Vårens studentexamen inleds den 16 mars

Pressmeddelande, Helsingfors 10.3.2021, får publiceras genast. 

Studentexamen våren 2021 ordnas den 16 mars - den 7 april 2021. 

Cirka 47 000 examinander har anmält sig till examen, vilket är ungefär 4 000 fler än på våren 2020. Det har gjorts cirka 145 000 anmälningar i olika ämnen och lärokurser, vilket är cirka 11 000 fler än för ett år sedan. I detta antal ingår både examinander som avlägger studentexamen, samt examinander som tar om ett godkänt eller underkänt prov eller kompletterar sin examen. Proven i studentexamen anordnas i ungefär 400 gymnasier och deras verksamhetsställen. 

I examen våren 2021 har cirka 28 000 examinander anmält sig för att ta om godkända prov och cirka 4 500 för att ta om underkända prov. Från och med examen hösten 2019 har lagstiftningen möjliggjort fler omtagningsgånger än tidigare. Av anmälningar som möjliggjorts av den nya lagstiftningen har det på våren 2021 tagits emot cirka 7 700 anmälan till omtagning av godkända prov, och cirka 200 anmälan till omtagning av underkända prov. Dessutom har coronasituationen och ändringar i högskoleantagninen påverkat anmälningarna.

Vårens examen anordnas på ett hälsosäkert sätt

Studentexamen våren 2021 är redan det tredje examenstillfället som ordnas under exceptionella förhållanden på grund av coronavirusläget. Studentexamensnämnden anvisar gymnasierna om provarrangemang, om att minska närkontakter och om användning av munskydd. Studentexamensnämnden ändrade provdagarna för våren 2021 så att de två realprovsdagarna delas upp på fyra dagar och dagen för proven i matematik delas upp på två dagar.

Nämnden följer med det nuvarande coronavirusläget och samarbetar med övriga myndigheter. I situationer där smitta eller karantänfall förekommer agerar gymnasierna enligt hälsomyndigheternas anvisningar.

”Det lönar sig för examinanderna att undvika kontakter innan och under examen. Detta förminskar examinandernas risk att insjukna eller bli stämda i karantän,” påminner generalsekreterare Tiina Tähkä.

Anordnande av den digitala studentexamen

Studentexamensproven utförs på en bärbar dator. Datorn kan vara antingen examinandens egen, lånad eller gymnasiets. Datorn startas i provsituationen med ett USB-minne. USB-minnets operativsystem ersätter datorns operativsystem under provet. Datorns egna operativsystem och hårdskiva förblir oförändrade under provet. Under provtillfället är examinandernas datorer kopplade till provlokalens server via det lokala examensnätet i provlokalen. Examensnätet i provlokalen är inte kopplat till nät utanför lokalen.

Examinandernas provsvar lagras hela tiden automatiskt både på provlokalens server och reservserver. Vid eventuella problemsituationer kan till exempel examinandens dator bytas ut mot en reservdator och examinanden kan fortsätta utföra provet från det ställe där utförandet avbröts. Nämndens telefondejour ger råd till gymnasierna i alla situationer i samband med anordnandet av proven. 

Bilagor och tilläggsinformation

Vårens provdagar

Anmälningarna till examen våren 2021

Antalet provspecifika anmälningar inför studentexamen på våren 2020 och 2021 (pdf)

Den digitala studentexamen

Beredskap gällande coronaviruset

Instruktioner till examinander som inte kan delta i ett studentexamensprov på grund av coronavirusläget

  • Intervjuer: generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi
  • Intervjuer på svenska: specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi
  • Statistik: aktuarie Alex Hellsten, tel. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi
  • Övriga ärenden: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi