Poäng- och vitsordändringar i bedömningen av det andra inhemska språket och främmande språk (uppdaterad 25.5. kl. 11.55)

I samband med gymnasiernas begäran om granskning av examenspoäng och de första kontrollbedömningar av censorer har det framgått att de sista poänglistorna för produktiva svar i vissa prov i det andra inhemska språket och prov i främmande språk inte har beaktats i bedömningen. Detta betyder att de totala poängen för ca. 7800 provprestationer stiger med minst ett poäng och ca. 500 provprestationer får bättre vitsord än tidigare meddelats. De totala poängen eller vitsorden sjunker inte för någon examinand.

Poängen eller vitsord kan stiga i följande prov:

- det andra inhemska språket, svenska, medellång lärokurs (finskspråkigt prov)
- det andra inhemska språket, finska, lång lärokurs (svenskspråkigt prov)
- franska, kort lärokurs
- franska, lång lärokurs
- spanska, kort lärokurs
- spanska, lång lärokurs
- engelska, lång lärokurs (svenskspråkigt prov)
- engelska, kort lärokurs
- tyska, lång lärokurs (endast poängändringar)
- tyska, kort lärokurs (endast poängändringar)h

Gymnasierna kan ladda ner uppdaterade resultatfiler från Studentexamensnämndens examenstjänst. Dessutom finns det tillgängligt separat information om vem som påverkats av ändringen. Gymnasierna kan ladda ner resultatfilerna i skoladministrationsprogrammen, varefter examinanderna har tillgång till de uppdaterade poängen och vitsorden. Egen examensinformation kan även betraktas i Utbildningsstyrelsens webbtjänst KOSKI.

Examinanderna skall i första hand följa den elektroniska kommunikationen från det egna gymnasiet. Studentexamensnämnden ger inte examinandspecifik poänginformation per telefon.

Vitsordsändringarna har beaktats i betygen som skickats till gymnasierna. Om de innehåller fel, utfärdas utan avgift ett nytt betyg i stället för det studentexamensbetyg eller
betyg som har lämnats tillbaka. De korrigerade resultaten har beaktats i de läroanstaltsspecifika data som publiceras den 25.5.

Den korrigerade informationen är nu i bruk i högskolornas studentantagning. På grund av att högskolorna kan ha använt de tidigare vitsordsdata i antagningen, lönar det sig för dem som deltar i antagningen att kontrollera vilket vitsordsdata högskolan använt om vitsorden nu har ändrats. Om högskolan har använt äldre vitsord, lönar det sig att kontakta högskolans antagningsservice.

Gymnasiernas begäran om granskning av poäng och kontrollbedömningsprocessen är viktiga delar av examinandernas rättskydd. Ansökan gällande kontrollbedömning för det andra inhemska språket och främmande språk kan lämnas 14 dagar från det tillfälle examinanden har haft möjlighet att få kännedom om den ändrade bedömningen. Studentexamensnämnden tolkar att informationen om bedömningen för andra inhemska språket och främmande språk varit i examinandernas kännedom sedan 28.5. om inte annat framgår i ansökan.

Studentexamensnämnden beklagar den extra möda som orsakats gymnasierna och examinanderna.

Handlingsanvisningar för examinander:

  • Om du avlagt prov under våren 2018 i något av de ovanstående proven, vänta på handlingsanvisningar från ditt gymnasium. Troligtvis får du informationen genom gymnasiets elektroniska kommunikationskanaler senast den 28.5.
  • Du kan även själv kontrollera dina uppgifter i Utbildningsstyrelsens KOSKI-webbtjänst (https://koski.opintopolku.fi). Inloggningen kräver bank-id, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Studentexamensnämnden ger inte information om enskilda examinanders poäng- eller vits-ordsändringar per telefon. Förfrågningar av media besvaras av generalsekreterare Tiina
Tähkä.

Meddelande (pdf) (uppdaterad 25.5. kl. 11.55: poängändringar också i proven i tyska)