgruppen gett och kortfattade motiveringar som motsvarar bedömningskriterierna.

Samlingen av riktmärken kompletteras senare med nya prestationer och med prestationer i andra språkprov i studentexamen.