Avlagda studier anmäls i fortsättningen via Koski-informationsresursen

Nämnden ändrar sättet på vilket gymnasiet anmäler de examinander som avlagt studierna som krävs för studentexamen. Ändringen träder i kraft från och med examen våren 2022. Det nya förfarandet förs in i nämndens föreskrifter och anvisningar i april 2022.

Nämnden får uppgiften om att en examinand avlagt gymnasiets läroplan eller yrkesinriktad grundexamen ur Koski-informationsresursen som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Utbildningsanordnaren är skyldig att hålla uppgifterna i Koski uppdaterade.

Uppgiften om avlagda studier ska föras in i Koski senast 5.5 då det gäller vårens examen.

I fortsättningen meddelar gymnasiet inte till nämnden om examinander som inte får sina studier klara. Blanketterna ”anmälan om examinander som inte erhåller gymnasiets avgångsbetyg eller betyg över avlagd yrkesexamen” och ”anmälan om examinands rätt att få studentexamensbetyg” i nämndens e-tjänst tas ur bruk. Avläggande av studier meddelas direkt till nämnden endast ifall uppgifterna inte kan förmedlas via Koski. Sådana fall är till exempel studier som avlagts vid en åländsk studieinrättning eller examina som avlagts utomlands.

Förändringen berör också examinander som redan tidigare har utfört de (obligatoriska) prov som krävs för examen men för vilka en anmälan om att de inte får sina studier klara har gjorts.