Resultaten från studentexamen hösten 2020

Pressmeddelande, Helsingfors 12. november 2020. Kan publiceras omedelbart.

På hösten 2020 skriver cirka 3 500 studenten

På hösten 2020 skriver cirka 3 500 personer studenten. Cirka 160 av de nya studenterna har redan tidigare avlagt proven i sin examen, men har avklarat sina studier först under hösten 2020.

Sammanlagt cirka 46 500 examinander anmälde sig till vårens studentexamen. I siffran ingår både examinander som avser att avlägga examen och examinander, som gör om godkända eller underkända prov eller kompletterar sin examen. Deltagarna i vårens studentexamen har anmält sig till cirka 98 000 prov i de olika examensämnena och lärokurserna.

Studenternas framgång i höstens examen kan beskrivas på flera olika sätt. “Varje student avlägger examen från sin egen utgångspunkt. Man kan vara glad och stolt över alla vitsord!” uppmuntrar generalsekreterare Tiina Tähkä.

De bästa vitsordspoängen för studenterna på hösten 2020 är 60 (en person). Summan av vitsordspoängen påvisar mångsidiga och högtstående kunskaper även med andra vitsord än laudatur. Examinanderna blir poängsatta utgående från vitsorden i examen: laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur (4), lubenter approbatur (3), approbatur (2) och improbatur (0).

Av studenterna på hösten 2020 fick tre personer 7 laudatur. Antalet avlagda laudatur påvisar toppkunskaper inom vissa examensämnen. Prov som avlagts efter avläggandet av examen räknas inte med.

Höstens examen ordnades i skuggan av coronaviruset

Studentexamensnämnden ändrade provdagarna för hösten 2020 så att de två realprovsdagarna delades upp på fyra dagar och dagen för proven i främmande språk, lång lärokurs, delades upp på två dagar. Syftet med ändringen var att säkerställa att höstens examen kunde anordnas tryggt trots det fortsatta coronavirusläget. Proven kunde anordnas i gymnasierna i mindre grupper än tidigare och med större säkerhetsavstånd. Nämnden anvisade gymnasierna även gällande provarrangemang, undvikande av närkontakt och användning av ansiktsmasker.

På grund av coronavirusläget anvisade nämnden skilt de examinander som inte kunde delta i provet till exempel på grund av förkylningssymptom eller karantän. Utgående från ansökningar annullerades cirka 1 400 anmälan till examen jämfört med de 800-1 000 anmälan som vanligtvis annulleras i höstens examen. Utöver detta anlände examinanderna inte till sammanlagt 13 000 prov, vilket är ungefär 7 000 prov mer än för ett år sedan.

”Tyvärr var en del av examinanderna tvungna att ändra på sina planer på grund av coronavirusläget denna höst. Den finländska utbildningen erbjuder dock olika möjligheter i ställer för återvändsgränder även, om avläggandet av examen eller starten av fortsatta studier eventuellt uppskjuts,” konstaterar generalsekreterare Tiina Tähkä.

Anordnaren av undervisningen besluter om hur studentfesten ordnas och meddelar sina egna studeranden om festligheternas tidpunkt.

Studentexamensnämnden gratulerar och önskar all framgång till höstens nya studenter!

Nämnden har skickat resultaten till gymnasierna den 12 november

Nämnden har skickat resultaten från höstens 2020 examen till gymnasierna på torsdagen den 12 november 2020 kl. 9.00 via nämndens examenstjänst. Även höstens 2020 poänggränser har publicerats på nämndens webbsida.

Gymnasiet kan genast meddela resultaten till examinanderna. Varje examinand får veta sina resultat från sitt eget gymnasium från och med den tidpunkt som gymnasiet angett. Ifall examinanderna har frågor gällande resultaten, kontaktar de i första hand sitt eget gymnasium.

Examinanden och vårdnadshavaren (ifall examinanden är under 18 år) kan se resultaten och de bedömda provprestationerna via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst från och med fredagen den 13 november 2020 kl. 9.00. Rektorer och lärare som utfört den förberedande bedömningen ser prestationerna via nämndens bedömningstjänst från och med samma tidpunkt.

Mer information om hur man kan ta del av examensresultaten och provprestationerna finns på nämndens webbsida på adressen Studentexamen > Resultat och provprestationer.

Samtidigt som resultaten publiceras ges de också till högskolornas gemensamma antagning.

Examinanden själv eller vårdnadshavaren (ifall examinanden är under 18 år) kan av grundade skäl begära omprövning inom 14 dygn. Instruktionerna för begäran av omprövning kan hittas på nämndens webbsida.

Publicering av studenternas namn

Namn på studenter som avlagt examen publiceras inte på Studentexamensnämndens webbsida på grund av datasekretesskäl. Både nämnden och gymnasiet har dock rätt att ge ut studenternas namn till publicering efter att nämnden har skickat examensresultaten till gymnasiet och riktigheten på uppgifterna har kontrollerats. Om gymnasiet har framfört begäran om granskning eller lämnat in ansökningar till nämnden efter det att examensresultaten har anlänt, får namnen inte publiceras förrän nämnden har hunnit behandla ansökningarna. Rätten att ge ut namnen till publicering grundar sig på lagen om nationella studie- och examensregister (L 884/2017, 15 §).

En examinand som inte vill ha sitt namn publicerat skall skriftligen anhålla om att både gymnasiet och nämnden stryker examinandens namn från den namnlista som ges ut för publicering. Begäran skall skickas in i god tid innan resultaten blir färdiga.

På onsdagen den 18 november ger nämnden ut namnen på de studenter som inte har anhållit om att deras namn inte skall publiceras till medierna. Mediernas anhållan om namnlistor skall skickas in på adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. I anhållan skall ingå redaktionellt syfte samt det, att efterfrågaren representerar mediet i fråga. Uppgifterna ges ut för publicering via säker e-post under förmiddagen på onsdagen den 18 november.

Statistik över vårens studentexamen publiceras från och med den 12 november

Preliminära data över studentexamen hösten 2020 publiceras i Statistik-delen på nämndens webbsida under förmiddagen på torsdagen den 12 november och uppdateras på onsdagen den 18 november.

Uppgifter för uträkning av jämförelsetal för studentexamen hösten 2020 (på finska) publiceras på onsdagen den 18 november kl. 12.00. Läroanstaltspecifika uppgifter kan räknas ut utgående från den här informationen. Instruktionerna för nedladdningen av uppgifterna finns i Statistik-delen på nämndens hemsida (på finska).

Examinanden blir student när hen har fått godkänt i de obligatoriska proven i sin studentexamen och avlagt läroplanen för gymnasiet, eller en annan av lagen definierad examen eller utbildning. Enligt lagen om studentexamen som gällde tills den 1 augusti 2019 var examen avlagd när man hade fått godkänt i de obligatoriska proven. Efter detta kunde man inte tillägga prov till sin examen. I statistiktabellerna på Studentexamensnämndens webbsida förekommer det för tillfället uppgifter som är i enlighet med den gamla lagen.

Bilagor och ytterligare upplysningar

Höstens 2020 poänggränser

Examensresultat och provprestationer

Begäran om omprövning

Statistik över studentexamen

Data för uträkning av jämförelsetal (på finska)

Informationssida om beredskap gällande coronaviruset (uppdateras regelbundet)

Mediernas anhållan om namnlistor: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Intervjuer på finska: generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

Intervjuer på svenska: specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi

Statistik och upplysningar gällande bästa examen: aktuarie Alex Hellsten, tel. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi


Studentexamensnämnden

Studentexamensnämnden ansvarar för ledande och verkställande av studentexamen. Undervisnings- och kulturministeriet utnämner Studentexamensnämndens medlemmar för tre år åt gången. För närvarande har nämnden 25 medlemmar och cirka 350 adjungerande medlemmar. Förvaltningen och det tekniska verkställandet av studentexamen handlas av Studentexamensnämndens kansli, som fungerar som fristående enhet under Utbildningsstyrelsen. På kansliet arbetar cirka 25 tjänstemän.