Resultaten från studentexamen hösten 2021

Pressmeddelande, Helsingfors 11 november 2021. Kan publiceras omedelbart.

På hösten 2021 skriver cirka 4 200 studenten

På hösten 2021 skriver cirka 4 200 personer studenten. Cirka 200 av de nya studenterna har redan tidigare avlagt de obligatoriska proven i sin examen, men har avklarat sina studier först under hösten 2021. Ännu fler studenter kommer att få sin examen skriven under hösten när de får sina återstående studier avklarade.

Sammanlagt cirka 45 300 examinander anmälde sig till höstens studentexamen. I siffran ingår både examinander som är i olika stadier med att avlägga sin examen samt examinander, som gör om godkända eller underkända prov eller kompletterar sin examen. Deltagarna i höstens studentexamen har anmält sig till cirka 92 000 prov i de olika examensämnena och lärokurserna.

Studenternas framgång i examen kan beskrivas på flera olika sätt. “Varje student avlägger examen från sin egen utgångspunkt. Man kan vara glad och stolt över alla vitsord!” uppmuntrar generalsekreterare Tiina Tähkä.

De bästa vitsordspoängen för studenterna på hösten 2021 är 60 (6 laudatur och 3 eximia, en person). Summan av vitsordspoängen påvisar mångsidiga och högtstående kunskaper även med andra vitsord än laudatur. Examinanderna blir poängsatta utgående från vitsorden i examen: laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur (4), lubenter approbatur (3), approbatur (2) och improbatur (0).

Av studenterna på hösten 2021 fick en person 8 laudatur. Antalet avlagda laudatur påvisar toppkunskaper inom vissa examensämnen. Prov som avlagts efter avläggandet av examen räknas inte med.

Höstens examen gick lugnt trots coronavirusläget

Studentexamen hösten 2021 var redan fjärde examenstillfället som ordnades i exceptionella förhållanden på grund av coronavirusläget. Examen ordnades enligt den ursprungliga tidtabellen. Gymnasierna förberedde sig på att genomföra examen på ett hälsosäkert sätt i enlighet med de anvisningar som Studentexamensnämnden gav.

Proven i studentexamen görs upp i enlighet med grunderna för gymnasiets läroplan. Målsättningarna för undervisningen är de samma i både när- och distansundervisning och det kunnande som krävs för proven har förkovrats under en längre tid under gymnasiestudierna. Poänggränserna för vitsorden bestäms sålunda enligt hur svårt provet visar sig vara för de examinander som deltagit i provet under detta examenstillfälle.

Om examinanden inte är nöjd med sitt vitsord kan hen ta om ett godkänt vitsord utan begränsning och ett underkänt vitsord tre gånger under de tre följande examenstillfällena.

”Examinanderna lyckades visa sitt kunnande gott och väl trots coronavirusläget. Tack till gymnasierna och examinanderna för ett gott förberedande och coronasäkert agerande!” konstaterar generalsekreterare Tiina Tähkä.

Anordnaren av undervisningen besluter om hur höstens studentfest ordnas och meddelar sina egna studeranden om festligheternas tidpunkt och på vilket sätt de ordnas.

Studentexamensnämnden gratulerar och önskar all framgång till höstens nya studenter!

Nämnden har skickat resultaten till gymnasierna den 11 november

Nämnden har skickat resultaten från examen hösten 2021 till gymnasierna på torsdagen den 11 november 2021 kl. 9.00 via nämndens examenstjänst. Även höstens poänggränser har publicerats på nämndens webbplats.

Gymnasiet kan genast meddela resultaten till examinanderna. Varje examinand får veta sina resultat från sitt eget gymnasium från och med den tidpunkt som gymnasiet angett. Ifall examinanderna har frågor gällande resultaten, kontaktar de i första hand sitt eget gymnasium.

Examinanden och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, kan se resultaten och de bedömda provprestationerna via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst från och med fredagen den 12 november 2021 kl. 9.00. Rektorer och lärare som utfört den förberedande bedömningen ser prestationerna via nämndens bedömningstjänst från och med samma tidpunkt.

Mer information om hur man kan ta del av examensresultaten och provprestationerna finns på nämndens webbsida på adressen Studentexamen > Resultat och provprestationer.

Samtidigt som resultaten publiceras ges de också till högskolornas gemensamma antagning.

Examinanden själv eller vårdnadshavaren (ifall examinanden är under 18 år) kan av grundade skäl begära omprövning inom 14 dygn. Instruktionerna för begäran av omprövning kan hittas på nämndens webbsida.

Publicering av studenternas namn

Av dataskyddsskäl publiceras inte namnen på de studenter som avlagt examen på Studentexamensnämndens webbplats. Både nämnden och gymnasiet har dock rätt att ge ut studenternas namn till publicering efter att nämnden har skickat examensresultaten till gymnasiet och riktigheten på uppgifterna har kontrollerats. Om gymnasiet har framfört begäran om granskning som påverkar färdigställandet av studentexamen, får namnen inte publiceras förrän nämnden har hunnit behandla ansökningarna. Rätten att ge ut namnen till publicering grundar sig på lagen om nationella studie- och examensregister (L 884/2017, 15 §).

Ifall examinanden inte vill ha sitt namn publicerat, bör hen skriftligen anhålla om att både gymnasiet och nämnden stryker examinandens namn från den namnlista som ges ut för publicering. Anhållan skall göras i god tid innan resultaten färdigställs.

Nämnden ger medierna namnen på de studenter som inte har anhållit om att deras namn ska lämnas opublicerat på torsdagen den 18 november. Mediernas anhållanden om uppgifter skickas till adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. I anhållan skall det komma fram vad uppgifterna skall användas till och att den som anhåller om uppgifterna representerar mediet i fråga. Uppgifterna ges ut för publicering via säker e-post på torsdagen den 18 november under förmiddagen.

Statistik över höstens studentexamen publiceras från och med den 11 november

Preliminära statistiska uppgifter över examen hösten 2021 publiceras i Statistik-delen på nämndens webbplats på förmiddagen på torsdagen den 11 november och uppdaterade uppgifter på torsdagen den 18 november.

Data för uträknande av jämförelsetal över studentexamen hösten 2021 publiceras på torsdagen den 18 november kl. 12.00. Datat kan användas för att räkna ut läroanstaltspecifika jämförelsetal. Anvisningar för nedladdning av data för examen (på finska) hittas i Statistik-delen.

Examinanden blir student när hen har fått godkänt i de obligatoriska proven i sin studentexamen och avlagt läroplanen för gymnasiet, eller en annan av lagen definierad examen eller utbildning.

 

Bilagor och ytterligare upplysningar

Höstens 2021 poänggränser 

Examensresultat och provprestationer

Begäran om omprövning 

Statistik över studentexamen 

Data för uträkning av jämförelsetal (på finska) 

Informationssida om beredskap gällande coronaviruset (uppdateras regelbundet) 

 

Mediernas anhållan om namnlistor: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Intervjuer på finska: generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

Intervjuer på svenska: specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi

Statistik och upplysningar gällande bästa examen: aktuarie Alex Hellsten, tel. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi