Provdagen för läskompetensprovet i modersmål och litteratur

Studentexamen våren 2023 inleddes idag med läskompetensprovet i modersmål och litteratur på svenska och finska. Dessutom skrevs provet i svenska och finska som andraspråk och litteratur. Sammanlagt 31 891 examinander hade anmält sig till dagens prov, vilket är 471 examinander färre än för ett år sedan.

Antalet anmälningar till proven är lägre än för ett år sedan förutom för provet i svenska som andra språk och litteratur, till vilket ungefär lika många anmälningar har gjorts varje vår sedan år 2018.

I det finskspråkiga läskompetensprovet i modersmål och litteratur saknades omnämnande om det rekommenderade antalet tecken i uppgift 4. Normalt anges den rekommenderade längden på svaren i provet. Examinanderna har dock kunnat besvara uppgiften på det sätt som är typiskt för ämnet i fråga. Antalet tecken utgör alltid endast en rekommendation i provet i läskompetens. Motsvarande rekommendation fanns med som normalt i provet i modersmål och litteratur på svenska, och detta gäller därmed inte examinander som skriver provet i modersmål och litteratur på svenska. Formuleringen av uppgiften beaktas vid bedömningen av provet och i beskrivningarna av goda svar. Nämnden beklagar felet.

Proven har huvudsakligen gått lugnt. I några gymnasier fördröjdes början av provet i på grund av problem med provlokalens servrar och nätet i provlokalen. I ett gymnasium försenades provstarten ungefär 1,5 timmar. Den tid som gick åt till att åtgärda felen gottgjordes examinanderna. Om störningen eller utredandet av den har pågått i över en timme kan störningen beaktas även i bedömningen. I ett gymnasium avbröts en examinands prov för ungefär tre timmar på grund av tekniska problem. I detta fall ordnas examinandens prov på ett avvikande sätt och det skedda beaktas i bedömningen. Motsvarande situationer är mycket ovanliga, men ett liknande förfarande har i speciella undantagsfall använts även tidigare under årens lopp.

Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen, vilket är ett vanligt antal under examensdagarna. Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner.

Vårens studentexamen inleds -pressmeddelande