Anmälningarna till examen våren 2021

Sammanlagt cirka 47 000 examinander har anmält sig till examen våren 2021, vilket är ungefär 4 000 fler än våren 2020. Sammanlagt gäller detta 145 000 anmälningar till prov i olika ämnen och lärokurser, alltså cirka 11 000 anmälningar fler än ett år sedan. I detta antal ingår både examinander som avlägger studentexamen, samt examinander som tar om ett godkänt eller underkänt prov eller kompletterar sin examen. 
 
Studentexamensnämnden följer med ändringarna i anmälningsuppgifter och antalet omtagningar. Från och med examen hösten 2019 har den ändrade lagstiftningen möjliggjort fler omtagningsgånger än tidigare. Utöver detta har coronavirussituationen och ändringar i antagningen av studerande påverkat anmälan till prov. 
 
”Coronavirussituationen har påverkat examinandernas planer och avläggande av prov redan under två examenstillfällen. Omtagningsmöjligheten är en fördel för examinanden, men höjande av ett vitsord kräver målmedvetet studerande", konstaterar generalsekreterare Tiina Tähkä.  
 
Antalet anmälningar till prov har ökat från vår 2019 till vår 2021. Antalet omtagningar av godkända prov har ökat mest, men även antalet omtagningar av underkända prov och anmälningar inför första avläggande av prov har ökat. På lång sikt är antalet anmälningar till prov ändå på lägre nivå än under vårens examenstillfällen under åren 1993-2008.  
 
Från och med examen hösten 2019 har alla examinander kunnat ta om godkända prov utan begränsningar. Examinander vars examen är på hälft kan ta om ett underkänt prov tre gånger vid de tre närmast påföljande examenstillfällena efter att man blivit underkänd. Enligt den tidigare lagstiftningen var det möjligt att ta om ett godkänt prov endast en gång och ett underkänt prov två gånger vid de tre närmast påföljande examenstillfällena. Av anmälningar som möjliggjorts av den nya lagstiftningen har det på våren 2021 tagits emot cirka 7 700 anmälan till omtagning av godkända prov, och cirka 200 anmälan till omtagning av underkända prov. 
 
De anmälningsuppgifter från tidigare examenstillfällen som beskrivs i detta meddelande är inte fullkomligt jämförbara med antalet anmälningar från våren 2021 och statistik på vår webbplats. Tidigare års uppgifter tar i beaktande även annulleringar av anmälan och andra ändringar av anmälningsuppgifter som utförts senare. Till exempel på våren 2020 annullerades cirka 2 900 anmälan på grund av särskilt vägande skäl.

Stapeldiagram över första avläggande av prov och omtagningar av underkända och godkända prov från våren 2017 till våren 2021. Motsvarande uppgifter beskrivs i tabellen i meddelandet.
 
Bild 1 och tabell (nedan). Anmälan till studentexamensprov våren 2017 – våren 2021. 

 

  2017V 2017H 2018V 2018H 2019V 2019H 2020V 2020H 2021V
Första anmälan till examen 109 018 59 584 109 819 60 507 108 640 62 373 109 876 65 572 113 201
Omtagning av ett underkänt prov  2 903 2 734 2 988 3 382 2 969 3 833 3 664 4 529 4 506
Omtagning av ett godkänt prov  12 284 6 505 14 108 7 159 12 601
10 767

18 382 26 888 27 762
Sammanlagt  124 205 68 823 126 915 71 048 124 210 76 973 131 922 96 989 145 469

 

Stapeldiagram över antalet anmälningar från åren 1990 – 2021. Antalet anmälningar till vårens examen är som störst under åren 1994 – 1998. 
Bild 2. Anmälan till studentexamensprov 1990 – 2021.  
 
Studentexamen våren 2021 ordnas den 16.3 - 7.4.2021. Nämnden anvisar gymnasierna gällande provarrangemang, hur man undviker närkontakter och användning av ansiktsmask. Nämnden samarbetar med andra myndigheter och följer med utvecklingen av coronavirusläget. I eventuella smitto- och karantänsituationer skall gymnasierna uppfölja hälsomyndigheternas anvisningar.  
 
I studentexamen på våren 2021 är de två realprovsdagarna uppdelade på fyra provdagar och provdagen för matematik delas upp på två skilda provdagar för lång och kort matematik. Syftet med ändringen är att säkerställa att vårens examen kan anordnas tryggt även om coronavirusläget fortsätter. Proven kan anordnas i gymnasierna i mindre grupper och med större säkerhetsavstånd. Examinanderna kan vid studentexamen våren 2021 anmäla sig till sådana prov som normalt skulle infalla på samma provdag. Ändringarna underlättar situationen speciellt för de examinander vars examensplaner ändrades på våren 2020 eller hösten 2020 på grund av att de själva insjuknade eller av någon annan orsak.
 
Mer information 
 
Intervjuförfrågningar: generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi  
 
Intervjuförfrågningar på svenska: specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi  
 
Övriga ärenden: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi  
 
Statistik