Ändringar i föreskrifterna för provet i matematik gör provet smidigare

Föreskrifterna för provet i matematik ändras då det gäller övergången från provets A-del till provets B-del ändras i enlighet med det beslut som Studentexamensnämnden fattat 5.10.2018.

I provet i matematik behöver inte examinandens dator längre startas på nytt vid övergången från A-delen till B-delen. I början av provet kan examinanden svara på uppgifter i båda delarna av provet, men har inte i detta skede tillgång till de CAS-räknarprogram som finns i provsystemet. Då examinanden har returnerat A-delen får hen tillgång till räknarprogrammen och också sin separata räknemaskin om hen har en sådan. Efter att ha fått tillgång till räknarprogrammen och eventuell räknemaskin ser examinanden endast uppgifterna för del B och kan inte längre gå tillbaka till uppgifterna i A-delen.

De nya föreskrifterna publiceras i början av vecka 41 på nämndens webbplats under Provspecifika föreskrifter.

Tidsgränsen för returnering av A-delen försvinner

Den tidsgräns på tre timmar för returneringen av A-delen, som fanns i proven på papper, försvinner. Förändringen ger examinanden möjlighet att mer fritt planera sin tidsanvändning, ifall hen till exempel vill utföra en del av B-delens uppgifter utan räknare. Övervakningen blir också lättare då tidsgränsen försvinner.

Provets struktur förblir oförändrad fastän tidsgränsen försvinner. Som tumregel kan man fortfarande säga att examinanderna bör gå över till att utföra uppgifterna i B-delen senast efter tre timmar.

Smidig övergång till B-delen

Då examinanden vill få tillgång till CAS-räknarprogrammen klickar hen på knappen ”returnera del A”.


Efter att ha klickat på knappen visas inte uppgifterna i del A längre. Examinanden har nu en ångertid på en minut, då hen ännu kan ångra returneringen av A-delen. Om övergången avbryts visas A-delens uppgifter och svaren igen. Examinanden kan fortsätta svara på uppgifterna i B-delen även under ångertiden.


CAS-räknarprogrammen kan användas då den en minut långa ångertiden är över. Då examinanden har returnerat A-delen kan hen inte längre se uppgifterna och svaren i den och kan inte heller längre ändra svaren.


På övervakarens skärm visas med symboler när examinanden har returnerat A-delen. Under ångertiden blinkar symbolen som föreställer en räknemaskin. Då examinanden har returnerat A-delen kan övervakaren överlämna examinandens eventuella CAS-räknemaskin.

Övervakarens skärm före returneringen av del A

Övervakarens skärm efter att A-delen har returnerats


Uppdateringen av Abitti som ges ut vecka 41 gör det möjligt att göra tvådelade prov i samma stil som studentexamensproven i matematik våren 2019, i vilka CAS-räknare i början av provet inte är i användning men examinanden smidigt får tillgång till dem för uppgifterna i slutdelen av provet.