Studentexamen hösten 2018

Höstens studentexamen börjar med modersmålsprovet i läskompetens

Studentexamen hösten 2018 inleds måndagen den 17 september med modersmålets prov i läskompetens. Provet i skrivkompetens ordnas tisdagen den 25 september. Studentexamen avslutas hösten 2018 med modersmålsprovet i samiska, som skrivs onsdagen den 3 oktober. Modersmålsproven och proven i svenska och finska som andraspråk ordnas för första gången digitalt vid detta examenstillfälle. De övriga ämnena som för första gången ordnas digitalt är språkproven i ryska och samiska samt realämnena fysik och kemi. Endast provet i matematik skrivs på papper. Provet i matematik blir digitalt som sista ämne våren 2019.

Sammanlagt 37 631 personer har anmält sig till vårens studentexamen, vilket är ungefär 600 fler än hösten 2017. I siffran ingår både examinander som avser att avlägga examen och examinander som gör om godkända eller underkända prov eller kompletterar examen. Totalt avläggs nästan 72 000 provprestationer i de olika ämnena. Fler än 80 % av examinanderna avlägger endast ett eller två prov.

Tidtabellen för provdagarna hösten 2018 skiljer sig något från tidtabellen tidigare år. Då tidtabellen har gjorts upp har avsikten varit att examinanderna ska ha goda förutsättningar att visa upp sina kunskaper i studentexamen och att gymnasierna på ett ändamålsenligt sätt ska kunna genomföra arrangemangen och byggandet av examensnäten även inför digitala prov med många deltagare. 2941 examinander, det vill säga 7,8 % av höstens examinander, skriver två prov på två på varandra följande dagar. Nämnden följer med hur tidtabellen fungerar med hjälp av anmälningsuppgifterna och genom en enkät som riktar sig till examinanderna och gymnasiernas personal.

De digitala proven utförs på en bärbar dator. Datorn kan vara antingen examinandens egen, lånad eller gymnasiets. Provmiljöns operativsystem körs från ett USB-minne. Operativ­systemet ersätter datorns eget operativsystem under provet. Datorns egna operativsystem och hårdskiva förblir oförändrade under provet. Under provtillfället är examinandernas datorer kopplade till provlokalens server via det lokala provnätet. Examinandernas provsvar lagras hela tiden automatiskt både på provlokalens server och reservserver. Vid eventuella problemsituationer kan till exempel examinandens dator bytas ut och examinanden kan fortsätta utföra provet från det ställe där utförandet avbröts. Provsystemet har testats och användandet av det har övats mycket i gymnasierna sedan det lanserades våren 2015.

I de digitala språkproven i främmande språk och i det andra inhemska språket finns inte längre något separat hörförståelseprov, utan alla uppgifter, inklusive de som mäter hörförståelse i proven i främmande språk och det andra inhemska språket, är inbakade i ett och samma prov, som i sin helhet skrivs på en provdag.

Provdagarna 
Sammanställning av anmälningsstatistik 

Pressmeddelande (pdf)

TILLÄGGSINFORMATION


- Generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi
- Aktuarie Alex Hellsten (statistik), tel. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi