Besvärligt läge för anskaffning av datorer

Det här är det första året då det huvudsakligen är utbildningsanordnarna som ansvarar för inköp av datorer till nya gymnasiestuderande. Tidigare år har den typiska köparen av en bärbar dator för användning i gymnasiet varit en konsument som köpt datorn till sig själv eller sitt barn. Efter höjningen av läropliktsåldern köps gymnasiedatorerna av utbildningsanordnarnas it-proffs genom ramavtal.

Samtidigt som anskaffningsförfarandet förändrats har tillgången till datorer varit dålig på grund av coronakrisen. Situationen har gett såväl säljarna och köparna av datorer som Studentexamensnämnden, som administrerar Abitti, gråa hår.

Enhetlig utrustning och programvara underlättar naturligtvis det praktiska arbetet. Man slipper äntligen ägna flera timmar åt ”Abittiexercis” för ettorna, då alla deras datorer startar med samma startalternativ.

Säljaren kan enkelt själv kontrollera kompatibiliteten

Säljare inom företag som betjänar kunder inom den offentliga sektorn brukar kontakta Studentexamensnämnden angående kompatibiliteten mellan Abitti och företagets produktportfölj. I Abitti används operativsystemkärnor som paketerats av Debian Linux, och som innehåller många olika drivrutiner. Under årens lopp har prov gjorts i Abitti på över 6 000 olika datormodeller. I Abitti erbjuds flera kärnversioner och startalternativ för dem, för att så många datorer som möjligt ska fungera.

Man kan själv testa om en enhetssammansättning fungerar, eftersom Abittis skivavbilder är fritt tillgängliga för alla. På abitti.fi finns information om hur man skriver ett USB-minne för en provdeltagare och bygger upp provsystemet. Eftersom vi på Studentexamensnämnden inte utvecklar drivrutiner kan vi inte förutse när stöd för en viss komponent kommer att läggas till i Linux operativsystemkärna. Vid valet av en dator för en gymnasiekund bör man därför använda kretsuppsättningar med Linux-stöd.

Olyckligtvis har apparattillverkarna drabbats av tillgänglighetsproblem till följd av coronaviruset just i år. Vissa kretsar har varit svåra att få tag på, så alla levererade modeller har inte haft Linux-stöd.

En komponent som inte fungerar kan fås att fungera i Abitti

Den vanligaste orsaken till att en ljudkrets, ett trådlöst nätverkskort eller en styrplatta inte fungerar är att en drivrutin saknas. Det finns också andra möjliga skäl och åtgärder.

Vårt utvecklingsteam kan inte utreda uppstartsproblemen hos varje apparat som inte fungerar, eftersom man i jämlikhetens namn då borde göra det åt alla. I stället har vi erbjudit säljarorganisationer möjlighet att ge tekniska ändringsförslag genom vilka apparater kunde fås att fungera. Om ändringarna är tekniskt genomförbara och inte äventyrar Abittis funktion i andra datorer, förverkligas de. Hittills har åtgärderna gällt fast programvara eller programbibliotek som saknats.

Föreslagna tillägg måste också vara licenserade så att de kan distribueras tillsammans med Abitti. Licenser som möjliggör privatpersoners bruk möjliggör i allmänhet inte vidaredistribution av drivrutiner. Drivrutiner som man hittar på nätet, vars ursprung eller licenser ingen känner till, är i en klass för sig.

Vi har samarbetat med några säljarorganisationer som har velat förbättra sina enheters kompatibilitet. I dessa samarbeten har man förfarit så att säljaren har skaffat en anvisning antingen inom sin egen organisation eller från en utomstående konsult, som beskriver de ändringar som behövs i Abitti för att apparaten eller en viss periferienhetskrets ska fås att fungera.

USB-C används inte – ännu

Den USB3-anslutning som används för studentproven orsakar också huvudvärk för säljarna. USB-C har snabbt blivit vanlig i bärbara datorer för konsumenter och företag. Stommar med USB3-anslutningar är inte längre så lätta att hitta.

I slutet av sommaren gjorde vi en marknadsöversikt gällande USB-C-minnen. Modeller som lämpar sig för studentprov har kommit ut på marknaden, men på grund av coronapandemin är tillgången till just minneskretsar väldigt dålig. I detta marknadsläge lönar det sig inte att inleda en upphandling, så vi fortsätter med endast USB3-minnen åtminstone i några examensomgångar till.

Vi återkommer till upphandlingen av USB-C-minnen när läget på marknaden blir bättre. Om upphandlingen går igenom kommer vi att erbjuda USB3- och USB-C-minnen parallellt under en längre tid.

Med tanke på kommande anskaffningar av datorer kan det vara bra att veta att en övergång till USB-C-minnen är på väg. Datorförsäljarna kan försöka erbjuda en adapter tillsammans med datorn, som gör det möjligt att använda ett USB3-minne i en USB-C-anslutning vid studentprov. De som sköter anskaffningarna vid gymnasierna kan också i definitionerna av enheterna tydligt uppge att det är möjligt att erbjuda en USB3-adapter som en del av datorn.

Abitti-installation och administration som en del av upphandlingen av datorer

När anskaffningen har blivit en del av skolornas och kommunernas it-anskaffningar, köper man utöver själva datorerna även administrations- och informationssäkerhetstjänster. Vissa anbudsbegäranden har omfattat krav på att Abitti ska installeras och administreras i datorerna, vilket innebär att serviceproducenten måste lösa uppstarten och uppdateringen av Abittis skivavbild. Studentexamensnämnden har inte någon sådan lösning, men vi ger gärna råd till intresserade serviceproducenter. Våren 2021 förde vi en sådan diskussion med några aktörer.

Om man använder detta alternativ måste datorleverantören och gymnasiet säkerställa att en dator som anskaffats som Abitti-kompatibel startar även med Abitti som laddats ner till ett USB-minne, eftersom ett Abitti-system som laddats ner till datorns interna hårddisk inte får användas i studentprov.

Problemen upptäcks senast i gymnasiet

Tillgången till datorer har inneburit en utmaning framför allt för gymnasierna: beställda datorer har inte kommit och det har varit svårt att komma åt digitala läromedel som köpts in. Gymnasierna har kontaktat Studentexamensnämnden i två skeden.

Under våren kontaktade gymnasier oss angående datorers kompatibilitet utifrån modellinformation, på samma sätt som säljarna. Vi kunde inte besvara dessa frågor, eftersom det enda tillförlitliga sättet att säkerställa kompatibiliteten är att starta datorn med ett Abitti-minne.

Under hösten har vi kontaktats angående partier av enheter som har någon komponent som inte fungerar i Abitti. Om enheterna som inte fungerar redan har levererats till skolan, finns tre alternativ:

  • Ersätt enheten som inte fungerar med en enhet med USB-anslutning (t.ex. hörlurar eller wifi-kort), som har Linux-stöd.
  • Anlita på ovan beskrivet sätt en expert som hittar en lösning på funktionsproblemet åt Studentexamensnämnden.
  • Vänta och hoppas på att nästa Abitti-version ska ha en operativsystemkärna som innehåller en drivrutin för just denna enhet.

Kostnaderna för de två första alternativen kan vara betydande. Om ett krav i upphandlingen har varit att enheten ska fungera med den senaste Abitti-versionen, är det uppenbart vem som ska betala kostnaderna. Om man i kommande upphandlingar vill ge leverantörerna mer spelrum kan man separat nämna att man som en del av enheterna kan leverera externa tilläggsenheter för att säkerställa kompatibilitet med Abitti. Å andra sidan kan försvunna och defekta USB-adaptrar leda till förtvivlan om några år.

Datorer för nästa höst säljs redan nu

Leverantörerna förbereder sig redan nu för de nya studerande som ska börja i gymnasiet nästa höst. Nu idag har vi gjort ändringar i Abitti enligt en leverantörs anvisningar. Åtgärderna visade sig fungera och vi kan ta med dem i den nya Abitti-version som kommer i oktober.

Vi på Studentexamensnämnden hoppas att tillgången till komponenter ska bli bättre så att alla nya gymnasiestuderande kan få bärbara datorer som lämpar sig för studierna. Vi hoppas också att komponent- och enhetstillverkarna kommer ihåg att sköta sina apparaters Linux-stöd, så att Abitti inte blir ett orimligt hinder för handeln med enheter som lämpar sig för gymnasiestuderande.

Vi kommer att fortsätta använda en lösning som baserar sig på ett eget operativsystem i flera år, men diskussionerna om nästa digitala prov är på väg att dra igång.

Vill du diskutera anskaffningen av datorer eller vilken utrustning som stöds i Abitti kan du anmäla dig till något av de diskussionstillfällen som ordnas (på finska) med denna blankett.