Den digitala studentexamen utvecklas trots coronaviruset

Den digitala studentexamen utvecklas trots coronaviruset

Sommaren är inte slut än, men höstens studentexamen börjar närma sig. Vi vet inte ännu vilka undantagsåtgärder coronavirusläget orsakar gymnasierna, men vårens erfarenheter ger bättre beredskap att anpassa provarrangemangen till den föränderliga situationen.

Coronaviruset har haft och kommer att ha överraskande konsekvenser för Studentexamensnämndens digitala utveckling: när användningen av Abitti slutade på våren påverkade det och kommer troligtvis att påverka många aspekter i utvecklingsarbetet.

Coronaviruset stoppade användningen av Abitti

Examensdagarnas omstrukturering orsakade små ändringar i datasystemen, men den största utmaningen har varit att användningen av Abitti slutat temporärt på grund av distansundervisningen. Utan vanligt bruk i gymnasier har vi inte vågat uppdatera Abitti inför höstens studentexamen. Som tur är, har de flesta examinander redan använt den förtillfället tillgängliga versionen av Abitti på sina datorer redan under förra läsåret. Om gymnasierna är tvungna att byta om till distansundervisning på hösten, kan vi ha problem i studentproven våren 2021.

Abitti baserar sig på operativsystemsdistributionen Debian Linux, som har bearbetats för att lämpa sig för studentexamen. Under sommaren har vi börjat förbereda ett nytt stort versionsbyte, som möjliggör utvidgning av datorkompatibiliteten även i framtiden. Eftersom säkerhetskraven på provsystemet är hårda, kommer vi att vara tvungna att arbeta mycket med att bearbeta den nya standardversionen av Debian Buster.

Några av de bifogade programmen uppdateras till nya versioner på grund av den nya Debian Buster-versionen. LibreOffice uppdateras från version 5.2 till version 6.1 och ritprogrammet Pinta kräver en ersättare. Dessutom kommer provsystemets instruktioner att innehålla kartor, som kan användas till exempel i geografiproven.

Även om ändringarna för användarnas del på grund av den nya Buster-versionen inte är väldigt stora, är det viktigt att tillräcklig användarerfarenhet fås av den nya Buster-versionen i gymnasierna. Det är viktigt att examinanderna kan pröva den nya versionen på förhand och bland annat säkra sig om att den egna datorn startar rätt. Att säkerställa den tekniska funktionaliteten kräver tusentals användningstillfällen för att också den dolda "promillen" av problem hittas. Versionsbytet är en stor grej: gymnasierna behöver testa sina reservdatorer, nämnden skall säkerställa provens funktionalitet och säljarna av datorer pröva de modeller de rekommenderar som kompatibla med studentexamen.

Målet är att den nya Abitti-versionen kan tas i bruk av alla efter höstens studentexamen. Det exakta datumet beror på hur utvecklingen fortskrider och coronavirusläget: om inte tillräcklig testning är möjligt i gymnasier före examensdagarna på våren 2021, utfärdas även dessa prov med den nuvarande Abitti-versionen.

Tillgängligheten förbättras

Tillgängligheten i offentliga datasystem säkras genom lagstiftning och nya krav stiger i kraft i oktober. För att fylla de nya kraven har man på sommaren bearbetat provprestationskopior och nämndens e-tjänst.

Studentproven för synskadade har varit digitalt redan före pappersproven upphörde. Synskadade examinander avlägger sina prov med egna bekanta datorer, som innehåller skräddarsydda program enligt personliga behov. Provet levereras som text- och ljudfiler, som examinanderna kan använda på sina egna datorer. Detta i tiderna avancerade provarrangemang är inte längre bra. Provprestationerna säkerhetskopieras inte som med Abitti och avläggandet av hörförståelsedelarna är besvärligt.

Studentexamensnämnden har planerat ett koncept, där synskadade examinander med sina egna datorer "fjärrstyr" en annan dator där Abitti körs. Examinanden skulle fortsättningsvis använda sin egen dator, men provuppgifterna skulle komma direkt från provsystemet. Provprestationerna skulle hela tiden sparas i provlokalensserver och skickas till nämnden direkt tillsammans med alla andra provprestationer. Ljudinspelningarna skulle vara tillgängliga direkt från provsystemet, vilket skulle minska rollen för assistenter från nuläget.

Förberedelserna för att ta i bruk arrangemanget har fortskridit under förra läsåret genom att förbättra strukturen på provsidan, så att den skall fungera bra med skärmläsarprogram. Enligt preliminär testning är vi på rätt väg, men ännu återstår arbete. I det här skedet vill vi tacka Synskadades förbund och i synnerhet Ville Lamminen för ett gott samarbete!

På grund av coronavirusläget senarelagdes införandet av prov som avläggs med hjälpmedel för synskadade och prov med begränsat ljudmaterial avsedda för examinander med hörselskada med ett år till hösten 2021. Även om prov med begränsat ljudmaterial avläggs i det digitala provsystemet på samma sätt som nu, ansågs det med hänsyn till anvisandet av examinander att det är bättre att införa ändringarna när gymnasierna har återvänt till normal undervisning.

Införingstidtabellen av de nya provtyperna beror på höstens coronavirusläge: om inte tillräcklig med driftserfarenhet med proven är möjligt under senhösten och vintern kan inte de nya provtyperna införas på hösten 2021. Rättskyddet för examinander kräver, att det nya sättet att avlägga provet kan testas av gymnasier i god tid före studentproven.

Provlokalsservrar som ändrats bör testas i augusti

Under examensdagarna våren 2020 uppkom det historiskt få tekniska problem. Detta berodde på den omfattande förhandstestning gymnasierna utfört. Tack vare testningen kunde dolda fel upptäckas och åtgärdas på förhand.

Studentexamensnämnden har uppdaterat sina anvisningar gällande belastningstest för provlokalens server och provnätverk och har instruerat gymnasier att utföra belastningstester före den 25.8.2020 på provlokalsservrar vars utrustning och programvara ändrats betydligt. Uppdateringens syfte var att förtydliga kraven på belastningstestet.

Det är lättare än tidigare att reda ut problem som upptäcks under belastningstestet i och med att Naksu kan skicka värdmaskinens (komponentinformation) och loggdata från den virtuella maskinen till Abitti-stödet med en knapp. Instruktionerna för att skicka uppgifterna hittas i instruktionerna för belastningstestet.

I detta samband vill vi tacka Joni Lehtola, som avslutade sin tjänst på nämnden i slutet av juli. I egenskap av produktägare utvecklade Joni bland annat belastningstestet under examen hösten 2019 och våren 2020. Vi önskar att kontakterna gällande problem med belastningstestet och annat tekniskt riktas till Abitti-stödet. Den tekniska utvecklingen styrs i fortsättningen av Robin Lundell, Thomas Vikberg och Matti Lattu, som redan tidigare jobbat på nämndens kansli.

Abitti-stödet löser ett knepigt problem under vårens 2020 examen. På grund av coronaläget jobbade en del av teamet på distans.

Bedömningen av studentproven överförs till molnet

Den synligaste delen av studentexamen sker i gymnasiernas provsalar, men datasystemen för bedömningen och examensregistret är belägna i nämndens ADB-leverantörs datacenter där de drivs i en OpenShift-miljö, som nämnden upprätthåller. Denna basinfrastruktur, som fungerat bra sedan år 2016, har kommit till slutet av sin livslängd och överföringen av de olika komponenterna av datasystemen till en molnleverantörs tjänster har varit igång sedan maj.

Nu ser det ut som om höstens studentprov inte ännu kan bedömas i molnet, men våren 2021 borde detta redan vara verklighet. Molnet har redan testats av användare av Abittis webbtjänster och Examina eftersom dessa har fungerat i den nya miljön under vårterminen.

Det egentliga provtillfället kommer även i fortsättningen att utföras i gymnasiernas bevakade provutrymmen. Ett provnätverk som hålls åtskilt från internet har visats sig vara ett störningsfritt sätt att ordna studentexamen.

Hösten kommer att överraska oss

Flera sakkunniga inom hälsovården har upprepade gånger sagt att coronaviruset kommer att överraska oss många gånger. Sjukdomssituationen, som nu är rätt så lugn i Finland kan ändra sig snabbt. Därför är det viktigt att Studentexamensnämnden jobbar i nära samarbete med gymnasierna. Under våren fick gymnasierna erfarenheter av bland annat förberedelser inför undantagssituationer, minskning av kontakter och planering av verksamhet med tanke på sjukdomsfall och karantän. Nämnden uppdaterar ständigt sina instruktioner gällande coronapandemin. Vid behov kan gymnasierna kontakta kansliet. Vid samordning av exceptionella utrymmeslösningar och anvisningar som gäller anordnandet av proven kan man kontakta Abitti-stödet.

Tillsammans kan vi ordna en rättvis och trygg studentexamen för examinanderna.