Bedömningen av den långa lärokursen i främmande språk utvecklas

Nämnden förbereder en uppdatering av skrivuppgifters bedömningskriterier i den långa lärokursen i främmande språk. Målet är att underlätta och förtydliga bedömningsarbetet. Principerna för bedömningen ändrar inte. Kommunikationen förblir ett huvudkriterium och de övriga kriterierna kompletterar det.   

Skalan i den nuvarande bedömningstabellen är mycket hårfin och det är svårt att verbalisera nivåskillnader på prestationer som ligger två eller tre poäng från varandra. För att förstärka bedömningens enhetlighet och tillförlitlighet blir antalet poäng som går att ges i bedömningen gallrad. Nämnden testar med prestationer från olika examenstillfällen att gallringen av skalan inte väsentligt påverkar examinandernas vitsord.  

Den andra förändringen i förtydligandet gäller de kombinerade bedömningskriterierna som nu finns i samma kolumn, såsom noggrannhet och omfattning. De här kriterierna som hänvisar till olika saker blir sorterade i egna kolumner. Formuleringarna av de övriga kriterierna granskas också. Man testar hur den förtydligade skalan fungerar med hjälp av autentiska svar på skrivuppgifter i långa lärokurser för olika språk.  

Prestationer i de långa lärokurserna blir bedömda enligt den nya förtydligade tabellen för första gången tidigast i examen hösten 2023. Nämnden informerar mera om ändringen i god tid innan den träder i kraft.