Den nya examensstrukturen ger väg för nya möjligheter

Den nya examensstrukturen ger väg för nya möjligheter

Fem prov krävs och de kan väljas mer flexibelt än tidigare

De examinander som börjar avlägga sin studentexamen på våren 2022 avlägger sin studentexamen enligt den nya examensstrukturen. I fortsättningen bör man inkludera prov i minst fem examensämnen i studentexamen.

I den nya examensstrukturen anmäler examinanden sig inte längre varken till obligatoriska eller extra prov. I fortsättningen blir examinanden student när hen har godkänt avlagt minst de fem studentexamensprov som krävs inför examen. Alla prov ingår i studentexamen och är av lika värde när de listas i studentexamensbetyget. För att skriva studenten bör examinanden förutom att ha avlagt ptoven även ha avlagt de studier som ingår i gymnasiets lärokurs, eller en annan examen som nämns i lagstiftningen.

Om examinandens situation ändras, kan hen flexibelt ändra på sina planer. Om hen insjuknar på provdagen eller blir underkänd riskeras inte slutförandet av examen, så länge som antalet prov som krävs för att skriva studenten har blivit anlagda vid det skedet, när examinanden håller på att skriva studenten. I den gamla examensstrukturen var valet av obligatoriska och extra prov bindande.

Innan hösten 2019 lämnade flera examinander något av de obligatoriska proven till det sista examenstillfället för att hindra att studentexamen skulle ha blivit färdigt för tidigt. Från och med hösten 2019 har det varit möjligt för examinanderna att anmäla sig till nya prov och lärokurser under tre examenstillfällen så länge som gymnasiet har meddelat nämnden om att examinandens gymnasiestudier är på hälft eller att examinanden på grund av någon annan orsak inte ännu vill bli student. Detta är möjligt även inom ramen för den nya examensstrukturen.

Minst ett prov av den långa lärokursen bör fortfarande ingå i examinandens examen.. Ofta har detta varit provet i lång engelska, lång matematik eller det andra inhemska språket, lång lärokurs. I stället för det långa språket är det dock möjligt att inkludera i examen ett annat prov i modersmål och litteratur på de samiska språken. Dessutom kan examinanden om hen så vill skriva provet i modersmål och litteratur på det andra inhemska språket i stället för provet i det andra inhemska språket, lång lärokurs.

Prov av olika lärokurser i ett och samma provämne kan avläggas redan under examen

Den nya examensstrukturen möjliggör avläggande av två prov av olika lärokurser i ett och samma provämne redan under examen. Tidigare kunde examinanden komplettera sin examen med olika lärokurser först efter att ha avlagt examen.

Examinanden kan delta till exempel i proven i både kort och lång matematik och demonstrera sitt kunnande inom båda lärokurserna. Proven i de olika lärokurserna inom matematik kan dock inte avläggas under samma provdag, vilket betyder att prestationerna bör delas upp på olika examenstillfällen.

Proven i samma examensämne räknas med i examen endast som ett prov. Även evangelisk-luthersk religion och ortodox religion räknas med som ett prov. Om examinanden har avlagt prov i både kort och lång matematik behöver hen ännu fyra andra prov som krävs för examen för att bli färdig med sin studentexamen.

Även om det är möjligt att avlägga olika lärokurser, lönar det sig för examinanden att delta i och förbereda sig först och främst inför provet av den lärokursen, som hen har studerat. Avläggande av två lärokurser kan erbjuda tilläggssäkerhet ifall examinanden är osäker om ett godkänt vitsord.

På bilden presenteras studentexamens provämnen i grupper. Grupperingen bygger på längden på lärokursen, gymnasiets undervisningsspråk och läroämnesgrupper.

Lista på studentexamens provämnen grupperade enligt ämne, lärokurs och gymnasiets undervisningsspråk.

Exempel på examinanders examensplaner

Den nya examensstrukturen erbjuder examinanderna flera möjligheter att visa sitt kunnande. I exemplaren nedan presenteras olika även atypiska situationer som examinanderna kan hamna i då de planerar sin examen. Varje examinands examensplan beror på examinandens egna intressen, framgång i studier, planer på fortsatta studier och livssituation. Examinanderna får stöd med att sätta ihop sin studentexamensplan från studiehandledarna vid sitt gymnasium.

Exempel 1

Examinanden planerar att avlägga proven:

1:a examenstillfället våren 2022 hälsokunskap
2:a examenstillfället hösten 2022 det andra inhemska språket, medellång lärokurs matematik, kort lärokurs
3:e examenstillfället våren 2023 modersmål och litteratur engelska, lång lärokurs
Har examinanden tillräckligt med prov som krävs för examen?

Ja. Examinanden avlägger proven i modersmål, matematik, det andra inhemska språket, främmande språk och realämne (hälsokunskap). Examinanden har också valt med det för examen krävda provet av den långa lärokursen (engelska).

Examinanden oroar sig över godkännandet av sitt prov i matematik. Hur kunde man stärka planen så, att improbatur i matematik inte skulle hindra examinanden från att bli student?

Examinanden avlägger provet i matematik enligt sina planer under det andra examenstillfället. Om provet blir underkänt, hinner hen ännu tillsätta prov till det tredje examenstilfället, vilket befrämjar avläggandet av examen. Nya ämnen eller lärokurser kan inte längre tillsättas till examen efter det tredje examenstillfället.

Förutom provet i modersmål och litteratur behöver examinanden minst fyra prov från minst tre grupper: matematik, det andra inhemska språket, främmande språk och realämnen. Om examinanden tillsätter ett prov i främmande språk eller realämnen i sin examen och blir godkänd, hindrar inte det underkända vitsordet i matematik examinanden från att bli student.

Exempel 2

Examinanden planerar att avlägga proven:

1:a examenstillfället våren 2022 biologi engelska, lång lärokurs
2:a examenstillfället hösten 2022 kemi matematik, kort lärokurs biologi modersmål och litteratur
3:e examenstillfället våren 2023 matematik, lång lärokurs fysik franska, kort lärokurs
Har examinanden tillräckligt med prov som krävs för examen?

Ja. Examinanden avlägger proven i modersmål, matematik, två främmande språk och tre realämnen. I examen ingår även prov av lång lärokurs i engelska och matematik. Det är möjligt att avlägga båda lärokurserna i matematik under olika examenstillfällen.

Examinanden insjuknar dock allvarligt på våren 2023 och kan inte delta i proven. Vad kan hen göra?

Om examinanden har avlagt gymnasiets lärokurs, kan hen bli student på våren 2023 även utan att ha avlagt proven i lång matematik, fysik och kort franska. Hen har redan avlagt tillräcklig prov som krävs för examen. Examinanden kan ansöka om annullering av anmälan till proven våren 2023 på grund av allvarlig sjukdom. Sjukdom anses som ett synnerligen vägande skäl, utgående från vilket man kan ansöka om annullering av anmälan.

Om examinanden inte har kunnat delta i ett enda prov på våren 2023 kan hen ansöka om rätt att förlänga tiden för avläggande av examen på grund av särskilt vägande skäl. Sjukdom, heltidsstudier utomlands eller ett jämförbart vägande skäl kan förlänga avläggandet av examen med 1-2 examenstillfällen.

Examinanden kan även låta bli att ansöka om annullering av anmälan till proven våren 2023, vilket betyder att hen blir underkänd i proven. Examinanden kan avlägga ett underkänt prov tre gånger under de tre följande examenstillfällena. Ifall examinandens avläggande av även gymnasiets lärokurs är på hälft, kan hen på det här sättet delta i dessa prov på hösten 2023.

Exempel 3

Examinanden planerar att avlägga proven:

1:a examenstillfället våren 2022 engelska, lång lärokurs
2:a examenstillfället hösten 2022 matematik, kort lärokurs det andra inhemska språket, medellång lärokurs
3:e examenstillfället våren 2023 som utbytesstuderande utomlands
4:e examenstillfället hösten 2023 som utbytesstuderande utomlands
5:e examenstillfället våren 2024 modersmål och litteratur tyska, lång lärokurs
Kan examinanden fortsätta med att avlägga examen efter att ha varit som utbytesstuderande efter två examenstillfällen?

Examinanden kan ansöka om rätt att förlänga tiden för avläggande av examen på grund av särskilt vägande skäl. En examinand som har deltagit i minst ett examenstillfälle och som är hindrad från att delta i proven under ett eller två följande examenstillfällen på grund av sjukdom, heltidsstudier utomlands eller ett jämförbart vägande skäl kan fortsätta avlägga examen.

I examinandens plan ingår inte prov i realämnen. Har examinanden tillräckligt med prov som krävs för examen?

Examinandens plan är i enlighet med examensreformen våren 2022. Examinanden avlägger proven i modersmål, matematik, två främmande språk och det andra inhemska språket. I examen ingår även prov av lång lärokurs i engelska och tyska.

Exempel 4

Examinanden planerar att avlägga proven:

1:a examenstillfället våren 2022 engelska, kort lärokurs
2:a examenstillfället hösten 2022 matematik, kort lärokurs biologi
3:e examenstillfället våren 2023 modersmål och litteratur, finska modersmål och litteratur, nordsamiska
Har examinanden tillräckligt med prov som krävs för examen?

Ja. Examinanden kan i stället för provet i ett främmande språk avlägga provet i modersmål och litteratur på samiska. Detta uppfyller kravet på det för examen krävda provet av den långa lärokursen. Examinanden avlägger proven i modersmål (finska), matematik, realämne och två främmande språk (engelska och modersmålsprovet på nordsamiska). Modersmålsproven i samiska och finska ordnas på olika dagar, vilket betyder att det är möjligt att avlägga båda proven under ett och samma examenstillfälle.

Kombinationen av prov kan även betraktas från den synpunkten, att examinanden avlägger proven i modersmål (nordsamiska), det andra inhemska språket (finska), matematik, realämne och ett främmande språk (engelska). En examinand som avlägger provet i modersmål och litteratur på samiska kan ersätta provet i det andra inhemska språket, lång lärokurs, med provet i modersmål och litteratur på finska. Examinanden har tillräckligt med prov som krävs för examen betraktat även från denna synvinkel.

Kan examinanden avlägga även andra prov i samiska?

Det är möjligt att i studentexamen avlägga prov i främmande språk, kort lärokurs på nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska, samt prov i modersmål och litteratur på nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska.

Alla prov i främmande språk, kort lärokurs avläggs på samma provdag. Om examinanden så vill, kan hen delta i två prov i främmande språk, kort lärokurs under ett och samma examenstillfälle.

Alla prov i modersmål och litteratur på samiska ordnas på samma provdag, vilket betyder att examinanden kan delta endast i ett prov i modersmål och litteratur på samiska under ett examenstillfälle.

Examinanden kan avlägga provet i modersmål och provet av kort lärokurs i samma eller olika samiska språk under ett och samma examenstillfälle, eftersom proven ordnas under olika dagar.

Kan examinanden avlägga provet i modersmål och litteratur på nordsamiska även om gymnasiet inte erbjuder undervisning i ämnet?

Med rektors beslut kan en examinand på grund av särskilda skäl delta i provet ifall hen annars kan anses ha tillräckliga förutsättningar för att klara av det. Sådana förutsättningar för deltagande kan vara till exempel examinandens modersmål, eller studier som utförts någon annanstans. Undervisning i samiska språk erbjuds även som online-undervisning och undervisning som kompletterar gymnasieutbildning.

Mer information om examensreformen våren 2022 hittar du på sidan https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen/examensreformen-varen-2022.