Studentexamensnämnden behandlar på nytt det av förvaltningsdomstolen återförvisade beslutet om specialarrangemang

Beslutet som Helsingfors förvaltningsdomstol fattade den 26.6.2018 gällande specialarrangemang under studentexamen har dryftats i offentligheten. En examinand hade av hälsoskäl ansökt om att få skriva de digitala proven i studentexamen på papper samtidigt som hen ansökte om övriga specialarrangemang. Studentexamensnämnden beviljade endast de övriga specialarrangemangen. Studentexamensnämnden kan inte offentligt behandla detaljerna i beslutet eller sekretessbelagda uppgifter som gäller examinanden.

Nämnden tolkar förvaltningsdomstolens beslut så att de specialarrangemang som beviljats examinanden inte varit tillräckliga med tanke på hens situation. Domstolens beslut förutsätter som specialarrangemang provuppgifter som i den mån det är möjligt skrivits ut på papper. Fastän de digitala proven innehåller allt mera material och en del av uppgifterna kan vara sådana att svaret bör ges i annan form än som text finns det fortfarande delar i proven som inte är omöjliga att skriva ut på papper. Examinanden bör också enligt beslutet ha möjlighet att producera sitt svar på annat sätt än digitalt. Det har upplevts som besvärligt att granska svaren som skrivits av den assistent som beviljats som specialarrangemang. Förvaltningsdomstolen återförvisade beslutet om specialarrangemang för ny behandling till den del som gällde detta, men upphävde inte beslutet till den del som gällde de övriga specialarrangemangen.

Studentexamensnämnden överklagar inte beslutet utan förbereder sig på att behandla examinandens ansökan på nytt i enlighet med förvaltningsdomstolens beslut. Det nya beslutet delgivs examinanden i god tid före höstens studentexamen. Information och råd om hur specialarrangemangen kan verkställas ges till gymnasiet där examinanden avlägger studentexamen. Nämnden förbereder sig på att motsvarande specialarrangemang i fortsättningen också kan genomföras då det gäller andra examinander med mycket starka hälsorelaterade skäl för vilka övriga specialarrangemang inte är tillräckliga. Om eventuella förändringar gällande specialarrangemang meddelas före utgången av augusti.

För beslutet strävar nämnden till att hitta en lösning som gör det möjligt för examinanden att med hjälp av utskrifter på papper och svar som skrivs på papper utföra proven på ett så likvärdigt sätt som möjligt jämfört med andra examinander. Examinanden bör ha en realistisk chans att klara proven med framgång. Utmaningen är de delar av proven som inte fungerar då de skrivs ut på papper. Sådana är till exempel kartor som kräver användning av dator och hörförståelsedelarna i språkproven. Examinanden utför hörförståelsedelarna i de digitala språkproven på sin egen dator i egen takt.

Då en lösning söks bör det beaktas att specialarrangemangen inte får försämra kvaliteten på proven eller försvaga provsekretessen. I de digitala proven används material mångsidigt i enlighet med målsättningarna i grunderna för gymnasiets läroplan. Provsekretessen i de digitala proven grundar sig på en kombination av krypterade provuppgifter och separat levererade dekrypteringsnycklar. Examinanden som beviljats specialarrangemang bör, som de övriga examinanderna, om möjligt få sina provprestationer säkerhetskopierade samt säkert och anonymt inlämnade till bedömning.

Beslut om specialarrangemang gällande sjukdom och funktionshinder fattas för ungefär 900 examinander per år. De specialarrangemang som oftast ansöks om och som oftast beviljas är rätt till enskilt provrum och två timmars tilläggstid. En assistent kan vara ändamålsenlig i de fall där vanliga specialarrangemang inte är tillräckliga. Alla specialarrangemang som ansöks om är dock inte möjliga att genomföra. Specialarrangemangen ska rimligt kunna genomföras i alla gymnasier, i alla prov i studentexamen och vid olika examenstillfällen. Studentexamen bör också vara likvärdig för alla examinander.

 

Uppgifter till media ges av generalsekreterare Tiina Tähkä.

Mera information om de nuvarande specialarrangemangen https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/foereskrifter/specialarrangemang