Ändringar i bedömningen av lång ryska

Studentexamensnämnden har genom självrättelse ändrat bedömningen av proven i ryska, lång lärokurs hösten 2021. Med självrättelse menas ett förfaringssätt som används av myndighet för att rätta till ett tidigare beslut utan ansökan från en enskild sökande. Utöver detta har också andra korrigeringar gjorts utgående från examinanders begäran om omprövning och gymnasiernas begäran om granskning.

Nämnden har per e-post notifierat de gymnasier vars examinander påverkas av poäng- och vitsordsändringarna. Examinanderna får veta om eventuella ändringar från sitt eget gymnasium. Examinanderna ser sina uppdaterade uppgifter även via Min Studieinfo -tjänsten.

Studentexamensnämnden beklagar felet och det extra besvär som det orsakar gymnasierna och examinanderna. Nämnden följer ständigt upp kvaliteten på bedömningen och utvecklar kvalitetssäkringsprocessen. Enhetligheten i den slutgiltiga bedömningen utvecklas både i nämnden och i varje ämnessektion. Möjligheten att granska ens egna provprestationer och begäran om omprövning spelar en viktig roll i examinandernas rättskydd.

I provet i ryska, lång lärokurs godkändes genom självrättelse båda svarsalternativen i uppgift 3.6 som rätta svar. Självrättelsen berör bedömningen av provprestationerna för sammanlagt 178 examinander. Självrättelsen leder till att det totala poängtalet i provet för dessa examinander höjs med en poäng. Nio examinanders vitsord i provet i ryska, lång lärokurs höjs till följd av ändringen.

Tyvärr upptäcktes felet som skett då uppgiften konstruerades först under behandlingen av begäran om omprövning. Censormötet har godkänt grunderna för bedömningen av flervalsuppgifterna. Grunderna för bedömningen har bestämts utgående från tillgängliga statistiska och innehållsmässiga analyser. En korrigering av felet i samband med behandlingen av begäran av omprövning skulle endast ha gällt enstaka examinander, medan då felet korrigeras genom självrättelse får alla examinander korrekta poäng i enlighet med de ändrade grunderna för bedömningen.

Anvisningar för examinander vars resultat påverkas av ändringarna

Examinanderna bör först och främst följa den elektroniska informationen från sitt eget gymnasium. Examinanderna kan även själv kontrollera sina uppgifter via Min Studieinfo -tjänsten. Inloggning kräver bankkoder, Mobil ID eller ett elektroniskt ID-kort. Studentexamensnämnden ger inte ut information om examinandspecifika poäng eller vitsord per telefon.

Ifall examinanden har anmält sig till studentexamen våren 2022 och vill annullera sin anmälan eller göra förändringar i sina anmälningsuppgifter, bör hen ta kontakt med sitt eget gymnasium.

Ifall uppgifterna i examinandernas studentexamensbetyg är felaktiga ersätts det felaktiga betyget kostnadsfritt med ett nytt betyg. Betyget skickas till gymnasiet.

Även då bedömningen korrigerats genom självrättelse kan omprövning begäras inom 14 dygn från den tidpunkt då examinanden har haft möjlighet att få kännedom om den förändrade bedömningen. Examinanden eller vårdnadshavaren till en examinand under 18 år bör i detta fall kontakta nämnden (lautakunta@ylioppilastutkinto.fi).

Information om det ändrade vitsordet eller totalpoängen finns tillgänglig för finländska högskolor och andra läroanstalter. Om examinanden har ansökt om studieplats, och resultaten tas i beaktande i antagningen och ansökningstiden har redan gått ut, bör hen ta kontakt med läroanstalten och försäkra sig om hur man skall gå till väga i situationen.

Mer information:

- Provprestationerna finns tillgängliga via Min Studieinfo -tjänsten (https://studieinfo.fi/oma-opintopolku/)

- Examinanderna: kontakta ditt eget gymnasium

- Media: specialsakkunnig Robin Lundell, telefon 0295 338 242