På våren skriver cirka 24 700 personer studenten

Pressmeddelande, Helsingfors 17 maj 2022.

På våren 2022 avlägger cirka 24 700 personer studentexamen. Ännu fler studenter kommer att få sin examen avlagd när de får sina återstående studier avklarade. Examinanden blir student när hen har fått godkänt i de prov som krävs för studentexamen och avlagt gymnasiets lärokurs eller en annan av lagen definierad examen eller utbildning.

Sammanlagt 46 340 examinander anmälde sig till vårens studentexamen. I siffran ingår både examinander som är i olika stadier med att avlägga sin examen samt examinander, som tar om godkända eller underkända prov eller kompletterar sin examen. Deltagarna i vårens studentexamen har anmält sig till cirka 140 000 prov i de olika examensämnena och lärokurserna. Utöver modersmål och litteratur, som är obligatorisk för alla, var antalet anmälningar störst till provet i engelska, lång lärokurs och proven i både lång och kort matematik.

Alla godkända vitsord i studentexamen viar att examinanden har tagit till sig den kunskap och de färdigheter som anges i gymnasiets läroplan. Bland studenterna våren 2022 erhölls de bästa studentexamensbetyget enligt vitsordspoäng av två examinander, som fick 74 poäng. Det högsta antalet laudatur-vitsord var tio, och det uppnåddes av en examinand. Vitsordet laudatur ger 7 vitsordspoäng.

“Vårens studenter har de tunga studieåren i skuggan av coronaepidemin bakom sig. Nu är det dags att fira att studentexamen är klar och gläda sig åt varje vitsord från approbatur till laudatur!”, gratulerar generalsekreterare Tiina Tähkä.

Studentexamensnämnden gratulerar och önskar lycka och framgång till vårens nya studenter!

Närmare 500 examinander blir överraskningsvis studenter

Den här våren blir närmare 500 examinander studenter även om de kanske själva inte vet om det. Examinanderna har avlagt de prov som krävs för examen redan tidigare, men deras studier har inte varit klara. Bland examinanderna finns sådana som har avlagt proven för flera decennier sedan. Examinanderna har antagligen fått sina studier avklarade vid en yrkesläroinrättning eller vid ett annat gymnasium än det där proven avlagts. Tack vare Koski-registret, som upprätthålls gemensamt av Utbildningsstyrelsen och utbildningsanordnarna har uppgifterna om de avlagda studierna nu kunnat föras in i studentexamensregistret.

Från och med våren 2022 får nämnden veta att examinanderna har avlagt gymnasiets lärokursen eller grundläggande yrkesutbildning direkt från Koski. Utbildningsanordnaren håller uppgifterna i Koski uppdaterade. Tidigare anmälde gymnasiet till nämnden vilka av de examinander som hade avlagt proven som krävs för examen men som inte hade fått sina studier färdiga. Efter att studierna som krävs för studentexamensbetyg hade avlagts, gjorde gymnasiet en ny anmälan om detta till nämnden. Det nya förfarandet ersätter hela detta tidigare förfarandesätt.

De nya studenternas betyg skickas till det gymnasium där examinanden senast har deltagit i examen. Gymnasiet förmedlar betyget till examinanderna. Det lönar sig för examinanden att själv kontakta gymnasiet om hen i Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst ser att hen har blivit student.

Nämnden har skickat resultaten till gymnasierna den 17 maj

Nämnden har skickat resultaten från examen våren 2022 till gymnasierna tisdagen den 17 maj 2022 kl. 9.00 via nämndens examenstjänst. Även höstens poänggränser har publicerats på nämndens webbplats.

Gymnasiet kan genast meddela resultaten till examinanderna. Varje examinand får veta sina resultat från sitt eget gymnasium från och med den tidpunkt som gymnasiet angett. Ifall examinanderna har frågor gällande resultaten, kontaktar de i första hand sitt eget gymnasium.

Examinanden och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, kan se resultaten och de bedömda provprestationerna i Min Studieinfo -tjänsten från och med onsdagen den 18 maj 2022 kl. 9.00. Rektorer och lärare som utfört den förberedande bedömningen ser prestationerna via nämndens bedömningstjänst från och med samma tidpunkt.

Mer information om hur man kan ta del av examensresultaten och provprestationerna finns på nämndens webbsida.

Samtidigt som resultaten publiceras ges de också till högskolornas gemensamma antagning.

Examinanden själv eller vårdnadshavaren (ifall examinanden är under 18 år) kan av grundade skäl begära omprövning inom 14 dygn. Instruktionerna för begäran av omprövning kan hittas på nämndens webbsida.

Nämnden ger medierna studenternas namn den 24 maj

Både nämnden och gymnasiet har rätt att ge ut studenternas namn till publicering efter att nämnden har skickat examensresultaten till gymnasiet och riktigheten på uppgifterna har kontrollerats. Om gymnasiet har framfört begäran om granskning som påverkar färdigställandet av studentexamen, får namnen inte publiceras förrän nämnden har hunnit behandla ansökningarna. Rätten att ge ut namnen till publicering grundar sig på lagen om nationella studie- och examensregister (L 884/2017, 15 §).

Nämnden ger medierna namnen på de studenter som inte senast den 5 maj har anhållit om att deras namn ska lämnas opublicerat tisdagen den 24 maj. Mediernas anhållanden om uppgifter skickas till adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. I anhållan skall det framkomma att uppgifterna används för journalistiska ändamål och att den som anhåller om uppgifterna representerar mediet i fråga. Uppgifterna ges ut för publicering via säker e-post på tisdagen den 24 maj under förmiddagen.

Statistik över höstens studentexamen publiceras från och med den 17 maj

Preliminära statistiska uppgifter över examen våren 2022 publiceras i Statistik-delen på nämndens webbplats på förmiddagen tisdagen den 17 maj och uppdaterade uppgifter tisdagen den 24 maj.

Data för uträknande av jämförelsetal över studentexamen våren 2022 publiceras på tisdagen den 24 maj kl. 12.00. Datat kan användas för att räkna ut läroanstaltspecifika jämförelsetal. Anvisningar för nedladdning av data för examen (på finska) hittas i Statistik-delen.

Examinanden blir student när hen har fått godkänt i de obligatoriska proven i sin studentexamen och avlagt läroplanen för gymnasiet, eller en annan av lagen definierad examen eller utbildning.

Bilagor och ytterligare upplysningar

Vårens 2022 poänggränser
Examensresultat och provprestationer
Begäran om omprövning
Statistik över studentexamen
Data för uträkning av jämförelsetal (på finska)
Informationssida om beredskap gällande coronaviruset (uppdateras regelbundet)

Mediernas anhållan om namnlistor: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Intervjuer på finska: generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

Intervjuer på svenska: specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi

Statistik och upplysningar gällande bästa examen: aktuarie Alex Hellsten, tel. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi

Vill du få nämndens pressmeddelande direkt på ditt e-post? Anmäl dig till medieregistret: mikko.salmi@ylioppilastutkinto.fi