Examen hösten 2020 förlöpte väl trots coronavirusläget

Anordnandet av proven i studentexamen hösten 2020 lyckades med gott samarbete mellan gymnasiet och nämnden trots att coronavirusläget blev värre. Sammanlagt hade ungefär 46500 examinander anmält sig till höstens examen, vilket är ungefär 7000 fler än hösten 2019. I antalet ingår både examinander som avlägger sin examen samt examinander som tar om godkända eller underkända prov eller kompletterar sin examen. Proven anordnades i ungefär 400 gymnasier och deras verksamhetsställen.

De två realprovsdagarna i höstens examen delades upp på fyra dagar och dagen för proven i främmande språk, lång lärokurs, delades upp på två dagar. Syftet med ändringen var att säkerställa att höstens examen kan anordnas i gymnasierna i mindre grupper än tidigare och med större säkerhetsavstånd. Dessutom kunde examinanderna om de ville anmäla sig till sådana prov som normalt skulle infalla på samma provdag. Med ändringen ville man underlätta situationen speciellt för de examinander vars examensplaner ändrades på våren på grund av att de själva insjuknade, på grund av de tidigarelagda provdagarna eller av någon annan orsak. Förutom detta var det även möjligt för examinander som deltagit i proven under den andra, komprimerade provveckan att ta om dessa prov utan avgift.

Institutet för hälsa och välfärd uppdaterade sina rekommendationer gällande användandet av ansiktsmasker på torsdagen under den andra examensveckan. Studentexamensnämnden uppdaterade likaså sin infosida gällande beredskap inför coronaviruset i enlighet med de nya rekommendationerna.

Den till deltagarantalet största provdagen i höstens examen var provet i engelska, lång lärokurs den 16. 9. Till provet hade 21 670 examinander anmält sig. Till proven den näst största provdagen, dagen för proven i fysik, historia och psykologi, hade 12 253 examinander anmält sig. I det stora hela förlöpte höstens prov nästan utan problem när det gäller de tekniska arrangemangen. Gymnasierna hade förberett sig väl bland annat genom att göra belastningstest på servrarna och examensnäten. I några gymnasier förekom speciellt under de första dagarna i examen avbrott eller förseningar på en halv till ungefär en timme på grund av problem med examensnätet eller provlokalens servrar. Den tid som gick åt till avbrotten gottgjordes examinanderna. Höststormen som drog över Finland den 17.9 orsakade ett elavbrott på drygt tre timmar i ett gymnasium. Strömförsörjningen kunde återställas med hjälp av ett aggregat. Om ett elavbrott inträffar under ett prov har gymnasierna instruerats att avbryta utförandet av provet och kontrollerat köra ned provlokalens servrar med hjälp av reservström. Examinanderna gottgörs till fullo för den tid som går förlorad på grund av elavbrottet. Vid behov kan den störning ett långt avbrott orsakar även beaktas i bedömningen.

Under examensdagarna emottog Abitti-stödet ungefär 400 förfrågningar om tekniskt stöd och lika många anmälningar om teknisk störning i övervakningen av examinanderna. Ett meddelande om störning i den tekniska övervakningen av en examinand betyder att den tekniska övervakningen inte fungerar. En trovärdig teknisk övervakning av examinanderna i prov som utförs på dator är en väsentlig del av en jämlik provprestation. Vi är tacksamma för att gymnasierna har tagit störningarna i övervakningen på allvar. Den tekniska övervakningen ändras vid varje examenstillfälle och under provdagarna nästa vår fungerar övervakningen mer störningsfritt än tidigare.

Förutom de tekniska problemen kontaktades nämnden sammanlagt ungefär 300 gånger gällande andra ärenden, till exempel om examinander som insjuknat, om examinander som påbörjat fel prov och om oklarheter gällande anmälningsuppgifter.

Bedömningarbetet är så gott som gjort i gymnasierna och fortsätter ännu på nämnden med den slutliga bedömningen som utförs av censorerna.

Studentexamensnämnden tackar gymnasierna för det goda samarbetet i anordnandet av studentexamensproven i dessa undantagsförhållanden.