Höstens studentexamensprov: vi lyckades men fick också bakläxor

Höstens studentexamensprov: vi lyckades men fick också bakläxor

Höstens studentexamensprov ligger till största delen bakom oss. Bedömningen är redan klar och följande viktig etapp är att fastställa poänggränserna och göra upp resultatlistorna. Proven i modersmålet, fysik, kemi, ryska och de samiska språken samt finska och svenska som andraspråk skrevs för första gången digitalt. Det nya gällande tekniken var kravet att använda en virtuell server i provlokalen i alla examensnät med över 100 deltagare.

Provuppgifterna uppdaterades i sista stund

Arbetet med att göra upp studentproven påbörjas i god tid. Vanligtvis är proven färdiga flera månader före examensdagen, men riktigt alltid går det inte som planerat. I höstens studentprov var gymnasierna tvungna att ladda ner provpaketet för den andra provdagen i realämnena tre gånger.

Det positiva i en sådan situation är att fel som observeras i ett digitalt prov kan korrigeras ännu på slutrakan. Vi i studentexamensnämnden oroade oss dock över om informationen om de uppdaterade uppgiftsfilerna faktiskt gick fram till alla gymnasier. För närvarande finns det ingen metod som skulle förhindra att ett felaktigt provpaket skulle kunna användas i examen. Vi arbetar med tanken att en del av koden som behövs för att dekryptera provet skulle levereras på samma sätt som nu och en del skulle ges ut offentligt på examensdagen. Den kod som levereras på examensdagen skulle funktionera bara för det slutliga uppgiftspaketet. Om det sker förändringar i distributionen av koden meddelas gymnasierna senast i slutet av januari.

De virtuella maskinerna fungerar väl

I höstens studentexamensprov använde 156 gymnasier servrar som drivs med virtuella maskiner i provlokalerna. I de flesta gymnasier startade de virtuella maskinerna utan problem, eftersom examensnäten och servrarna hade belastningstestats redan tidigare i enlighet med bestämmelserna. Då allting inte fungerade som det skulle på examensdagen i några mindre examensnät fattades på dessa ställen beslutet att använda USB-minnen på samma sätt som tidigare.

Att ta de virtuella maskinerna i bruk lyckades inte helt utan missöden. Det mest spännande ögonblicket var då diskarna i värdmaskinerna för servern och reservservern blev fulla mitt under examen i ett gymnasium. På grund av detta stannade de virtuella servrarna i paused-läge. Efter en putsning fortsatte de virtuella maskinerna att fungera igen utan problem. Med den här händelsen som grund ombads alla gymnasier att granska det fria diskutrymmet på servrarna. Till all lycka krävde endast några gymnasiers servrar åtgärder.

Det mest centrala målet vid övergången till de virtuella servrarna var att slippa problemet med ”uttröttade” USB-minnen mitt under examensdagen. Då ungefär tio USB-minnen måste bytas mitt under examensdagen våren 2018, behövde inte ett enda minne bytas på hösten.

Mot bakgrund av erfarenheterna från hösten rekommenderar vi alla att använda Studentexamensnämndens Naksu-program för hanteringen av de virtuella servrarna. Programmet är lätt att använda och kräver inte manövrering med kommandorader. Problemsituationer kan enkelt lösas eftersom de virtuella maskinerna hanteras på samma sätt i alla gymnasier. Utifrån erfarenheterna från höstens examensomgång har ändringar redan gjorts i Naksu och fler kommer att göras före vårens examenstillfälle, bl.a. ska det bli möjligt att återställa servern i startläge.

Hörförståelseinspelningar och förlorade prestationer återställs

Hanteringen av problemsituationer relaterade till ljudinspelningarna i delprovet i hörförståelse, som ingår i proven i främmande språk, är ännu inte helt klar för alla. Den uppfattningen fick vi utgående från de telefonsamtal och de anmälningar om tekniska störningar som vi fick efter examensdagarna. För en del examinander är det oklart att vid tekniska störningar ska de omedelbart kontakta övervakaren. Alla övervakare behärskar inte nödvändigtvis återställningen av ljudinspelningarna i hörförståelseproven. Det är motiverat att återställa ljudinspelningen om examinanden på grund av tekniska problem inte har hört inspelningen.

Ungefär ett dussin examinander har meddelat att ett svar eller en del av ett svar saknas. Alla fall har undersökts noggrant. Den vanligaste orsaken till att text försvinner är att examinanden själv av misstag har raderat den och inte kunnat använda återställningsfunktionen (Ctrl-Z). Två examinanders datorer betedde sig som om tangentbordets backstegstangent (backspace) hade fastnat. Om det har uppstått tekniska störningar har examinanderna beroende på situationen fått tilläggstid eller också har färdiga provprestationer återställts från examenssystemets säkerhetskopia för att kunna bedömas.

Examinandernas provprestationer sparas på servern och reservservern i provlokalen samt i studentexamen också på examinandernas USB-minne. För examinander som har förstört sina provsvar är det för närvarande ingen nytta med de här säkerhetskopiorna vid examenstillfället. Men det här kommer att åtgärdas före vårens studentexamen.

I en del tekniska problemsituationer har examinandens dator startats om även om inte alla provprestationer och filer har kopierats till servern. För att förhindra detta har en ikon lagts till i examenssystemets övre balk. Med hjälp av den kan examinanden se om den automatiska säkerhetskopieringen av provprestationer och filer fungerar. För en övervakare som överväger att lösa problemet genom att starta om datorn är det också nyttig information. Det är ingen god idé att starta om datorn om alla uppgifter inte har sparats på servern.

Vad har vi ytterligare lärt oss?

Höstens examensdagar lärde oss en hel del småsaker:

  • På morgnarna de två första examensdagarna kontaktas stödtjänsten allra mest. I onödigt många gymnasier skjuts starten på examen upp på grund av något obetydligt fel. Därför rekommenderar vi att alla examensnät med mer än 10 examinander belastningstestas före vårens examen. För servrar som fungerar med virtuella maskiner var belastningstestet obligatoriskt redan på hösten. Dessutom kommer vi att utöka det tekniska stödet för de brådaste timmarna.
  • Det är mycket viktigt att kontrollera identiteten och det prov som valts. Också under den här examensomgången hände det för många gånger att examinanden valde och övervakaren bekräftade fel prov. Vi försöker åstadkomma en förbättring av detta redan till våren. Om anmälningsuppgifterna skulle finnas i provlokalen skulle examenssystemet kunna utnyttjas i det här viktiga skedet. Gymnasierna meddelas om eventuella ändringar senast i slutet av januari.
  • Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att kontrollera examinandens identitet och att personnumret är korrekt. Vid examenstillfället måste personnumret som anges i systemet stämma överens med personnumret i identitetsbeviset. Om examinandens identitet kontrolleras på annat sätt måste personnumret stämma överens med personnumret i examensprotokollet.
  • Antalet anmälningar om störningar i den tekniska övervakningen var stort, vilket är bra. En anmälan innebär att program som är relaterade till examenssystemets tekniska övervakning inte har kunnat köras i examinandens dator. Varje anmälan är ett potentiellt försök till fusk och därför är det viktigt att reagera på dem. Algoritmen som styr övervakningen utvecklas vid varje examensomgång för att antalet fellarm hela tiden ska bli mindre.

På våren står digital matematik i tur

När jag inledde arbetet i projektet för utveckling av studentexamensprovet våren 2013 kändes den första digitala examensdagen hösten 2016 väldigt avlägsen. Den här hösten skickades provuppgifterna i pappersformat nästan obemärkt i väg till gymnasierna. I nämndens kansli packas provuppgifter aldrig mer - förutom i filer. Tiden har verkligen gått snabbt.

När jag följde med diskussionen efter höstens prov i fysik och kemi kunde jag inte ha varit nöjdare. Var provet för enkelt, för svårt, för reformvänligt eller för konservativt? Täcker det läroplanen och har betoningarna varit lämpliga? En sådan diskussion har följt på vare studentexamensprov i hundra år och så kommer det att förbli, oavsett om provet är tryckt på papper eller digitalt. Inget nytt under solen.

Härifrån är det bra att fortsätta mot det första digitala studentprovet i matematik, dit det är bara fyra månader. Examensdagen i matematik avslutar övergången till den digitala studentexamen som nämnden fattade beslut om i maj 2013.

Gratulerar!

Visste ni att när examensbetygen packas i kansliet läses varje examinands namn upp högt? Jag har tänkt att ett sådant kontrollförfarande måste vara tiotals år gammalt. Följande gång läses samma namn upp på gymnasiets examensfest. Vilken vacker tradition!

Gratulationer till höstens studenter!

Matti Lattu

projektchef