Nämnden förenhetligar begränsningarna av svarslängden

Studentexamensnämnden förenhetligar från och med studentexamen hösten 2022 de olika konventionerna för olika prov gällande begränsningarna för det maximala antalet tecken i provsvaren samt de poängavdrag som görs då dessa överskrids. Också tidigare har poängavdrag varit möjliga då det maximala antalet tecken överskridits, men praxis har varierat från prov till prov.

Poängavdragen beskrivs i de provspecifika föreskrifterna. Förändringarna förs in i föreskrifterna denna vår. På censorsmötet kan beslutas om andra möjliga poängavdrag. Vid behov preciseras poängavdragen i beskrivningarna av goda svar.

Man bör i provet alltid noggrant läsa anvisningarna som ges i samband med uppgiften och följa dem för att kunna uppnå bästa möjliga poäng.

Provsystemet varnar då det maximala antalet tecken överskrids

Från och med examen hösten 2022 finns en ny egenskap som ger en varning ifall svaret överskrider det maximala antalet tecken med i provsystemet för studentexamen. I provsystemet visas antalet tecken i svarsfältet samt det högsta tillåtna antalet tecken i svaret under svarsfältet. Om antalet tecken i svaret överskrider det maximala antalet blir svarsfältets ram röd och ett varningsmeddelande på rött botten visas i nedre kanten av provvyn. Då svaret har förkortats så att det maximala antalet tecken inte längre överskrids försvinner varningsmeddelandet.

Bild: Varningsegenskapen i provsystemet så som examinanden ser den.

 

Då antalet tecken räknas tas inte skärmdumpar eller tecken som skrivits med hjälp av formeleditorn i beaktande. Att räkna antalet tecken i skärmdumpar och formler ligger också i fortsättningen på examinandens eget ansvar om det maximala antalet tecken i uppgiften är begränsat. Luckuppgifter och andra uppgifter där mycket korta svar bestående av endast några tecken förväntas kan också ingå i proven. I dessa uppgifter ges ingen varning om överskridning av det maximala antalet tecken.

För lärare som deltar i bedömningsarbetet samt nämndens censorer visas längden på svaret och i procent hur mycket det maximala antalet tecken överskridits i bedömningstjänsten. Läraren och censor drar av poäng enligt vad som sägs i föreskrifterna och i beskrivningarna av goda svar. Om antalet tecken i svaret överskrider det maximalt tillåtna dras poäng av för det första överskridande tecknet.

Det andra inhemska språket och främmande språk

I samband med uppgifter med öppna svar anges det högsta tillåtna antalet tecken. Antalet tecken är detsamma i proven på svenska och i proven på finska. Det är som tidigare meningen att man kortfattat endast svarar på det som frågas. All övrig information är överflödig och kan med tanke på uppgiften vara felaktig. Det förväntade svaret ryms väl inom det högsta tillåtna antalet tecken också om det skrivs ut som hela meningar. Endast ett svar som innehåller korrekt information med tanke på uppgiften kan ge fulla poäng. Poängavdraget som görs utifrån överskridning av det maximala antalet tecken meddelas i de preliminära beskrivningarna av goda svar som publiceras på provdagen.

I skrivuppgifter görs poängavdrag genast från och med följande tecken efter att det maximala antalet tecken överskridits. Poäng dras inte av gradvis enligt hur mycket svaret överskrider det maximala antalet tecken. Poängavdragen för skrivuppgifter finns beskrivna i föreskrifterna för proven i det andra inhemska språket och i främmande språk.

De undre gränserna för längden på svaret på skrivuppgifter är rekommendationer. Specifika poängavdrag görs inte för svar som underskrider den rekommenderade minsta längden, utan svaren bedöms enligt bedömningskriterierna. I alltför korta svar blir uppvisandet av kunskaper ofta bristfälligt.

Längden på skrivuppgifterna förblir i huvudsak som tidigare. De maximala antalen tecken i den längre skrivuppgiften i proven i det andra inhemska språket, medellång lärokurs och i provet i samiska, kort lärokurs, förändras. I dessa prov har behovet av att överskrida det maximala antalet tecken varit störst.

 

Tabell: Skrivuppgifter i det andra inhemska språket och de främmande språken.

  Uppgift Skrivuppgiftens längd (tecken) Poängavdrag för överskridning av det maximala antalet tecken
Lång lärokurs, engelska och finska Skrivuppgift 700–1300 9
Lång lärokurs, övriga främmande språk Skrivuppgift 700–1100 9
Medellång lärokurs i det andra inhemska språket och kort lärokurs i samiska som främmande språk Längre skrivuppgift 400–600 6
Medellång lärokurs i det andra inhemska språket och kort lärokurs i samiska som främmande språk Kort skrivuppgift 200–350 3
Kort lärokurs, övriga främmande språk Längre skrivuppgift 300–450 6
Kort lärokurs, övriga främmande språk Kort skrivuppgift 160–240 3

 

Realämnen och matematik

I proven i realämnen och i matematik kan det även i fortsättningen ingå uppgifter med begränsat maximalt antal tecken. Det maximala antalet tecken bestäms separat för varje uppgift.

Om det i uppgiften anges ett maximalt antal tecken för svaret görs poängavdrag genast då det maximala antalet tecken överskrids i enlighet med tabellen i de provspecifika föreskrifterna för proven i realämnen och i matematik. Om begränsning av det maximala antalet tecken tillämpas vid bedömningen meddelas detta i beskrivningen av goda svar för provet ifråga.

I de flesta uppgifter kan examinanden producera ett så långt svar hen önskar utan gränser för det maximala antalet tecken och poängavdrag för överskridning av dem. En rekommendation om en lämplig längd på svaret kan också ges i samband med uppgiften. Poängavdrag görs inte om den rekommenderade längden överskrids. I de flesta fall kan examinanden bäst uppvisa sina kunskaper genom att ge ett svar vars längd följer rekommendationen.

Proven i modersmål och litteratur samt svenska eller finska som andraspråk och litteratur

I provet i modersmål och litteratur och i provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur ges rekommendationer om lämplig längd på svaren. Poängavdrag görs inte om den rekommenderade längden på svaret överskrids. I de flesta fall kan examinanden bäst uppvisa sina kunskaper genom att ge ett svar vars längd följer rekommendationen.

Provspecifika föreskrifter och anvisningar

 

Mer information: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi