Publicering av resultaten inför höstens studentexamen den 11 november

Nämnden skickar resultaten från examen hösten 2021 till gymnasierna på torsdagen den 11 november 2021 kl. 9.00 via nämndens examenstjänst. Poänggränserna för höstens examen publiceras på nämndens webbplats vid samma tidpunkt.

Gymnasiet kan genast meddela resultaten till examinanderna. Varje examinand får veta sina resultat från sitt eget gymnasium från och med den tidpunkt som gymnasiet angett. Ifall examinanderna har frågor gällande resultaten, kontaktar de i första hand sitt eget gymnasium.

Examinanden och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, kan se resultaten och de bedömda provprestationerna via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst från och med fredagen den 12 november 2021 kl. 9.00. Rektorer och lärare som utfört den förberedande bedömningen ser prestationerna via nämndens bedömningstjänst från och med samma tidpunkt.

Mer information om hur man kan ta del av examensresultaten och provprestationerna finns på nämndens webbsida på adressen Studentexamen > Resultat och provprestationer.

Samtidigt som resultaten publiceras ges de också till högskolornas gemensamma antagning.
Examinanden själv eller vårdnadshavaren (ifall examinanden är under 18 år) kan av grundade skäl begära omprövning inom 14 dygn. Instruktionerna för begäran av omprövning kan hittas på nämndens webbsida.

Publicering av studenternas namn

Av dataskyddsskäl publiceras inte namnen på de studenter som avlagt examen på Studentexamensnämndens webbplats. Både nämnden och gymnasiet har dock rätt att ge ut studenternas namn till publicering efter att nämnden har skickat examensresultaten till gymnasiet och riktigheten på uppgifterna har kontrollerats. Om gymnasiet har framfört begäran om granskning som påverkar färdigställandet av studentexamen, får namnen inte publiceras förrän nämnden har hunnit behandla ansökningarna. Rätten att ge ut namnen till publicering grundar sig på lagen om nationella studie- och examensregister (L 884/2017, 15 §).

Ifall examinanden inte vill ha sitt namn publicerat, bör hen skriftligen anhålla om att både gymnasiet och nämnden stryker examinandens namn från den namnlista som ges ut för publicering. Anhållan skall göras i god tid innan resultaten färdigställs.

Nämnden ger medierna namnen på de studenter som inte har anhållit om att deras namn ska lämnas opublicerat på torsdagen den 18 november. Mediernas anhållanden om uppgifter skickas till adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. I anhållan skall det komma fram vad uppgifterna skall användas till och att den som anhåller om uppgifterna representerar mediet i fråga. Uppgifterna ges ut för publicering via säker e-post på torsdagen den 18 november under förmiddagen.

Statistik över vårens studentexamen publiceras från och med den 11 november

Torsdagen den 11 november publicerar Studentexamensnämnden på sin webbplats ett pressmeddelande som innehåller grundläggande information om examen hösten 2021.

Preliminära statistiska uppgifter över examen hösten 2021 publiceras i Statistik-delen på nämndens webbplats på förmiddagen på torsdagen den 11november och uppdaterade uppgifter på torsdagen den 18 november.

Data för uträknande av jämförelsetal över studentexamen hösten 2021 publiceras på torsdagen den 18 november kl. 12.00. Datat kan användas för att räkna ut läroanstaltspecifika jämförelsetal. Anvisningar för nedladdning av data för examen (på finska) hittas i Statistik-delen.

Examinanden blir student när hen har fått godkänt i de obligatoriska proven i sin studentexamen och avlagt läroplanen för gymnasiet, eller en annan av lagen definierad examen eller utbildning.

Bilagor och ytterligare upplysningar

Höstens 2021 poänggränser 

Examensresultat och provprestationer 

Begäran om omprövning 

Statistik över studentexamen 

Data för uträkning av jämförelsetal (på finska) 

Informationssida om beredskap gällande coronaviruset (uppdateras regelbundet)

 

Mediernas anhållan om namnlistor: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Intervjuer på finska: generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

Intervjuer på svenska: specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi

Statistik och upplysningar gällande bästa examen: aktuarie Alex Hellsten, tel. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi