Uppdaterade föreskrifter utgivna

Nämnden har uppdaterat de allmänna föreskrifterna och anvisningarna samt bilagorna Anvisningar för övervakare och Tekniska arrangemang i provlokalen. Föreskriften om hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov har också uppdaterats. Uppdateringar av föreskrifterna för proven i realämnen, matematik och språk publicerades redan tidigare under våren.

De viktigaste ändringarna i de allmänna föreskrifterna och anvisningarna är:

 • Studentexamensbetygen dateras i fortsättningen endast på de dagar nämnden slagit fast. Gymnasiet ska meddela om examinandens rätt till betyg innan de av nämnden fastslagna sista datumen för meddelande. Detta berör examinander för vilka en anmälan om ogenomförda studier tidigare gjorts. (Se avsnitt 1.5.7)
 • Precisering om att gymnasiet endast anordnar sådana prov som kan ingå i en studentexamen som utförs på gymnasiets undervisningsspråk.
 • Rektor kan utse en övervakare som överför provprestationerna till nämndens bedömningstjänst vid provdagens slut.

De viktigaste förändringarna i anvisningarna för övervakare och anvisningen om tekniska arrangemang:

 • Provsystemet varnar examinanden om hen står i beråd att lämna in svar på flerauppgifter än tillåtet.
 • En installationskod används i stället för en Vagrantfile-fil vid installationen av virtuella servrar.
 • Övervakaren ska alltid kontakta Abitti-stödet vid elavbrott i provlokalen.
 • Nya anvisningar om hur övervakaren ska agera om ett meddelande om störning i den tekniska övervakningen visas för en examinand.
 • Övervakaren kan instruera examinanden hur användarspråket i GeoGebra 6 kan ändras.
 • Övervakaren kan instruera examinanden hur en PDF-fil kan öppnas i programmet Okular.
 • Förutom rektor kan även en övervakare som utnämnts till detta överföra provprestationerna till SEN
 • SEN påminner om att övervakare som tittar på uppgifterna under provet inte ska skriva något i svarsfälten, eftersom detta orsakar onödigt utredningsarbete då provprestationerna överförs.
 • SEN rekommenderar att övervakarna har tillgång till meddelandeapplikationen Telegram för att underlätta utredningen av krävande problemsituationer.

De viktigaste förändringarna i föreskriften om hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov:

 • Precisering av anvisningarna gällande arrangemang som inte kräver separat ansökan eller beslut.
 • Precisering av anvisningarna om specialarrangemang i akuta och oförutsedda situationer.
 • Precisering av hur skäl som försämrar prestationen i ett prov beaktas i bedömningen.
 • Förenkling av föreskrifterna om hur länge beslut om specialarrangemang som getts utifrån de föreskrifter som tillämpades innan 1.8.2019 är i kraft