Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar har uppdaterats

Studentexamensnämnden har publicerat de uppdaterade allmänna föreskrifter och anvisningar den 15.10.2021. De nya föreskrifterna och anvisningarna tillämpas första gången på den examen som genomförs våren 2022.

Studentexamensnämnden bad om utlåtande om utkast till föreskrifterna 11.8.–10.9.2021. Totalt lämnades 16 utlåtanden in inom den utsatta tiden.

De förändringar som förutsätts enligt lagen om studentexamen (502/2019) har införts i Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar i enlighet med lagens övergångsbestämmelser. Under hösten 2019 togs i bruk ett nytt förfarande gällande omprövning, påföljder för brott mot ordning och svikligt förfarande och nya föreskrifter om hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen m.fl.

Studentexamens struktur ändras våren 2022

Examinander som börjar avlägga studentexamen på våren 2022 eller senare bör inkludera i examen minst fem prov, varav ett är provet i modersmål och litteratur. Det blir smidigare att anmäla sig till proven: examinanden behöver inte längre bindande meddela vilka prov hen utför som obligatoriska prov och vilka prov som är extra prov. Examinanden kan också anmäla sig till prov på olika nivå i samma ämne.

De examinander som påbörjat sin examen hösten 2021 eller tidigare utför examen enligt den gamla examensstrukturen. Enligt den gamla strukturen ska examinanderna avlägga fyra obligatoriska prov.

Bekanta dig med den nya examensstrukturen på webbsidan Examensreformen våren 2022.

ILMO-verktyget: Prova med vilka ämneskombinationer studentexamen kan avläggas enligt den nya examensstrukturen

Andra ändringar: Innefattande av tidigare utförda prov i ny examen samt ny kompensationsmodell

Från och med examen våren 2022 kan prov som ingått i en underkänd examen innefattas i en ny examen inom tre år efter att provet utförts godkänt. Detta gäller också de examinander som har en underkänd examen som utförts enligt den gamla examensstrukturen och som börjar sin examen från början enligt den nya examensstrukturen. Också prov som utförts som enskilda prov kan innefattas i en examen inom tre år från det att proven utförts godkänt.

Våren 2002 tas även en ny kompensationsmodell i bruk. I den nya modellen delas inte längre vitsordet I upp i fyra kategorier. Den nya modellen tillämpas på examina som påbörjast våren 2022 eller senare. Mera information om den nya kompensationsmodellen finns i avsnitt 1.1.7 Avläggande av examen med ett underkänt prov (kompensation) i nämndens allmänna föreskrifter och anvisningar.

De största förändringarna i nämndens allmänna föreskrifter och anvisningar berör avsnitten 1–1.4.4 ja 2.2.1. De avsnitt där föreskrifterna skiljer sig mellan den gamla och den nya examensstrukturen har delats upp i delarna ”Examen som påbörjats hösten 2021 eller tidigare” och ”Examen som påbörjats våren 2022 eller senare”. I avsnitt som berör båda examensstrukturerna används den gemensamma termen prov som krävs för examen, som förgamla examensstrukturen innebär de fyra obligatoriska proven och för den nya strukturen de fem prov som krävs för examen.

Tilläggsinformation:

Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar (publicerade 15.10.2021)

Examensreformen våren 2022

Blogg: Den nya examensstrukturen ger väg för nya möjligheter

ILMO-verktyget: Prova med vilka ämneskombinationer studentexamen kan avläggas enligt den nya examensstrukturen