Ändringar i hur man blir student

Ändringar i hur man blir student

Bestämmelserna för hur studentexamen avläggs ändras den 1.8.2019. Enligt 12 § i lagen om studentexamen (502/2019) har studentexamen avlagts när examinanden har blivit godkänd i de obligatoriska proven och med godkänt resultat slutfört lärokursen för gymnasieutbildningen eller en annan examen eller utbildning som avses i 5 §. För examen som inletts innan våren 2022 krävs fyra godkända obligatoriska prov. Man kan fortfarande bli student genom kompensering av ett underkänt prov.

Situationen förblir i stort sett som tidigare

Studentexamen avläggs som förut i slutet av gymnasiestudierna. Om examinanden får godkänt i de obligatoriska proven under 1-3 examenstillfällen och får alla gymnasiekurser färdiga inom den utsatta tiden blir hen student. De som avlägger två examen förutsätts på motsvarande sätt ha blivit färdiga med sin yrkesinriktade grundutbildning eller gymnasiets lärokurs.

Rektorn meddelar kansliet om vilka examinander som inte blir färdiga med sina studier. Anmälningsförfarandet är detsamma som tidigare. Uppgifterna i studentexamensregistret måste vara riktiga och aktuella så att examinanderna inte får fel information om sin examen via Min Studieinfo.

När examinanden blir färdig med sina återstående studier meddelar rektorn nämndens kansli, som skriver ut examinandens examensbetyg. Betyget dateras med datumet då studierna slutförts. Tidigare daterades examensbetyget med datumet för det sista examenstillfället, och betyget väntade färdigt utskrivet på nämndens kansli på att examinanden slutförde sina studier.

Tre examenstillfällen står till förfogande

I och med att bestämmelserna för avläggande av studentexamen förändras uppkommer det en viss flexibilitet i avläggandet av prov i examen. Flexibiliteten kan underlätta avläggandet av examen för vissa examinander. I fortsättningen kan examinanden till fullt utnyttja de tre examenstillfällena för att avlägga prov oberoende av om hen har anmält sig till fyra obligatoriska prov eller inte. Det här betyder att examinanden kan lägga till nya ämnen i sin examen om hen har oanvända examenstillfällen kvar. Detta underlättar situationen för examinander som får underkänt i ett obligatoriskt prov, men som ännu har oanvända examenstillfällen kvar. Förändringarna gäller både dem som börjat sin examen redan innan hösten 2019 och dem som börjar sin examen hösten 2019 eller senare.

Exempel 1: Examinanden anmälde sig till de fyra obligatoriska proven i examen våren 2019. Hen blev godkänd i tre av proven, men underkänd i ett prov. Hens kompenseringspoäng räckte inte till att bli student. Eftersom examinanden ännu har två oanvända examenstillfällen, kan hen lägga till nya extra prov i sin examen på hösten 2019 och våren 2020. Det här underlättar erhållandet av eventuella kompenseringspoäng.

Information om den nya lagändringen har inte varit tillgänglig för alla examinander. En examinand som redan tidigare har anmält sig till fyra obligatoriska prov och nu vill lägga till nya ämnen i sin examen kan ännu i augusti göra en ansökan om ändring av anmälningsuppgifter. I ett sådant fall kan examinanden ange som synnerligen vägande skäl det, att information om möjligheten att anmäla sig inte funnits tillgänglig i tillräckligt god tid. Det lönar sig ändå för examinanden att koncentrera sina resurser främst på att lära sig de kunskaper och färdigheter som krävs i det underkända provet.

Att komplettera sin examen efter att ha blivit student

Enligt lagens 17 § kan examen kompletteras först när den har blivit färdig. Detta förutsätter att examinanden både har blivit godkänd i sina obligatoriska prov och slutfört lärokursen för gymnasiet eller en sådan annan examen som avses i lagen. Examinanden kan då anmäla sig till prov i sådana examensämnen som inte ingår i hens examen, och till prov på olika nivå i de ämnen som ingår i hens examen. Examinanden kan dessutom ta om godkända och underkända prov så många gånger som hen vill.

Komplettering är inte möjligt ifall studierna är på hälft. Det lönar sig för examinanden att koncentrera sig på att först slutföra sina återstående studier, varefter hen kan komplettera sin examen med nya ämnen eller lärokurser. Godkända prov kan tas om så många gånger man vill. Underkända prov kan tas om tre gånger under de tre följande examenstillfällena.

Enligt den tidigare lagen var examinandens examen ”färdig” och komplettering av den var möjligt när de obligatoriska proven hade blivit godkända. Examinanden blev dock student först efter att hen blev färdig med sina studier, men det var möjligt att komplettera sin examen redan medan studierna ännu var på hälft. De examinander som blev godkända i fyra obligatoriska prov på våren 2019 eller tidigare kan komplettera sin examen enligt den gamla lagen.

Exempel 2: Examinanden har blivit godkänd i sina obligatoriska prov på våren 2019 men hens studier är på hälft. Enligt den gamla lagen är examen ”färdig”, men examinanden är inte student. Hen får sitt betyg först när hen blir klar med sina studier. Hen kan anmäla sig till nya prov i sådana examensämnen som inte ingår i hens examen, och till prov av andra nivåer i sådana ämnen som ingår i hens examen.

Exempel 3: Examinanden har fått de obligatoriska proven godkända på hösten 2019, hens studier är på hälft och hen har använt alla tre examenstillfällen. Hens examen är inte färdig, hen är inte student och får inte sitt betyg innan hen blir klar med sina studier. Examinanden kan inte lägga till nya ämnen eller prov på olika nivå i sin examen innan hen blir färdig med sina studier.

Sammanställning av olika fall

Examinandernas situation varierar från fall till fall. En del av den nya lagstiftningen gäller alla examinander. En del av examinanderna har blivit färdiga med sin examen innan den 1.8.2019 och endast en del av förändringarna gäller dem. Förändringarna gällande omtagningen av prov påverkar också examinanders situation (bloggtext om förändringar gällande omtagningen av prov).

Lagändringarnas inverkan på anmälningarna har inte nödvändigtvis tagits i beaktande i gymnasiernas studieadministrationsprogram. Ifall problem uppkommer kan nämndens registerförare kontaktas.

I den bifogade filen beskrivs olika, möjliga stadier i avläggandet av studentexamen.

Avläggande av studentexamen (pdf-fil)