Provdagarna för vårens studentexamen ändras eftersom coronavirusläget fortsätter

Studentexamensnämnden har beslutat ändra provdagarna våren 2021 så att de två realprovsdagarna delas upp på fyra dagar och dagen för proven i matematik delas upp på två dagar.

Syftet med ändringen är att säkerställa att vårens examen kan anordnas tryggt också om coronavirusläget fortsätter. Proven kan anordnas i gymnasierna i mindre grupper och med större säkerhetsavstånd. Examinanderna kan vid studentexamen våren 2021 anmäla sig till sådana prov som normalt skulle infalla på samma provdag. Ändringarna underlättar situationen speciellt för de examinander vars examensplaner har ändrats på grund av att de själva insjuknat eller av någon annan orsak.

De nya provdagarna är: 

tis 16.3 modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i läskompetens
provet i finska/svenska som andra språk och litteratur
tor 18.3 främmande språk, kort lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
italienska
portugisiska
latin
samiska
fre 19.3 modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i skrivkompetens
mån 22.3 främmande språk, lång lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
tis 23.3 ny provdag matematik, kort lärokurs
ons 24.3 matematik, lång lärokurs
tor 25.3 ny provdag biologi, filosofi, psykologi
fre 26.3 fysik, historia
mån 29.3 det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
tis 30.3 ny provdag geografi, religion, livsåskådningskunskap, samhällslära
ons 31.3 kemi, hälsokunskap
ons 7.4 modersmålsprovet, samiska

”Nämnden förbereder sig inför coronavirusläget på våren genom ändringen av provdagarna. Ändringen görs nu på hösten för att examinanderna ska kunna förbereda sig och anmäla sig till de prov de önskar. Gymnasierna har också tid på sig att göra de förberedelser som behövs”, konstaterar generalsekreterare Tiina Tähkä. 

Examinanderna anmäler sig till höstens prov till sitt eget gymnasium senast den 23 november (eller 1 december om de deltagit i höstens examen). Om examinanden redan har anmält sig till examen ska hen kontakta sitt gymnasium före anmälningstidens utgång ifall hen vill göra ändringar i sin anmälan.

Utifrån anmälningarna till examen våren 2020 kan man vänta sig att ungefär 40 000 examinander anmäler sig till vårens examen för att skriva ungefär 130 000 prov i olika ämnen och på olika nivå. Största delen av examinanderna delar upp ämnena i sin examen på två eller tre examenstillfällen. Vid studentexamen på våren får i regel ungefär 25 000 studenter sin examen klar.

Den nya tidtabellen jämnar i många gymnasier ut deltagarna för de till deltagarantalet största provdagarna på flera dagar. Detta underlättar genomförandet av de undantagsarrangemang gällande proven som coronavirusläget föranleder. De ungefär 42 000 förväntade deltagarna i proven i realämnen sprids jämnt ut över fyra provdagar och de ungefär 25 000 förväntade deltagarna delas jämnt upp på två provdagar. Provdagarna för proven i modersmålet kommer i många gymnasier att vara störst till deltagarantalet.

En examinand har i normala fall kunnat ta med flera prov i realämnen som infaller på samma provdag bara genom att dela upp sin examen på två eller tre examenstilfällen. Förändringen som nu gjorts underlättar situationen speciellt för de examinander vars examensplaner ändrades våren eller hösten 2020.

Nämnden samarbetar med övriga myndigheter och följer med utvecklingen av coronavirusläget. Nämnden meddelar vid behov gymnasierna om utvecklingen och eventuella undantagsförfaranden på sin webbsida om coronavirusläget. Examinanderna och vårdnadshavarna kontaktar i första hand det egna gymnasiet.

Intervjuförfrågningar: generalsekreterare Tiina Tähkä tel. 0295 338 201, specialsakkunnig Robin Lundell tel. 0295 338 242

Övriga ärenden: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi