Strukturerna för studentexamensproven i matematik ändras från och med examen hösten 2024

Studentexamensnämnden ändrar strukturerna för studentexamensproven i matematik. Den centralaste förändringen är att vikten av del A i bägge lärokursers prov kommer att ökas och valfria uppgifter läggs till. Nämnden genomförde en remissrunda under våren, där majoriteten av utlåtandena ställde sig positivt till förändringen.

I lång matematik bibehålls uppdelningen av del B i del B1 och B2. Efter förändringen finns det bara en B-del i provet i kort matematik som innehåller 12 och 18-poängsuppgifter. I lång matematik behövs en separat B2-del för att bibehålla provets urskiljningsförmåga. En enhetlig del B tillåter examinanderna att visa kunnande, även om man inte kan lösa bägge bredare 18-poängsuppgifter. Möjligheten att välja mellan antingen två 12-poängs och två 18-poängsuppgifter eller tre 12-poängs och en 18-poängsuppgift möjliggör meningsfulla uppgifter för examinander på olika nivå.

I bredare 18-poängsuppgifter kan man behandla större helheter och bättre mäta behärskning av gymnasiets gemensamma mångsidiga kompetenser och ämnesövergripande helheter. Dessa uppgifter är inte matematiskt svårare "jokeruppgifter", utan helheter som mäter tillämpningsfärdigheter enligt utgångspunkten av kort matematik. De kan bestå av till exempel flervalsfrågor och öppna frågor relaterade till samma material. Nämnden kommer senare att publicera exempel på 18-poängsuppgifter.

Studentexamensproven utformas enligt de obligatoriska och riksomfattande valbara studierna i gymnasieutbildningens läroplan för unga. För studerande som börjat före 1.8.2021 kallas dessa studier för obligatoriska och riksomfattande kurser som erbjuds som fördjupade studier. Det kan finnas uppgifter i alla delar av proven som testar examinandernas kompetens inom riksomfattande valbara studier. Syftet är att utforma proven på ett sådant sätt att bra vitsord kan erhållas även med utmärkt kunnande i obligatoriska studier.

Ändringen av föreskrifterna om strukturerna för matematikproven har publicerats i de provspecifika föreskrifterna. Föreskrifterna beskriver provens uppbyggnad på ett sådant sätt att de tillåter både befintliga och prov med den nya strukturen. Prov med den nya strukturen införs i examen hösten 2024. Fram till dess kommer proven att genomföras enligt nya föreskrifter, men enligt gamla strukturer.

 

Lång matematik Uppgifter Examinanden svarar  
A 6 (12 p) 5 provmiljöns räknarprogram begränsas
B1 4 (12 p) 3 provmiljöns program i bruk
B2 3 (12 p) 2 provmiljöns program i bruk
Tillsammans 13 10  
Kort matematik Uppgifter Examinanden svarar  
A 6 (12 p) 5 provmiljöns räknarprogram begränsas
B

3 (12 p)

2 (18 p)

4 provmiljöns program i bruk
Tillsammans  11 9  

Tabell: Strukturen av studentproven i matematik från och med hösten 2024.