Ändringar i föreskrifterna för proven i svenska eller finska som andraspråk och litteratur

Studentexamensnämndens ämnesspecifika bestämmelser för provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur har ändrats. De uppdaterade föreskrifterna publicerades i juni. Syftet med ändringarna är att öka tydligheten och enhetligheten i bedömningen av proven. Dessa ändringar i föreskrifterna träder i kraft från och med examen hösten 2021. Ändringarna gäller bedömningskriterierna och teckenantalet för de öppna svaren i hörförståelsedelen och läskompetensdelen och bedömningskriterierna för den korta skrivuppgiften.

Bakgrunden till ändringarna av föreskrifterna är önskemål från lärare och censorer om att poängsättningen och kriterierna borde förenklas och förtydligas. Speciellt uppgiften i läskompetens och den korta skrivuppgiften har upplevts som svåra att bedöma, eftersom bedömningsskalan har varit så tät. Med ändringarna har man försökt göra kriterierna för dessa och för de öppna svaren i hörförståelsedelen lättare att tillämpa. Även de bedömningskriterier som ingår i föreskrifterna och de provspecifika beskrivningarna av goda svar fungerar nu bättre tillsammans än tidigare.

Ändringarna i föreskrifterna påverkar inte provets struktur eller innehåll, utan gäller bedömningen av provet. De påverkar särskilt poängsättningen av läskompetensdelen och den korta skrivuppgiften som har justerats för att öka enhetligheten i bedömningen. Poängsättningen och kriterierna för uppsatsdelen förblir oförändrade. Poängantalet i hörförståelsedelen har inte heller ändrats även om bedömningskriterierna har förtydligats. Teckenantalet för de öppna svaren i hörförståelsen var tidigare 100–350 och är nu 200–350 enligt de nya föreskrifterna. Teckenantalet för de öppna svaren i läskompetensdelen har strukits från föreskrifterna och anges separat i samband med uppgiftsbeskrivningen för respektive uppgift. Teckenantalet kan variera.