Resultaten från studentexamen våren 2021

Pressmeddelande, Helsingfors den 18 maj 2021. Kan publiceras omedelbart.

På våren 2021 skriver cirka 24 700 studenten

På våren 2021 skriver cirka 24 700 personer studenten. Cirka 600 av de nya studenterna har redan tidigare avlagt de obligatoriska proven i sin examen, men har avklarat sina studier först under våren 2021. Ännu fler studenter kommer att få sin examen skriven under våren när de får sina återstående studier avklarade.

Sammanlagt cirka 47 000 examinander anmälde sig till vårens studentexamen. I siffran ingår både examinander som är i olika stadier med att avlägga sin examen samt examinander, som gör om godkända eller underkända prov eller kompletterar sin examen. Deltagarna i vårens studentexamen har anmält sig till cirka 145 000 prov i de olika examensämnena och lärokurserna.

Studenternas framgång i examen kan beskrivas på flera olika sätt. “Varje student avlägger examen från sin egen utgångspunkt. Man kan vara glad och stolt över alla vitsord!” uppmuntrar generalsekreterare Tiina Tähkä.

De bästa vitsordspoängen för studenterna på våren 2021 är 89 (en person). Summan av vitsordspoängen påvisar mångsidiga och högtstående kunskaper även med andra vitsord än laudatur. Examinanderna blir poängsatta utgående från vitsorden i examen: laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur (4), lubenter approbatur (3), approbatur (2) och improbatur (0).

Av studenterna på våren 2021 fick tre personer 11 laudatur. Antalet avlagda laudatur påvisar toppkunskaper inom vissa examensämnen. Prov som avlagts efter avläggandet av examen räknas inte med.

Coronaskrivningar redan för tredje gången

Studentexamensnämnden ändrade provdagarna för våren 2021 så att de två realprovsdagarna delades upp på fyra dagar och dagen för proven i matematik delades upp på två dagar. Syftet med ändringen var att säkerställa att examen kunde anordnas tryggt trots det fortsatta coronavirusläget. Proven kunde anordnas i gymnasierna i mindre grupper och med större säkerhetsavstånd. Nämnden anvisade gymnasierna även gällande provarrangemang, undvikande av närkontakt och användning av ansiktsmasker.

På grund av coronavirusläget anvisade nämnden skilt de examinander som inte kunde delta i provet till exempel på grund av förkylningssymptom eller karantän. Utgående från ansökningar annullerades cirka 1,4 % av anmälningarna till examen. Utöver detta anlände examinanderna inte till cirka 4,9 % av proven.  På våren 2020 annullerades cirka 2,2 % av anmälningarna och cirka 3,9 % av examinanderna anlände inte till proven. På våren 2019 annullerades cirka 1,1 % av anmälningarna och cirka 2,3 % av examinanderna anlände inte till proven.

Proven i studentexamen görs upp i enlighet med grunderna för gymnasiets läroplan. Målsättningarna för undervisningen är de samma i både när- och distansundervisning och det kunnande som krävs för proven har förkovrats under en längre tid under gymnasiestudierna. Poänggränserna för vitsorden bestäms sålunda enligt hur svårt provet visar sig vara för de examinander som deltagit i provet under detta examenstillfälle. Om examinanden inte är nöjd med sitt vitsord kan hen ta om ett godkänt vitsord utan begränsning och ett underkänt vitsord tre gånger under de tre följande examenstillfällena.

”Examinanderna lyckades visa sitt kunnande gott och väl trots coronavirusläget och distansundervisningen. Tack till gymnasierna och examinanderna för ett gott förberedande och coronasäkert agerande!” konstaterar generalsekreterare Tiina Tähkä.

Anordnaren av undervisningen besluter om hur studentfesten ordnas och meddelar sina egna studeranden om festligheternas tidpunkt och på vilket sätt de ordnas.

Studentexamensnämnden gratulerar och önskar all framgång till vårens nya studenter!

Nämnden har skickat resultaten till gymnasierna den 18 maj

Nämnden har skickat resultaten från examen våren 2021 till gymnasierna på tisdagen den 18 maj 2021 kl. 9.00 via nämndens examenstjänst. Även vårens poänggränser har publicerats på nämndens webbplats.

Gymnasiet kan genast meddela resultaten till examinanderna. Varje examinand får veta sina resultat från sitt eget gymnasium från och med den tidpunkt som gymnasiet angett. Ifall examinanderna har frågor gällande resultaten, kontaktar de i första hand sitt eget gymnasium.

Examinanden och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, kan se resultaten och de bedömda provprestationerna via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst från och med onsdagen den 19 maj 2021 kl. 9.00. Rektorer och lärare som utfört den förberedande bedömningen ser prestationerna via nämndens bedömningstjänst från och med samma tidpunkt.

Mer information om hur man kan ta del av examensresultaten och provprestationerna finns på nämndens webbsida på adressen Studentexamen > Resultat och provprestationer.

Samtidigt som resultaten publiceras ges de också till högskolornas gemensamma antagning.

Examinanden själv eller vårdnadshavaren (ifall examinanden är under 18 år) kan av grundade skäl begära omprövning inom 14 dygn. Instruktionerna för begäran av omprövning kan hittas på nämndens webbsida.

Publicering av studenternas namn

Av dataskyddsskäl publiceras inte namnen på de studenter som avlagt examen på Studentexamensnämndens webbplats. Både nämnden och gymnasiet har dock rätt att ge ut studenternas namn till publicering efter att nämnden har skickat examensresultaten till gymnasiet och riktigheten på uppgifterna har kontrollerats. Om gymnasiet har framfört begäran om granskning som påverkar färdigställandet av studentexamen, får namnen inte publiceras förrän nämnden har hunnit behandla ansökningarna. Rätten att ge ut namnen till publicering grundar sig på lagen om nationella studie- och examensregister (L 884/2017, 15 §).

Ifall examinanden inte vill ha sitt namn publicerat, bör hen skriftligen anhålla om att både gymnasiet och nämnden stryker examinandens namn från den namnlista som ges ut för publicering. Anhållan skall göras i god tid innan resultaten färdigställs.

Nämnden ger medierna namnen på de studenter som inte har anhållit om att deras namn ska lämnas opublicerat på måndagen den 24 maj. Mediernas anhållanden om uppgifter skickas till adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. I anhållan skall det komma fram vad uppgifterna skall användas till och att den som anhåller om uppgifterna representerar mediet i fråga. Uppgifterna ges ut för publicering via säker e-post på måndagen den 24 maj under förmiddagen.

Statistik över vårens studentexamen publiceras från och med den 18 maj

Preliminära statistiska uppgifter över examen våren 2021 publiceras i Statistik-delen på nämndens webbplats på förmiddagen på tisdagen den 18 maj och uppdaterade uppgifter på måndagen den 24 maj.

Data för uträknande av jämförelsetal över studentexamen våren 2021 publiceras på måndagen den 24 maj kl. 12.00. Datat kan användas för att räkna ut läroanstaltspecifika jämförelsetal. Anvisningar för nedladdning av data för examen (på finska) hittas i Statistik-delen.

Examinanden blir student när hen har fått godkänt i de obligatoriska proven i sin studentexamen och avlagt läroplanen för gymnasiet, eller en annan av lagen definierad examen eller utbildning.

 

Bilagor och ytterligare upplysningar

Vårens 2021 poänggränser

Examensresultat och provprestationer

Begäran om omprövning

Statistik över studentexamen

Data för uträkning av jämförelsetal (på finska)

Informationssida om beredskap gällande coronaviruset (uppdateras regelbundet)

 

Mediernas anhållan om namnlistor: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Intervjuer på finska: generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

Intervjuer på svenska: specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi

Statistik och upplysningar gällande bästa examen: aktuarie Alex Hellsten, tel. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi