Uppdatering av de allmänna föreskrifterna och anvisningarna samt bilagorna

Nämnden har uppdaterat de allmänna föreskrifterna och anvisningarna samt bilagorna Anvisningar för övervakare, Anvisning gällande examinandens dator och Tekniska arrangemang i provlokalen. Nämnden meddelar om ändringarna i detta skede för att informationen ska vara tillgänglig för gymnasierna genast då höstterminen startar.

 

De viktigaste ändringarna i de allmänna föreskrifterna och anvisningarna är:

 • I enlighet med den nya förordningen om avgiftsbelagda prestationer som utfärdats av undervisnings- och kulturministeriet tas grundavgiften för deltagande i examen inte längre ut och den provspecifika avgiften höjs till 34 euro.
 • Nämnden får informationen om examinandens rätt till avgiftsfria prov från Utbildningsstyrelsens register. Samtidigt får nämnden också utifrån registeruppgifterna en uppskattning av tidpunkten då rätten till avgiftsfrihet upphör. En examinands rätt till avgiftsfria prov bedöms enligt läget den 1 mars för vårens examen och den 1 september för höstens examen.
 • Anvisningarna gällande jävig rektor, lärare eller annan person som deltar i arrangemangen kring examen har ändrats.
 • Anmälningsuppgifterna ska lämnas in till nämnden senast 11 juni för höstens examen och 7 december för vårens examen.
 • Examinanden har rätt att ta med tillbehör för sin personliga hygien om de är förpackade i oöppnade förpackningar.
   

Tekniska arrangemang i provlokalen:

 • I enskilda fall kan nämnden vid behov ge den skivavbild som används i provet till gymnasiet så att gymnasiet med nämndens tillstånd kan spara den på gymnasiets egna USB-minnen. USB-minnena som skapas på detta sätt ska förvaras på samma sätt som de USB-minnen som nämnden tillhandahåller, och de ska skrivas över då den av nämnden bestämda förvaringstiden går ut.
 • Det rekommenderas att examinanddatorernas laddare om möjligt kopplas till elnätet innan provtillfället inleds för att inte eventuell defekt apparatur stör utförandet av provet
   

Anvisning gällande examinandens dator: 

 • Det rekommenderas att examinandens dator har ett centralminne på 8 GB.
   

Övervakarens anvisningar:

 • Övervakaren kan anvisa examinanden att läsa instruktionerna i provsystemet. Provsystemets instruktioner innehåller nu anvisningar om hur provsystemet används och om hur de vanligaste problemsituationerna kan lösas.
 • Examinanden får justera utseendet på provsystemet så som hen finner ändamålsenligt. Övervakaren får inte ge anvisningar om hur provsystemets utseende justeras, men kan uppmana examinanden att läsa provsystemets instruktioner.

 

Allmänna föreskrifter och anvisningar