Digitalt studentprov i modersmålet

De uppdaterade föreskrifterna för det digitala provet i modersmålet har publicerats på nämndens webbplats: https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/foereskrifter/provspecifika-foereskrifteroch- anvisningar. Provet av ny typ ordnas för första gången hösten 2018. Provet består av två delar: provet i läskompetens och provet i skrivkompetens. Proven ordnas på olika provdagar.

I föreskrifterna presenteras målsättningarna för proven samt uppgifternas och materialets karaktär. Dessutom beskrivs principerna och kriterierna för bedömningen av provet. Vid utvecklandet av det digitala provet har ett centralt mål varit att förtydliga de två provens roller så att det ena fokuserar på bedömning av läskompetensen och det andra på bedömning av skrivkompetensen. I bedömningen av provet i läskompetens betonas examinandens läsförståelse och förmåga att analysera och tolka texter, medan provet i skrivkompetens betonar examinandens förmåga att uttrycka sig i skrift och att disponera en text. I båda proven ska texterna skrivas på standardsvenska.

I provet i skrivkompetens bedöms examinandens förmåga att uttrycka sig i skrift och förmåga att klä sina tankar i ord och behärska temahelheter. I bedömningen betonas särskilt helhetsbilden av skrivkompetensen samt textens struktur, språk och stil. I provet i läskompetens bedöms examinandens kritiska och kulturella läskompetens, det vill säga förmågan att analysera, tolka, utvärdera och tillgodogöra sig olika texter utifrån deras syfte, uttrycksmedel och kontext. Examinanderna ska välja både en uppgift som fokuserar på analys och tolkning av fack- och medietexter och en som fokuserar på skönlitterära och andra fiktiva texter.

Vid bedömningen av framställningssättet i provet i läskompetens beaktas svarets begriplighet, tydlighet och logik. Vid bedömningen av provet i skrivkompetens läggs däremot stor vikt vid de moment som gäller språket.

Med samarbetshälsningar

Sektionen för modersmålet

Tidigare publicerade meddelanden om det digitala provet i modersmålet: https://www.ylioppilastutkinto. fi/sv/studentexamen/den-digitala-studentexamen/beskrivningar-av-digitala-prov

Mer information: Tiina Tähkä, generalsekreterare, Studentexamensnämnden 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

Bodil Haagensen, sektionen för modersmålet 050 491 5587, bodil.haagensen@uwasa.fi