Höstens studentexamen inleds den 13 september 2021

Pressmeddelande, Helsingfors 7.9.2021, får publiceras genast.

Studentexamen hösten 2021 ordnas den 13–29 september 2021

Cirka 45 300 examinander har anmält sig till examen, vilket är ungefär 1 150 färre än på hösten 2020. Det har gjorts cirka 92 000 anmälningar till prov i olika ämnen och lärokurser, vilket är cirka 5 900 färre än för ett år sedan. I detta antal ingår både examinander som avlägger studentexamen, samt examinander som tar om ett godkänt eller underkänt prov eller kompletterar sin examen. Proven i studentexamen anordnas i ungefär 400 gymnasier och deras verksamhetsställen.

Studentexamen hösten 2021 är redan fjärde examenstillfället som ordnas i exceptionella förhållanden på grund av coronavirusläget. Examen ordnas enligt den ursprungliga tidtabellen. Gymnasierna förbereder sig på att genomföra examen på ett hälsosäkert sätt i enlighet med de anvisningar som Studentexamensnämnden ger.

"Gymnasierna och examinanderna har redan en hel del erfarenhet av coronaarrangemang. Det är viktigt att examinanderna undviker kontakter innan proven och då proven pågår", påminner generalsekreterare Tiina Tähkä.

Det rekommenderas att de examinander som deltar i studentexamen undviker kontakter i tio dagars tid före proven. På så sätt hålls risken för att exponeras för coronaviruset så liten som möjligt. Det är viktigt att examinanderna följer de anvisningar gymnasierna ger t.ex. gällande hur man anländer till provtillfället. Examinanderna uppmanas använda ansiktsmask under hela provet uteslutande korta mat- och dryckpauser.
 
Nämnden följer med det nuvarande coronavirusläget och samarbetar med övriga myndigheter. I situationer där smitta eller karantänfall förekommer agerar gymnasierna enligt hälsomyndigheternas anvisningar.


Anordnande av den digitala studentexamen

Studentexamensproven utförs på en bärbar dator. Datorn kan vara antingen examinandens egen, lånad eller gymnasiets. Datorn startas i provsituationen med ett USB-minne. USB-minnets operativsystem ersätter datorns operativsystem under provet. Datorns egna operativsystem och hårdskiva förblir oförändrade under provet. Under provtillfället är examinandernas datorer kopplade till provlokalens server via det lokala examensnätet i provlokalen. Examensnätet i provlokalen är inte kopplat till nät utanför lokalen. Examinandernas provsvar lagras hela tiden automatiskt både på provlokalens server och reservserver. Vid eventuella problemsituationer kan till exempel examinandens dator bytas ut mot en reservdator och examinanden kan fortsätta utföra provet från det ställe där utförandet avbröts. Nämndens telefondejour ger råd till gymnasierna i alla situationer i samband med anordnandet av proven.


 
Bilagor och tilläggsinformation

Höstens examensdagar

Antalet provspecifika anmälningar inför studentexamen på hösten 2020 och 2021 (pdf)

Den digitala studentexamen

Beredskap gällande coronaviruset

Instruktioner till examinander som inte kan delta i ett studentexamensprov på grund av coronavirusläget
 

  • Intervjuer: generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi
  • Intervjuer på svenska: specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi
  • Statistik: aktuarie Alex Hellsten, tel. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi
  • Övriga ärenden: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi