Fler blir studenter denna höst än tidigare

Pressmeddelande, Helsingfors, den 10 november 2022. 
  
På hösten 2022 avlägger cirka 4 300 personer studentexamen vilket är cirka etthundra fler än för ett år sedan. Flera examinander kommer dessutom att ännu bli studenter då de får sina återstående studier avklarade. Examinanden blir student när hen har fått godkänt i de prov som krävs för studentexamen och har avlagt gymnasiets lärokurs eller en annan i lagen bestämd examen eller utbildning. 

"Denna höst får flera studenter sin examen klar än tidigare. Gymnasiet kan avläggas på 3–4 år, och en del av studenterna har riktat in sig specifikt på att klara studierna på 3,5 år. Koronaläget har också påverkat studerandenas planer", säger Studentexamensnämndens generalsekreterare Tiina Tähkä. 

Sammanlagt 44 600 examinander anmälde sig till höstens studentexamen. I siffran ingår både examinander som har sin examen på hälft samt examinander, som tar om godkända eller underkända prov eller kompletterar sin examen. Deltagarna i höstens studentexamen hade anmält sig till cirka 91 000 prov i de olika examensämnena och lärokurserna. Antalet anmälningar var störst till provet i engelska, lång lärokurs, provet i biologi och provet i modersmål och litteratur, finska. 

Alla godkända vitsord i studentexamen visar att examinanden har tagit till sig den kunskap och de färdigheter som anges i gymnasiets läroplan. Bland studenterna hösten 2022 var det bästa studentexamensbetyget enligt vitsordspoäng 69 poäng (6 laudatur, 4 eximia cum laude approbatur och 1 lubenter approbatur). Det högsta antalet laudatur-vitsord var åtta, och det uppnåddes av tre examinander. 

Studentexamensnämnden gratulerar de nya studenterna och önskar dem lycka och framgång! 

Nämnden har skickat resultaten till gymnasierna den 10 november 

Nämnden har skickat resultaten för examen hösten 2022 till gymnasierna via nämndens examenstjänst torsdagen den 10 november 2022 kl. 9.00. Även poänggränserna för höstens examen har publicerats på nämndens webbplats. 
  
Gymnasiet kan genast meddela resultaten till examinanderna. Varje examinand får sina resultat från sitt eget gymnasium från och med den tidpunkt som gymnasiet angett. Ifall examinanderna har frågor gällande resultaten kontaktar de i första hand sitt eget gymnasium. 
  
Examinanden och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, kan se resultaten och de bedömda provprestationerna via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst från och med fredagen den 11 november  2022 kl. 9.00. Rektorer och lärare som utfört den förberedande bedömningen ser prestationerna via nämndens bedömningstjänst från och med samma tidpunkt. 
  
Mer information om hur man kan ta del av examensresultaten och provprestationerna finns på nämndens webbsida
  
Samtidigt som resultaten publiceras ges de också till högskolornas gemensamma antagning. 
  
Examinanden själv eller vårdnadshavaren (ifall examinanden är under 18 år) kan av grundade skäl begära omprövning inom 14 dygn. Instruktionerna för begäran av omprövning kan hittas på nämndens webbsida.  

Publicering av studenternas namn 

Av dataskyddsskäl publiceras inte namnen på de studenter som avlagt examen på Studentexamensnämndens webbplats. Både nämnden och gymnasiet har dock rätt att ge ut studenternas namn till publicering efter att nämnden har skickat examensresultaten till gymnasiet och riktigheten på uppgifterna har kontrollerats.  
  
Om gymnasiet har framfört begäran om granskning som påverkar färdigställandet av studentexamen, får namnen inte publiceras förrän nämnden har hunnit behandla ansökningarna. Rätten att ge ut namnen till publicering grundar sig på lagen om nationella studie- och examensregister (L 884/2017, 15 §). 
  
Ifall examinanden inte vill ha sitt namn publicerat, bör hen skriftligen anhålla om att både gymnasiet och nämnden stryker examinandens namn från den namnlista som ges ut för publicering. Anhållan skall göras senast den 4 november. 

Nämnden ger medierna namnen på de studenter som inte senast den 4 november har anhållit om att deras namn ska lämnas opublicerat på torsdagen den 17 november under förmiddagen. Mediernas anhållanden om uppgifter skickas till adressen lautakunta(at)ylioppilastutkinto.fi. I anhållan skall det komma fram vad uppgifterna skall användas till och att den som anhåller om uppgifterna representerar mediet i fråga. Uppgifterna ges ut för publicering via säker e-post.   

Statistik över höstens studentexamen publiceras från och med den 10 november 

Preliminära statistiska uppgifter över examen hösten 2022 publiceras i Statistik-delen på nämndens webbplats på förmiddagen på torsdagen den 10 november och uppdaterade uppgifter på torsdagen den 17 november. 
  
Data för uträknande av jämförelsetal över studentexamen hösten 2022 publiceras på tisdagen den 17 november kl. 12.00. Datat kan användas för att räkna ut läroanstaltspecifika jämförelsetal. Anvisningar för nedladdning av data för examen (på finska) hittas i Statistik-delen. 

Bilagor och ytterligare upplysningar

Höstens 2022 poänggränser

Examensresultat och provprestationer

Begäran om omprövning

Statistik över studentexamen

Data för uträkning av jämförelsetal (på finska)

Informationssida om beredskap gällande coronaviruset (uppdateras regelbundet)

Mediernas anhållan om namnlistor: lautakunta(at)ylioppilastutkinto.fi

Intervjuer på finska: generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka(at)ylioppilastutkinto.fi

Intervjuer på svenska: specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242, robin.lundell(at)ylioppilastutkinto.fi

Statistik och upplysningar gällande bästa examen: aktuarie Alex Hellsten, tel. 0295 338 225, alex.hellsten(at)ylioppilastutkinto.fi

Vill du få nämndens pressmeddelande direkt på ditt e-post? Anmäl dig till medieregistret (dataskyddsbeskrivningen): mikko.salmi(at)ylioppilastutkinto.fi.