Provdagarna för studentexamen hösten 2019

Studentexamensnämnden har slagit fast provdagarna för studentexamen hösten 2019. Studentexamen hösten 2019 anordnas under tiden måndag 16.9. – torsdag 3.10. Provdagarna finns på adressen https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen/provdagar.

Då tidtabellen för provdagarna har gjorts upp har respons som tidigare insamlats av gymnasier och studerandeföreningar samt uppskattningar av antalet anmälda tagits i beaktande. Avsikten har varit att examinanderna ska ha goda förutsättningar att visa upp sina kunskaper i studentexamen och att gymnasierna på ett ändamålsenligt sätt ska kunna genomföra arrangemangen och byggandet av examensnäten även inför digitala prov med många deltagare.

Om examinanderna anmäler sig till examen enligt samma mönster som hösten 2017 deltar ungefär 84 % av examinanderna i endast ett eller två prov på hösten. 6–7 % av examinanderna kommer då att skriva två prov på efterföljande dagar.

Gymnasierna har framfört önskemål om att studentexamen under hösten skulle anordnas senare än vad som nu är fallet. Nämnden anser dock att tidpunkten för studentexamen hösten 2019 inte kan flyttas så att examen skulle börja senare eftersom det för att säkerställa kvaliteten på bedömningsarbetet krävs tillräckligt med tid både för den preliminära bedömningen och för den egentliga bedömningen som utförs av censorerna. Resultaten från höstens studentexamen bör vara klara i god tid i november för att examinanderna ska hinna anmäla sig till vårens studentexamen och för att resultaten ska vara tillgängliga också för urvalstjänsterna med tanke på fortsatta studier.

Gymnasierna behöver veta provdagarna ungefär ett år i förväg. Informationen behövs för att gymnasierna ska kunna reservera de utrymmen som behövs och för att examinanderna ska kunna planera vilka ämnen de skriver vid vilket examenstillfälle.

Studentexamensnämnden följer med hur tidtabellerna för proven fungerar och hur de påverkar anmälningarna till proven.