Studentexamensbetygen enligt den nya examensstrukturen utskrivna på papper ämnat för den gamla strukturen 

Studentexamensbetygen för examinander som avlagt studentexamen våren 2022 har skickats till gymnasierna idag. I studentexamen som inletts våren 2022 eller senare indelas inte proven i obligatoriska och extra prov. På det färdigt tryckta papper som Studentexamens-nämnden använder för att skriva ut betygen finns dock texten ”… och har i de obligatoriska ämnena bedömts med vitsorden” färdigt tryckt. På betyg för examina som avlagts enligt den nya strukturen räknas alla prov upp efter denna text. 
 
Studentexamensbetyget är lagenligt och brukbart trots att begreppet obligatoriska prov inte tillämpas på examina som inletts våren 2022. 
 
Examinander som avlagt examen enligt den nya examensstrukturen kan om hen önskar utan avgift beställa ett nytt betyg från Studentexamensnämnden då nytt papper kan tas i bruk hösten 2022. Ärendet berör ungefär 500 examinander som började avlägga sin examen och avlade alla sina prov den här våren. 

Nämnden beklagar det extra besvär detta medför för examinanderna.