Lärdomar från vårens studentskrivningar: Upp med de virtuella servrarna!

Lärdomar från vårens studentskrivningar: Upp med de virtuella servrarna!

Studentskrivningar är spännande både för examinanderna och de som arrangerar proven. Även under det här examenstillfället gick alla digitala provprestationer vidare till bedömning, även om det inte gick helt utan problem i alla provlokaler.

Nytt för våren 2018 var förutom de nya proven också examinandernas antal. Över 20 000 examinander deltog i provet i engelskans långa läroämne medan sammanlagt drygt 15 000 deltog i de större provdagarna under hösten 2017. Det här var också första gången som gymnasierna i studentskrivningarna förutom servrarna som startas med USB-minnen i provlokalen även fick använda virtuella servrar som startas utan stickor.

Flest tekniska problem uppstod även under detta examenstillfälle under den första och andra digitala provdagen. Då hanterade man ett mindre antal problem i anslutning till nätverk och servrar som inte startade. Bägge situationer var bekanta från tidigare examenstillfällen.

Problem med att ladda proven

Det första och sist och slutligen enda helt nya problemet uppmärksammades under den första provdagen för främmande språk. Servrarna i vissa provlokaler lyckades inte ladda ner den fil som innehöll provuppgifterna. Eftersom antalet språkprov som skrevs digitalt nu var större än förra hösten och man i synnerhet i språkprov använder mycket audio- och videomaterial var uppgiftsfilen större än tidigare.

I samband med att uppgiftsfilen laddas ner öppnas filens kryptering och filerna sparas på servern. Detta kräver mycket av minnet och av processorns beräkningskraft. För vissa servrar tog öppnandet av filen längre än den tid som reserverats, varvid servern gav upp, och arbetet måste startas om från början. Abitti-stödet reagerade genom att skapa nya uppgiftspaket enligt undervisningsspråket för de här gymnasierna, varvid filernas storlek halverades och nerladdningen lyckades.

Efter provdagen märkte man att överföringsstickorna (USB2 eller USB3) och till och med användningen av USB-förlängningskabel mellan överföringsstickan och datorn kan ha en avgörande betydelse för huruvida nerladdningen lyckas. I alla de fall som undersökts har gymnasiernas servrar uppfyllt SEN:s krav.

Provuppgiftsfilerna kommer knappast att bli mindre i framtiden. Förändringar kommer att ske i nerladdningen av provuppgiftsfilerna före studentskrivningarna för hösten 2018. Vi rekommenderar också att man använder ett USB3-minne som överföringssticka, vilket gör läsningen av uppgiftsfilen snabbare.

Servrar låg nere under eftermiddagen

På basis av de tidigare examenstillfällena visste vi att vi skulle förvänta oss att bli kontaktade under eftermiddagen då provlokalernas serverstickor börjar krångla. På grund av skillnader i stickornas kvalitet får ett litet antal stickor problem under varje examensdag. Vanligtvis framkommer problemet genom att en reservserver kraschar eller genom att övervakarens skärm visar att examinanderna har problem med datatrafiken. Beroende på hur allvarlig fördröjningen är kan felet också se ut som en störning i datatrafiken för examinanden, varvid provprestationer och filer inte sparas på servern.

Denna gång beslöt man sig för att byta bägge två av servrarnas stickor. Först synkroniserade man servern till en ny reservserver, reservservern startades som server och till slut synkroniserade man en ny reservserversticka. Eftersom synkroniseringen sammanlagt tar ungefär en kvart per sticka blev examinanderna tvungna att vänta på att operationen skulle bli klar i minst en halv timme.

Det finns redan en lösning på problemen med serverstickornas kvalitet. Under examenstillfället användes ett tjugotal servrar som baserade sig på virtuella maskiner utan sticka, och alla dessa fungerade helt problemfritt. Servrar utan sticka är snabba och pålitliga, och tack vare dem kommer man undan bootningsproblemen med servermaskinerna.

Inom nämnden ser vi att servrar som baserar sig på USB-stickor endast kommer att användas i undantagstillstånd i framtiden, eller i provnätverk för ett mindre antal deltagare. I de allmänna föreskrifter och anvisningar som publiceras i dessa dagar finns det begränsningar som går i den riktningen. Under examenstillfället för hösten 2018 får man använda servrar som baserar sig på USB-minnen för examensnätverk för högst 100 examinander. Under våren 2019 är motsvarande maximiantal för examensnätverk 50 examinander. Dessa siffror har varierat under vårens lopp, och jag har också själv talat om större gränsvärden många gånger.

De övre gränserna känns kanske små, men de flesta gymnasier kan genomföra provet med nuvarande anläggningar. Vi undersökte gymnasiernas serverhårdvara på basis av vårens studentskrivningar, och det ser ut som att de nuvarande servrarnas effekt räcker till för installationer utan stickor, med några undantag.

Störningar i den tekniska övervakningen

Majoriteten av kontakt som togs under provdagen gällde störningar i den tekniska övervakningen av examinanderna. Detta meddelande syns på övervakarens skärm om man inte kunnat genomföra teknisk övervakning av examinandens dator. I meddelandet och i anvisningarna för övervakare uppmanas man att i dylika situationer genast ta kontakt med nämnden. Vi känner till otaliga fall där ingen kontakt har tagits. Detta är beklagligt eftersom den tekniska övervakningen är en väsentlig del av provets dataskydd. Om övervakningen misslyckas kan det vara ett tecken på fusk eller försök till fusk.

Inför varje studentexamensprov görs övervakningen på ett något annorlunda sätt jämfört med tidigare prov, och vi justerar störningsmeddelandena så att onödiga meddelanden ska ges i så litet antal som möjligt. Varje meddelande om att den tekniska övervakningen misslyckats eller om att examinandens nätverkskontakt har förlorats ska omedelbart leda till en reaktion.

I ett fall som vi undersökt hade övervakaren tagit kontakt med Abitti-stödet kl. 12.48 på grund av en störning i den tekniska övervakningen. Enligt de situationsuppgifter som övervakaren gett hade examinandens sticka bytts ut och deltagaren hade fortsatt provet med en ny sticka. Då man redde upp saken efter provet framkom det att examinandens maskin hade försvunnit från nätet kl. 12.34, men övervakarna har inte reagerat på det. Examinanden har alltså legat utanför övervakningen i 14 minuter. Vad kan han eller hon ha sysslat med under den tiden?

Små justeringar i höstens prov

På basis av erfarenheter från vårens examina har man redan gjort små ändringar i stickorna, och samtidigt har ett mindre antal program i provmiljön uppdaterats. Som nytt program på stickorna finns LoggerPro. De sista justeringarna före höstens examina görs senast i mitten av maj och informeras om på Abitti.

Nyheter för höstens examenstillfälle är de digitala proven i fysik och kemi. Tanken är att man ska öka maximiantalet skärmdumpar som kan bifogas till provprestationerna och förbättra pålitligheten på filernas säkerhetskopiering. Vi anser också att annotering av diagram och bilder är viktigt. Samtidigt måste man undersöka de problem som uppmärksammats med understrykningar av textsvar.

Vi blir tvungna att vänta med uppdateringen av LibreOffice och den nya versionen av GeoGebra 6 åtminstone till efter höstens examina.

Tack och hyllningar till de virtuella maskinerna

Äran för de lyckade proven går till alla de som deltagit i arrangemanget av proven. Jag vill särskilt tacka den rektor som tillsammans med oss i lugn och ro systematiskt sökte efter ett nätverksfel under en dryg halvtimme. Jag vill också tacka den övervakare som justerade provprogrammet enligt de telefoninstruktioner som vi gav. På detta sätt kunde vi byta ut provlokalens servrar så att de istället för att felaktigt använda övervakares stickor använde serverstickor. Jag glömmer heller inte de IT-experter som var beredda att offra sina veckoslut för att installera och testa de virtuella servrarna. Alla dessa frågor löstes på bästa sätt, och jag vet att det finns fler hjältar i många arbetsgemenskaper. Tack till alla er!

I vårens studentskrivningar använde 21 gymnasier servrar och reservservrar som baserade sig på virtuella maskiner utan stickor i provlokalerna. Servrarna utan stickor fungerade bra. I sju gymnasier var vi tvungna att byta ut serverstickorna under examensdagen. Detta medför åtminstone en halv timmes avbrott för examinanderna, och det är en mycket spännande operation. Hittills har det alltid lyckats, men det kan också misslyckas. I sådana fall avbryts provet.

Jag hoppas att alla gymnasiet testar provlokalernas servrar utan sticka under vårens gång i Abitti‑testproven eller helt enkelt med ett litet antal ”teststuderande”. Jag tror starkt på att servrar utan stickor kommer att minska på allehanda problem under examensdagarna.

 

Bekanta dig med servrarna för provlokaler utan stickor i ett webbinarium!

Webbinarierna nedan hålls på finska.

  • to 19.4 kl. 15.00–16.00 Hur fungerar en virtuell maskin och hur använder man den (på finska)? Inspelning
  • ti 24.4 kl. 14.00–15.00 Hur fungerar en virtuell maskin och hur använder man den (på finska)? Inspelning
  • to 3.5 kl. 11.00–12.00 Så här installerar man Vagrant, VirtualBox och provlokalens server (på finska) Inspelning
  • on 9.5 kl. 10.00–11.00 Så här installerar man Vagrant, VirtualBox och provlokalens server (på finska) Inspelning

Du hittar webbinariet på adressen https://connect.funet.fi/ytl. Din webbläsare måste ha en expansion för Adobe Flash, alternativt kan du använda en iOS/Android-applikation. Webbinarierna har ingen förhandsanmälan.

 

Läs också Tiina Tähkäs blogginlägg om problemen med studentexamens pappersprov.